Opis študijného programu
Študijný program dMKS - mediálne a komunikačné štúdiá
Štúdium Stupeň - III. - doktorandský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
02.12.2021
Odkaz na hodnotiacu správu k žiadosti o akreditáciu študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.:
https://is.saavs.sk/attachments/download/34279/hodnotiaca_sprava-12250.pdf
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
mediálne a komunikačné štúdiá
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
3. stupeň, kód 864
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
23. Mediálne a komunikačné štúdiá, 0321, 0322, 0414
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
Udeľovaný akademický titul za menom.
PhD.
g) - Forma štúdia.
denná
i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský, anglický
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
4 roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
základné informácie o organizácii a počtoch prijímaných študentov je možné nájsť na stránke https://fphil.uniba.sk/studium/pk/doktorandske-studium/zakladne-informacie/. Plánovaný počet študentov: 5. Skutočný počet uchádzačov: 7. Počet študentov: 8.
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Cieľom študijného programu Mediálne a komunikačné štúdiá na 3. stupni je vytvoriť platformu pre výchovu a vzdelávanie odborníkov špecializovaných na niektorú z oblastí médiami sprostredkovanej komunikácie, informačnej, propagačnej, žurnalistickej a reklamnej činnosti, najmä v digitálnom prostredí. Mediálna komunikácia sa týka všetkých sfér spoločenského života, preto je aktuálna potreba vzdelania kvalitných odborníkov na jej rozvoj a kultiváciu, s dôrazom na axiologický rozmer a hodnotové poslanie mediálnej komunikácie. Absolvent programu Mediálne a komunikačné štúdiá na 3. stupni ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja s orientáciou na mediálnu komunikáciu, marketingovú komunikáciu a knižničnú a informačnú vedu. Má potenciál stať sa špičkovým odborníkom na analýzu médií, informačných a marketingových systémov. Cieľom je vychovať invenčných profesionálov a vedeckých pracovníkov.

Teoretické vedomosti a schopnosti: absolvent je schopný vedecký bádať a prinášať nové poznatky v oblasti výskumov mediálnych, komunikačných a informačných vied. Je schopný osvojiť si základnú metodológiu a tvorivo ju uplatniť pri riešení zložitých vedeckých problémov mediálnej komunikácie na úrovni teoretického aj aplikovaného výskumu. Ovláda teoretické rámce a princípy tvorby mediálnych, informačných a komunikačných produktov a systémov. Je schopný tvorivo uplatniť odborné vedomosti a aplikuje poznatky pri tvorbe nových metód a nových vedeckých poznatkov v odbore a prispieva k rozvoju vedy. Dokáže spracovať koncepčné a analytické materiály a je schopný tvorivo obohacovať odbor publikovaním v kvalitných medzinárodných časopisoch a vydavateľstvách. Je schopný kriticky posudzovať odborné práce na medzinárodnej úrovni, riadiť tímy pracovníkov a mediálne a informačné inštitúcie. Tvorivo využíva informačné systémy a pracuje v digitálnom prostredí. Dokáže aplikovať metódy a techniky pri výskume a projektovaní mediálnych, informačných a marketingových systémov, produktov a služieb. Ovláda základy psychológie, sociológie, etiky, práva, ale aj histórie, estetiky a manažmentu mediálnej, marketingovej a informačnej činnosti a je schopný poskytovať konzultačné a poradenské služby v mediálnej praxi.

Doplňujúce vedomosti a zručnosti: absolvent 3. stupňa programu Mediálne a komunikačné štúdiá si osvojí zásady a princípy vedeckej práce, metódy vedeckej formulácie problémov, jazykovú komunikáciu, propagáciu a komunikáciu s verejnosťou, aplikovanie výsledkov výskumu do praxe a etické princípy vedeckej informačnej, mediálnej i propagačnej činnosti.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent je pripravený na uplatnenie v akademickej sfére, výskume a manažérskych pozíciách v informačných, mediálnych, reklamných a marketingových inštitúciách. Môže ísť o také pozície ako výskumný pracovník, vysokoškolský učiteľ, metodik, mediálny a reklamný analytik, dátový analytik, mediálny špecialista, redaktor, komentátor, hovorca, agentúrny novinár, editor (vedúci vydania), dátový žurnalista, informačný manažér, digitálny kurátor, špecialista na marketingovú komunikáciu, riaditeľ a manažér mediálnych, marketingových a informačných inštitúcií, riaditeľ vydavateľstva, kreatívny riaditeľ, digitálny knihovník, informačný analytik, manažér vzťahov s verejnosťou a i. Absolventi sa uplatnia v štátnej sfére (ministerstvá, oddelenia pre styk s verejnosťou), diplomacii a mediálnej politike, v neziskovom sektore, kultúre, komerčnom sektore, sociálnom marketingu, aj v knižniciach, médiách a v inštitúciách podporujúcich vedu, výskum, vzdelávanie, kultúru, médiá.


c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Daný študijný program nemá regulované povolania v súlade s požiadavkami pre získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu. 

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolventi študijného programu Mediálne a komunikačné štúdiá nadobudnú teoretické vedomosti potrebné na praktický výkon činností v spektre profesií informačného, žurnalistického i reklamného a propagačného charakteru s dôrazom na analýzu informácií, prácu s dátami až po informačné, produktové a spotrebiteľské stratégie a otvorené elektronické zdroje. Absolventi získajú aj zručnosti potrebné na samostatné analyzovanie údajov, projektovanie a riadenie inštitucionálnych, mediálnych a informačných stratégií a politík, výskumných úloh a interpretáciu výsledkov. Majú aj schopnosti vedecky bádať a tvorivo prispievať k rozvoju svojich vedných disciplín. Uplatnia sa v rôznych sférach spoločenskej praxe, ktorej základom je práca s informáciami, od ich získavania po analýzy a šírenie. Sú schopní prispieť k teoretickému a metodologickému rozvoju odboru, k mediálnej a informačnej politike, ovládajú základy mediálnej, reklamnej aj informačnej etiky. Aplikujú vedecké poznatky do mediálnej, informačnej, marketingovej a žurnalistickej praxe aj v oblasti vzťahov s verejnosťou (public relations).

Absolventi študijného programu sú uplatniteľní v širokom spektre médií a informačných inštitúcií v najširšom zmysle, vrátane rozhlasu, televízie, tlače, tlačových a reklamných agentúr, knižníc, nových médií, kultúrnych inštitúcií (galérie, múzeá, archívy, knižnice), vydavateľstiev, v diplomacii a medzinárodných organizáciách, v neziskovom aj súkromnom sektore (komunikačné odbory, konzultačné a poradenské firmy, banky, médiá, internetové firmy, technologické firmy).

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Medzi úspešných absolventov doterajších študijných programov, ktorých spojením vzniká program Mediálne a komunikačné štúdiá, patria mediálne známe osobnosti kultúry, elektronických médií, reklamy aj knižníc. V odbore žurnalistiky patria medzi úspešných absolventov: Mgr. Ľubomír Bajaník, PhD., Rozhlas a televízia Slovenska, Mýtna 1, 817 55 Bratislava 15, Mgr. Jana Pazderová, PhD.,TV Markíza, externá spolupráca, Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava 48, Mgr. Simona Mikušová, PhD., TV Markíza, redaktorka, Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava 48, Mgr. Olívia Strapeková, PhD., Investment Banking manager, J&T IB and Capital Markets, a. s., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava 811 02;

V odbore knižničnej a informačnej vedy sú úspešní absolventi ako: PhDr. Marcela Katuščáková, PhD. (FSEV UK Bratislava, odborná asistentka), PhDr. Ladislava Suchá, PhD., (Masarykova univerzita Brno, KISK, odborná asistentka), Mgr. Andrea Fojtů, PhD. (vedúci informačný špecialista, ÚVT, Karlova univerzita Praha), Mgr. Andrej Chudý, PhD. (analytik sociálnych médií, WML London). V odbore marketingovej komunikácie uvádzame týchto úspešných absolventov: Mgr. Lucia Kubinská, PhD. – Senior Product Designer (Algolia), Mgr. Filip Púchovský, PhD. - Public Relations Manager (RTVS), Mgr. Josef Kocourek, PhD. – FMK UTB v Zlíne, riaditeľ Ústavu marketingových komunikácií.

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Študijný program Mediálne a komunikačné štúdiá poskytuje široko koncipovaný vedomostný základ pre orientáciu absolventa v tých odvetviach spoločenskej praxe, ktoré vyžadujú porozumenie pre prácu s médiami, informáciami, a pre kreatívnu tvorbu, komunikáciu a hodnotenie informačných a mediálnych produktov. Teoretické východiská preto zakladá v knižničnej a informačnej vede, marketingovej komunikácii a žurnalistike a ich študijných programoch 3. stupňa. Zamestnávatelia hodnotia kvalitu študijného programu pozitívne. Vyjadrenia niektorých zamestnávateľov sú v prílohách (RTVS, UKB, reklamné agentúry).

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf. Štruktúru študijných plánov študijných programov III. stupňa upravuje tiež Vnútorný predpis č. 11/2023 – Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Tretia časť – Osobitné ustanovenia o doktorandskom štúdiu.

Rada študijného programu mediálne a komunikačné štúdiá bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu mediálne a komunikačné štúdiá: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. (HZO/garantka), prof. Ing. Pavol Kita, PhD., prof. Andrey Richter, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., doc. PhDr. Milan Banyár, PhD., Mgr. Agáta Jurášková (Vydavateľstvo UK), Mgr. Michaela Krištofčáková (študentka).

Integrálnou súčasťou štúdia v študijných programoch III. stupňa na FiF UK je celofakultná ponuka výberových predmetov pre doktorandov. Táto sa aktualizuje na každý akademický rok, tak aby študent počas štúdia, najmä v 1. a 2. ročníku, si mohol zapísať viacero kurzov podľa svojho výberu. Pri príprave tejto ponuky sa kladie dôraz na interdisciplinaritu a na metodológiu vedeckej práce. Detailnejšie informácie o aktuálnej ponuke vrátane informačných listov možno nájsť v AIS2.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletný obsah študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedený na https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/doktorandske-studium/medialne-a-komunikacne-studia/. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

 • podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,
 • klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,
 • sylaby predmetu,
 • výsledky vzdelávania,
 • povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.
c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Študijná časť programu sa skladá z ponuky povinných (3) a povinne voliteľných predmetov, ich prehľad je dostupný na stránke programu https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/aktualnyAR/FiF/SK/dMKS.html. Študent absolvuje všetky tri povinné predmety podľa odporúčaného harmonogramu (semestre 1 – 2, spolu 15 kreditov) a z ponuky povinne voliteľných predmetov si vyberá minimálne 4 predmety (optimálne semestre 3 – 4, spolu 20 kreditov). Zvyšných 5 kreditov za študijnú časť študent získa absolvovaním niektorého ďalšieho predmetu z ponuky povinne voliteľných a/alebo výberových predmetov študijného programu, prípadne z ponuky iných študijných programov 3. stupňa štúdia na fakulte, resp. z ponuky celofakultných predmetov doktorandského štúdia (stálou súčasťou ponuky celofakultných predmetov sú kurzy Akademické písanie, Informačné zdroje a vedecká komunikácia a Metodológia vied; zvyšok ponuky sa obmieňa v každom akademickom roku).


Profilové predmety sú indikované v zozname predmetov študijného programu. Profilovými predmetmi sú všetky povinné (3) a povinne voliteľné predmety študijného programu. Výber konkrétnych povinne voliteľných predmetov (4) z ponuky pre konkrétneho študenta je podmienený jeho odbornou profiláciou a témou dizertačnej práce.


Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.


Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu - https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelisty/aktualnyAR/FiF/SK/dMKS.pdf.


Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.


Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.


Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.


Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.


Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

 

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

 

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

 

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, najmä v učebniach na Štúrovej ulici a Múzejnej ulici. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského štúdia je 240, pri štvorročnej štandardnej dĺžke štúdia v dennej forme a päťročnej štandardnej dĺžke štúdia v externej forme. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá a tretia časť) - https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf.
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:
 • počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 15
 • počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 20
 • počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 5
 • počet kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy a výskumu, potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 70
 • počet kreditov za pedagogickú činnosť (prípadne inú praktickú činnosť realizovanú na fakulte alebo v príbuznom zariadení, ak to vyžaduje charakter štúdia): 30
 • počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 20+ 30=50f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:


Študijný program mediálne a komunikačné štúdiá má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/doktorandske-studium/medialne-a-komunikacne-studia/.

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:


g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania je zabezpečená tým, že individuálny študijný plán doktoranda v študijnom programe zostavuje školiteľ v súčinnosti s doktorandom, a to s prihliadnutím na špecializáciu študenta a tému dizertačného projektu. Študenti študijného programu budú mať možnosť využiť medzinárodné mobilitných programov vrátane schémy doktorandského štúdia pod dvojitým vedením (cotutelle), ako aj prostredníctvom medzifakultných mobilitných programov a výberových predmetov inej fakulty, ktoré si budú môcť zapísať na základe zmluvy o štúdiu. Pravidlá UK a FiF UK rešpektujú prenos a uznávanie kreditov získaných v rámci mobility. Predmet absolvovaný na prijímajúcej vysokej škole, ktorý je obsahom a rozsahom porovnateľný s predmetom na vysielajúcej fakulte, a ktorý študent absolvuje v rámci schválenej akademickej mobility sa bude automaticky uznávať ako absolvovaný (povinný, povinne voliteľný alebo výberový).

Podľa Študijného poriadku FiF UK, čl. 17, ods. 1, má študent právo požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého odboru v rámci Univerzity Komenského, čím sa zabezpečuje možnosť flexibility trajektórií štúdia. Následne Študijný poriadok FiF UK, čl. 18, upravuje podmienky uznávania štúdia a častí štúdia absolvovaného v minulosti, pričom stanovuje dĺžku obdobia aj úroveň hodnotenia, ktorá umožňuje získané hodnotenie uznať.

Filozofická fakulta UK podľa Vnútorného predpisu FiF UK č. 11/2023, čl. 19 umožňuje študentom prenos kreditov získaných aj pri absolvovaní časti štúdia na inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí (študentská mobilita) do počtu spočítavaných kreditov študenta podľa §4 ods. 3 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia

Domovské katedry programu mediálne a komunikačné štúdiá (katedra knižničnej a informačnej vedy, katedra marketingovej komunikácie a katedra žurnalistiky) majú uzatvorené zmluvy Erasmus+ s viacerými vysokoškolskými pracoviskami. Prehľad je dostupný na webovej stránke https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/uzatvorene-zmluvy-erasmus/

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Zoznam tém doktorandských prác za obdobie ostatných 6 rokov (v pôvodných študijných programoch, ktoré sa spájajú do nového doktorandského programu Mediálne a komunikačné štúdiá):

Nové médiá v kontexte dejinných zmien slovenskej spoločnosti.

Žurnalistické rozhlasové žánre vo vybraných slovenských rádiách (2001 – 2016).

Miesto a poslanie obrázkového časopisu Slovenka v masmediálnom systéme Slovenskej republiky (1993 – 2023).

Úloha hovorcu v komunikácii letísk a leteckých spoločností v krízových situáciách.

Slovenská spoločnosť a jej médiá od vstupu Slovenska do EÚ po prvé slovenské predsedníctvo.

Dejiny Slovenskej televízie v rokoch 1989 – 1998.

Investigatívna žurnalistika ako nástroj ochrany verejného záujmu.

Osudy slovenských opozičných publicistov, resp. slovenskej opozičnej publicistiky po zlomovom roku 1968.

Multikultúrnosť a slovenské médiá.

Kritériá výberu medzinárodných správ zo servisu spravodajských agentúr v spravodajstve STV/RTVS, TV Markíza, TA3 a TV JOJ.

Licencované zábavné televízne formáty v programovej ponuke slovenských televízií.

Reflexia národnostných menšín v slovenských periodikách 2008 – 2012.

Médiá ako komunikačný nástroj investor relations manažérov.

Webdesign v marketingovej komunikácii.

Charakter značky a její místo v systému marketingových komunikací.

Phineas Taylor Barnum v kontexte moderných dejín reklamy a jeho odkaz pre dnešnú oblasť marketingovej komunikácie.

Analýza tvorby corporate identity začínajúcich event marketingových agentúr na Slovensku a v Českej republike.

Kreativita v marketingovej komunikácii.

Pozícia public relations v marketingovej komunikácii 21. storočia.

Marketingová komunikácia v edukácii dospelých

Informačná gramotnosť začínajúcich študentov vysokých škôl v SR.

Informačná etika v teórii a praxi informačných interakcií.

Informačné správanie „Google“ generácie.

Informačná tvorivosť v elektronickom prostredí.

Informačné správanie detí v digitálnom prostredí.

Využitie alternatívnych bibliometrických indikátorov pre hodnotenie vedy.

Sivá literatúra vo vedeckej komunikácii.

Použiteľnosť mobilných webových sídiel knižníc.

Súčasný stav a perspektívy využitia inštitucionálnych repozitárov vo vedeckej komunikácii.

Recepcia textu v kontexte multitaskingu.

Informačná a digitálna gramotnosť učiteľov v kontexte využívania e-learningových nástrojov.

Literárne a audiovizuálne naratívne dielo v kontexte recepcie detským príjemcom.

Otázka informačnej explózie v sociálnych sieťach.

Vydávanie jazykových slovacík na Slovensku v období 1901 – 1918.

Aktuálne vypísané témy dizertačných prác pre prijímacie konanie v danom akademickom roku sa zverejňujú na stránke referátu pre doktorandské štúdium: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/doktorandske-studium/temy-doktorandskeho-studia-dissertation-topics/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe,

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu mediálne a komunikačné štúdiá má dizertačná práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:

 

možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,

Študenti študijného programu mediálne a komunikačné štúdiá majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedra žurnalistiky, katedra marketingovej komunikácie a katedra knižničnej a informačnej vedy realizujú v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s nasledujúcimi univerzitami: Masaryk University in Brno (CZ), Palacký University in Olomouc (CZ), Charles University in Prague (CZ), Complutense University of Madrid (E), University of Warsaw (PL), Turiba University in Riga (LV), University of Malaga (E), Silesian Univerzita in Opava (CZ), University in Katowice (PL), University of Ljubljana (SI), University of Vilnius (LT), University in Pécs (HU), Technological Institute in Athens (GR).

 

pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorný predpis UK č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke:

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/disciplinarna-komisia-pre-studentov/realizovane-disciplinarne-konania/

 

postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK: https://cezap.sk/

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_8_2022.pdf

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

 

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/doktorandske-studium/medialne-a-komunikacne-studia/

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).
7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD., profesor, FiF UK, jela.steinerova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4115

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/doktorandske-studium/medialne-a-komunikacne-studia/

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/


c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky sú prístupné v AIS.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/aktualnyAR/FiF/SK/dMKS.html

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/


e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. (jela.steinerova@uniba.sk): Informačná gramotnosť začínajúcich študentov vysokých škôl v SR, Informačná etika v teórii a praxi informačných interakcií, Informačné správanie „Google“ generácie, Informačná tvorivosť v elektronickom prostredí, Informačné správanie detí v digitálnom prostredí

Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. (jaroslav.susol@uniba.sk): Využitie alternatívnych bibliometrických indikátorov pre hodnotenie vedy, Sivá literatúra vo vedeckej komunikácii, Použiteľnosť mobilných webových sídiel knižníc, Súčasný stav a perspektívy využitia inštitucionálnych repozitárov vo vedeckej komunikácii

Doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD. (pavol.rankov@uniba.sk): Recepcia textu v kontexte multitaskingu, Informačná a digitálna gramotnosť učiteľov v kontexte využívania e-learningových nástrojov, Literárne a audiovizuálne naratívne dielo v kontexte recepcie detským príjemcom, Otázka informačnej explózie v sociálnych sieťach

Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD. (lucia.lichnerova@uniba.sk): Vydávanie jazykových slovacík na Slovensku v období 1901 – 1918 (konzultant)

Prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc. (pavel.hornak@uniba.sk): Kreatívne aspekty pri tvorbe krátkych reklamných textov (titulkov, sloganov, názvov), Etické aspekty reklamy, Etické aspekty product placementu, Osobnosť lídra ako súčasť marketingovej komunikácie firmy

Doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. (eva.chudinova@uniba.sk): Využitie moderných komunikačných nástrojov v public relations, Marketingová komunikácia regionálnych a lokálnych médií na Slovensku

Doc. PhDr. Milan Banyár, PhD. (milan.banyar@uniba.sk): Značka a vizuálna komunikácia – analýza procesu tvorby vizuálnej identity vybranej značky, Blog ako nástroj marketingovej komunikácie (význam blogov v procese budovania imidžu značky

Doc. PhDr. Vlasta Konečná, PhD. (vlasta.konecna@uniba.sk): Public relations (význam, funkcie a prostriedky) v komunikačnej stratégii globálneho rozsahu, Interná komunikácia firmy ako integrálna súčasť marketingovej komunikácie, Budovanie image lídra politickej strany, ako súčasti politickej kampane realizovanou agentúrou PR, Televízia Markíza – nové marketingové metódy budovania značky a pozície na mediálnom trhu

Doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD. (svetlana.hlavcakova@uniba.sk): Úloha hovorcu v komunikácii letísk a leteckých spoločností v krízových situáciách

Prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD. (danusa.serafinova@uniba.sk): Slovenská spoločnosť a jej médiá od vstupu Slovenska do EÚ po prvé slovenské predsedníctvo (E)

Doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD. (maria.follrichova@uniba.sk): Žurnalistické rozhlasové žánre vo vybraných slovenských rádiách (2001-2016), Miesto a poslanie obrázkového časopisu Slovenka v masmediálnom systéme Slovenskej republiky (1993 – 2023)

Doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD. (anna.samelova@uniba.sk): Nové médiá v kontexte dejinných zmien slovenskej spoločnosti (D), Nové médiá v kontexte dejinných zmien slovenskej spoločnosti (E)

Doc. Mgr. Ján Hacek, PhD. (jan.hacek@uniba.sk)

Prof. Andrey Richter, PhD. (andrey.rikhter@uniba.sk)

Prof. Ing. Pavol Kita, PhD. (pavol.kita@uniba.sk)

Doc. PhDr. Mária Stanková, PhD. (maria.stankova@uniba.sk)

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky sú prístupné v AIS.

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Michaela Danišik Krištofčáková, študentka PhD., Katedra marketingovej komunikácie FiF UK

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., KKIV FiFUK, vedúci katedry, Múzejná 1, 4.p., miestnosť 409, telefón: +421 2 9013 2710, e-mail: jaroslav.susol@uniba.sk

Konzultačné hodiny: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kkiv/clenovia-katedry/profily-aktualnych-clenov-katedry/#c15138

Doc. PhDr. Milan Banyár, PhD., Katedra marketingovej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Štúrova 9, 811 02 Bratislava 1, Slovenská republika, 2. poschodie, miestnosť 223, Telefón +421 2 9013 2405, e-mail: milan.banyar@uniba.sk

Konzultačné hodiny: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-marketingovej-komunikacie/konzultacne-hodiny/

Mgr. Mária Stanková, PhD., Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta UK, Štúrova 9, 811 02 Bratislava, 3. poschodie, miestnosť: 306, Telefón: +421 2 9013 2422, e-mail: maria.stankova@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-zurnalistiky/clenovia-katedry/maria-stankova/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).
8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu mediálne a komunikačné štúdiá sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta prevažne vo výučbových priestoroch v budove na Štúrovej ulici a na Múzejnej ulici, kde sú situované pracoviská Katedry marketingovej komunikácie FiF UK, Katedry žurnalistiky FiF UK a Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK.

