Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. PhDr. Ivan Buraj, CSc.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Buraj
I.2 - Meno
Ivan
I.3 - Tituly
docent PhDr PhD
I.4 - Rok narodenia
1953
I.5 - Názov pracoviska
Katedra filozofie a dejín filozofie
I.6 - Adresa pracoviska
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent PhDr PhD.
I.8 - E-mailová adresa
ivan.buraj@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3904
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filozofia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Moskovskej štátnej univerzity
II.b - Rok
1976
II.c - Odbor a program
dejiny filozofie
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Moskovskej štátnej univerzity
II.b - Rok
1984
II.c - Odbor a program
filozofia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
filozofia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
asistent Filozofická fakulta Univerzity Komenského 1976-1979
odborný asistent Filozofická fakulta Univerzity Komenského 1979-2001
docent Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2001-

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Sociálna a politická filozofia Filozofia I. filozofia
Sociálna a politická filozofia Filozofia I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
20
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
16
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
5
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Sociálna a politická filozofia sociológia I. sociológia a sociálna antropológia
Filozofia výchovy pedagogika I. Pedagogika
bb

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
93
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
17
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
122
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Buraj, Ivan.: Foucault a moc. Bratislava:Univerita Komenského, 2000

2

Buraj, Ivan: Od prirodzenosti k politike a od politiky k prirodzenosti. Bratislava: Univerita Komenského, 2020

3

Buraj, Ivan: J.-P. Sartre: Hľadanie zmyslu uprostred bytia (Náčrt existenciálnej ontológie). Filozofia,  roč. 50, č. 10 (1995), s. 532-539

4

Buraj, Ivan: Moc v štruktúre mocenských vzťahov. Filozofia, roč. 65, č. 5 (2010), s. 417-427

5

Buraj, Ivan: "Režim pravdy" - pojem, štruktúra a mechanizmy jeho produkcie (Na motívy myšlienok Michela Foucaulta), r oč. 62, č. 7 (2007), s. 569-578

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Buraj, Ivan: Od prirodzenosti k politike a od politiky k prirodzenosti. Bratislava: Univerzita Komenského, 2020

2

Buraj, Ivan. : Pravda ako konštrukt alebo realita? (K Foucautovmu prístupu a ponímaniu pravdy. In: Martin Šimsa: Relativismus a (post) pravda v demokracii. Se třemi studiemi Ladislava Hejdánka. Ústi . Labem: Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně 2018. 

3

Ivan Buraj: Tri možné modely vzťahu prirodzeného/biologického a sociálneho/politického. Filozofia, roč. 72, č. 9 (2017), s. 685-697

4

Buraj, Ivan: Maipulácia ako moc, manipulácia a sloboda.Filozofia, roč. 73, č. 9 (2018), s. 742-754

5

 Buraj, Ivan: Manipulácia ako (špecifický) spôsob vykonávania súčasnej moci. In: Jan Musil (ed.) :Reflexe moci a moc reflexe. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2020

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

 Buraj, Ivan:. Foucault a moc. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000 - Marcelli, M.: Filozofia, roč. 56, č. 2, 2001, s. 143-145 - AHCI.

2

Buraj, Ivan: Foucault a moc. Bratislava: Univerzitak Komenskéh, 2000 - Hofreiter, R.: Sociológia, roč. 39, č. 5, 2007, s. 431 - SSCI

3

Buraj, Ivan: : J.-P. Sartre: Hľadanie zmyslu uprostred bytia : (náčrt existenciálnej ontológie),: Filozofia,  roč. 50, č. 10 (1995), s. 532-539 - Smreková, D.: Filozofia, roč. 60, č. 5, 2005, s. 309 - AHCI

4

Buraj, Ivan: Moc v štruktúre mocenských vzťahov. Filozofia, roč. 65, č. 5 (2010), s. 417-427. - Profant, T.: Sociologický časopis, roč. 49, č. 2, 2013, s. 317 - SSCI 

5

Buraj, Ivan: : J.-P. Sartre: Hľadanie zmyslu uprostred bytia : (náčrt existenciálnej ontológie),: Filozofia,  roč. 50, č. 10 (1995), s. 532-539 - Karol Kollár, Andrej Kopčok, Tibor Pichler: Dejiny filozofie na Slovenskuv XX. storočí. Bratislava: Infopress, s. 247-248

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

2015-2019 APVV-14-0510: Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií

2

2019-2023: APVV-18-0178: Naturalizmus ako univerzálny filozofický program

3

2019-2023: APVV-18-010: Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Organizátor pravidelných katedrových teoreticko-metododologických seminárov Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK 2014-2020
Organizátor študenskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOK) Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK 1977- 2015

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Faculté de Lettres (Filozofická fakulta) Aix-en Provence (Francúzsko) 1.6. 1996-30.6.1996 (4. týždne) Tempus v koordinácii s Université Libre v Brusel
Filozofická fakulta UJEP Ústí n. Labem (Česká republika) 11.10. - 16.10. 2009 (týždeň) Erasmus

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
04.11.2022