Opis študijného programu
Študijný program dVD/x - všeobecné dejiny
Štúdium Stupeň - III. - doktorandský, forma - externá, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
10.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Všeobecné dejiny, č. 12573
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
III. stupeň, kód 864
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1, Historický ústav SAV, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Archeologický ústav SAV v Nitre, Akademická 2, 949 21 Nitra
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
15. Historické vedy, ISCED-F kódy odboru: 0220 Humanitné vedy, 0222 História a archeológia
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
Udeľovaný akademický titul za menom.
PhD.
g) - Forma štúdia.
externá
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

nevzťahuje sa na tento študijný program

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský, anglický
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
päť rokov
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
plánovaný počet študentov: 1 FiF UK + 2 HU SAV + 2 ÚO SAV + 1 AU SAV skutočný počet uchádzačov: 2 počet študentov: 7
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Študijný program sa zameriava na užšie špecializácie a prehĺbenie historických, teoreticko-systematických a metodologických poznatkov a aspektov profesionálnej prípravy odborníka – historika všeobecných dejín, resp. archeológa. Obsahovo, štrukturálne a profilovo organicky nadväzuje na 2. stupeň vzdelania získaného v študijných programoch v rámci študijného odboru 0222 História a archeológia.

Študijný program sa sústreďuje na vybrané problémy všeobecných dejín a archeológie so špecializáciou na konkrétne obdobia a regióny. Prehlbuje teoretický a metodologický základ týchto disciplín a upriamuje pozornosť na štúdium vybraných vedeckých problémov s akcentovaním filozoficko-metodologického základu. Študent sa naučí samostatne a tvorivo riešiť náročné vedecké problémy, ako aj pripravovať a implementovať rozvojové programy v oblasti histórie a archeológie v profesionálnych pamäťových inštitúciách. Ďalším cieľom štúdia je zvládnutie celého spektra interpretačných prístupov k historickým a archeologickým prameňom.

Absolvent je tak pripravený na pôsobenie na vysokých školách, v akademických inštitúciách a platformách, a to v domácom i medzinárodnom kontexte. Z hľadiska tém dizertačných prác a zamerania jednotlivých študentov štúdium akcentuje individuálnosť, ktorú vyvažuje spoločný rámec vzdelávania, daný najmä povinnými predmetmi.

Študent v čase ukončenia študijného programu

-        disponuje rozsiahlymi všeobecnými vedomosťami z prehistórie a histórie a spoľahlivo sa orientuje v príbuzných disciplínach;

-        dokáže formulovať nové bádateľské hypotézy a určovať stratégie pre ďalší výskum a rozvoj poznania v oblasti historických vied a archeológie a v súvislosti s nimi vie zvoliť a aplikovať primerané metódy základného i aplikovaného výskumu tak, aby v oblasti historických vied a archeológie prinášali nové poznatky a interpretácie;

-        vyznačuje sa nezávislým kritickým a analytickým myslením a pri formulovaní výskumných zámerov, aplikovaní metód a aj interpretácii výsledkov výskumu zohľadňuje okrem vedeckých aj ich spoločenské a etické aspekty;

-        má schopnosti samostatnej prípravy i realizácie výskumných projektov po koncepčnej i organizačnej stránke a prezentovať ich výsledky na domácej i medzinárodnej úrovni;

-        ovláda techniky vedeckej edičnej práce v oblasti histórie a archeológie a je pripravený podieľať sa na budovaní informačných databáz v týchto oblastiach.

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Študijný program sa chápe primárne ako príprava vedeckých pracovníkov v oblasti historického a archeologického výskumu. Absolventi sú taktiež pripravení stať sa koncepčnými pracovníkmi v pamäťových inštitúciách a pôsobiť pedagogicky.

Na základe osvojených vedomostí a schopností je absolvent 3. stupňa štúdia spôsobilý uplatniť sa v praxi doma i v zahraničí, a to najmä v profesiách

-        vedeckého a vedecko-pedagogického pracovníka na pôde akademickej (VŠ, SAV a i.) alebo špecializovanej pamäťovej inštitúcie;

-        kurátor v oblasti spracúvania a sprístupňovania zbierkových predmetov ako dokladov vývoja spoločnosti, a to ako na pôde štátnych inštitúcií, tak aj v súkromnej sfére (napr. vo firemných múzeách a pod.);

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR v Prahe, Herder Institute for Historical Research on East Central Europe – Institute of the Leibniz Association, Marburg, Nemecko, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ústav pamäti národa, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Uplatnenie absolventov pravidelne zisťujeme v rámci študijného programu – komunikáciou s absolventmi, ako aj prieskumom a vyhodnocovaním uplatnenia absolventov na úrovni fakulty. Sledujeme podiel absolventov, ktorí sa uplatnia v odbore a mimo odboru. Výsledky prieskumov sa premietajú do pretvárania študijného plánu, ktorým reagujeme na zmeny na trhu práce v oblasti uplatnenia absolventov študijného programu.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Uvádzame úspešných absolventov ŠP III. stupňa Všeobecné dejiny, Archeológia:

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., riaditeľ, Historický ústav SAV

Mgr. Marína Zavacká, PhD., samostatná vedecká pracovníčka, Historický ústav SAV

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD., vedúci Katedry histórie, FF UMB Banská Bystrica

Doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD., docent, Katedra histórie, prodekan, FF UMB Banská Bystrica

PhDr. Patrik Kunec, PhD., odborný asistent, Katedra histórie, FF UMB Banská Bystrica

Mgr. Michala Lônčíková, PhD., vedecko-výskumná pracovníčka, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha

Mgr. Denisa Nešťáková, PhD., vedecko-výskumná pracovníčka, Herder Institute for Historical Research on East Central Europe – Institute of the Leibniz Association, Marburg, Nemecko

Mgr. Peter Demján PhD., archeoinformatik v Archeologickom ústave AV ČR, Praha, v. v. i.

Mgr. Tomáš König, PhD., vedúci Katedry archeológie FiF UK

Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD., archeologička v Mestskom ústave ochrany pamiatok v Bratislave

Mgr. Silvester Trnovec, PhD., vedecký pracovník Orientálneho ústavu SAV so zameraním na všeobecné dejiny Afriky 

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Viď prílohy – hodnotenia relevantných externých zainteresovaných strán:

Doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD., dekan Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

Mgr. Michal Frankl, PhD., riešiteľ projektu, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha

Ján Pálffy, PhD., predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa

PD Dr. Heidi Hein-Kircher, Head of Department Academic Forum, Herder Institute for Historical Research on East Central Europe – Institute of the Leibniz Association, Marburg, Nemecko

PhDr. Ivo Štassel, riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý definuje Vnútorný predpis č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“), čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37. Štruktúru študijných plánov študijných programov III. stupňa upravuje tiež Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 Študijný poriadok Tretia časť – Osobitné ustanovenia o doktorandskom štúdiu.


Rada študijného programu III. stupňa Všeobecné dejiny bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK.

Členovia Rady študijného programu III. stupňa Všeobecné dejiny:

prof. Miroslav Daniš, CSc. (hlavná zodpovedná osoba / garant), prof. Eduard Nižňanský, CSc. (spolugarant), prof. Timothy Taylor, MA, PhD, FSA, FRSA (spolugarant), prof. Mgr. Martin Hurbanič, PhD. (spolugarant), doc. Mgr. Eva Škorvanková, PhD. (spolugarantka), Mgr. Martin Posch, PhD. (Historický ústav SAV), Mgr. Gabriela Pošteková (zástupca študentov).


Integrálnou súčasťou štúdia v študijných programoch III. stupňa na FiF UK je celofakultná ponuka výberových predmetov pre doktorandov. Táto sa aktualizuje na každý akademický rok, tak aby študent počas štúdia, najmä v 1. a 2. ročníku, si mohol zapísať viacero kurzov podľa svojho výberu. Pri príprave tejto ponuky sa kladie dôraz na interdisciplinaritu a na metodológiu vedeckej práce. Detailnejšie informácie o aktuálnej ponuke vrátane informačných listov možno nájsť v AIS a na webovej stránke študijného programu

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-        podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-        klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-        sylaby predmetu,

-        výsledky vzdelávania,

-        povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu. 

Predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2, Šafárikovo nám. 6, a Múzejnej 10 a v priestoroch Historického ústavu SAV, Klemensova 19. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského štúdia je 240. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za dizertačnú skúšku a úspešnú obhajobu dizertačnej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie doktoranda počas akademického roka sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom v dennej forme štúdia a 48 kreditom v externej forme štúdia. Doktorand pre svoj postup do každého ďalšieho roka musí získať minimálne 40 kreditov v dennej forme štúdia a minimálne 30 kreditov v externej forme štúdia. Za úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky študent získa 20 kreditov, za úspešnú obhajobu dizertačnej práce získa 30 kreditov. Kredity za dizertačnú skúšku musí doktorand získať najneskôr do konca tretieho roka v dennej forme štúdia a najneskôr do konca štvrtého roka v externej forme štúdia; do tejto lehoty sa nezapočítava doba prerušenia štúdia doktoranda. Študent je povinný písomne požiadať o vykonanie dizertačnej skúšky najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia v dennej forme štúdia a najneskôr do 30 mesiacov od začiatku štúdia v externej forme štúdia, podmienkou na dizertačnú skúšku je získanie minimálne 60 kreditov. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá a tretia časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia,

24

počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,

12 

počet kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy a výskumu, potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 

70

počet kreditov za pedagogickú činnosť (prípadne inú praktickú činnosť realizovanú na fakulte alebo v príbuznom zariadení, ak to vyžaduje charakter štúdia

30

počet kreditov za záverečné práce – práca k dizertačnej skúške, dizertačná práca – a ich obhajobu, potrebných na riadne skončenie štúdia,

20 + 30 = 50

Súčet uvedených minimálnych počtov kreditov v jednotlivých častiach študijného programu je nižší ako celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského štúdia (156 ‹ 240), čo znamená, že študent musí v niektorej/niektorých časti/častiach študijného programu (študijná časť, vedecká činnosť, prípadne pedagogická činnosť) získať viac ako len predpísaný minimálny počet kreditov.

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:


Študijný program III. stupňa Všeobecné dejiny má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AIS 2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylabách predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

·      Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

·     VP FiF UK č. 11/2023 Študijný poriadok , čl. 18 – 19

·       Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2, 3, čl. 7, príl. 1 – 4

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

·       Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+

Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania je zabezpečená tým, že individuálny študijný plán doktoranda v študijnom programe zostavuje školiteľ v súčinnosti s doktorandom, a to s prihliadnutím na špecializáciu študenta a tému dizertačného projektu. Študenti študijného programu budú mať možnosť využiť medzinárodné mobilitných programov vrátane schémy doktorandského štúdia pod dvojitým vedením (cotutelle), ako aj prostredníctvom medzifakultných mobilitných programov a výberových predmetov inej fakulty, ktoré si budú môcť zapísať na základe zmluvy o štúdiu (Študijný poriadok, čl. 8, ods. 6, písm. a) a f). Pravidlá UK a FiF UK rešpektujú prenos a uznávanie kreditov získaných v rámci mobility. Predmet absolvovaný na prijímajúcej vysokej škole, ktorý je obsahom a rozsahom porovnateľný s predmetom na vysielajúcej fakulte, a ktorý študent absolvuje v rámci schválenej akademickej mobility sa bude automaticky uznávať ako absolvovaný (povinný, povinne voliteľný alebo výberový).

Podľa Študijného poriadku FiF UK, čl. 17, ods. 1, má študent právo požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého odboru v rámci Univerzity Komenského, čím sa zabezpečuje možnosť flexibility trajektórií štúdia. Následne Študijný poriadok FiF UK, čl. 18, upravuje podmienky uznávania štúdia a častí štúdia absolvovaného v minulosti, pričom stanovuje dĺžku obdobia aj úroveň hodnotenia, ktorá umožňuje získané hodnotenie uznať.

Filozofická fakulta UK podľa Vnútorného predpisu FiF UK č. 5/2020, čl. 19 umožňuje študentom prenos kreditov získaných aj pri absolvovaní časti štúdia na inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí (študentská mobilita) do počtu spočítavaných kreditov študenta podľa §4 ods. 3 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia.


Koordinátorom pre mobility je:

Mgr. et Mgr. Daniela Rošková, PhD., daniela.roškova@uniba.sk , Katedra všeobecných dejín, Gondova 2, 811 02 Bratislava; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vseobecnych-dejin/clenovia-katedry/daniela-roskova/;

Mgr. Martin Bača, PhD., martin.baca@uniba.sk , Filozofická fakulta, Katedra archeológie, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-archeologie/studium/zahranicne-mobility/

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webových stránkach FiF UK ako aj na stránke externých vzdelávacích inštitúcií – Historický ústav SAVÚstav orientalistiky SAVÚstav archeológie SAV.

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:


Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu III. stupňa Všeobecné dejiny majú záverečné práce: práca k dizertačnej skúške a dizertačná práca. Ich podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení sú upravené internými predpismi univerzity a fakulty:

·       VP FiF UK č. 11/2023 Študijný poriadok , čl.30 - 35

·       Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave

·       Časové vymedzenie vypisovania tém dizertačných prác, ako aj prijímacie konanie na doktorandské štúdium je upravené Vnútorným predpisom UK č. 4/2021 – Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 11

ako aj Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 53

·       Vypísané témy dizertačných prác pre daný akademický rok sa zverejňujú na webovej stránke FiF UK.


Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:


Študenti študijného programu III. stupňa Všeobecné dejiny majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedra všeobecných dejín realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s týmito univerzitami: Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Karlova v Prahe, Západočeská univerzita v Plzni, Wroclawi Uniwersytet vo Wroclawi, Universität Leipzig v Lipsku, Technische Universität Chemnitz, Szegedi Tudományegyetem v Szegede, Univerzita v Ljubljani, Western Galilee College v Akko, Bieloruská štátna univerzita v Minsku.

Katedra archeológie realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s 10 univerzitami v: Universität Wien (AT), Masarykova univerzita (CZ), Univerzita Hradec Králové (CZ), Univerzita Palackého v Olomouci (CZ), Západočeská univerzita v Plzni (CZ), Univerzita Karlova (CZ), Université de Nantes (F), Eötvös Loránd Tudományegyetem (HU), Uniwersytet Jagielloński (PL), Univerza v Ljubljani (SI).

·       Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/uzatvorene-zmluvy-erasmus

·       Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16


Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:


V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

·       Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10

·       Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83

·       Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov, čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10

·       Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022 Etický kódex

Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorný predpis UK č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov.

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke fakulty.


Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami


Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK.

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022 – Etický kódex, čl. 3, ods. 2.


V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).


Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta


Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

·       Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61 – 65

·      ·      Vnútorný predpis UK č. 23/2022 – Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK 

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.
6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka

Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Prof. Miroslav Daniš, CSc. kontakt: miroslav.danis@uniba.sk , Katedra všeobecných dejín, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, 811 02 Bratislava

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené študijnom pláne,  profilové predmety sú označené skratkou „P“.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier.

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v AIS2.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené študijnom pláne,

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier.

 e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Školiteľmi doktorandov sú učitelia študijného programu a školitelia z externých vzdelávacích inštitúcií:

Historický ústav SAV ; Ústav orientalistiky SAV a Archeologický ústav SAV.

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. vincent.mucska@uniba.sk

prof. Eduard Nižňanský, CSc. eduard.niznansky@uniba.sk

doc. PaeDr. Viliam Kratochvíl, PhD. viliam.kratochvil@uniba.sk

prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc. miroslav.danis@uniba.sk

doc. Mgr. Eva Škorvanková, PhD. eva.skorvankova@uniba.sk

Univ. prof. Timothy Taylor, MA, PhD, FSA, FRSA timothy.taylor@uniba.sk

prof. Ing.arch. Henrieta Moravčíková, CSc. https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-orguser&

user_no=1578; usarmoro@savba.sk

Mgr. Martina Buckova, PhD. https://orient.sav.sk/ludia-a-struktura/martina-buckova/;

martina.buckova@gmail.com

PhDr. Zuzana Polačková, CSc. http://www.history.sav.sk/index.php?id=zuzana-polackova;

zuzana.polackova@savba.sk

Mgr. Marína Zavacká, PhD. http://www.history.sav.sk/index.php?id=marina-zavacka;

marina.zavacka@savba.sk

Dušan Segeš, PhD. http://www.history.sav.sk/index.php?id=dusan-seges; dusan.seges@savba.sk

PhDr. Eva Kowalská, DrSc. http://www.history.sav.sk/index.php?id=eva-kowalska;

eva.kowalska@savba.sk

doc. Peter Šoltés, PhD. http://www.history.sav.sk/index.php?id=peter-soltes ; peter.soltes@savba.sk

Mgr. Ladislav Vörös, PhD. http://www.history.sav.sk/index.php?id=ladislav-voros, histvoro@savba.sk

Michal Kšiňan, MAS, PhD. http://www.history.sav.sk/index.php?id=michal-ksinan;

michal.ksinan@savba.sk

Mgr. Peter Szalay PhD. http://www.history.sav.sk/index.php?id=peter-szalay ; peter.szalay@savba.sk

PhDr. Gabriel Pirický, M.A., PhD. https://orient.sav.sk/en/staff/gabriel-piricky/ ; kaorpiri@savba.sk

Mgr. Emanuel Beška, PhD. https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=7336 ;

Emanuel.Beska@savba.sk

Prof. PhDr. Karol Sorby, DrSc. https://orient.sav.sk/ludia-a-struktura/karol-r-sorby/; kaorkaso@savba.sk

doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc. https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-orguser&

user_no=3542 kaminska@saske.sk

PhDr. Karol Pieta, DrSc. https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2877

karol.pieta@savba.sk

Mgr. Zbigniew Robak, PhD. https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=8755

zbigniew.robak@savba.sk

PhDr. Peter Bednár, CSc. https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2732

peter.bednar@savba.sk


Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webových stránkach Oddelenia vedy

a doktorandského štúdia FIF UK. ako aj na stránkach externých vzdelávacích inštitúcií Historického ústavu SAV a Ústavu orientalistiky SAV a  Archeologický ústav SAV.

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Dostupné v AIS2.

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Gabriela Pošteková (študentka), členka rady študijného odboru, gabriela.postekova@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Prof. Mgr. Martin Hurbanič, PhD., Katedra všeobecných dejín FiF UK; martin.hurbanic@uniba.sk;

Mgr. Tomáš König, PhD., Katedra archeológie FiF UK; tomas.konig@uniba.sk

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí Oddelenie vedy a doktorandského štúdia, ktorý je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečený. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov študijných programov III. stupňa (kontakty na pracovníčky oddelenia sú uvedené na webe. Zodpovednosť a kompetencie referátu sú upravené v Vnútorný predpis FiF UK č. 7/2023, čl. 21.


Na Katedre všeobecných dejín je študentom k dispozícii sekretariát: Jana Štrbová, jana.strbova@uniba.sk, kvd@fphil.uniba.sk, S426, +421 2 9013 2012. Na katedre archeológie a kultúrnej antropológie je študentom k dispozícii sekretariát: Mgr. Jaroslava Cedzová, jaroslava.cedzova@uniba.sk, G318, +421 2 9013 2150.


Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, +421 2 9013 1310, martin.cicilla@uniba.sk, web. Informácie k ubytovaniu študentov sú dostupné na webovej stránke UK

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu III. stupňa Všeobecné dejiny sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na treťom poschodí situovaná Katedra archeológie a kultúrnej antropológie FiF UK a v historickej budove UK na Šafárikovom nám. 6 sú priestory Katedry všeobecných dejín FiF UK a príslušné učebne. Pri výučbe sa využívajú aj učebne, ktoré sa nachádzajú v prístavbe historickej budovy UK na Múzejnej ulici.

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953 m2, v budove na Šafárikovom námestí je 7 učební s kapacitou 325 miest a rozlohou 428 m2, v budove na Múzejnej ulici je 20 učební s kapacitou 724 miest a rozlohou 1 003 m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi a v každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty.

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská.


Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 14/2023 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2023/Vp_2023_14.pdf

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

Študenti katedier histórie majú k dispozícii knižničné služby čiastkovej knižnice Historického semináru (Šafárikovo námestie č. 6, 811 02, S-425), ktorá patrí k najstarším a najväčším seminárnym (odborným) knižniciam na fakulte. K dispozícii je vyše 37 000 zväzkov. Knižnica uchováva aj historický knižničný fond, ktorý tvorí cca. 1500 knižničných jednotiek pochádzajúcich z obdobia 17. – 1. polovice 19. storočia. Čiastková knižnica má 35 miest na štúdium, 2 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie.

Okrem toho Katedra archeológie FiF UK disponuje vlastnou katedrovou (seminárnou) knižnicou (Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Mgr. Andrea Bondorová, andrea.bondorova@uniba.sk), v ktorej sa nachádza knižničný fond v objeme viac ako 35 000 knižničných jednotiek. Knižnica má 8 miest na štúdium, 2 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

·       Manuál MS TEAMS pre študentov

·       Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

·       E-learningový portál Moodle

·       Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk).

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Študijný program III. stupňa Všeobecné dejiny sa realizuje v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied, Orientalistickým ústavom SAV a Archeologickým ústavom SAV, s ktorými má FiF UK uzavretú Rámcovú dohodu o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu Všeobecné dejiny.

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách. ((Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok FiF UK, čl. 19).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium posudzuje prijímacia komisia na základe predloženého dizertačného projektu a priebehu prijímacej skúšky. Informácie o prijímacom konaní sú zverejnené na webovej stránke fakulty.


b) - Postupy prijímania na štúdium.

Prijímacia komisia pri hodnotení uchádzačov uplatňuje bodový systém a využíva jednotný postup, zabezpečujúci objektivitu, férovosť a rovnosť šancí na základe využitia jednotnej formy zápisu z prijímacieho konania, na základe ktorého dekan rozhoduje o prijatí alebo neprijatí uchádzača.

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené : https://fphil.uniba.sk/studium/pk/%20doktorandske-studium/past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.
b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021) 

Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK 

Klub absolventov – Alumni klub 


11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu