Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Horňák
I.2 - Meno
Pavel
I.3 - Tituly
Prof. PhDr. PhD.,
I.4 - Rok narodenia
1953
I.5 - Názov pracoviska
Katedra marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty UK
I.6 - Adresa pracoviska
Štúrova ulica 9, 811 02 Bratislava, Slovakia
I.7 - Pracovné zaradenie
vedúci katedry, profesor
I.8 - E-mailová adresa
pavel.hornak@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/?surname=Hor%C5%88%C3%A1k&name=Pavel&university=701000000&faculty=701030000&employment_state=yes&sort=surname&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5&do=filterForm-submit
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
7205 Mediálne a komunikačné štúdiá

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1978
II.c - Odbor a program
žurnalistika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1989
II.c - Odbor a program
sociológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1996
II.c - Odbor a program
žurnalistika
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
masmediálne štúdiá
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vedúci Klubu mládeže JUNIOR Mestský dom kultúry a osvety v Bratislave 1971 - 1973
asistent Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1978 - 1980
odborný asistent Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1980 - 1996
docent Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1996 - 2010
profesor Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2010 - trvá/present

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Kurz neurolinguistického programovania NLP Inštitút pre NLP - Slovenská republika 2009
AIS kurz Univerzita Komenského v Bratislave 2016
MS Teams kurz Comenius University in Bratislava 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
História reklamy Marketingová komunikácia I. mediálne a komunikačné štúdiá
Teória marketingovej komunikácie Marketingová komunikácia I. mediálne a komunikačné štúdiá
Formy a prostriedky marketingovej komunikácie - Video reklama Marketingová komunikácia I. mediálne a komunikačné štúdiá
Kreativita v marketingovej komunikácii Marketingová komunikácia II. mediálne a komunikačné štúdiá
"Výrazové prostriedky reklamy Marketingová komunikácia III. mediálne a komunikačné štúdiá
Etické aspekty marketingovej komunikácie Marketingová komunikácia III. mediálne a komunikačné štúdiá
História marketingovej komunikácie Marketingová komunikácia III. mediálne a komunikačné štúdiá
Aktuálne otázky marketingovej komunikáce Marketingová komunikácia III. mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Marketingová komunikácia I. mediálne a komunikačné štúdiá
Marketingová komunikácia II. mediálne a komunikačné štúdiá
Marketingová komunikácia III. mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Masmediálne štúdiá mediálne a komunikačné štúdiá
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
67
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
93
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
12
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Osobnosti marketingovej komunikácie Marketingová komunikácia III. mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
158
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
21
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
360
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAA01 Horňák, Pavel [UKOFIPG] (100%) : Kreativita v reklamě = Creativity in advertising. - 1. vyd. - ČR, Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2014. - 293 s.

Lit. 79 zázn.

ISBN 978-80-87500-49-1


2

ACA01 Horňák, Pavel [UKOFIPG] (100%) : Reklama : teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. - 1. vyd. - ČR, Zlín : VeRBuM, 2010. - 320 s.

Lit. 76 zázn.

ISBN 978-80-904273-3-4

3

AAB02 Horňák, Pavel [UKOFIPG]: Reklama, propagácia, public relations v médiách. - Bratislava : SOSPRA, 1998. - 155 s.

Lit. 123 zázn.

ISBN 80-967916-0-5

4

AAB05 Horňák, Pavel [UKOFIPG] (100%) : Nová abeceda reklamy. - Bratislava : Central European Advertising, 2003. - 298 s. ISBN 80-967950-5-8

5

AAB03 Horňák, Pavel [UKOFIPG] (50%) - Šefčák, Luboš [UKOFIZU]: Etika reklamy. Etika žurnalistiky. - Bratislava : SOSPRA, 2000. - 218 s.

ISBN 80-967916-1-3

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

AAA01 Horňák, Pavel [UKOFIPG] (100%) : Kreativita v reklamě = Creativity in advertising. - 1. vyd. - ČR, Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2014. - 293 s.

Lit. 79 zázn.

ISBN 978-80-87500-49-1

2

ACA01 Horňák, Pavel [UKOFIPG] (100%) : Reklama : teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. - 2. rozš. vyd. - ČR, Zlín : Nakladatelství VeRBuM, 2018. - 398 s. [print]

Lit.: 103 zázn.

ISBN 978-80-87500-94-1

3

AFC01 Horňák, Pavel [UKOFIPG] (100%) : Humour the strongest emotional appeal in advertising

Lit. 11 zázn.

In: Strategic innovative marketing. - Mykonos : Springer, 2017. - S. 259-264. - ISBN 978-3-319-33863-7

Edícia: Springer proceedings in business and economics

[Strategic innovative marketing 2015 : international conference. 4., Mykonos, 24.-27.9.2015]

4

AFC02 Horňák, Pavel [UKOFIPG] (100%) : Quo vadis advertisement? : Positives and negatives o current ad

Lit.: 3 zázn.

In: Strategic innovative marketing. - Cham : Springer International Publishing AG, 2019. - S. 113-118. - ISBN 978-3-030-16098-2

Edícia: (Springer proceedings in business and economics, ISSN 2198-7246 ; )

[Strategic innovative marketing. 6, Pafos, 06.09.2017 - 09.09.2017]

5

ADF01 Horňák, Pavel [UKOFIPG] (100%) : Základná charakteristika príbehu a jeho miesto v oblasti marketingovej komunikácie

Lit.: 18 zázn.

In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 63, č. 1-2 (2020), s. 42-54. - ISSN (print) 0322-7049

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

AAA01 Horňák, Pavel [UKOFIPG] (100%) : Kreativita v reklamě = Creativity in advertising. - 1. vyd. - Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2014. - 293 s.

Lit. 79 zázn.

ISBN 978-80-87500-49-1

Ohlasy (6):

[o3] 2017 Šula, T. - Banyár, M. - Juříková, M.: Strategic innovative marketing. Mykonos : Springer, 2017, S. 195

2

Horňák, P. Humour—The Strongest Emotional Appeal in Advertising

Strategic Innovative Marketing, (pp.259-264), 2017 - Springer. In: Strategic innovative marketing. - Cham : Springer International Publishing AG, 2017. ISBN 978-3-319-33863-7L                        Brennan, L Parker, D Nguyen - Social Marketing and Advertising in the Age of Social Media. Chapter 7: Positive emotions in social marketing and social advertising using humour. Monograph book, Elgaronline ISBN: 9781786434661      

3

Horňák, P. Humour—The Strongest Emotional Appeal in Advertising

 Strategic Innovative Marketing, (pp.259-264), 2017 - Springer. In: Strategic innovative marketing. - Cham : Springer International Publishing AG, 2017. ISBN 978-3-319-33863-7                                    Cartwright, Joanna.Examining the Consumption of Advertising through a Female Lens: A 3 Year Study of Retailer Christmas TV Advertising. The University of Manchester (United Kingdom), ProQuest Dissertations Publishing, 2018. ISN 13819549.

4

Horňák, P. Humour—The Strongest Emotional Appeal in Advertising

 Strategic Innovative Marketing, (pp.259-264), 2017 - Springer. In: Strategic innovative marketing. - Cham : Springer International Publishing AG, 2017. ISBN 978-3-319-33863-7                           Christina Farcher BA, BA. Alienated Product Placements (ALPPs):

The Effects of Defamiliarized and Contextually Adapted Product Placements in

Computer-Animated Family Movies. Studies of Media and Convergence Management. Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 2018.

5

AAB01 Horňák, Pavel [UKOFIPG]: Abeceda reklamy. - 1. vyd. - Bratislava : Grafosit, 1997. - 256 s.

ISBN 80-967701-7-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Wiktor, J. W. System komunikacji marketingowej w perspektywie produktu systemowego. Studia Ekonomiczne. Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016 - yadda.icm.edu.pl ISSN 2083-8611 

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
vedúci katedry Katedra marketingovej komunikácie FF UK Bratislava 1996 - doteraz
člen redakčnej rady odborné periodikum Marketing Inspirations 2006 - doteraz
člen vedeckej a umeleckej rady Fakulta multimediálnej komunikácie Tomáša Baťu v Zlíne/Faculty of Multimedia Communications of Tomas Bata University in Zlín". 2009 - doteraz
zakladajúci člen i člen arbitrážnej komisie Rada pre reklamu SR 1995 - 2003
prezident Slovenská spoločnosť pre propagáciu (vzdelávacia inštitúcia) 1995 - 2010

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra marketingové komunikace a PR/Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Communication Studies and Journalism, Department of Marketing Communication and PR "Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra marketingové komunikace a PR, Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1, Česká republika/Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Communication Studies and Journalism, Department of Marketing Communication and PR, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1," 8. 5. 2019 - 11. 5. 2019 "Pedagogická mobilita Erasmus+ Program prednášok a školenia pedagogických zručností: Teoetické a historické aspekty marketingovej komunikácie českej a slovenskej marketingovej praxe, Školenie rozvoja pedagogických zručností a odborné kolokvium na tému Persvazivní komunikace v ČSSR - historie. Pracovný kontakt: doc. PhDr. Denisa Hejlová, PhD. Vedúca katedry a garantka oboru Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra marketingové komunikace a PR Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1 Tel. +420 222 112 246/260 Mobil +420 777 197 910/doc. PhDr. Denisa Hejlová, PhD. Head of the department and guarantor of the field Charles University, Faculty of Social Sciences, Department of Marketing Communication and PR Smetanovo nábř. 6, 110 00 Prague 1, Czech Republic Tel. +420 222 112 246/260 Mobile +420 777 197 910 Email hejlova@fsv.cuni.cz"
"Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra marketingové komunikace a PR/Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Communication Studies and Journalism, Department of Marketing Communication and PR" "Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra marketingové komunikace a PR, Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1, Česká republika/Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Communication Studies and Journalism, Department of Marketing Communication and PR, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1," 12. 10. 2015 - 16. 10. 2015 Situácia reklamy na Slovensku. Etické aspekty reklamy.
"Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra marketingové komunikace a PR/Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Communication Studies and Journalism, Department of Marketing Communication and PR" "Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra marketingové komunikace a PR, Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1, Česká republika/Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Communication Studies and Journalism, Department of Marketing Communication and PR, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1," 4. 11. 2013 - 8. 11. 2013 Aktuální trendy marketingové komunikace na Slovensku

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
  • zakladateľ prvého vysokoškolského štúdia reklamy v Československu,
  • autor prvého kódexu reklamnej etiky v ČSFR i v postkomunistických krajinách,
  • autor prvého slovníka reklamy v SR - Abeceda reklamy (3 rozšírené vydania),
  • zakladateľ prvej vzdelávacej spoločnosti v oblasti propagácie a public relations v Československu (MOSPRA),
  • zakladateľ a dlhoročný prezident Slovenskej spoločnosti pre propagáciu a PR na Slovensku (SOSPRA),
  • dlhoročný člen domácich i medzinárodných porôt v oblasti reklamy,
  • zakladateľ a vedúci vlastnej reklamnej agentúry PROPHORN,
  • autor množstva reklamných kampaní a reklamných prostriedkov pre reklamné agentúry ekonomické subjekty