Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Šušol
I.2 - Meno
Jaroslav
I.3 - Tituly
prof. PhDr. Phd.
I.4 - Rok narodenia
1963
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 01 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
jaroslav.susol@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5335?do=filterForm-submit&surname=%C5%A0u%C5%A1ol&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0001-5513-4354

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1986
II.c - Odbor a program
vedecké informácie a knihovníctvo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1993
II.c - Odbor a program
pomocné vedy historické
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
knižnično-informačné štúdiá
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
knižnično-informačné štúdiá
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 1987-2003
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2003-2010
profesor Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2011-doteraz
dekan fakulty Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2011-2018

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
štátna skúška z anglického jazyka, certifikát Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 1986
francúzsky jazyk - certifikát Université Libre de Bruxelles, Faculté des Lettres 1992
informatologie et documentologie - master/license Université Libre de Bruxelles, Faculté des Lettres 1992
certifikát TOEFL 1995

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Informačné systémy informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá
Duševné vlastníctvo informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá
Projektový manažment informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá
Digitalizácia kultúrneho dedičstva informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá
Teória informačných systémov informačné štúdiá II. mediálne a komunikačné štúdiá
Informačná politika informačné štúdiá II. mediálne a komunikačné štúdiá
Digitálne knižnice informačné štúdiá II. mediálne a komunikačné štúdiá
Digitálne technológie vo vzdelávaní učiteľský základ I. učiteľstvo a pedagogické vedy
Tvorba mediálnych a informačných produktov a systémov mediálne a komunikačné štúdiá III. mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
informačné štúdiá II. mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
knižnično-informačné štúdiá mediálne a komunikačné štúdiá
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
13
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
16
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
10
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Informačné zdroje a vedecká komunikácia celofakultná ponuka III.
Typografické spracovanie textov informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
123
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
16
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
329
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
78
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
76
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
33
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Šušol, J.: Elektronická komunikácia vo vede = Electronic communication in science. - 1. vyd. - Bratislava : Centrum VTI SR, 2003. - 156 s. Lit. 203 zázn. ISBN 80-85165-88-0.

2

Steinerová, J. - Šušol, J.: Library users in human information behaviour. Lit. 33 zázn. In: Online information review. - Roč. 29, č. 2 (2005), s. 139-156.

3

Steinerová, J. - Šušol, J.: Users´ information behaviour: A gender perspective. Lit. 37 zázn. In: Information research. - Roč. 12, č. 3 (2007), s. 1-16.

4

Šušol, J. – Hrdináková, Ľ. – Regec, M.: Sociálne a humánne kontexty elektronickej komunikácie = Social and human contexts of electronic communication. - 1. vyd. - Bratislava : Stimul, 2009. - 132 s. Lit. 188 zázn. ISBN 978-80-89236-67-1.

5

Šušol, J. - Ondrišová, M. - Ilavská, J. - Kopecká, M.: Scholarly publishing behaviour in Slovakia ... Are we ready for repositories? Lit. 23 zázn. In: The grey journal. - Roč. 10, č. 3 (2014), s. 163-171. - ISSN 1574-1796

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

González-Valiente, C. - Costas, R. - Noyons, E. - Steinerová, J. - Šušol, J.: Terminological (di) Similarities between Information Management and Knowledge Management a Term Co-Occurrence Analysis. Lit. 75 zázn. In: Mobile Networks and Applications : Advances in Computing with Smart Data and Machine Learning. - Roč. 26, č. 1 (2021), s. 336-346. - ISSN 1572-8153.  

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11036-020-01643-y.pdf

2

Šušol, J. - Dušková, M.: Impact of performance-based funding on publication patterns : money changes everything...? Lit. 7 zázn. In: RESSH2017. - Antwerp : Universiteit Antwerpen, 2017. - S. 66-68

3

Sile, L., Pölönen, J., Sivertsen, G., Guns, R., Engels, T.C.E., Arefiev, P., Dušková, M., Faurbæk, L., Holl, A., Kulczycki, E., Macan, B., Nelhans, G., Petr, M., Pisk, M., Soós, S., Stojanovski, J., Stone, A., Šušol, J., Teitelbaum, R.: Comprehensiveness of national bibliographic databases for social sciences and humanities: Findings from a European survey. In: Research Evaluation. - Roč. 27, č. 4 (2018), s. 310-322. - ISSN (print) 0958-2029 ISSN (online) 1471-5449

4

Melicherová, M. - Ondrišová, M. - Šušol, J.: Bibliometrics versus altmetrics researchers’ attitudes in Slovakia. Lit. 23 zázn. In: Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication. - Roč. 1, č. 1 (2021), s. 1-23. ISSN 2709-3158.

5

Šušol, J. - Mirga, T.: Dimenzie informačnej gramotnosti v ére digitálneho prístupu k informáciám = Dimensions of information literacy in the era of digital access to information. Lit. 18 zázn. In: ITlib. - Roč. 24, č. 3 (2020), s. 27-37.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Elektronická komunikácia vo vede - [o1] 2011 - Vymětal, J. - In: Chemické listy, roč. 105, č. 4, 2011 ; s. 300 ; SCI

2

Library users in human information behaviour - [o1] 2011 - Bowden, D. - Robinson, L. - In: New directions in information behaviour, vol. 1 . - Bingley : Emerald group publ., 2011 ; S. 158 ; BKCI-SSH

3

Users´ information behaviour: A gender perspective - [o1] 2014 - Zhou, M. - In: Computer and education, roč. 78, č. sept., 2014 ; s. 184 ; SCOPUS ; SSCI

4

Sociálne a humánne kontexty elektronickej komunikácie - [o1] 2011 - Koltay, T. - Krakowska, M. -Landová, H. - Prokai, M. - In: Education for information, roč. 28, č. 1, 2011 ; s. 76 ; SSCI

5

Comprehensiveness of national bibliographic databases for social sciences and humanities - [o1] 2019 - Ma, L. : Money, morale, and motivation: a study of the Output-Based Research Support Scheme in University College Dublin. - In: Research evaluation, roč. 28, č. 4, 2019 ; s. 312 ; SSCI

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Modelovanie informačného prostredia digitálnej vedy / Modeling the information environment of digital science, VEGA 1/0066/15 (2015-2018) - spoluriešiteľ - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kkiv/veda-a-vyskum/granty-a-projekty/realizovane-projekty/

2

HIBER - Human Information Behavior in the Electronic Environment / Informačné správanie človeka v digitálnom prostredí, APVV 0508-15 - spoluriešiteľ (2016-2020) https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kkiv/veda-a-vyskum/granty-a-projekty/

3

Národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR / Sector innovation for efficient labour market in SR, (2019-doteraz) https://sustavapovolani.sk/

4

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086, Bioetické výzvy a súčasnosť : z pohľadu nových poznatkov a trendov / Comenius University in Bratislava Science Park, Bioethical challenges at present time : in terms of new knowledge and trends (2015-2017)

5

Sociálne reprezentácie etických výziev digitálnej informačnej revolúcie / Social representations of ethical challenges in digital information revolution. VEGA 1/0360/21 (2021-2023) - spoluriešiteľ - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kkiv/veda-a-vyskum/granty-a-projekty/

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
dekan fakulty Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2011-2018
prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2003-2010
vedúci katedry knižničnej a informačnej vedy Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2020 - doteraz
predseda / člen vedeckej rady Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2011 - doteraz
Člen Ústrednej knižničnej rady Ministerstvo kultúry SR 2018 - doteraz

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Universidade Autónoma, Lisboa Lisabon, Portugalsko IX/1992 Erasmus
Robert Gordon University, Aberdeen Aberdeen, UK III/1995 British Council grant
Library of Congress, Washington, DC Washington, DC, USA III/1996 Open Society Foundation
Catholic University of America, Washington, DC Washington, DC, USA IV-V/1996 Open Society Foundation
Stockholm University Štokholm, Švédsko V/2002 VNJH

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Science/Research boards: Vedecká rada (VR) Univerzity Komenského v Bratislave – člen/member (2011-2018)

VR Filozofickej fakulty UK – predseda/chairman (2011-2018), člen/member (2018-doteraz)

VR Pedagogickej fakulty UK – člen/member (2011-2018)

VR Fakulty informatiky a informačných technológií STU – člen/member (2008-2015)

VR Fakulty humanitných vied ŽU – člen/member (2019-doteraz)

Editorial boards: Člen/member - IT Lib (2015-doteraz), Knižničná a informačná veda (2011-doteraz), Zarzadzanie biblioteka (Library Management)

Člen/Member - Ústredná knižničná rada pri MK SR / Central Library Board at the Ministry of Culture (2018-doteraz)

Člen/Member - Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo pri MK SR / Sector board for culture and publishing at the Ministry of Culture (2019-doteraz) 

Národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR / Sector innovations for efficient labour market in SR (2019-doteraz)

člen/member - Bolonské laboratórium univerzitnej siete UNICA za UK v Bratislave / Bologna laboratory of UNICA Network (2004-2010)

člen výkonného výboru / member of executive board - Univerzitná sieť Stredoeurópskej iniciatívy (CEI) za SR / CEI University network (2004-2011)

člen riadiacej skupiny projektu CECUP / member of the management board, CECUP project (Central and Eastern European Copyright User Platform) -projekt koordinovaný celoeurópskou organizáciou EBLIDA a financovaný z prostriedkov EÚ - DGXIII/E-4 – (1998-1999)

člen riadiacej skupiny projektu CELIP / member of the management board, CELIP project (Central and Eastern European Licensing Platform) - projekt koordinovaný celoeurópskou organizáciou EBLIDA a financovaný z prostriedkov EÚ – IST-1999-29083 – (2000-2002)

ELIS – Electronic Library of Scientific Literature (1998-2000): Projekt elektronickej knižnice vedeckej literatúry na Slovensku podporený OSF – hlavný riešiteľ.


Dátum poslednej aktualizácie
22.09.2023