Opis študijného programu
Študijný program moMK - marketingová komunikácia
Štúdium Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
04.09.2023
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
26.09.2023
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Mediálne a komunikačné štúdiá kód 7205
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
2. stupeň, kód 767
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Marketing a reklama - 0414
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

nevzťahuje sa na tento študijný program

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
dva roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/; Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/; Celkový počet študentov študijného programu: Magisterské štúdium (uniba.sk)
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

Cieľom študijného programu Mediálne a komunikačné štúdiá, Marketingová komunikácia na 2. stupni vzdelávania je rozšíriť a prehĺbiť teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti marketingovej komunikácie získané počas bakalárskeho štúdia. Výsledkom vzdelávania na tomto stupni štúdia je odborne pripraviť absolventov, aby boli schopní zastávať posty riadiacich pracovníkov v oblasti marketingovej komunikácie, či už v reklamných agentúrach, rôznych špecializovaných agentúrach (napr. v eventových agentúrach, PR agentúrach, digitálnych agentúrach, direct marketingových agentúrach, agentúrach zameraných na prieskum trhu a pod.), na komunikačných oddeleniach verejných, štátnych a politických inštitúcií, ako aj na marketingových oddeleniach firiem. Absolventi tohto štúdia na základe dosiahnutého vzdelania na vysokej úrovni ovládajú nielen proces tvorby propagačných prostriedkov, komplexných marketingovo-komunikačných kampaní, ale dokážu aj profesionálne komunikovať s médiami, klientmi a ďalšími skupinami odbornej, či laickej verejnosti.

Teoretické vedomosti a schopnosti: absolventi magisterského stupňa štúdia majú znalosti z oblasti manažmentu, médií v marketingovej komunikácii, budgetingu, komunikácie s verejnosťou, obsahovej a formálnej analýzy textu, jazyka a štýlu reklamy, ovládajú proces fungovania agentúr marketingovej komunikácie a tvorby reklamnej kampane, poznajú aktuálne trendy v oblasti marketingovej komunikácie. Zároveň získavajú základy odbornosti aj iných, príbuzných disciplín (napr. psychológia, sociológia, lingvistika, semiotika, ekonómia, dejiny umenia a pod), ktoré dokážu funkčne aplikovať na oblasť marketingovej komunikácie. Absolventi magisterského štúdia vďaka tomu vedia navrhovať a realizovať rozsiahle marketingovo-komunikačné riešenia, ovládajú strategické postupy a koncepciu tvorby stratégií, dokážu vykonávať výskum trhu s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, riadiť tímy pracovníkov v oblasti marketingovej komunikácie, samostatne pripravovať veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia v oblasti integrovanej marketingovej komunikácie.

Doplňujúce vedomosti a praktické zručnosti: absolventi magisterského štúdia v riadení tímov v oblasti marketingovej komunikácie používajú moderné metódy a prostriedky, tvorivo aplikujú získané poznatky v praxi,
pri výskume, tvorbe projektov a realizácii marketingovo-komunikačných aktivít nachádzajú a prezentujú vlastné riešenia problémov,
problémy marketingovej komunikácie vedia kriticky posudzovať v širokom sociálnom, ekonomickom a kultúrnom kontexte. Majú schopnosť analyzovať komunikačný proces z hľadiska jeho uplatnenia v oblasti marketingovej komunikácie, implementovať a realizovať komplexné riešenia integrovanej marketingovej komunikácie, riadiť zmeny procesov marketingových aktivít z hľadiska najnovších trendov vývoja komunikačných techník, médií a technológií. Ako vedúci tímu, príp. jeho členovia dokážu pracovať nielen tvorivo, ale aj efektívne,
získané poznatky využívajú i rozvíjajú vo svojom vlastnom profesionálnom raste, kontinuálne sledujú aktuálny vývoj v oblasti marketingovej komunikácie, aplikujú a presadzujú profesionálne praktiky v súlade s právnymi a etickými normami. 

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absoventi magisterského študijného programu Mediálne a komunikačné štúdiá, Marketingová komunikácia sa môžu uplatniť v indikovaných povolaniach, napr. v reklamných agentúrach a rôznych špecializovaných agentúrach (eventových agentúrach, PR agentúrach, digitálnych agentúrach, direct marketingových agentúrach, agentúrach zameraných na prieskum trhu a pod.), oddeleniach pre styk s verejnosťou, verejných, štátnych a politických inštitúciách, mediálnych agentúrach, na marketingových oddeleniach firiem, v masmédiách, v oblasti výstavníctva a pod.

