Opis študijného programu
Študijný program moIS - informačné štúdiá
Štúdium Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
informačné štúdiá, 11386
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
2. stupeň, kód 767
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
23 Mediálne a komunikačné štúdiá, 0322 Knižničné, informačné a archívnické štúdiá
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
g) - Forma štúdia.
denná
i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
dva roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
15; počet uchádzačov: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/ar2122/; celkový počet študentov: 18
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Cieľom študijného programu informačné štúdiá, 2. stupeň, je pripraviť absolventov pre oblasti práce súvisiace s komunikáciou informácií, hodnôt, posolstiev, postojov a estetických zážitkov v spoločnosti, najmä na úrovni analýzy a spracovania primárnych informácií a sekundárnych informácií, tvorby informačných produktov a ich distribúcie a poskytovania služieb smerom k adresátovi – používateľovi, čitateľovi, klientovi. Študijný program reflektuje sociokultúrne, psychologické a technologické aspekty tejto komunikácie a zmenu tradičných modelov lineárnej komunikácie na hybridné mnohovrstvové formy. V tomto svojom zameraní sa program orientuje na špecifické oblasti spoločenskej praxe, najmä informačno-analytické pracoviská, knižnice, kultúrne a pamäťové inštitúcie, vzdelávacie a výskumné inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, organizácie štátnej správy, verejnej správy, združenia a spoločnosti, ale aj spravodajské agentúry, produkčné a distribučné spoločnosti, komunikačné a marketingové útvary vo firmách a inštitúciách a iné. Študijný program nadväzuje na poznatky, ktoré si študenti prinesú z bakalárskeho stupňa štúdia a poskytuje im sadu znalostí, ktoré ich smerujú k plneniu funkcií zameraných najmä na aplikačné vedecko-výskumné rozvíjanie alebo manažovanie praxe v oblasti práce s informáciami. Povinne voliteľné predmety dávajú študentom k dispozícii významný nástroj na výber trajektórie ich štúdia, v rámci ktorej sa môžu detailnejšie špecializovať na niektorý z troch základných smerov ich uplatnenia – manažment informácií, manažment knižnično-informačných inštitúcií, manažment historických knižničných fondov.

 

Profil vedomostí absolventa: absolvent magisterského stupňa študijného programu informačné štúdiá má hlboké a prierezové vedomosti v nasledujúcich ťažiskových témach odboru:

 • teória a dejiny sociálnej komunikácie, vrátane základných ekonomických, psychologických, právnych, kulturologických či etických aspektov;
 • manažment organizácií a projektov v prostredí informačných inštitúcií a systémov;
 • manažment dát, informácií, znalostí a zdrojov;
 • organizácia a vyhľadávanie informácií v tradičných a digitálnych systémoch;
 • používatelia: informačné správanie, používateľská skúsenosť a informačný dizajn;
 • teoretické a praktické aspekty informačných a mediálnych kompetencií a gramotnosti;
 • komunikačné médiá – tradičné a nové žánrové druhy a metódy tvorby, využívania a sprístupňovania informácií, mediálnych a multimediálnych produktov;
 • informačná politika a etika;
 • analýza, spracovanie a interpretácia informačných obsahov a tvorba informačných produktov;
 • teória a metodológia výskumu v odbore;
 • kvantitatívne, bibliometrické a informetrické metódy a postupy;
 • dejiny knihy a knižnej distribúcie;
 • štandardizácia a nástroje kooperácie v odbore.

