Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Lichnerová
I.2 - Meno
Lucia
I.3 - Tituly
Doc. Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1976
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a informačnej vedy
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
lucia.lichnerova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4017?mode=full
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
23. mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0002-7536-4808

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a informačnej vedy
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
knižničná a informačná veda, špecializácia: historické knižné fondy; moderná neslovanská filológia, špecializácia: nemecký jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a informačnej vedy
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
knižničná a informačná veda
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a informačnej vedy
II.b - Rok
2018
II.c - Odbor a program
knižnično-informačné štúdiá
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a informačnej vedy 1. 10. 2002-31. 1. 2019
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a informačnej vedy 1. 2. 2019-
prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 1. 3. 2019-

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Kurz evidencie publikačnej činnosti vo formáte Unimarc Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene 2001
Školenie na administráciu predmetov v akademickom informačnom systéme AIS Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2010
Školenie na administráciu študijných plánov v akademickom informačnom systéme AIS Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2010
Nenásilná komunikácia Maxman Consultants Bratislava 2019
Kurz k MS TEAMS (výučba a skúšanie) Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2020
Nové nástroje k MS TEAMS MS TEAMS Akadémia pre univerzity 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Dejiny knihy a knižníc informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá
Duševné vlastníctvo informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá
Dejiny kníhtlačiarstva a vydavateľstva informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá
Dejiny knižnej distribúcie informačné štúdiá I., II. mediálne a komunikačné štúdiá
Organizácia poznania a menná katalogizácia informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá
Spracovanie kultúrneho dedičstva informačné štúdiá II. mediálne a komunikačné štúdiá
Manažment informačných inštitúcií informačné štúdiá II. mediálne a komunikačné štúdiá
Informačný audit informačné štúdiá II. mediálne a komunikačné štúdiá
Dejiny knižnej kultúry mediálne a komunikačné štúdiá III. mediálne a komunikačné štúdiá
III.
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá
informačné štúdiá II. mediálne a komunikačné štúdiá
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
27
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
24
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1 (konzultant)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Menná katalogizácia informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá
Seminár k bakalárskej práci informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá
Exkurzia do zahraničnej knižnice informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá
Seminár z dejín knižnej kultúry informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá
Exkurzia do historickej knižnice informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá
Seminár k diplomovej práci informačné štúdiá II. mediálne a komunikačné štúdiá
Odborná prax informačné štúdiá II. mediálne a komunikačné štúdiá
Informačná gramotnosť vo vzdelávaní učiteľský program (pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ) II. učiteľstvo a pedagogické vedy
Manažment metadát informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá
Autorské právo informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
79
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
32
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
114
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
58
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Lichnerová, Lucia [UKOFIKN] (100%): Ost-West-Beziehungen in der Buchkultur des 16. und 17. Jahrhunderts in der heutigen Slowakei

Lit. 14 zázn.

In: EST - OUEST : transferts et réceptions dans le monde du livre en Europe (17e-20e siécles). - Leipzig : Leipziger Universitätsverl., 2005. - S. 39-50. - ISBN 3-86583-043-9

URL: https://books.google.sk/books?id=a5huYmRR18IC&pg=PA39&lpg=PA39&dq=Ost-West-Beziehungen+in+der+Buchkultur+des+16.+und+17.+Jahrhunderts+in+der+heutigen+Slowakei&source=bl&ots=FM0OHNxvbJ&sig=ACfU3U0nxyivzd1REvGW-ZqqsV1P75YoqA&hl=sk&sa=X&ved=2ahUKEwjuyfT2nqD1AhUThv0HHYSKALEQ6AF6BAgQEAM#v=onepage&q=Ost-West-Beziehungen%20in%20der%20Buchkultur%20des%2016.%20und%2017.%20Jahrhunderts%20in%20der%20heutigen%20Slowakei&f=false, s. 39-50

2

Lichnerová, Lucia [UKOFIKN] (100%): Deutschsprachige Drucke aus Pressburg im 17. Jahrhundert

Lit. 17 zázn.

In: Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pressburg. - Bremen : Lumiere, 2002. - S. 95-110. - ISBN 3-934686-07-9

Edícia: Presse und Geschichte ; Bd. 4 

3

Lichnerová, Lucia [UKOFIKN] (100%): Niekoľko príkladov k vývoju autorského práva v dejinách knižnej kultúry 16.-18. storočia v slovenskom kontexte = Several examples of the copyright development in the history of the book culture during 16-18th centurywithin the Slovak context : from chaos through editorial and autors´ privileges towards valid regulations : od chaosu cez vydavateľské a autorské privilégiá k platným nariadeniam

Lit. 14 zázn.

In: Studia bibliographica Posoniensia 2010. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2010. - S. 11-30. - ISBN 978-80-89303-24-3

URL: https://www.ulib.sk/files/Publikacie/SBP/sbp2010.pdf, s. 11-30

4

Lichnerová, Lucia (aut) [UKOFIKN] (100%): Prínos prešovského lekára a lekárnika Jána Webera do tlačenej produkcie 17. storočia na Slovensku = Contribution of the doctor and pharmacist Ján Weber from Prešov to the printed production of the 17thcentury in Slovakia

Lit. 24 zázn.

In: Studia bibliographica Posoniensia 1/2008. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2008. - S. 129-140. - ISBN 978-80-89303-12-0

[Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy z historického a knihovníckeho pohľad : seminár. Bratislava, 6.11.2007]

URL: https://www.ulib.sk/files/Publikacie/SBP/sbp_I_2008.pdf, s. 129-140


5

Chudý, Andrej [UKOFIKN] (26%) - Lichnerová, Lucia [UKOFIKN] (48%) - Šušol, Jaroslav [UKOFIKN] (26%): Úvod do autorského práva pre informačné štúdiá [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava : Stimul, 2011. - 147 s. [online]

Lit. 40 zázn.

ISBN 978-80-8127-029-1

URL: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_CHLS_pravo.pdf

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Lichnerová, Lucia (aut) [UKOFIKN] (100%): Wenn sich eine Frau in der Männerdomäne durchsetzt - Magdalena Heymair und ihre Publikationsaktivitäten = When a woman prevails in the male domain - Magdalena Heymair and her publishing activities

Lit.: 30 zázn.

In: Z Badan nad Ksiazka i Ksiegozbiorami Historycznymi. - Roč. 16, č. 3 (2022), s. 319-337. - ISSN (print) 1897-0788

DOI:  https://doi.org/10.33077/uw.25448730.zbkh.2022.731

scopus

2

Lichnerová, Lucia [UKOFIKN] (100%): To Publish, Make Known and Sell or Promoting Printed Books in the Incunabula Period. In:

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi. - Roč. 15, č. 3 (2021), s. 331-356. - ISSN (print) 1897-0788.  

DOI: https://doi.org/10.33077/uw.25448730.zbkh.2021.675

scopus

3

Lichnerová, Lucia [UKOFIKN] (100%) : Nemecká tlačená kniha na slovenskom území do konca 17. storočia (1477-1699) : vydavateľsko-funkčný konštrukt. - 1. vyd. - Bratislava : Stimul, 2017. - 227 s. [14,5 AH]

Lit. 238 zázn.

ISBN 978-80-8127-192-2

URL: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_LL_nemecka_tlacena_kniha.pdf

4

Špániová, Marta [UKOFIKN] (40%) - Lichnerová, Lucia [UKOFIKN] (40%) - Nemcová, Zuzana [UKOFIAV] (20%): Valentín Mančkovič uhorský tlačiar v 16. storočí

In: Historický časopis. - Roč. 67, č. 3 (2019), s. 55-81. - ISSN (print) 0018-2575

URL: https://www.sav.sk/journals/uploads/04271153%C5%A0p%C3%A1niov%C3%A1%20Lichnerov%C3%A1%20Nemcov%C3%A1.pdf

scopus, wos

5

Lichnerová, Lucia [UKOFIKN] (50%) - Špániová, Marta [UKOFIKN] (50%): "Neue Zeitungen" über Ungarn = "New Newspapers" about Hungary : an early modern information - and entertainment medium : ein frühneuzeitliches Informations - und Unterhaltungsmedium

Lit.: 40 zázn.

In: Historische Zeitschrift. - Roč. 309, č. 2 (2019), s. 313-336. - ISSN (print) 0018-2613

DOI: 10.1515/hzhz-2019-0026

scopus, wos

SCO SCOPUS

AHCI Arts & Humanities Citation Index

CCC Current Content Connect

WOS CC Web of Science Core Collection

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2019=0,111

SNIP (SCOPUS) 2019=0,692

CiteScore (SCOPUS) 2019=0,4

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q3 [History] -- 2019

wos-ais -- Q2 [History] -- 2021

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

[o1] 2018 Owens, S.: The Music Collection of Johann (Ján) Kusser (1626 1695) : a Hungarian Émigré in Seventeenth-Century Stuttgart. In: Musicologica Brunensia, roč., 53, č. 2, 2018, s. 84 -- ESCI. -- Lichnerová, Lucia [UKOFIKN]: Deutschsprachige Drucke aus Pressburg im 17. Jahrhundert

Lit. 17 zázn.

In: Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pressburg. - Bremen : Lumiere, 2002. - S. 95-110. - ISBN 3-934686-07-9

Edícia: Presse und Geschichte ; Bd. 4 

2

[n1] 2022 sk ~ Polgáryová, P.: Slovensko-nemecké vzťahy ako súčasť slavistického výskumu. In: Slavica Slovaca, roč. 57, č. 3, 2022, s. 317 -- SCOPUS -- Lichnerová, Lucia (aut) [UKOFIKN]: Aspekty vydávania a distribúcie nemeckých tlačí na Slovensku v 16. a 17. storočí

Lit. 36 zázn.

In: Z histórie slovensko-nemeckých vzťahov. - Bratislava : Slavistický ústav J. Stanislava SAV, 2008. - S. 134-151. - ISBN 978-80-969992-1-7


3

[n1] 2022 sk ~ Kášová, M. - Tomášiková, S.: Ethical principles as the basis of governance in the works of Johann Weber Janus Bifrons and Lectio principum. In: Ethics & Bioethics, roč. 12, č. 1-2, 2022, s. 52 -- SCOPUS ; WOS ; ESCI -- Lichnerová, Lucia (aut) [UKOFIKN] (100%): Nemecká tlačená kniha na slovenskom území do konca 17. storočia (1477-1699) : vydavateľsko-funkčný konštrukt. - 1. vyd. - Bratislava : Stimul, 2017. - 227 s. [14,5 AH]

Lit. 238 zázn.

ISBN 978-80-8127-192-2

4

[n1] 2022 zz ~ Špániová, M.: Cor castum dei speculum : emblematics and the heart emblem in jesuit literature. In: Z Badan nad Ksiazka i Ksiegozbiorami Historycznymi, roč. 16, č. 3, 2022, s. 356 -- SCOPUS -- Lichnerová, Lucia (aut) [UKOFIKN] (100%): Prínos prešovského lekára a lekárnika Jána Webera do tlačenej produkcie 17. storočia na Slovensku = Contribution of the doctor and pharmacist Ján Weber from Prešov to the printed production of the 17thcentury in Slovakia

Lit. 24 zázn.

In: Studia bibliographica Posoniensia 1/2008. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2008. - S. 129-140. - ISBN 978-80-89303-12-0

5

[o2] 2017 Brodňanská, E. - Koželová, A.: Kultúrne dejiny, č. 1, 2017, s. 106 - SCOPUS -- Lichnerová, Lucia [UKOFIKN] (100%) : Prínos prešovského lekára a lekárnika Jána Webera do tlačenej produkcie 17. storočia na Slovensku = Contribution of the doctor and pharmacist Ján Weber from Prešov to the printed production of the 17th century in Slovakia

Recenzované

Lit. 24 zázn.

In: Studia bibliographica Posoniensia 1/2008. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2008. - S. 129-140. - ISBN 978-80-89303-12-0


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Modelovanie informačného prostredia digitálnej vedy, výskumný projekt VEGA 1/0066/15 2015-2017

2

Sociálne reprezentácie etických výziev digitálnej informačnej revolúcie, výskumný projekt VEGA 1/0360/21

3

Šľachtické knižnice 18. a 19. storočia na západnom a strednom Slovensku, výskumný projekt APVV 22-0130


VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2019-
študijná poradkyňa Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a informačnej vedy 2009-
zodpovedná redaktorka zborníka Knižničná a informačná veda Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a informačnej vedy 2011-2019
členka redakčnej rady zborníka Knižničná a informačná veda Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a informačnej vedy 2011-
členka spoločnosti Die Gesellschaft für Buchforschung in Österreich Gesellschaft für Buchforschung in Österreich 2010-
členka komisie pre bakalárske / magisterské štátne skúšky v študijnom programe informačné štúdiá Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a informačnej vedy 2001- / 2008-
členka komisie pre rigorózne skúšky v študijnom programe informačné štúdiá Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a informačnej vedy 2018-
členka odborovej komisie doktorandského programu knižničná a informačná veda Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a informačnej vedy 2020-
členka Technickej komisie TK 69: Terminológia - Informácie a dokumentácia Centrum vedecko-technických informácií SR 2012-

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Országos Széchenyi Könyvtár Szent György tér 4-5-6., H-1014 Budapest, Hungary 4.- 6. 9. 2006 iné: Výskum jazykových germaník slovenskej proveniencie z fondov OsZK vydaných na Slovensku v 16. – 17. storočí
1. Staatsbibliothek zu Berlin 2. Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin 3. Deutsche Nationalbibliothek Leipzig 4. Deutsches Buch- und Schriftmuseum 5. Leipziger Stadtbibliothek 6. Stadtbibliothek Berlin-Lichtenberg 7. Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) 1. Haus Unter den Linden, Unter den Linden 8, 10117 Berlin 2. Unter den Linden 6, 10099 Berlin 3. Deutscher Platz 1, 04103 Leipzig 4. Deutscher Platz 1, 04103 Leipzig 5. Wilhelm-Leuschner-Platz 10 – 11, 04107 Leipzig 6. Rathaus Lichtenberg, Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin 7. Brunnenstr. 188-190, 10119 Berlin 11. - 16. 9. 2016 iné: Prieskum nových tendencií v manažmente a službách nemeckých knižníc v rámci programu Goethe Institut Bratislava Bibliotheken im Wandel

IX. - Iné relevantné skutočnosti