Absolventi magisterského študijného programu môžu vykonávať nasledujúce povolania – marketing manager, marketing specialist, copywriter, graphic designer, account manager, social media manager, strategist, strategy director, ideamaker, marketing communication specialist, PPC specialist, PR manager, creative director, art director, account director, teamleader, head of marketing communication, brand manager, product designer, hovorca, riaditeľ marketingu značky, atď.

 

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Daný študijný program nepripravuje na výkon regulovaných povolaní v súlade s požiadavkami pre získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.


3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolventi sa vďaka nadobudnutým vedomostiam, praktickým skúsenostiam a zručnostiam v oblasti marketingovej komunikácie najčastejšie uplatňujú v:

- reklamných agentúrach,

- rôznych špecializovaných agentúrach (napr. v eventových agentúrach, PR agentúrach, digitálnych agentúrach, direct marketingových agentúrach, agentúrach zameraných na prieskum trhu a pod.),

- oddeleniach pre styk s verejnosťou,

- verejných, štátnych a politických inštitúciách,

- mediálnych agentúrach, vo firmách, v masmédiách, v oblasti výstavníctva a pod.


Absolventi sú po ukončení štúdia pripravení zastávať na pracovnom trhu rôzne riadiace a manažérske pozície v reklamných, mediálnych a marketingových inštitúciách, v oddeleniach pre styk s verejnosťou, v komerčnom, ale aj v neziskovom sektore, v oblasti marketingu kultúry, sociálnom marketingu, kreatívnom priemysle, atď.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Mgr. Michal Pastier – Creative Director selected into Forbes 30 under 30, Co-founder at Darwin & the Machines and GoBigname

Mgr. Ria Feik Achbergerová – hovorkyňa ŽSR

Mgr. Lukáš Beňačka – programový riaditeľ TV DAJTO

Mgr. Lucia Kubinská, PhD. – Senior Product Designer, Algolia

Mgr. Filip Púchovský, PhD. - Public Relations Manager, RTVS

Mgr. Alena Popovičová, PhD. – Head of Marketing Communication Department, Tatra banka

Mgr. Andrej Csino - Creative & Strategy Director, Owner, @CORE4 Advertising

Mgr. Jakub Čech – Owner, Executive Director, Daren&Curtis

Mgr. Veronika Kovácsová - Global Marketing Coordinator. Accace

Mgr. Veronika Chmelárová - Marketing Communication Specialist, Sygic

Mgr. Eva Filkus - Art Director, PS Digital

Mgr. Adam Skirčák - Marketing Manager, Marys Meals

PhDr. Ján Jaszberényi, PhD. - Head of Communication for Slovakia & Czech republic, Deutsche Telekom

Mgr. Dominika Pacigová - redaktorka v TV Markíza

Mgr. Patrik Sivák - SEO konzultant Effectix

Mgr. Magdaléna Mihálová - Chief Marketing Officer, ksebe.sk, interný doktorand Katedry marketingovej komunikácie FiF UK

Mgr. Daniel Vachuna - Head of Digital, This is Locco

Mgr. Veronika Pelcová - produktový dizajnér, Kiwi.com

Mgr. Veronika Nagyová (Welin) – Freelance Photographer

Mgr. Lenka Slovák Bónová – Ideamaker, copywriter, screenwriter, Freelance

Mgr. Katarína Bahurinská – Senior Copywriter & Ideamaker, BigKids

Mgr. Matúš Kvas – Copywriter, Mannschaft

Mgr. Soňa Podstupková – Copywriter, Freelance

Mgr. Ondrej Štefánik – spisovateľ, Owner, Respect APP

Mgr. Marika Beňadik Majorová (Tonbogirl) – Fasion Blogger & Street Style Photographer, Ideamaker & Copywriter

Mgr. Tina Minor – grafik, ilustrátor, Copywriter, Ideamaker

Mgr. Lenka Kandravá Imrichová - Freelance Photographer

Ing. Mgr. Daniela Vunhu, PhD. – Head of Marketing & PR, MiddleCap, vysokoškolský pedagóg Katedry marketingovej komunikácie FiF UK

Mgr. Tamara Šimončík Heribanová – spisovateľ, novinár a a moderátor


Videovizitky a rozhovory s úspešnými absolventmi katedry


c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Študijný program Mediálne a komunikačné štúdiá, Marketingová komunikácia poskytuje široko koncipovaný vedomostný základ pre orientáciu absolventa v tých odvetviach spoločenskej praxe, ktoré vyžadujú porozumenie pre prácu najmä v oblasti marketingovej komunikácie, reklamy, PR, médií, ale aj ďalších oblastiach, vyžadujúcich kreatívnu tvorbu, komunikáciu, ako aj schopnosti vytvárať, alebo analyzovať rôzne informačné, mediálne a marketingovo-komunikačné produkty. Zamestnávatelia hodnotia kvalitu študijného programu a jej absolventov pozitívne, čo dokazujú viaceré ich vyjadrenia uvedené v prílohách:

ADMA – asociácia digitálnych marketingových agentúr

ADC – Art Directors Club/Združenie tvorivých pracovníkov v reklame

ZARAGUZA – reklamná agentúra

Darwin&The Machines – hybridná agentúra

TRIAD advertising – reklamná agentúra

Daren&Curtis – reklamná agentúra

PS:Digital – digitálna marketingová agentúra

SOCIALISTSreklamná agentúra so zameraním na digital a data driven komunikáciu

ui42 – technologická agentúra, ktorá sa venuje vývoju webových stránok, B2C a B2B e-shopov na mieru a oblasti User Experience

SYGIC – technologická spoločnosť zaoberajúca sa vývojom navigačných systémov

MiddleCap Group – súkromná investičná holdingová spoločnosť

Fram Capital Invests –spoločnosť zameriavajúca sa na vyhľadávanie vhodných investičných príležitostí v rastúcich odvetviach


4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021.

Rada študijného programu Mediálne a komunikačné štúdiá bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu Mediálne a komunikačné štúdiá:


Hlavná zodpovedná osoba/garant:

prof. Ing. Pavol Kita, PhD., e-mail: pavol.kita@uniba.sk

 

Ďalší členovia garančnej pätice:

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., e-mail: marian.zouhar@uniba.sk

doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD., e-mail: eva.chudinova@uniba.sk

doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD., e-mail: barbora.mesarosova@uniba.sk

doc. PhDr. Milan Banyár, PhD., e-mail: milan.banyar@uniba.sk


Zástupca zamestnávateľov:

Mgr. Andrej Csino, Creative & Strategy Director, Owner @CORE4 Advertising, e-mail: area51.csino@gmail.com

 

Zástupca študentov:

Mgr. Michaela Danišik, interná doktorandka Katedry marketingovej komunikácie FiF UK, e-mail: michaela.danisik@uniba.sk


Zoznam členov RŠP a personálne zabezpečenie študijného programu je dostupné aj na webovej stránke katedry a všetky informácie o študijných programoch FiF UK sú zverejnené na webovej stránke fakulty.


b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia.

 

Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-  podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

- klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-  sylaby predmetu,

-  výsledky vzdelávania,

-  povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj distančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín prace.

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v časti 7.

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2 a Štúrova 9. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis Vnútorný predpis č. 23/2021 UK, čl. 111 – 116.


d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského stupňa štúdia je 120 pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu diplomovej práce (15 kreditov) a absolvovanie troch predmetov štátnej skúšky (spolu 12 kreditov). Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v magisterskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 71 kreditov

počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 18 kreditov

počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 4 kredity

počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program,

počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: Za úspešnú obhajobu záverečnej diplomovej práce študent získa 15 kreditov a absolvovanie troch predmetov štátnej skúšky 12 kreditov (spolu 27 kreditov).

-  počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia,

počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch,

počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: celkovo 120 kreditov

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

Študijný program Mediálne a komunikačné štúdiá, Marketingová komunikácia, II. stupeň Mgr. má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém AiS2 a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:


g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

· Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19.

·  Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4.


Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

· Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+.

 

Katedrovým koordinátorom pre mobility je:

PhDr. Peter Uličný, PhD.

Katedra marketingovej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Štúrova 9, 811 02 Bratislava 1, Slovenská republika, 2. poschodie, miestnosť ST226.

Telefón: +421 2 9013 2411

e-mail: peter.ulicny@uniba.sk

Konzultačné hodiny


Fakulta tiež zverejňuje mená katedrových koordinátorov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke.

 

Katedra má informácie pre študentov k možnostiam mobilít zverejnené aj na svojej webovej stránke.


h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu Mediálne a komunikačné štúdiá, Marketingová komunikácia II. stupeň Mgr. sú uvedené na webovej stránke Katedry marketingovej komunikácie FiF UK.

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

- pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Mediálne a komunikačné štúdiá, Marketingová komunikácia II. stupeň, má diplomová práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty: 

· Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 14 a 15 

· Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave 

· Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k diplomovej práci a Obhajoba diplomovej práce (informačné listy).

·  Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK

·  Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AiS2) a na webovej stránke Katedry marketingovej komunikácie FiF UK k záverečným prácam. 

·  Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského

v Bratislave, čl. 49 – 53. 

· Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty k záverečným prácam. 

 

- možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,

Študenti študijného programu Mediálne a komunikačné štúdiá, Marketingová komunikácia II. stupeň, majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK.  

· Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty.

· Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.

· Katedra marketingovej komunikácie realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s nasledujúcimi zahraničnými univerzitami:


Univerzita: Charles University in Prague (CZ)

Kód: CZ PRAHA07

platnosť do: 2028

počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr.)


Univerzita: Tomas Bata University in Zlin (CZ)

Kód: CZ ZLIN01

platnosť do: 2028

počet vysielaných študentov/ak.rok: 3 (Bc., Mgr.)


Univerzita: University of Malaga (E)

Kód: E MALAGA01

platnosť do: 2028

počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)


Univerzita: The American Business School in Paris (F)

Kód: F PARIS363

platnosť do: 2028

počet vysielaných študentov/ak.rok: 1x Bc., 1x Mgr.


Univerzita: University of Nicosia (CY)

Kód: CY NICOSIA14

platnosť do: 2028

počet vysielaných študentov/ak.rok: 4 (Bc., Mgr.)


- pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o: 

· Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10 

· Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83  

· Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10 

· Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť 

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018

- Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam. 

 

- postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42. 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022 Etický kódex FiF UK.

V súlade s pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici). 

 

- postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy: 

·      Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65.

·      Vnútorný predpis UK č. 23/2022 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK. 

 


5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AiS2 a taktiež sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

 ·  Aktuálny harmonogram akademického roka

·  Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AiS2

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. Ing. Pavol Kita, PhD.

Funkčné zaradenie: profesor, garant odboru

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/292

e-mail: pavol.kita@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AiS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier.


c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v AiS2.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v študijnom pláne.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AiS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier.


e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

prof. Ing. Pavol Kita, PhD.

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/292

e-mail: pavol.kita@uniba.sk

 

doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16493

e-mail: eva.chudinova@uniba.sk

 

doc. PhDr. Milan Banyár, PhD.

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5604

e-mail: milan.banyar@uniba.sk


Mgr. Tatiana Deptová, PhD.

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20139

e-mail: tatiana.deptová@uniba.sk

 

PhDr. Peter Uličný, PhD.

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5605

e-mail: peter.ulicny@uniba.sk


Ing. Mgr. Daniela Vunhu, PhD.

Register zamestnancov vysokých škôl:

e-mail: daniela.vunhu@uniba.sk


Mgr. Alena Popovičová, PhD.

Externý pedagóg

e-mail: alena.popovicova@gmail.com


Zoznam tém a školiteľov záverečných prác je zverejnený na webovej stránke katedry.


 

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú dostupné v AiS2.

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Michaela Danišik

Interná doktorandka Katedry marketingovej komunikácie FiF UK

e-mail: michaela.danisik@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. Tatiana Deptová, PhD.

Katedra marketingovej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Štúrova 9, 811 02 Bratislava 1, Slovenská republika, 2. poschodie, miestnosť ST226

Telefón: +421 2 9013 2409

e-mail: tatiana.deptová@uniba.sk

Konzultačné hodiny


FiF UK v Bratislave tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke.


i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty. Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty.


Na Katedre marketingovej komunikácie je študentom k dispozícii sekretariát:

Katedra marketingovej komunikácie

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta, Štúrova 9

811 02 Bratislava 1, Slovenská republika


Sekretárka:

Jaroslava Figulová, 3. poschodie, miestnosť ST310

Telefón: +421 2 9013 1707 

e-mail: kmk@fphil.uniba.sk

   jaroslava.figulova@uniba.sk

 

Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta, Gondova ulica 2

811 02 Bratislava 1, Slovenská republika

Telefón: +421 2 9013 1310

e-mail: martin.cicilla@uniba.sk

ubytovanie študentov FiF UK


Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné na webovej stránke univerzity.


8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu Mediálne a komunikačné štúdiá, Marketingová komunikácia sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2 a Štúrovej ulici č. 9, kde je na druhom poschodí situované pracovisko Katedry marketingovej komunikácie FiF UK.

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty.

V budove na Štúrovej ulici 9 (1. a 2. posch.) má Katedra marketingovej komunikácie pracovne pre pedagógov s technickým vybavením (počítače, tlačiarne), ako aj 3 učebne s celkovou kapacitou 140 miest (42, 54, 44 miest). Všetky tieto učebne disponujú dostatočným technickým vybavením (dataprojektory, počítače, reproduktory). V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečuje Katedra marketingovej komunikácie podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch: špecializovaná učebňa, ktorá slúži na výučbu programov počítačovej grafiky (5 vysokokvalitných počítačov s grafickým softvérom Adobe). Katedra marketingovej komunikácie má zároveň pre svojich študentov na Štúrovej ul. 9 (1. posch.) vyhradenú odpočinkovú miestnosť, ktorá je vybavená televíznou obrazovkou, počítačom, internetovým pripojením, ako aj stolmi, stoličkami a tuli vakmi.

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

· Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská.

· Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť.


b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.


c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

· Manuál MS TEAMS pre študentov

·  Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

· E-learningový portál Moodle

· Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty www.fphil.uniba.sk.

 

 

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Zoznam partnerov s charakteristikou ich participácie je dostupný na webovej stránke fakulty. 

Cieľom študijného programu Mediálne a komunikačné štúdiá, Marketingová komunikácia je už počas štúdia pripraviť študentov na prax a prispievať tak ich lepšiemu uplatneniu na pracovnom trhu. V spolupráci s Asociáciou digitálnych marketingových agentúr ADMA a Art Directors Club - Združenie tvorivých pracovníkov v reklame ADC katedra pripravuje prednášky, semináre, workshopy a diskusie s odborníkmi z praxe na rôzne aktuálne témy z oblasti marketingovej praxe, ktoré sú priamo implementované do pedagogického procesu. Ďalšou dôležitou aktivitou katedry v prepojení s praxou je Študentská reklamná agentúra, ktorá je súčasťou Centra masmediálnej a marketingovo-komunikačnej praxe, čo je odborné centrum Univerzity Komenského v Bratislave Filozofickej fakulty, ktoré vzniklo v roku 2015.

Úlohou Študentskej reklamnej agentúry je simulovať prácu v reálnej reklamnej agentúre, na základe čoho si študenti môžu vyskúšať nielen návrh, ale aj samotnú tvorbu komplexného marketingovo-komunikačného riešenia a získať tak cenné skúsenosti v rôznych pracovných pozíciách a rôznych oblastiach marketingovo-komunikačnej praxe. Cieľom študentskej reklamnej agentúry je pripraviť študentov na riešenie reálnych úloh a problémov, naučiť ich manažérskemu správaniu a tímovej práci. Vo vedení študentskej reklamnej agentúry sú odborní garanti zo strany pedagógov – tzv. koordinátormi agentúry a zástupcovia profesionálnych reklamných a digitálnych agentúr. Ich úlohou je optimalizácia zloženia projektových študentských tímov, koordinácia prebiehajúcich projektov počas celého akademického roka, konzultácia so študentmi, dohľad nad samotnou realizáciou projektov, komunikácia za študentskú reklamnú agentúru smerom ku klientom a partnerom projektu. Študentská agentúra v spolupráci reklamnými a digitálnymi agentúrami pracuje počas semestra na zadaní od konkrétneho klienta. Pod vedením kreatívneho riaditeľa sa študenti počas semestra naučia, ako si pripraviť kreatívny brief, aké kreatívne techniky využiť pri vymýšľaní návrhu kampane, ako hľadať vhodný insight atď. Na konci semestra študenti svoje návrhy prezentujú pred klientom, klient si vyberie jeden z nich a ten sa následne realizuje v praxi v podobe finálnej reklamnej kampane. V rámci Študentskej reklamnej agentúry sa realizovali projekty:


2023 - návrh kampane VUB banky pre ich študentský produkt FEJM (v spolupráci s agentúrou TRIAD)

2022 - kampaň pre Slovenskú sporiteľňu (v spolupráci s agentúrou ZARAGUZA)

2022 – kampaň pre Hodinu deťom (v spolupráci s agentúrou TRIAD)

2020 – event pre VUB banku pre ich študentský produkt FEJM (v spolupráci s agentúrou TRIAD)

2019 – kampaň pre Hodinu deťom (v spolupráci s agentúrou TRIAD)

2019 – propagačná kampaň Filozofickej fakulty UK v Bratislave

2018 – kampaň pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum (v spolupráci s agentúrou TRIAD)

2017 – kampane pre Slovenský červený kríž – Valentínska kvapka krvi a Študentská kvapka krvi.


Katedra marketingovej komunikácie taktiež spolupracuje s domácimi a zahraničnými partnerskými vzdelávacími inštitúciami (Paneurópska vysoká škola/Fakulta masmédií, Univerzita Tomáše Bati v Zlíne/Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati v Zlíne/Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Karlova v Prahe/Fakulta sociálních věd) v rámci organizovania odborných prednášok a seminárov, konferencií, členstva v radách a komisiách, výskumných projektoch atď.


e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Na FiF UK pôsobia viaceré študentské spolky (záujmové zoskupenia divadelníkov, tvorcov študentských časopisov, organizátorov študentských podujatí a pod.). Katedra marketingovej komunikácie každoročne organizuje event KAMAKO BÁL, na ktorom sa zúčastňujú nielen študenti a absolventi, ale aj ľudia z marketingovej a reklamnej brandže, čo prispieva k zlepšovaniu vzájomných vzťahov a nadväzovaniu kontaktov. Pre študentov prvého ročníka katedra taktiež každoročne organizuje IMATRIKULÁCIE, kde sa majú možnosť zoznámiť so staršími kolegami.

Charakteristika a možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia na UK sú uvedené aj v Príručke (nielen) pre prváčky a prvákov (časti 4.8 a 4.9).


f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu Mediálne a komunikačné štúdiá, Marketingová komunikácia majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK.

Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií.

Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+.

V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.5/2020, Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Podmienkou prijatia uchádzača na magisterské štúdium je, že musí mať svoje predchádzajúce bakalárske štúdium úspešne absolvované v odbore Mediálne a komunikačné štúdiá, Marketingová komunikácia, čo je základným predpokladom, že ovláda základné teoretické, historické, etické východiská marketingovej komunikácie a má znalosť v oblasti jednotlivých foriem a prostriedkov marketingovej komunikácie využívaných v praxi.

Podmienkou prijatia na magisterský stupeň štúdia je taktiež úspešné absolvovanie vedomostného testu, ktorý pozostáva z okruhov otázok z profilových predmetov bakalárskeho stupňa štúdia v odbore Mediálne a komunikačné štúdiá, Marketingová komunikácia.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú taktiež zverejnené na webovej stránke fakulty.

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty.

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1.

Študentská anketa

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

·  Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021):

·  Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK

·  Klub absolventov fakulty – Alumni klub

·  Katedra marketingovej komunikácie získava spätnú väzbu od svojich absolventov pomocou vlastných sociálnych sietí (Instagram, Facebook, študentská webová stránka katedry https://kamako.sk/), pomocou ktorých s nimi aktívne komunikuje, absolventi sú informovaní o aktivitách a aktuálnych projektoch katedry, do ktorých sa aj často krát aj priamo zapájajú. Mnohí z absolventov Katedry marketingovej komunikácie robia pre študentov pravidelné prednášky, aktívne im ponúkajú praxe, stáže a iné pracovné ponuky, vďaka čomu majú možnosť priamo ovplyvňovať pedagogický proces a zlepšovať kvalitu tohto odboru.  


11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).