Opis študijného programu
Študijný program boIS - informačné štúdiá
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
04.09.2023
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Informačné štúdiá, 11392
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň, kód 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
23 Mediálne a komunikačné štúdiá, 0322 Knižničné, informačné a archívnické štúdiá
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
tri roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/otvarane/. Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia sú uvedené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/. Celkový počet študentov študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/statistiky/bc/.
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Cieľ študijného programu informačné štúdiá, 1. stupeň, je pripraviť absolventov na prácu súvisiacu s komunikáciou informácií a informačných obsahov v modernej spoločnosti s ohľadom na historický vývoj, a to najmä na úrovni analýzy a spracovania primárnych a sekundárnych informácií, produkcie a koprodukcie informačných produktov na rôznych typoch nosičov, ich distribúcie a sprístupňovania používateľom informácií (napr. formou informačných služieb), ako aj ich uchovávania, organizovania a recepcie. Študijný program reflektuje technologické, sociálne, kultúrne, historické a psychologické aspekty takejto komunikácie a zmenu tradičných modelov lineárnej komunikácie na hybridné multimediálne a sieťové formy. Program sa zameriava na špecifické oblasti komunikačnej praxe, najmä tie, ktoré sa realizujú v informačno-analytických organizáciách, knižniciach, kultúrnych a pamäťových inštitúciách, vydavateľských pracoviskách, médiách, vzdelávacích a výskumných inštitúciách, spravodajských agentúrach, komunikačných útvaroch firiem, verejných organizácií a v mimovládnom sektore. Cieľom študijného programu je prostredníctvom povinne voliteľných predmetov orientovať študijnú trajektóriu a budúce profesijné uplatnenie absolventa na jednu z troch oblastí: informačný manažment a dizajn, dejiny knižnej kultúry alebo knižnice a literárnu komunikáciu.


Profil vedomostí absolventa: Po úspešnom absolvovaní študijného programu absolvent:

 • pozná a vie analyzovať elementy sociálnej komunikácie a komunikácie informácií v kontexte mediálneho vývoja, s osobitným dôrazom na dejiny knihy, kníhtlačiarstva, vydavateľstva a knižníc
 • disponuje poznatkami o typológii informačných zdrojov a princípoch ich menného a vecného vstupného a výstupného spracovania, rozumie podstate a princípom fungovania tradičných a moderných sieťových a digitálnych komunikačných médií,
 • ovláda základné princípy a postupy informačného prieskumu, organizovania informácií v digitálnom prostredí, analyzovania a vizualizácie dát, navrhovanie a prevádzky informačných systémov a databáz,
 • má poznatky o sociálno-psychologickej analýze čitateľov a používateľov informácií, podpore čítania a informačnej gramotnosti na základe psychologických špecifík jednotlivca a sociálnych špecifík skupín, vrátane špeciálnych kategórií používateľov informácií; je schopný identifikovať a kategorizovať používateľov informácií,
 • rozumie zásadám projektového manažmentu v informačných a knižničných inštitúciách,
 • má poznatky o manažmente znalostí, s dôrazom na informačnú podporu vedy a výskumu, vrátane otvorenej vedy, ako aj o prieskume a dizajnovaní používateľskej skúsenosti, tvorbe multimédií a sprístupňovanie digitálnych produktov,
 • chápe význam a kritériá digitalizácie kultúrneho dedičstva,
 • pozná edično-vydavateľské procesy a využívanie informácií s dôrazom na etiku duševného vlastníctva,
 •  dokáže sa orientovať v procesoch poskytovania služieb verejných knižníc, a to aj v kontexte procesov literárnej komunikácie.

