Opis študijného programu
Študijný program bxISMU - informačné štúdiá – muzeológia
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - medziodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
26.09.2023
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
informačné štúdiá - muzeológia, 168357
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň, kód 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
23 Mediálne a komunikačné štúdiá, 0322 Knižničné, informačné a archívnické štúdiá
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

nevzťahuje sa na tento študijný program

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
tri roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
kapacita (plánovaný počet) - 0, počet uchádzačov – 0, počet študentov – 1.
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

V súčasnosti ešte tento nový študijný program nemá žiadnych absolventov. Cieľ študijného programu informačné štúdiá-muzeológia, 1. stupeň, je pripraviť absolventov jednak na magisterské štúdium, napr. v odbore informačné štúdiá alebo muzeológia, ale aj požiadavky praxe a pracovného trhu, na nové zamestnania zamerané na rastúci význam kultúrneho dedičstva, potrebu jeho ochrany a digitalizácie. Program napĺňa požiadavky na medziodborové štúdium tak, aby znalosti jeho absolventa zahŕňali oba programy a prepájali ich do funkčného celku zameraného najmä na výskum, ochranu, digitalizáciu a sprístupňovanie hmotného, ale i nehmotného kultúrneho dedičstva zaznamenaného na akomkoľvek médiu. K prieniku informačných štúdií a muzeológie dochádza v oblasti historického výskumu aj v oblasti práce s digitálnymi médiami a informačnými technológiami, ktoré predstavujú predpoklad pre kompetentné spravovanie fondov pamäťových inštitúcií (múzeí, galérií, knižníc, archívov, pamiatkového fondu). Cieľom je sprostredkovať absolventom vedomosti a zručnosti v manažmente informácií, ich vyhľadávaní, analýze, tvorbe a sprostredkovaní informácií a informačných produktov v kultúrnych a pamäťových inštitúciách, rovnako ako aj pripraviť ich na priamu prácu so zbierkovými predmetmi (hmotnej a nehmotnej povahy), ich dokumentáciu, prezentáciu a komunikáciu s verejnosťou.

Program sa preto zameriava na:

·         digitalizáciu a spracovanie kultúrneho dedičstva,

·         výskum, ochranu a sprístupňovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva na akomkoľvek médiu,

·         manažment informácií, informačných služieb a informačných zdrojov v kultúrnych a pamäťových inštitúciách,

·         vyhľadávanie informácií v databázach pamäťových a kultúrnych inštitúcií,

·         tvorbu a distribúciu informačných produktov,

·         historický vývoj médií a nosičov informácií,

·         kurátorstvo zbierok hmotných prameňov,

·         digitálne kurátorstvo zbierok,

·         analýzu, tvorbu a správu historických databáz a digitálnych knižníc, múzeí a galérií,

·         oblasť všeobecnej, teoretickej a aplikovanej muzeológie, muzeografie a monumentológie (pamiatkovej ochrany),

·         dejiny múzejného fenoménu a múzejných inštitúcií,

·         spoločenské dejiny, dejiny každodennosti a materiálnej kultúry Slovenska v stredoeurópskom kontexte,

·         základy aplikovaných vied v pamäťových inštitúciách,

·         ochranu a správu kultúrneho dedičstva,

·         základy konzervačných prác.


Profil vedomostí absolventa: Po úspešnom ukončení študijného programu absolvent:

·         pozná a vie identifikovať a analyzovať elementy komunikácie informácií v ich historickom vývoji, s osobitným dôrazom na dejiny knihy, kníhtlačiarstva, knižnej distribúcie, vydavateľstva a knižníc,

·         disponuje kľúčovými vedomosťami z oblasti teórie a dejín komunikácie a médií,

·         ovláda základné princípy a postupy vyhľadávania informácií a informačného prieskumu, s cieľom vyhľadávať, overovať a sprístupňovať informácie relevantné pre kultúrne a pamäťové inštitúcie,

·         pozná princípy využívania rôznych typov informácií s dôrazom na etiku duševného vlastníctva,

·         dokáže aktívne participovať v procesoch poskytovania služieb kultúrnych a pamäťových inštitúcií,

·         rozumie významu digitalizácie kultúrneho dedičstva a ovláda kritériá výberu dokumentov pre digitalizáciu,

·         ovláda princípy tvorby databázových systémov využívaných v kultúrnych a pamäťových inštitúciách,

·         pozná štandardy spracovania dokumentov v kultúrnych a pamäťových inštitúciách,

·         disponuje teoretickými a praktickými znalosťami z oblasti ochrany hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva,

·         zvládne odborne spracovávať múzejné zbierky v rámci prvostupňovej evidencie.

 

Zručnosti absolventa: Absolvent 1. stupňa študijného programu informačné štúdiá-muzeológia je schopný:

·         objektívne analyzovať a vyhodnocovať javy a procesy komunikačnej praxe v historickom a vývojovom kontexte,

·         zhodnotiť spoločenský význam informačných zdrojov v historickom kontexte,

·         získavať relevantné informácie pre potreby kultúrnych a pamäťových inštitúcií zo všetkých typov médií a kriticky ich zhodnotiť,

·         identifikovať informačné potreby a požiadavky používateľov informácií kultúrnych a pamäťových inštitúcií,

·         poskytovať informačné služby v kultúrnych a pamäťových inštitúciách,

·         kriticky zhodnotiť a navrhovať štruktúru databázových systémov pre potreby kultúrnych a pamäťových inštitúcií,

·         spracovať dokumenty z fondov kultúrnych a pamäťových inštitúcií podľa najnovších štandardov,

·         využívať najmodernejšie technológie a profesionálne postupy v procesoch digitalizácie kultúrneho dedičstva,

·         navrhovať odporúčania pre projekty digitalizácie historických dokumentov,

·         uplatniť svoje teoretické, metodické znalosti a získané zručnosti predovšetkým v kultúrnych inštitúciách zameraných na ochranu pamiatok, v múzeách a galériách, ako muzeológ – odborný pracovník v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva,

·         pripravovať podujatia zamerané na prezentáciu lokálneho kultúrneho dedičstva v rámci štátnej správy a samosprávy, v masmédiách, občianskych združeniach či v rámci cestovného ruchu.

 

 

Všeobecné a špecifické kľúčové kompetencie absolventa: Absolvent 1. stupňa študijného programu informačné štúdiá-muzeológia má:

·         komunikačné kompetencie v materinskom a cudzom jazyku: Absolvent vie kultivovane odborne komunikovať, pozná princípy odbornej argumentácie, ovláda latinský jazyk na úrovni B1 a cudzí jazyk (anglický alebo nemecký) na úrovni B2,

·         kompetencie v informačnej a mediálnej gramotnosti: Absolvent používa komunikačné stratégie a informačné zdroje s vedomím ich etických a právnych kontextov a limitov, dokáže analyzovať zdroje rôznych informácií, ich pôvod, kvalitu a spoľahlivosť s cieľom ich kompetentného využitia a sprístupnenia ostatným.

·         kompetencie v digitálnej gramotnosti: Absolvent dokáže posúdiť vyhľadávaciu stratégiu pre dáta, informácie a digitálny obsah, je schopný zdôvodniť spôsoby na ochranu bezpečnosti digitálneho obsahu.

·         sociálne a osobnostné kompetencie: Absolvent chápe morálne, etické, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti a trendy vývoja v rámci odboru, má tvorivé a kritické myslenie, je autonómny pri prezentovaní vlastného odborného stanoviska,

·         dokáže plánovať svoje vzdelávanie a profesionálny rast, je schopný efektívne pracovať ako člen tímu, ako aj manažovať kolektív na primeranom stupni riadenia, je schopný prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť.


b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

V súčasnosti ešte tento nový študijný program nemá žiadnych absolventov. Bakalársky program informačné štúdiá – muzeológia spája digitálne technológie a médiá s ochranou a sprostredkovaním kultúrneho dedičstva, čo dáva absolventom rôznorodé možnosti uplatnenia na trhu práce v prostredí kultúrnych, pamäťových a informačných inštitúcií vo verejnom aj komerčnom sektore. Absolventi študijného programu informačné štúdiá – muzeológia budú pracovať napríklad ako:

·         správcovia digitalizovaných zbierok a databáz pamäťových a kultúrnych inštitúcií,

·         digitálni kurátori,

·         knihovníci špecialisti na katalogizáciu fondov a zbierok pamäťových a kultúrnych inštitúcií,

·         knihovníci špecialisti na služby používateľom pamäťových a kultúrnych inštitúcií,

·         knihovníci špecialisti na správu fondov pamäťových a kultúrnych inštitúcií.

·         dokumentátori a kurátori múzejných zbierok,

·         správcovia depozitárov,

·         odborní špecialisti na múzejnú prezentáciu a komunikáciu,

·         odborní špecialisti na ochranu, správu a prezentáciu pamiatkového fondu

·         špecialisti zameraní na prípravu podujatí zameraných na prezentáciu kultúrneho dedičstva.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Keďže bakalársky program informačné štúdiá – muzeológia doteraz nemá absolventov, tento bod sa programu netýka.


b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Keďže bakalársky program informačné štúdiá – muzeológia doteraz nemá absolventov, tento bod sa programu netýka.

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Keďže bakalársky program informačné štúdiá – muzeológia doteraz nemá absolventov, tento bod sa programu netýka.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Členovia Rady študijného programu za informačné štúdiá: doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD. (HZO/garant), prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD., Mgr. Marta Dušková, PhD. (CVTI SR - zamestnávateľ), Mgr. Jakub Zábojník (študent)

Členovia rady študijného programu za muzeológiu: doc. PhDr. Jan Dolák, PhD., doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., Mgr. Lenka Vargová, PhD., Prof. PhDr. Juraj Šedivý, PhD., PhDr. Daniel Hupko, PhD. (Múzeum mesta Bratislavy – zamestnávateľ), Bc. Michal Krištofík (študent).

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/informacne-studia-muzeologia/. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-          podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-          klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-          sylaby predmetu,

-          výsledky vzdelávania,

-          povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave (Filozofickej fakulty), prevažná väčšina na 4. poschodí prístavby UK na Múzejnej ulici č. 2, na Gondovej ulici 2 (učebňa G8, G 368), ako ja na Šafárikovom námestí 6 (učebňa S427) príp. v iných priestoroch fakulty. Časť výučby z muzeológie sa realizuje v externom prostredí (Slovenské národné múzeum, Univerzitná knižnica). Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 180 pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

-      počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 51 (informačné štúdiá) + 54 (muzeológia), t. j. spolu 105

-      počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 29 (z toho 6 za cudzí jazyk a 3 za seminár k bakalárskej práci - informačné štúdiá) + 28 (z toho 6 za seminár k bakalárskej práci - muzeológia), t. j. spolu 57

-      počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia ukončenie časti štúdia: 22

-      počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program,

-      počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 12

-      počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 3 + 7, t. j. spolu 10 kreditov

-      počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch,

-      počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch.

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

Študijný program informačné štúdia - muzeológia, má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/informacne-studia-muzeologia/

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf

Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

Na Katedre knižničnej a informačnej vedy koordinátorom pre mobility je: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. (jela.steinerova@uniba.sk, Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č. dv. 410, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kkiv/clenovia-katedry/profily-aktualnych-clenov-katedry/#c15137, katedra má samostatnú webovú stránku venovanú možnostiam mobilít pre študentov jej študijných programov: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kkiv/mobility/.

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kkiv/studium/zaverecne-prace/, resp na stránke Katedry archívnictva a muzeológie FiF UK: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kam/studium/zaverecne-prace/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

·        https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf

·        Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

·        Univerzite Komenského v Bratislave

·        Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k bakalárskej práci a Obhajoba bakalárskej práce.

·        Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK.

·        Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke katedry k záverečným prácam.

·        Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53.

·        Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty k záverečným prácam.

 

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:

Študenti študijného programu informačné štúdiá, 1. stupeň majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK.

·       Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty.

·       Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.

 

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

 

·        Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10

·        Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83

·        Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10

·        Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov.

 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam.

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK.

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

 

·        Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65:

·        Vnútorný predpis UK č. 23/2022 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK.

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/informacne-studia-muzeologia/

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/


Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD., (hlavná zodpovedná osoba študijného programu, osoba zodpovedná za ucelenú časť študijného programu – informačné štúdiá), pôsobí na funkčnom mieste docenta, e-mail: pavel.rankov@uniba.sk


Doc. PhDr. Jan Dolák, PhD., (osoba zodpovedná za ucelenú časť študijného programu – muzeológia), pôsobí na funkčnom mieste docenta, e-mail: jan.dolak@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/informacne-studia-muzeologia/

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety sú v AISe: https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/informacne-studia-muzeologia/

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Záverečná práca v tomto programe ešte nebola obhajovaná. Štandardne sú témy záverečných prác študijného programu uvedené na webovej stránke Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kkiv/studium/zaverecne-prace/

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú v prílohe.

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Jakub Zábojník – jakub.zabojnik@uniba.sk, člen Rady študijného programu a Bc. Michal Krištofík – kristofik7@uniba.sk, člen Rady študijného programu

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD., lucia.lichnerova@uniba.sk,

Mgr. Ján Valo, PhD., jan.valo@uniba.sk.


Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_7_2023.pdf

Na Katedre knižničnej a informačnej vedy je študentom k dispozícii sekretariát: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kkiv/kontakt/

Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta: PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu informačné štúdiá - muzeológia sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta prevažne vo výučbových priestoroch v budove na Múzejnej ulici, kde je na štvrtom poschodí situované pracovisko Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK, ale niektoré výučbové jednotky sa uskutočňujú aj v hlavnej budove fakulty na Gondovej ulici č. 2 (prevažne učebňa G8), priestory na Gondovej 2 na 3. poschodí, kde sa nachádza seminárna miestnosť muzeológie (G 368). Časť výučby prebieha v externých priestoroch SNM a Univerzitnej knižnice v Bratislave.

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne po technickej aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/)

 

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečuje Katedra knižničnej a informačnej vedy aj v špecializovaných výučbových priestoroch, najmä v plne vybavenom počítačovom laboratóriu, kde jeden počítač pripadá na jedného študenta (učebňa N420). Výučba študentov odboru Muzeológia prebieha okrem všeobecných výučbových priestorov v špecializovanej učebni na Gondovej ulici č. 2 (učebňa G 368). Miestnosť je vybavená počítačom a dataprojektorom.

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a v čiastkovej knižnici Katedry knižničnej a informačnej vedy.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

·         Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

·         Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 87 – 98. https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2023/Vp_2023_14.pdf „deviata časť“.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.


c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Manuál MS TEAMS pre študentov

Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

E-learningový portál Moodle

Videonávody k dištančnej výučbe

https://uniba.sk/elearning


Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.
e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium: Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/poziadavky/

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium: Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie: Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Študentská anketa

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

Keďže bakalársky program informačné štúdiá – muzeológia doteraz nemá absolventov, tento bod sa programu bezprostredne netýka.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).