 

Zručnosti absolventa: absolvent magisterského stupňa študijného programu informačné štúdiá vie aktívnym a tvorivým spôsobom získavať nové znalosti a informácie v oblasti informačnej teórie a praxe. Je schopný:

 • navrhovať, realizovať a hodnotiť riešenia metodických, odborných, praktických alebo vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru alebo praxe;
 • formulovať odporúčania na rozvoj vednej alebo pracovnej oblasti;
 • určiť vedecké alebo praktické predpoklady riešenia problémov;
 • vytvárať návody, projekty realizácie a hodnotiace postupy k činnostiam v odbore;
 • samostatne a na profesionálnej úrovni realizovať mediálne a informačné produkty;
 • realizovať rôzne typy výskumov v odbore a prezentovať ich výsledky verejnosti;
 • využívať metódy a tvorivé postupy v oblasti tvorby informačných produktov;
 • koncepčne riadiť a usmerňovať informačné inštitúcie a systémy, vrátane ich finančného manažmentu;
 • pracovať so skupinami používateľov jednotlivých typov informačných inštitúcií a podieľať sa na ich informačnej výchove;
 • budovať a sprístupňovať informačné bázy dát na odborovej, regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni;
 • analyzovať, projektovať a riadiť informačné systémy na úrovni organizácie, regiónu a štátu, podieľať sa na tvorbe a využívaní medzinárodných informačných a knižnično-informačných systémov;
 • analyzovať štruktúru a obsah informačných zdrojov a dokumentov a navrhovať informačné modely pre informačné systémy;
 • komplexne zabezpečovať a riadiť správu, spracovanie, sprístupňovanie a výskum fondov historických dokumentov.

 

Kompetencie absolventa: absolvent magisterského stupňa študijného programu informačné štúdiá je schopný:

 • zabezpečovať manažment informácií a informačných zdrojov, vrátane externých digitálnych zdrojov;
 • realizovať expertné činnosti, najmä študijno-rozborovú činnosť, vypracúvať technicko-ekonomické štúdie, analýzy a rozbory;
 • koordinovať systémovú analýzu pre dokumentový informačný systém, knižničný systém a digitálnu knižnicu;
 • podieľať sa na rozvíjaní konceptu knižničnej a informačnej vedy reflektujúc medzinárodné prostredie;
 • uskutočňovať rešeršnú činnosť súvisiacu s priemyselno-právnou ochranou a prípravou návrhov projektov, zmlúv, noriem a patentov;
 • komplexne zabezpečovať a koordinovať náročné špecializované knižnično-informačné činnosti na úseku doplňovania, spracovania, správy, uchovávania a sprístupňovania knižnično-informačných fondov, revízie a ochrany dokumentov;
 • tvoriť, kontrolovať a aktualizovať koncepcie, plány, programy, metodiky a pracovné postupy, analytické a rozvojové materiály odborných špecializovaných činností v oblastiach svojej špecializácie;
 • organizovať a koordinovať odborné činnosti v oblasti informačných služieb, vrátane služieb používateľom so špecifickými potrebami;
 • koordinovať informačnú podporu edukačného procesu, informačné vzdelávanie používateľov i podporu rozvoja čitateľskej a informačnej gramotnosti a čitateľskej kultúry;
 • koordinovať a zabezpečovať informačnú podporu vedeckých procesov s aplikáciou princípov otvorenej vedy;
 • zabezpečovať prevádzku knižnično-informačných systémov a podieľať sa na ich vývoji;
 • koordinovať propagáciu inštitúcie, informačného systému a jeho služieb;
 • zabezpečovať manažment a realizáciu projektov knižnice;
 • aplikovať teoretické poznatky odboru na úrovni ich praktickej aplikácie, metodického usmerňovania a ich ďalšieho rozvoja;
 • kriticky analyzovať koncepty, princípy a metódy v odbore s cieľom zdokonaľovania metodológie informačnej činnosti;
 • tvoriť koncepcie odborných informačných a knižnično-informačných činností, spracúvať analytické, metodické a rozvojové materiály, formovať a uplatňovať informačnú politiku na úrovni inštitúcie, regiónu a štátu;
 • aplikovať a modifikovať medzinárodné a národné normy a odporúčania v informačnej činnosti;
 • analyzovať a udržiavať kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendmi v odbore, podieľať sa na výskume a vývoji, aplikovať najnovšie poznatky knižničnej a informačnej vedy do praxe.

 

Prenositeľné spôsobilosti absolventa: koncepcia programu kladie dôraz na prenositeľné spôsobilosti absolventa, uplatniteľné v rôznych prostrediach, profesiách a v ďalšom nadväzujúcom štúdiu: komunikačné a prezentačné schopnosti (komunikácia v cudzom jazyku); informačné, mediálne a digitálne zručnosti (aktívne vyhľadávanie informácií, určenie ich relevantnosti, spracovanie získaných dát, prezentácie projektov a pod.); uvažovanie v súvislostiach (systémové myslenie, analýza a syntéza poznatkov); uplatňovanie samostatného kritického myslenia (schopnosť určiť relevantnosť informácií a zdrojov).

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolventi študijného programu sa uplatnia predovšetkým na pracovných pozíciách, ktoré sú spojené s komunikáciou informácií v spoločnosti, najmä na úrovni analýzy a spracovania primárnych informácií a sekundárnych informácií, tvorby informačných produktov a ich distribúcie a poskytovania služieb smerom k adresátovi – používateľovi, čitateľovi. Ide o veľmi perspektívu oblasť, ktorej význam sa s ohľadom na stále výraznejší zástoj informačných aktivít v živote spoločnosti neustále zvyšuje. Absolventi sú pripravovaní pre najrôznejšie pozície informačných špecialistov v privátnom aj verejnom sektore v rámci moderného informačného a kreatívneho priemyslu a znalostnej ekonomiky. Môžu sa uplatniť ako znalostní manažéri, správcovia databáz a informačných zdrojov, informační architekti, digitálni kurátori, dokumentaristi, bibliografi a informační špecialisti, informační analytici, tvorcovia informačných a mediálnych produktov, dizajnéri používateľských rozhraní, analytici sociálnych médií, špecialisti na knižnično-informačné systémy, projektoví manažéri v informačných inštitúciách, vedecko-výskumní pracovníci v oblasti knižničnej a informačnej teórie a praxe, špecialisti na historické knižničné fondy, manažéri procesov a inštitúcií v informačnom sektore.


3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Dôležitým ukazovateľom úspešnosti absolventov univerzít je ich zamestnanosť po ukončení štúdia. Výsledky nášho prieskumu uplatnenia absolventov študijného programu informačné štúdiá z roku 2017 naznačujú, že približne polovica z respondentov si našla zamestnanie hneď po skončení štúdia, prípadne ešte počas štúdia. Po troch mesiacoch bolo zamestnaných okolo 80 % absolventov. Len niekoľko absolventov (3 %) si hľadalo prácu dlhšie ako 6 mesiacov.

Zamestnávatelia absolventov tvorili širokú paletu organizácií z rôznych oblastí. Viac ako polovica respondentov (56 %) sa hneď po ukončení štúdia zamestnala v komerčných firmách zameraných najčastejšie na informačné technológie, tvorbu webu, marketing, bankovníctvo, ďalej išlo o reklamné, personálne a digitálne agentúry. Štvrtina (24 %) absolventov pracovala v knižniciach, a to v akademických, vedeckých a verejných. 14 % respondentov sa zamestnalo v štátnych organizáciách, malé percento našlo zamestnanie vo vládnych a neziskových organizáciách. V počte 54 % absolventov sa hneď po absolvovaní zamestnalo v odbore. Ich zamestnávateľmi neboli len knižnice, ale aj komerčné firmy, štátne, vládne a neziskové organizácie. 22 absolventov (24 %) pracovalo v knižniciach na pozíciách knihovníkov zodpovedných za akvizíciu, katalogizáciu, metodiku, reprografické služby a evidenciu publikačnej činnosti. 18 % absolventov našlo prácu v komerčných firmách na pozíciách zameraných na tvorbu a testovanie webových stránok, informačnú architektúru, použiteľnosť webových stránok, SEO, návrh a testovanie knižničných informačných systémov a na prácu s databázovými systémami. Absolventi zamestnaní v neziskových a štátnych organizáciách pracovali ako informační špecialisti, archivári a katalogizátori.