 

Zručnosti absolventa: Absolvent 1. stupňa študijného programu informačné štúdiá je schopný:

 • objektívne analyzovať a vyhodnocovať javy a procesy informačnej a komunikačnej praxe v modernej informačno-znalostnej spoločnosti, a to v ich historickom a vývojovom kontexte,
 • realizovať výskum komunikácie informácií v ich historickom vývoji,
 • zhodnotiť spoločenský význam informačných zdrojov v historickom kontexte,
 • získavať relevantné informácie zo všetkých typov médií a kriticky ich zhodnotiť,
 • spracovať a interpretovať informačné obsahy, vytvárať sekundárne informačné zdroje,
 • organizovať a uchovávať dáta, informácie, informačné nosiče a poznatky v tradičných a digitálnych systémoch a bázach dát,
 • autorsky a spoluautorsky vytvárať mediálne, multimediálne a informačné produkty na tlačených nosičoch, digitálnych, multimediálnych a sieťových platformách,
 • identifikovať informačné potreby a požiadavky používateľov informácií zo sociálnych a psychologických aspektov,
 • sprístupňovať informácie v súlade s používateľských profilom ich príjemcu,
 • využívať najmodernejšie technológie a profesionálne postupy v informačno-komunikačných procesoch,
 • organizovať informačno-mediálne vzdelávanie všetkých kategórií recipientov informácií, prezentovať a vysvetľovať princípy a aktuálne problémy informačno-znalostnej spoločnosti,
 • navrhovať adekvátne metodiky tvorby, spracovania, využívania, uchovávania a sprístupňovania informácií a mediálnych obsahov,
 • tvorivo modifikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických problémov konkrétnej informačnej praxe.

 

Všeobecné a špecifické kľúčové kompetencie absolventa: Absolvent 1. stupňa študijného programu informačné štúdiá má:

 • komunikačné kompetencie v materinskom a cudzom jazyku: Absolvent vie kultivovane odborne komunikovať, pozná princípy odbornej argumentácie, vie komunikovať aj v cudzom jazyku (anglickom alebo nemeckom) na úrovni odbornej komunikácie B2,
 • kompetencie v informačnej a mediálnej gramotnosti: Absolvent má schopnosť kompetentne komunikovať vo všetkých štandardných mediálnych technológiách a formách, používa komunikačné stratégie a informačné zdroje s vedomím ich etických a právnych kontextov a limitov, dokáže analyzovať zdroje rôznych informácií, ich pôvod, kvalitu a spoľahlivosť s cieľom ich kompetentného využitia a sprístupnenia ostatným.
 • kompetencie v digitálnej gramotnosti: Absolvent dokáže posúdiť vyhľadávaciu stratégiu pre dáta, informácie a digitálny obsah, dokáže vytvoriť digitálny obsah, skonvertovať formáty, zdokumentovať postupy, zdôvodniť spôsoby na ochranu bezpečnosti digitálneho obsahu.
 • kompetencie v technickej gramotnosti: Pri realizácii technických činností a procesov súvisiacich s cieľmi študijného programu vie absolvent aplikovať racionálne metódy a inovatívne postupy, analyzovať, navrhovať a hodnotiť technické riešenia.
 • sociálne a osobnostné kompetencie: Absolvent chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti a trendy vývoja v rámci odboru, má tvorivé a kritické myslenie, je autonómny pri prezentovaní vlastného odborného stanoviska,
 • dokáže plánovať svoje vzdelávanie a profesionálny rast, je schopný efektívne pracovať ako člen tímu, ako aj manažovať kolektív na primeranom stupni riadenia, je schopný prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť. 
b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolventi študijného programu sa uplatnia predovšetkým na pracovných pozíciách, ktoré sú spojené s komunikáciou informácií v spoločnosti, najmä na úrovni analýzy a spracovania primárnych informácií a sekundárnych informácií, tvorby informačných produktov a ich distribúcie a poskytovania služieb smerom k ich používateľovi. Ide o veľmi perspektívu oblasť, ktorej význam sa s ohľadom na rastúci podiel informačných aktivít v živote súčasnej spoločnosti neustále zvyšuje. Absolventi sú pripravovaní pre najrôznejšie pozície informačných špecialistov v privátnom aj verejnom sektore v rámci moderného informačného a kreatívneho priemyslu a znalostnej ekonomiky. Môžu sa uplatniť ako znalostní manažéri, správcovia databáz a informačných zdrojov, informační architekti, digitálni kurátori, dokumentaristi a bibliografi, informační analytici, tvorcovia informačných, mediálnych a digitálnych produktov, dizajnéri používateľských rozhraní, špecialisti na knižnično-informačné systémy, projektoví manažéri v knižničných a informačných inštitúciách, kurátori kultúrneho dedičstva, vedecko-výskumní pracovníci v oblasti dejín knižnej kultúry, experti na edično-vydavateľské procesy.
c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Uvedené v prílohe.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Pracovisko periodicky skúma názory absolventov na štúdium (aj z hľadiska uplatniteľnosti) a výsledky publikuje v odbornej tlači.

Publikované zistenia: „Približne polovica z respondentov si našla zamestnanie hneď po skončení štúdia, prípadne ešte počas štúdia. Po troch mesiacoch bolo zamestnaných okolo 80 % absolventov.“ Zamestnávatelia absolventov tvorili širokú paletu organizácií z rôznych oblastí. 56 % sa hneď po ukončení štúdia zamestnala v komerčných firmách zameraných najčastejšie na informačné technológie, tvorbu webu, marketing, bankovníctvo, ďalej išlo o reklamné, personálne a digitálne agentúry. 24 % absolventov pracovala v knižniciach, a to v akademických, vedeckých a verejných. 14 % respondentov sa zamestnalo v štátnych organizáciách, malé percento našlo zamestnanie vo vládnych a neziskových organizáciách. 54 % absolventov sa hneď po absolvovaní zamestnalo v odbore. Keďže takmer všetci absolventi bakalárskeho štúdia pokračujú na magisterskom stupni, tieto zistenia sa ich týkajú.

 

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Mgr. Andrej Chudý, PhD. – analytik sociálnych médií , WML Londýn,

Mgr. Andrea Fojtu, PhD. – Ústav výpočtovej techniky na Karlovej univerzity, Praha,

Mgr. Jana Šubová, Cosmotron Bohemia, Hodonín,

Mgr. Branislav Blesák – internetový marketing, analýza webu, ELET,

Mgr. Júlia Špačková, PhD. – informačný špecialista, SWISS RE,

Mgr. Ján Trangel – redaktor internetového portálu, AZET, Zive.sk,

Mgr. Marta Dušková, PhD. – vedúca odboru pre hodnotenie vedy, Centrum vedecko-technických informácií SR,

Mgr. Ladislav Svršek – manažér predaja a podpory Albertina Icome,

Mgr. Pavol Špáni – senior konzultant knižnično-informačného systému DaWinci, SVOP,

Mgr. Helena Mlejová – systémový knihovník, Mestská knižnica v Bratislave,

PhDr. Marcela Katuščáková, PhD. – odborná asistentka, odbor mediamatika, FSEV UK v Bratislave,

Mgr. Michal Čudrnák – vedúci oddelenia digitálnych zbierok a služieb SNG,

Mgr. Erik Kriššák, riaditeľ Národného osvetového centra,

Mgr. Marián Hausner – riaditeľ Národného filmového archívu, Slovenský filmový ústav,

Mgr. Tomáš Fiala – vedúci odboru knižnično-informačných služieb, Centrum vedecko-technických informácií SR,

Mgr. Andrea Hrčková, PhD. – výskumný pracovník, Kempelenov inštitút inteligentných technológií.


Keďže takmer všetci absolventi bakalárskeho štúdia pokračujú na magisterskom stupni, tieto údaje sa ich týkajú.

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Absolventov zamestnáva široká škála organizácií z rôznych oblastí. Značná časť absolventov pracuje v knižniciach rôznych typov, predovšetkým akademických, vedeckých a verejných, na pozíciách knihovníkov zodpovedných za akvizíciu, katalogizáciu, metodiku, reprografické služby a evidenciu publikačnej činnosti. Ďalšia skupina absolventov sa zamestnala ako informační špecialisti, na pozíciách zameraných na tvorbu a testovanie webových stránok, informačnú architektúru, použiteľnosť webových stránok, SEO, návrh a testovanie informačných systémov či databázových systémov. Keďže takmer všetci absolventi bakalárskeho štúdia pokračujú na magisterskom stupni, tieto údaje sa ich týkajú. Spätnú väzbu na kvalitu študijného programu a uplatnenie absolventov poskytli: Univerzitná knižnica v Bratislave, SVOP, s.r.o., Slovenská národná galéria, Mestská knižnica v Bratislave, Divadelný ústav (v prílohách).


4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021.


Rada študijného programu Informačné štúdiá – 1. stupeň bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK.

Členovia Rady študijného programu Informačné štúdiá – 1. stupeň:


doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD. (HZO/garant),

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.,

prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.,

doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.,

Ing. Miriam Ondrišová, PhD. (na funkčnom mieste docentky),

Mgr. Marta Dušková, PhD. (CVTI SR - zamestnávateľ),

Mgr. Jakub Zábojník (študent doktorandského štúdia).


b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené v prílohách. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia na informačný manažment a dizajn, dejiny knižnej kultúry alebo knižnice a literárnu komunikáciu. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:


-          podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-          klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-          sylaby predmetu,

-          výsledky vzdelávania,

-          povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:
 • V študijnom pláne sú uvedené jednotlivé časti študijného programu v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, a vyznačené profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie).
 • Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia, prerekvizity a korekvizity, používané vzdelávacie činnosti sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.
 • Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou, ako je to špecifikované v informačných listoch predmetov.
 • Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.
 • Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.
 • Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.
 • Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.
 • Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu. 
 • Predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave (Filozofickej fakulty), prevažná väčšina na 4. poschodí prístavby UK na Múzejnej ulici 6, resp. na Gondovej ulici 2 (učebňa G8), príp. v iných priestoroch fakulty. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116.
d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 180 pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť - https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:
 • počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 42 (z toho 12 za cudzí jazyk)
 • počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 14
 • počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: irelevantné
 • počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 3 (seminár k bakalárskej práci) + 12 = 15
 • počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 5
 • počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch: irelevantné
 • počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: irelevantné


f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

Študijný program informačné štúdiá, 1. stupeň, má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/informacne-studia/.

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:


g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:


Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou - Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+.

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. (jela.steinerova@uniba.sk, Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č. dv. 410; katedra má tiež samostatnú webovú stránku venovanú možnostiam mobilít pre študentov jej študijných programov.

 

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK.

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe: Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu informačné štúdiá, 1. stupeň, má bakalárska práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:

Študenti študijného programu informačné štúdiá, 1. stupeň majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd so 7 univerzitami: Karlova univerzita Praha, Slezská univerzita Opava, Univerzita Katowice, Univerzita Ljubljana, Univerzita Vilnius, Univerzita Pécs, Technologický inštitút Atény.

·       Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty.

·       Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.

 

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:


 • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10
 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83
 • Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10
 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť


Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov.


Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam.


Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.


Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK.

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis UK VSK, 8. časť.

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:


 

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy študijného programu informačné štúdiá sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke fakulty.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).
7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Pavel Rankov, doc., PhDr. PhD., funkčné zaradenie: docent, pavel.rankov@uniba.sk 

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“: http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/aktualnyAR/FiF/SK/boIS.xml

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety sú na stránke študijného programu (https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/informacne-studia/) a dostupné tiež v AISe. 

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne: http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/aktualnyAR/FiF/SK/boIS.xml

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., jaroslav.susol@uniba.sk

Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD., jela.steinerova@uniba.sk

Doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD., pavel.rankov@uniba.sk

Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD., lucia.lichnerova@uniba.sk

Ing. Miriam Ondrišová, PhD., miriam.ondrisova@uniba.sk

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD., ludmila.hrdinakova@uniba.sk

Mgr. Marta Špániová, PhD., marta.spaniova@uniba.sk

Mgr. Jakub Zábojník, jakub.zabojnik@uniba.sk

Mgr. Tomáš Mirga, tomas.mirga@uniba.sk


Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK k záverečným prácam.

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú na stránke študijného programu (https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/informacne-studia/) a dostupné tiež v AISe. 

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Jakub Zábojník – jakub.zabojnik@uniba.sk, člen Rady študijného programu

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD., lucia.lichnerova@uniba.sk, konzultačné hodiny: utorok: 9:45-10.45 

Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov všetkých katedier s kontaktnými údajmi (mail) na samostatnej webovej stránke.

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).
 • Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty, čl. 12.
 • Na Katedre knižničnej a informačnej vedy je študentom k dispozícii sekretariát ako súčasť Strediska administratívnych činností katedier. Sekretárkou katedry je: Milota Pulcová, milota.pulcova(at)uniba.sk, Telefón: +421 9013 2088, Miestnosť: M212 (Múzejná ulica 10, 2. poschodie)
 • Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta: PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné na: https://uniba.sk/ubytovanie/
8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu informačné štúdiá sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta prevažne vo výučbových priestoroch v budove na Múzejnej ulici, kde je na štvrtom poschodí situované pracovisko Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK, ale niektoré výučbové jednotky sa uskutočňujú aj v hlavnej budove fakulty na Gondovej ulici č. 2 (učebňa G8, príp. iné).


V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne po technickej aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty.

 

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečuje Katedra knižničnej a informačnej vedy aj v špecializovaných výučbových priestoroch, najmä v plne vybavenom počítačovom laboratóriu, kde jeden počítač pripadá na jedného študenta (učebňa N420).


Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť. 


V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a v čiastkovej knižnici Katedry knižničnej a informačnej vedy.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).


Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská.


Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice, v ktorom je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy.


Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.


Okrem toho Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK disponuje vlastnou katedrovou knižnicou (Múzejná ulica, miestnosť N412, otváracie hodiny Ut-Št 10:00-12:00), v ktorej sa nachádza knižničný fond v objeme 1560 knižničných jednotiek. Knižnica má 10 miest na štúdium a wi-fi pripojenie.

 

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

V rámci študijného programu neprebieha v priaznivých epidemických podmienkach dištančné vzdelávanie. V prípade pandemickej situácie sú k dispozícii pre prechod na dištančné vzdelávanie:Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa podľa potreby zverejňujú na webovej stránke fakulty.

Uvedené e-learningové platformy a portály sa využívajú aj pri prezenčnej výučbe ako doplnkové nástroje výučby.

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.


e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.11/2023, Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty ku prijímaciemu konaniu.

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty.  Moduly definované v rámci povinne voliteľných predmetov sa budú otvárať v závislosti od aktuálneho záujmu študentov pri minimálnom počte viac než 3 študenti. 

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.
b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.
 • Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021).
 • Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK
 • Klub absolventov – Alumni klub
 • Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK periodicky skúma názory absolventov na štúdium a výsledky publikuje v odbornej tlači. Publikované zistenia: „V oboch prieskumoch sa absolventi pozitívne vyjadrili k všestrannej zameranosti štúdia, ktorá im poskytla širšie možnosti pri hľadaní zamestnania.“ (...) „Viac ako 68 % respondentov označilo štúdium za veľmi dobré a dobré.“ Výsledky prieskumov sa odrážajú aj v podobe a predmetovej štruktúre študijného programu.

 

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).