V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/)

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces zabezpečujú katedry podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch. Katedra žurnalistiky disponuje technickým vybavením, ktoré pozostáva zo štandardného technického zariadenia učební – interaktívne tabule, počítače, notebooky, ozvučenie, tv obrazovky. Štandardom je wifi pripojenie vo všetkých priestoroch katedry žurnalistiky. Študenti majú vzhľadom na praktické zameranie niektorých kurzov k dispozícií nahrávacie zariadenia, kamery a fotoaparáty s funkciou záznamu videa. Zaznamenaný materiál (audio, video) majú študenti možnosť editovať v profesionálnych softvéroch. Katedra žurnalistiky disponuje novým rozhlasovým štúdiom, ktoré umožňuje prípravu materiálov do rozhlasového vysielania a výskum. Študenti majú k dispozícii aj televíznu miestnosť s kamerou a počítačmi so strihovým softvérom. Obe miestnosti majú stálu prevádzku so zodpovedným pracovníkom, ktorý zároveň požičiava študentom techniku podľa ich požiadaviek (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-zurnalistiky/rozhlasove-a-tv-studio/). Katedra KIV má osobitnú počítačovú učebňu a zodpovedajúce technické vybavenie jednotlivých kancelárií učiteľov (notebooky, tlačiarne, kamery, dataprojektory, eye-tracker). Doktorandi majú k dispozícii tri pracovne. Katedra MK má tiež k dispozícii vhodné technické vybavenie učební (dataprojektory s počítačmi) i pracovní pedagógov (tlačiarne, počítače). Pracovňa doktorandov slúži súčasne na výučbu programov počítačovej grafiky (5 kvalitných počítačov určených pre tento predmet).

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek. 


c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.
d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Záväzné zmluvné partnerstvá umožňujú účasť zainteresovaných strán a ich zástupcov pri návrhu, schvaľovaní, uskutočňovaní a hodnotení študijného programu. Dohody s partnermi konkretizujú podmienky participácie zamestnancov partnera na uskutočňovaní študijného programu a podmienky poskytovania priestorových, materiálových a informačných zdrojov a zabezpečovania kvality štúdia realizovaného v priestoroch partnera vrátane záverečných prác.

V rámci kariérneho poradenstva fakulta v spolupráci s jednotlivými katedrami organizuje prednášky, diskusie a stretnutia s potenciálnymi zamestnávateľmi, napríklad pracovníkmi médií, reklamných agentúr, knižníc, technologických firiem aj medzinárodných konzultačných firiem, významnými osobnosťami žurnalistiky a reklamy. Študenti programu MKS realizujú svoju odbornú prax v médiách, reklamných a informačných agentúrach, technologických firmách alebo knižniciach a iných kultúrnych a pamäťových inštitúciách. Partnerské inštitúcie Katedry žurnalistiky sú RTVS, TASR, SITA, Ringier Axel Springer, Petit press (a.s.), N Press, s.r.o., MAFRA, televízia Markíza, Človek v ohrození, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, Liga za ľudské práva, Nadácia otvorenej spoločnosti, Slovenská akademická informačná agentúra, Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Rakúske Kultúrne fórum v Bratislave, PROACADEMY. 

Študenti žurnalistiky vydávajú svoj študentský časopis Webjournal 2.0, riadia svoje rozhlasové a televízne štúdio, vydávajú časopis Pod čiarou, publikujú v časopise Otázky žurnalistiky, využívajú archívy verejnoprávnych médií a spolupracujú s praxou.

Študenti knižničnej a informačnej vedy spolupracujú s praxou knižníc (UKB, CVTISR, SNK) a informačnými technologickými firmami ako SVOP, Albertina, IBM, Swiss Re a i.) a odbornými organizáciami ako Spolok slovenských knihovníkov a Slovenská asociácia knižníc). Katedra KIV pravidelne organizuje konferencie Informačné interakcie v Univerzitnej knižnici v Bratislave aj v spolupráci so študentmi a ostatnými knižnicami a profesionálnymi spolkami z praxe.

Študentská reklamná agentúra je súčasťou Centra masmediálnej a marketingovo-komunikačnej praxe, čo je odborné centrum Univerzity Komenského v Bratislave Filozofickej fakulty, ktoré vzniklo v roku 2015.

Úlohou Študentskej reklamnej agentúry je simulovať prácu v reálnej reklamnej agentúre, na základe čoho si študenti môžu vyskúšať nielen návrh, ale aj samotnú tvorbu komplexného marketingovo-komunikačného riešenia a získať tak cenné skúsenosti v rôznych pracovných pozíciách a rôznych oblastiach marketingovo-komunikačnej praxe. V rámci Študentskej reklamnej agentúry sa realizovali projekty ako 2020 – event pre VUB banku pre ich študentský produkt FEJM (v spolupráci s agentúrou TRIAD), 2019 – kampaň pre Hodinu deťom (v spolupráci s agentúrou TRIAD), 2019 – propagačná kampaň Filozofickej fakulty UK v Bratislave, 2018 – kampaň pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum (v spolupráci s agentúrou TRIAD), 2017 – kampane pre Slovenský červený kríž – Valentínska kvapka krvi a Študentská kvapka krvi

 

 


e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.11/2023, Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Uchádzač je absolventom 2. stupňa magisterského štúdia mediálnej komunikácie, žurnalistiky, marketingovej komunikácie, informačných štúdií alebo iného študijného programu v rámci odboru Mediálne a komunikačné štúdiá. Má schopnosti hlbokej teoretickej reflexie v odbore, a manažmentu výskumných projektov. Je schopný tvorivo uplatňovať metodológiu a teóriu odboru a prinášať aj nové poznatky. Ovláda na adekvátnej úrovni aspoň jeden cudzí jazyk.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú založené na prihláške a vstupnom pohovore (prijímacej skúške). Uchádzač predloží projekt dizertačnej práce, zoznam publikácií, životopis a požadované doklady.

Prijímacia skúška má formu pohovoru pre prijímacou komisiou (forma kolokvia, diskusie). Rámcový obsah prijímacej skúšky obsahuje prehľad základných znalostí z problematiky týkajúcej sa vypísanej témy doktorandského štúdia, aktuálny stav bádania a prehľad v odbornej literatúre k danej téme, rozprava k projektu doktorandského štúdia (predstava uchádzača o predmete, cieľoch, metódach výskumu a prípadne prvé skúsenosti s danou problematikou).

Spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky:

O výsledku prijímacej skúšky sa vyhotoví zápisnica, v ktorej budú uchádzači podľa počtu dosiahnutých bodov rozdelení do skupiny: a) vyhovel – prijať (uchádzač s najvyšším počtom dosiahnutých bodov, ktorý dosiahol aspoň dve tretiny maximálneho počtu bodov), b) vyhovel – neprijať (uchádzači, ktorí dosiahli aspoň polovicu maximálneho počtu bodov, ale neboli najlepší), c) nevyhovel (uchádzači, ktorí dosiahli menej ako polovicu maximálneho počtu bodov). Aj v prípade rovnakého počtu dosiahnutých bodov musí prijímacia komisia stanoviť jednoznačné poradie uchádzačov (najmä navrhnutých na prijatie).

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné aj na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/doktorandske-studium/prijimacie-konanie/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Za posledných 5 rokov bolo na doktorandské štúdium na katedry knižničnej a informačnej vedy, marketingovej komunikácie a žurnalistiky prihlásených 22 študentov na denné štúdium, z toho bolo úspešných (prijatých) 10 študentov.

Za posledných 5 rokov bolo na externé doktorandské štúdium na katedry knižničnej a informačnej vedy, marketingovej komunikácie a žurnalistiky prihlásených 21 študentov, z toho bolo 17 úspešných (prijatých) študentov.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Študentská anketa

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

Študenti doktorandského štúdia v hodnotení výraznejšie reflektujú potrebu predmetov orientovaných na „vedeckú gramotnosť“, najčastejšie sa objavovali požiadavky na zaradenie predmetov k posilneniu zručností v oblasti písania projektov, vyhľadávania a práce s elektronickými informačnými zdrojmi, ale tiež predmetov zameraných na získanie pedagogických zručností. Súvisiace opatrenia viedli k zaradeniu spoločných novších predmetov do programu so zameraním na informačné zdroje, akademické písanie a i.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.
11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu