Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko
Mgr. Eva Škorvanková, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Filozofická fakulta
Sídlo fakulty:
Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Škorvanková
I.2 - Meno
Eva
I.3 - Tituly
Doc. Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1976
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra všeobecných dejín
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
eva.skorvankova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4089
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
historické vedy
I.11 - ORCID iD
0000-0002-3104-3893

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
história - archeológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
všeobecné dejiny
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
2022
II.c - Odbor a program
všeobecné dejiny
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Univerzita Komenského v Bratislave (Filozofická fakulta) Od 2007 doteraz
výskumný pracovník - výskumník Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Filozofická fakulta) od 2021 doteraz

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
jazykový kurz - slovinský jazyk Univerzita v Ľubľane (Slovinsko) 2003
jazykový kurz - anglický jazyk International House Bratislava 2019 - 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Všeobecné dejiny 4, Všeobecné dejiny 3 história I. historické vedy
Európa 1789-1871, Svet v rokoch 1871-1939 história I. historické vedy
Spoločnosť a životný štýl v 20. storočí história/etnológia I. + II. historické vedy
HS a ŠK: Európa na ceste k prvej svetovej vojne; HS a ŠK: Európa a svet v prvej polovici 20. storočia 1; HS a ŠK: Európa a svet v prvej polovici 20. storočia 2 história II. historické vedy
ŠK: Národnostné konflikty v juhovýchodnej Európe v 19. a 20. storočí; HS a ŠK: Juhovýchodná Európa v 19. a 20. storočí 1; HS a ŠK: Juhovýchodná Európa v 19. a 20. storočí 2 história II. historické vedy
Dejiny strednej Európy 3, 4 história/etnológia I. + II. historické vedy
Rodové aspekty v historicko-etnografickom štúdiu, Rodové štúdiá etnológia I. + II. historické vedy
Postavenie ženy v slovenskej spoločnosti v 20. storočí história/etnológia II. historické vedy
Medzinárodné vzťahy v 19. a 20. storočí všeobecné dejiny III. historické vedy
Moderné dejiny európskych štátov všeobecné dejiny III. historické vedy
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
77
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
101
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
ŠK: Moderné dejiny strednej Európy história I. historické vedy
HS: Moderné dejiny strednej Európy história I. historické vedy
Dejiny umenia 3: Kultúra Európy okolo roku 1900 história II. historické vedy
HS: Osobnosti svetových dejín 20. storočia história I. historické vedy
Stredná Európa v 20. storočí stredoeurópske štúdiá II. historické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
58
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
23
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
85
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
56
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Strážkyne rodinných kozubov? : Ženy v ideológii a politike Slovenského štátu. Bratislava : Veda 2020, 268 s.  

2.

Postavenie žien v období Slovenského štátu. In: Populačné štúdie Slovenska 1, 2013, s. 167-332. [9,5 AH]

3.

Otázka regulácie pôrodnosti v období prvej Slovenskej republiky (1939-1945). In: Populačné štúdie Slovenska 4, 2014, s. 53-121. [4,40 AH] 

4.

Propagácia materstva v období prvej Slovenskej republiky (1939-1945). In: Populačné štúdie Slovenska 3, 2014, s. 31-109. [5,6 AH]

5.

Stravovanie a zásobovanie obyvateľstva potravinami v období Slovenskej republiky (1939-1945). In: Populačné štúdie Slovenska 6, 2015, s. 63-167. [6,70 AH] 

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Strážkyne rodinných kozubov? : Ženy v ideológii a politike Slovenského štátu. Bratislava : Veda 2020, 268 s.  

2.

Snahy o obmedzenie vysokoškolského štúdia žien v období slovenského štátu. In: Historický časopis, roč. 66, č. 4 (2018), s. 649-670. 

3.

Spät' do kuchýň, kostolov a k det'om. In: Forum historiae, roč. 13, č. 1 (2019), s. 19-39. 

4.

Trendy a smerovanie populačnej politiky na Slovensku v rokoch 1918-1945. In: Historický časopis, roč. 67, č. 1 (2019), s. 83-101. (33%)

5.

Legalizácia umelého prerušenia tehotenstva v Československu v roku 1957. In: Populačné štúdie Slovenska 11, 2018, s. 21-60. [3,3 AH]

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Srbi a Chorváti v Bratislave 1918-1948. In: Stratené mesto - Lost city - Verlorene Stadt - Elveszett város. Bratislava : Marenčin PT, 2011, s. 121-139, cit. [o2] 2018 Sovilj, M.: Hledání vhodného spojence, konec slovensko-jugoslávských vztahů a navázání styků mezi Slovenským státem a nezávislým sátem Chorvatsko v roce 1941. In: Historický časopis, roč. 66, č. 2, 2018, s. 309. 

2.

Slovansko-juhoslovanské vzťahy v rokoch 1939-1941. In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 7, Brno : Moravské zemské muzeum, 2017, s. 415-428, cit. [o2] 2020 Dugacki, V. - Sovilj, M.: "We have to move forward!" The Slovak minority in the Kingdom of Yugoslavia in 1935-1939. In: Historický časopis, roč. 68, č. 5, 2020, s. 815-839 - AHCI

3.

Strážkyne rodinných kozubov? : Ženy v ideológii a politike Slovenského štátu. Bratislava : Veda 2020, 268 s., cit. [o1] 2021 Hruboň, A,: Creating the Paradigm of "New Nation" : Eugenic Thinking and the Culture of Racial-Hygiene in the Slovak State. In: Fascism, roč. 10, č. 2, 2021, s. 278.

4.

Trendy a smerovanie populačnej politiky na Slovensku v rokoch 1918-1945. In: Historický časopis, roč. 67, č. 1 (2019), s. 83-101. (33%), cit. [o1] 2020 Kharuk, A. - Soliar, I.: The Slovak troops in Ukraine propagandist ideological support at the initial stage of the German-Soviet war. In: Schidnojevropejskij istoričnij visnik , č. 15, 2020, s. 156- ESCI.

5.

Otázka regulácie pôrodnosti v období prvej Slovenskej republiky (1939-1945). In: Populačné štúdie Slovenska 4, 2014, s. 53-121. [4,40 AH] , cit. [o2] 2020 Janecová, T.: Olovený vták Margity Figuli : súčasné čítanie s prihliadnutím na dobový kontext. In: Slovenský jazyk, roč. 67, č. 5, 2020, s. 447 - ESCI

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

VEGA 1/0723/17 (2017 – 2019) Propaganda antisemitizmu na Slovensku 1938 – 1945

2.

VEGA 1/0113/17 (2017 – 2019) Populačná a rodinná politika na Slovensku v 20. a 21. storočí

3.

APVV 18-0333 (2019 – 2023) Databáza historickej terminológie k dejinám Strednej Európy

4.

VEGA 1/0653/22 (2022 – 2025) Od domáceho anjela k budovateľke socializmu a späť? Slovenská žena v 20. storočí medzi verejnou a súkromnou sférou

5.

VEGA 1/0316/22 (2022 - 2025) Multidisciplinárne aspekty feminizácie školstva 

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta (Ústav českých dějin) Praha (Česká republika) 2017 (týždeň) krátkodobý pobyt na partnerských univerzitách (Mgr. Miroslav Michela, PhD.)
Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta (Ústav českých dějin) Praha (Česká republika) 2018 (týždeň) krátkodobý pobyt na partnerských univerzitách, prednáška
Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta (Ústav českých dějin) Praha (Česká republika) 2019 (týždeň) krátkodobý pobyt na partnerských univerzitách, workshop
Katedra dejín Filozofickej fakulty Univerzity v Belehrade Belehrad (Srbsko) október 2003 - január 2004 SAIA
Katedra dejín Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane Ľubľana (Slovinsko) október 2004 - jún 2005 SAIA
Katedra dejín Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane Ľubľana (Slovinsko) september 2002 – február 2003 Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund SYLFF

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Členka redakčných rád periodík Historica (FF UK v Bratislava), Historické štúdie (FF UK v Bratislave); posudzovateľka pre vedecké periodiká Kultúrne dejiny, Historické štúdie, Populačné štúdie, Historický časopis. 

Dátum poslednej aktualizácie
30.05.2022