Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko prof. Ing. Pavol Kita, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kita
I.2 - Meno
Pavol
I.3 - Tituly
prof. Ing. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1977
I.5 - Názov pracoviska
Katedra Marketingovej komunikácie Filozofická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
pavol.kita@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/292
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-5870-9328

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ekonomická univerzita v Bratislave
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
Odbor 62-95-8 Komerčné inžinierstvo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ekonomická univerzita v Bratislave
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
Odbor 62-95-8 Komerčné inžinierstvo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ekonomická univerzita v Bratislave
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
Odbor 3.3.10 Obchod a marketing
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ekonomická univerzita v Bratislave
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
Odbor 3.3.10 Obchod a marketing
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ekonomická univerzita v Bratislave
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
Odbor 3.3.10 Obchod a marketing
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
profesor Univerzita Komenského v Bratislave 2022-trvá
doktorand-profesor Ekonomická univerzita v Bratislave 2002-2022

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
SPSS-viacrozmerné škálovanie/SPSS-multidimensional scaling SPSS CR 2004

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Marketing 1 Marketingová komunikácia I Masmediálne a komunikačné štúdiá
Marketing 2 Marketingová komunikácia I. Masmediálne a komunikačné štúdiá
Manažment Marketingová komunikácia II. Masmediálne a komunikačné štúdiá
Metódy a techniky marketingového výskumu Marketingová komunikácia II. Masmediálne a komunikačné médiá
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
11
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
111
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Výstavníctvo a veľtrhy Marketingová komunikácia I. Masmediálne a komunikačné štúdiá
Marketing umenia, kultúry a kultúrneho dedičstva Marketingová komunikácia II. Mediálné a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
254
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
37
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
20
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
223
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
140
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
93
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
54
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - KITA, Pavol - HORŇÁK, Marcel. Potential food deserts and food oases in a post-communist city: access, quality, variability and price of food in Bratislava-Petržalka. In Applied geography. - Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 1873-7730, Aug 2015, vol. 62, pp. 8-18. VEGA 1/1143/12. Dostupné na : <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622815000867>.   

2

KITA, Pavol - SZCZYRBA, Zdeněk - FIEDOR, David - LETAL, Ales. Recognition of Business Risks When Purchasing Goods on the Internet Using GIS: Experience from Slovakia. In Electronic Commerce Research. - Dordrecht : Springer Science + Business Media. ISSN 1572-9362, 2018, vol. 18, no. 3, pp. 647-663.

3

KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - KUNC, Josef - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - ZEMAN, Milan - KITA, Pavol - BARLÍK, Peter. From School Benches Straight To Retirement? Similarities and Differences in the Shopping Behavior of Teenagers and Seniors in Bratislava, Slovakia. In Moravian Geographical Reports : international, fully peer-reviewed journal. - Brno : The Czech Academy of Sciences. ISSN 1210-8812, 2018, vol. 26, no. 3, pp. 199-209 online. 

4

KITA, Pavol - KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - ZEMAN, Milan - SIVIČEK, Tomáš. Comparison of Grocery Shopping Behaviour of Slovak Residents on the Slovak-Austrian Border: an Empirical Study – Hainburg an der Donau. - Registrovaný: Web of Science. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 1, s. 215-230.

5

GROSSMANOVÁ, Marta - KITA, Pavol - ŽAMBOCHOVÁ, Marta. Segmentation of consumers in the context of their space behaviour: case study of Bratislava. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2016. ISSN 1210-0455, 2016, vol. 25, no. 2, s. 189-202.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

KITA, Pavol - ŽAMBOCHOVÁ, Marta - KITA, Jaroslav. Spotrebiteľské správanie slovenských domácností v oblasti vybraných druhov potravín v kontexte spoločensky zodpovednej spotreby. Recenzenti: Viera Čihovská, Helena Strážovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2020. 195 s. [10,74 AH]. APVV-16-0232. ISBN 978-80-223-4932-1.

2

KONŠTIAK, Pavol - KITA, Jaroslav - KITA, Pavol. Merchandising management in the context of active sale and sustainable development. Reviewers: Jan W. Wiktor, Róbert Štefko. 1st ed. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. 188 s. [11,8 AH]. VEGA 1/0282/15. ISBN 978-83-65173-40-9.

3

KITA, Pavol - ŽAMBOCHOVÁ, Marta - KITOVÁ MAZALÁNOVÁ, Veronika - KITA, Jaroslav. Model marketingovej komunikácie na zdravie orientované nákupné správanie spotrebiteľov so zreteľom na postoje k spotrebe zdravých potravín. Recenzenti: Miroslava Szarková, Zdeněk Szczyrba. 1. vydanie. Bratislava : Gupress, 2020. 231 s. [13,78 AH]. VEGA 1/0066/18. ISBN 978-80-904926-4-6.

4

KITA, Pavol - KOLLÁR, Patrícia. Geomarketing in Food Retail. Reviewers: Miroslava Szarková, Mirosława Malinowska. 1st edition. Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2018. 133 s. [6,65 AH]. APVV-16-0232, VEGA 1/0066/18, VEGA 1/0039/11. ISBN 978-83-8111-048-8.

5

KITA, Pavol - MACIEJEWSKI, Grzegorz - ČVIRIK, Marián - MAZALÁNOVÁ, Veronika Kitová. New factors of consumer behaviour in the context of business models used in retailing during the COVID-19 era. Forum Scientiae Oeconomiathis link is disabled, 2022, 10(3), pp. 75–92

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Stacherzak, Agnieszka; Hajek, Ladislav; Heldak, Maria. Changes in the Use of Agricultural Land in Poland and Czech Republic. JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING, 2019, vol. 20, no. 7, POLISH SOC ECOLOGICAL ENGINEERING, Lublin, Poland, ISSN: 2299-8993.  

(citovala KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - KITA, Pavol - SIVIČEK, Tomáš. Transformation of retailing in post-communist Slovakia in the context of globalization. - Registrovaný: Web of Science. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2016. ISSN 1212-3609, 2016, roč. 19, č. 1, s. 148-164.)

2

ZAVADSKY, Jan - ZAVADSKA, Zuzana - STEPNIAK, Cezary - STEPNIAK, Aida. Spatial visualisation of stakeholders based on cartographic methodology in management systems. In ECONOMIC ANNALS-XXI. ISSN 1728-6220, 2019, vol. 179, no. 9-10, pp. 91-104. 

(cited  KITA, Pavol - SZCZYRBA, Zdeněk - FIEDOR, David - LETAL, Ales. Recognition of Business Risks When Purchasing Goods on the Internet Using GIS: Experience from Slovakia. In Electronic Commerce Research. - Dordrecht : Springer Science + Business Media. ISSN 1572-9362, 2018, vol. 18, no. 3, pp. 647-663.)


3

TELLER, Christoph - WOOD, Steve - FLOH, Arne. Adaptive resilience and the competition between retail and service agglomeration formats: an international perspective. In Journal of Marketing Management. ISSN 0267257X, 2016, vol. 32, no. 17-18, pp. 1537-1561.

(cited KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - KITA, Pavol. Urban retail market in Bratislava (Slovakia): consumers perception and classification of shopping centres. - Registrovaný: Scopus. In Management & Marketing : The official journal of the Society for Business Excellence. - București : Editura Economică. ISSN 2069-8887, 2014, vol. 9, no. 4, pp. 483-500 online.)

4

SEIDENGLANZ, Daniel - KVIZDA, Martin - NIGRIN, Tomas - TOMES, Zdenek - DUJKA, Jiri. Czechoslovak light rail Legacy of socialist urbanism or opportunity for the future? In JOURNAL OF TRANSPORT GEOGRAPHY. ISSN 0966-6923, 2016, vol. 54, pp. 414-429.

(cited KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - KITA, Pavol - HORŇÁK, Marcel. Potential food deserts and food oases in a post-communist city: access, quality, variability and price of food in Bratislava-Petržalka. In Applied geography. - Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 1873-7730, Aug 2015, vol. 62, pp. 8-18.)

5

HLADKYI, Oleksandr - RASULOVA, Alla - RASULOV, Ramis - STEFURAK, Vitalii. Scientific-practical approaches to justification of location of quick service restaurants. In JOURNAL OF GEOLOGY GEOGRAPHY AND GEOECOLOGY. ISSN 2313-2159, 2019, vol. 28, no. 4, pp. 649-660.

(cited KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - KUNC, Josef - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - ZEMAN, Milan - KITA, Pavol - BARLÍK, Peter. From School Benches Straight To Retirement? Similarities and Differences in the Shopping Behavior of Teenagers and Seniors in Bratislava, Slovakia. In Moravian Geographical Reports : international, fully peer-reviewed journal. - Brno : The Czech Academy of Sciences. ISSN 1210-8812, 2018, vol. 26, no. 3, pp. 199-209 online.)

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Grant APVV 16-0232 Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti (koordinátor za EUBA Obchodná fakulta) s dobou riešenia od 1.7.2017 do 31.12.2020. 

2

VEGA 1/0066/18 Model marketingovej komunikácie na zdravie orientované nákupné správanie spotrebiteľov s doboru riešenia 1.1.2018-31.12.2020, hlavný riešiteľ projektu

3

Grant VEGA 1/0282/15 Nástroje marketingovej politiky v nových obchodných modeloch orientovaných na tvorbu viacnásobnej hodnoty pre zákazníka v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja s dobou riešenia: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017; spoluriešiteľ 

4

Grant VEGA 1/0012/22 Inovatívne obchodné modely formátov maloobchodných jednotiek založené na dátach geomarketingu a ich vplyv na tvorbu hodnotovej ponuky a maloobchodnej siete potravín v období digitalizácie.s dobou riešenia 1.1. 2022/31.12.2024, hlavný riešiteľ projektu

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Letná škola CIFE/IEHEI-Nice, Marie France Perdigon 20.7-26.7.2008

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem 23.9- 20.10.2013 Erasmus

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Hosťujúci profesor na Univerzite J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2014-2020 a na Juhočeskej univerzite v Českých Budejoviciach od 2016. Člen vedeckej rady Fakulty ekonómie, manažmentu a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove. Člen odborovej rady doktorandkého štúdia Prirodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pre študijný odbor Regionálna geografia v geografickej sekcii od roku 2017. Člen odbodovej rady doktorského študijného programu Ekonomika a management na Ekonomickej fakulte Juhočeskej univerzite v Českých Budejoviciach od roku 2018.