Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko Ing. Miriam Ondrišová, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Ondrišová
I.2 - Meno
Miriam
I.3 - Tituly
Ing, PhD.
I.4 - Rok narodenia
1968
I.5 - Názov pracoviska
Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
miriam.ondrisova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4055?mode=full&do=filterForm-submit&name=miriam&surname=ondri%C5%A1ov%C3%A1&university=701000000&faculty=701030000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdiá

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Elektrotechnická fakulta Slovenskej vysokej školy technickej
II.c - Odbor a program
Elektronické počítače -Tvorba programových systémov
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Elektrotechnická fakulta Slovenskej vysokej školy technickej
II.b - Rok
1991
II.c - Odbor a program
Elektronické počítače -Tvorba programových systémov
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
Knižničná a informačná veda
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent Filozofická fakulta Univerzity Komenského 1994 - 2022
docent Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2022 -

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
AIS - tvorba rozvrhu Univerzita Komenského 2008
MS Teams Univerzita Komenského 2020
Moodle - tvorba testov Univerzita Komenského 2020
Introduction to Digital Humanities (online kurz) https://online-learning.harvard.edu/course/introduction-digital-humanities?delta=2 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Úvod do návrhu databáz Informačné štúdiá I. Mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
Analýza a vizualizácia dát Informačné štúdiá I. Mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
Bibliometria a scientometria Informačné štúdiá II. Mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
Základy metód výskumu Informačné štúdiá I. Mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
Digitálne technológie vo vzdelávaní Učiteľský základ I. Učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Teória a dizajn informačných systémov Informačné štúdiá II. Mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Informačné štúdiá I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Informačné štúdiá II. Mediálne a komunikačné štúdiá
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
21
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
23
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Informačné a komunikačné technológie Informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
Vyhľadávanie informácií Informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
Základy programovania Informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
Odborná prax Informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
Metodológia výskumu v informačnej vede Informačné štúdiá II. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
Základy akademického písania Informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
Dátové modelovanie Informačné štúdiá II. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
Odborná prax Informačné štúdiá II. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
41
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
19
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
63
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
43
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
12
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Ondrišová, M. Bibliometria [elektronický zdroj]. - Bratislava : Stimul, 2011. - 133 s. ISBN 978-80-8127-035-2.

2

Šušol, J., Ondrišová, M., Ilavská, J. a M. Kopecká. Scholarly publishing behaviour in Slovakia ... Are we ready for repositories? In: The grey journal. - Roč. 10, č. 3 (2014), s. 163-171. - ISSN 1574-1796

3

Steinerová, J. a M. Ondrišová. Research data literacy perception and practices in the information environment. In: Information literacy in everyday life. - Cham : Springer Nature, 2019. - S. 545-554. - ISBN 978-3-030-13471-6

4

Juhás, G., Molnár, L., Ondrisová, M. a A. Juhásová. Data, information and technology services for research and management of science. In: ICETA 2017 : 15th IEEE International conference on emerging elearning technologies and applications. - Piscataway : IEEE, 2017. - S. 189-194. - ISBN 978-1-5386-3296-3

5

Ondrišová, M., Molnár, L., Juhás, G., Juhásová, A., Mažári, J. a M. Mladoniczky. Story of artificial intelligence : research and publications behind. In: ICETA 2019 : 17th IEEE International conference on emerging elearning technologies and applications : Information and communication technologies in learning. Starý Smokovec, Slovakia. November 21-22, 2019. - Denver : Institute of Electrical andElectronics Engineers, 2019. - S. 581-586. - ISBN 978-1-7281-4967-7

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Steinerová, J. a M. Ondrišová. Research data literacy perception and practices in the information environment

In: Information literacy in everyday life. - Cham : Springer Nature, 2019. - S. 545-554. - ISBN 978-3-030-13471-6

2

Juhás, G., Molnár, L., Ondrisová, M. a A. Juhásová. Data, information and technology services for research and management of science. In: ICETA 2017 : 15th IEEE International conference on emerging elearning technologies and applications. - Piscataway : IEEE, 2017. - S. 189-194. - ISBN 978-1-5386-3296-3

3

Ondrišová, M., Molnár, L., Juhás, G., Juhásová, A., Mažári, J. a M. Mladoniczky. Story of artificial intelligence : research and publications behind. In: ICETA 2019 : 17th IEEE International conference on emerging elearning technologies and applications : Information and communication technologies in learning. Starý Smokovec, Slovakia. November 21-22, 2019. - Denver : Institute of Electrical andElectronics Engineers, 2019. - S. 581-586. - ISBN 978-1-7281-4967-7

4

Melicherová, M., Ondrišová, M. a J. Šušol. Bibliometrics versus altmetrics researchers’ attitudes in Slovakia. In: Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication. - Roč. 1, č. 1 (2021), s. 1-23. ISSN (print) 2709-7595 ISSN (online) 2709-3158

5

Juhás, G., Molnár, L., Juhásová, A., Ondrišová, M., Mladoniczky, M. a J. Mažári.Continual improvement process in scientific publishing. In: ICETA 2018 : Proceedings : 16th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. - : 1. vyd. ISBN 978-1-5386-7912-8. - New Jersey : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018. - S. 245-250

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Ondrišová, M. Bibliometria [elektronický zdroj]. - Bratislava : Stimul, 2011. - 133 s.

[o1] Steranka, P.: Proceedings of the 14th European conference on Knowledge management, roč. 1. Reading : Academic conferences and Publishing international limited, 2013, S. 960 - CPCI-SSH

2

Ondrišová, M. Bibliometria [elektronický zdroj]. - Bratislava : Stimul, 2011. - 133 s.

[o1] Ira, V. - Ďurišová, E. - Šuška, P.: Central Europe area in view of current geography. Brno : Masarykova univerzita, 2016, S. 459 - CPCI-SSH

3

Juhás, G., Molnár, L., Ondrisová, M. a A. Juhásová. Data, information and technology services for research and management of science

[o1] 2019 Redkina, N. S.: Current Trends in Research Data Management. In: Scientific and technical information processing, roč. 46, č. 2, 2019, s. 57 - ESCI

4

Melicherová, M., Ondrišová, M. a J. Šušol. Bibliometrics versus altmetrics researchers’ attitudes in Slovakia. In: Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication. - Roč. 1, č. 1 (2021), s. 1-23. ISSN (print) 2709-7595 ISSN (online) 2709-3158

[n1] 2022 zz ~ Walter, N. - Orbenes, N. - Rupp, M. - Alt, V.: The State of Research in Fracture-Related Infection. In: Medicina, roč. 58, č. 9, 2022, s. 9 -- WOS ; SCOPUS ; SCIE

5

Juhás, G., Molnár, L., Juhásová, A., Ondrišová, M., Mladoniczky, M. a J. Mažári. Continual improvement process in scientific publishing.

[o1] 2020 - Maryl, M. - Blaszczynska, M. - Szulinska, A. - Rams, P. - The case for an inclusive scholarly communication infrastructure for social sciences and humanities. - In: F1000Research [elektronický dokument], roč. 9, 2020 ; Art. No. 1265 ; SCOPUS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Výskumný projekt APVV 0508-15; HIBER - Human Information Behavior in the Electronic Environment / Informačné správanie človeka v digitálnom prostredí; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kkiv/veda-a-vyskum/granty-a-projekty/

2

Výskumný projekt VEGA 1/0066/15; Modelovanie informačného prostredia digitálnej vedy; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kkiv/veda-a-vyskum/granty-a-projekty/realizovane-projekty/

3

Výskumný projekt VEGA 1/0360/21; Sociálne reprezentácie etických výziev digitálnej informačnej revolúcie; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kkiv/veda-a-vyskum/granty-a-projekty/realizovane-projekty/

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka redakčnej rady zborníka Knižničná a informačná veda KKIV FiF UK

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
25.09.2023