Za najvýznamnejší prínos študijného programu a konkurenčnú výhodu oproti absolventom iných programov absolventi študijného programu informačné štúdiá považujú znalosti z oblasti informačných technológií, tvorby a optimalizácie webových stránok, databázových a informačných systémov, ktoré im dovoľujú efektívnu komunikáciu s programátormi, softvérovými analytikmi a produktovými manažérmi. Ako uvádzajú absolventi, konkurenciu prevyšujú aj znalosťami z oblasti vyhľadávania, analýzy a organizácie informácií. Informačnú gramotnosť, skúsenosti a návyky získané počas štúdia pri vyhľadávaní dôveryhodných informačných zdrojov, kritickom hodnotení informácií a používaní externých licencovaných databáz využívajú v kontexte každodenných pracovných aktivít vo všetkých oblastiach.


b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

PhDr. Darina Kožuchová – riaditeľka ŠVK v Košiciach

PhDr. Blanka Snopková, PhD. – riaditeľka ŠVK v Banskej Bystrici

Mgr. Jana Ilavská, PhD. – riaditeľka Akademická knižnica UK

Mgr. Andrea Fojtu, PhD. – Ústav výpočtovej techniky na Karlovej univerzite v Prahe

Mgr. Andrej Chudý, PhD. – analytik sociálnych médií , WML London

Mgr. Branislav Blesák – internetový marketing, analýza webu, ELET

Mgr. Júlia Špačková, PhD. – informačný špecialista, SWISS RE

Mgr. Ján Trangel – redaktor internetového portálu, AZET, Zive.sk, Mobilmania.sk

Mgr. Marta Dušková, PhD. – vedúca odboru pre hodnotenie vedy, Centrum vedecko-technických informácií SR

Mgr. Ladislav Svršek – manažér predaja a podpory Albertina Icome

Mgr. Pavol Špáni – senior konzultant knižnično-informačného systému DaWinci, SVOP

Mgr. Helena Mlejová – systémový knihovník, Mestská knižnica v Bratislave

PhDr. Marcela Katuščáková, PhD. – odborná asistentka, FSEV UK v Bratislave

Mgr. Michal Čudrnák – vedúci oddelenia digitálnych zbierok a služieb SNG

Mgr. Marián Hausner – riaditeľ Národného filmového archívu, Slovenský filmový ústav

Mgr. Tomáš Fiala – vedúci odboru knižnično-informačných služieb, Centrum vedecko-technických informácií SR

Mgr. Andrea Hrčková, PhD. – výskumný pracovník, Kempelenov inštitút inteligentných technológií

Mgr. Jana Šubová – softvérový projektant, Cosmotron Bohemia

Mgr. Erik Kriššák – riaditeľ Národného osvetového centra


c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Diapazón zamestnávateľov absolventov predstavuje široká škála organizácií z rôznych oblastí. Značná časť absolventov pracuje v knižniciach rôznych typov, predovšetkým akademických, vedeckých a verejných, na pozíciách knihovníkov zodpovedných za akvizíciu, katalogizáciu, metodiku, reprografické služby a evidenciu publikačnej činnosti. Ďalšia skupina absolventov sa zamestnala ako informační špecialisti, na pozíciách zameraných na tvorbu a testovanie webových stránok, informačnú architektúru, použiteľnosť webových stránok, SEO, návrh a testovanie knižničných informačných systémov a na prácu s databázovými systémami.

Spätnú väzbu na kvalitu študijného programu a uplatnenie absolventov poskytli:

Univerzitná knižnica v Bratislave

SVOP, s.r.o.

Slovenská národná galéria

Mestská knižnica v Bratislave

Divadelný ústav


4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Rada študijného programu „Informačné štúdiá – 2. stupeň“ bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu Informačné štúdiá – 2. stupeň: prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. (HZO/garant), prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD., doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD., doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD., Ing. Miriam Ondrišová, PhD., Mgr. Marta Dušková, PhD. (CVTI SR), Mgr. Jakub Zábojník (študent)


b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené v prílohách. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

 • podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,
 • klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,
 • sylaby predmetu,
 • výsledky vzdelávania,
 • povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.


c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Profilové predmety sú indikované v zozname predmetov študijného programu.

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2, prevažná väčšina konkrétne na 4. poschodí prístavby UK na Múzejnej ulici 6. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského stupňa štúdia je 120 pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu diplomovej práce (15 kreditov) a za 2 predmety štátnej skúšky (12 kreditov). Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Pravidlá na opakovanie, predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v študijnom poriadku FiF UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, najmä čl. 9 a 20: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 60

počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 24

počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 3

počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 18

počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 3


f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

 

Študijný program informačné štúdiá, 2. stupeň, má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/).

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylabách predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

 

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. (jela.steinerova@uniba.sk, Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. 410, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kkiv/clenovia-katedry/profily-aktualnych-clenov-katedry/#c15137 )

katedra má samostatnú webovú stránku venovanú možnostiam mobilít pre študentov jej študijných programov: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kkiv/mobility/

 


h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kkiv/studium/zaverecne-prace/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe,

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu informačné štúdiá, 2. stupeň, má diplomová práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:

 

možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,

Študenti študijného programu informačné štúdiá, 2. stupeň, majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedra Knižničnej a informačnej vedy realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu so 7 univerzitami: Karlova univerzita Praha, Slezská univerzita Opava, Univerzita Katowice, Univerzita Ljubljana, Univerzita Vilnius, Univerzita Pécs, Technologický inštitút Atény

 

pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorný predpis UK č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke:

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/disciplinarna-komisia-pre-studentov/realizovane-disciplinarne-konania/

 

postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka, doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK: https://cezap.sk/

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_8_2022.pdf

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

 

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.
6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).
7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Jaroslav Šušol, prof. PhDr., PhD., funkčné zaradenie profesor, mail: jaroslav.susol@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. - https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5335, jaroslav.susol@uniba.sk

Teória a dizajn informačných systémov

Informačná politika

Digitálne knižnice

Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. - https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4115, jela.steinerova@uniba.sk

Informačné správanie

Organizácia poznania a indexačné jazyky

Tvorba informačných produktov

Teória informačnej vedy

Sociálne aspekty manažmentu znalostí

Doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD. - https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4079, pavel.rankov@uniba.sk

Informačná a znalostná spoločnosť

Metodológia výskumu v informačnej vede

Informačná a mediálna gramotnosť

Čitateľská kultúra v digitálnom prostredí

Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD. - https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4017, lucia.lichnerova@uniba.sk

Manažment informačných inštitúcií

Spracovanie kultúrneho dedičstva

Dejiny knižnej distribúcie

Informačný audit

Ing. Miriam Ondrišová, PhD. - https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4055, miriam.ondrisova@uniba.sk

Teória a dizajn informačných systémov

Bibliometria a scientometria

Dátový manažment

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v AISe, alebo na stránke https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kkiv/clenovia-katedry/vupch-kkiv/

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. - https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5335, jaroslav.susol@uniba.sk

Teória a dizajn informačných systémov

Informačná politika

Digitálne knižnice

Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. - https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4115, jela.steinerova@uniba.sk

Informačné správanie

Organizácia poznania a indexačné jazyky

Tvorba informačných produktov

Teória informačnej vedy

Sociálne aspekty manažmentu znalostí

Semiotika

Informačná etika

Doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD. - https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4079, pavel.rankov@uniba.sk

Informačná a znalostná spoločnosť

Metodológia výskumu v informačnej vede

Informačná a mediálna gramotnosť

Čitateľská kultúra v digitálnom prostredí

Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD. - https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4017, lucia.lichnerova@uniba.sk

Manažment informačných inštitúcií

Spracovanie kultúrneho dedičstva

Dejiny knižnej distribúcie

Informačný audit

Ing. Miriam Ondrišová, PhD. - https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4055, miriam.ondrisova@uniba.sk

Teória a dizajn informačných systémov

Bibliometria a scientometria

Dátový manažment

Dátové modelovanie

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. - https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3968, ludmila.hrdinakova@uniba.sk

Informačná a mediálna gramotnosť

Sociálne a psychologické aspekty recipientov informácií

Manažment informačných fondov

Koncepty čítania a čitateľskej gramotnosti

Mgr. Katarína Buzová, PhD. - https://www.portalvs.sk/regzam/detail/19152, katarina.buzova@uniba.sk

Používateľská skúsenosť

Analýza používateľskej skúsenosti

Dizajn služieb

Mgr. Miroslava Pastierová, PhD. - https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11899, mirka.pastierova@uniba.sk

Marketing

Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávacie nástroje 1, 2

Mgr. Marta Špániová, PhD. - https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3929, marta.spaniova@uniba.sk

Organizácia poznania a indexačné jazyky

Dejiny typografického média

Terminológia

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., jaroslav.susol@uniba.sk

Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD., jela.steinerova@uniba.sk

Doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD., pavel.rankov@uniba.sk

Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD., lucia.lichnerova@uniba.sk

Ing. Miriam Ondrišová, PhD., miriam.ondrisova@uniba.sk

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD., ludmila.hrdinakova@uniba.sk

Mgr. Katarína Buzová, PhD., katarina.buzova@uniba.sk

Mgr. Miroslava Pastierová, PhD., mirka.pastierova@uniba.sk

Mgr. Marta Špániová, PhD., marta.spaniova@uniba.sk

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kkiv/studium/zaverecne-prace/

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú dostupné v AISe, alebo na stránke https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kkiv/clenovia-katedry/vupch-kkiv/

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Jakub Zábojník – jakub.zabojnik@uniba.sk, člen Rady študijného programu

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD., lucia.lichnerova@uniba.sk, konzultačné hodiny: streda 9:50-10:50,

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kkiv/clenovia-katedry/profily-aktualnych-clenov-katedry/#c38673

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kkiv/studium/

Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).
8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu informačné štúdiá sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta prevažne vo výučbových priestoroch v budove na Múzejnej ulici, kde je na štvrtom poschodí situované pracovisko Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK, ale niektoré výučbové jednotky sa uskutočňujú aj v hlavnej budove fakulty na Gondovej ulici č. 2.

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/)

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečuje Katedra knižničnej a informačnej vedy aj v špecializovaných výučbových priestoroch, najmä v plne vybavenom počítačovom laboratóriu, kde jeden počítač pripadá na jedného študenta (učebňa N420).

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a na chodbe pred Študijným oddelením, kde sú umiestnené webkiosky, a v čiastkovej knižnici Katedry knižničnej a informačnej vedy.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

 

Okrem toho Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK disponuje vlastnou katedrovou knižnicou (Múzejná ulica, miestnosť N412, otváracie hodiny Ut-Št 10:00-12:00), v ktorej sa nachádza knižničný fond v objeme 1560 knižničných jednotiek. Knižnica má 10 miest na štúdium a wi-fi pripojenie. 


c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Výučba programu sa v štandardnej situácii realizuje prezenčne. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.
e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.5/2020, Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/ (magisterské štúdium)

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/ (magisterské štúdium)

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/ (magisterské štúdium)

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.
b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa po každom semestri vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni jednotlivých katedier. Katedra v spolupráci s radou študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, katedier a ich učiteľov, študijného oddelenia, tajomníka fakulty, riaditeľky ústrednej knižnice a študentskej časti akademického senátu). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/studentska-anketa/vyjadrenia-vedenia-fakulty-a-veducich-katedier/). Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.
11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu