Opis študijného programu
Študijný program dSD - slovenské dejiny
Štúdium Stupeň - III. - doktorandský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Slovenské dejiny, 100807
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
III. stupeň, kód 864
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1; Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
15. Historické vedy, 0222 História a archeológia
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
Udeľovaný akademický titul za menom.
PhD.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nevzťahuje sa na tento študijný program

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
štyri roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
plánovaný počet uchádzačov: 3 FiF UK + 2 SAV; skutočný počet uchádzačov: 1 FiF + 3 SAV; počet študentov: 5 FiF + 8 SAV
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých ročníkoch študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

V kľúčových prvých dvoch rokoch štúdia sa stáva dominantným predmetom povinný metodologický seminár, ktorý na príklade univerzálnych tém (nacionalizmus a jeho sociálna prax, modernizácia, sociálne stereotypy, diskurzívna analýza, politika pamäti, dejiny a ideológia atď.) ukazuje rôzne interpretačné možnosti a metodologické prístupy k uvedeným témam, súčasne vedie študentov k schopnosti abstrahovať, komparovať, ale i posúdiť text, diskutovať a argumentovať na vedeckej úrovni (i vo svetovom jazyku), účelne pracovať s vedeckým aparátom a žánrami (referát, prezentácia, posudok). Takýmto spôsobom sa pomôže študentovi osvojiť si vysokokvalifikované zručnosti, vyšpecifikovať tému, sformulovať základné otázky a stanoviť si výskumné priority, pričom seminár vyústi do obhajoby kľúčového textu budúcej dizertačnej práce.

Celý rad ponúkaných povinne voliteľných a výberových predmetov umožňuje rozvíjať vlastnú špecializáciu vo veľmi pestrej kontextovej rovine.

Dizertačná skúška pred ad hoc zostavenou komisiou je poslednou korektúrou na poli štruktúry dizertačnej práce, jej priorít i kľúčového a k obhajobe predloženého textu. Ďalej už pracuje predovšetkým pod priamym vedením školiteľa. Veľký tvorivý potenciál má doktorandské ovzdušie, v rámci ktorého sa kultivujú názory študentov.

Študent je radou študijného programu každoročne hodnotený, a síce hlavne jeho výsledky, postup v práci, spolupráca so školiteľom.

Rovnako sa pracuje i so študentami, ktorí sa špecializujú na pomocné vedy historické (klasické i moderné), dejiny správy a archivistiku, ako aj pri špecializácii v rámci muzeológie, monumentológie a kultúrneho dedičstva.

Študenti v internej (dennej) forme štúdia majú i pedagogické povinnosti (posudky záverečných prác, vedenie voliteľných seminárov, autorstvo/spoluautorstvo učebných textov/pomôcok), rovnako sa stáva významnou súčasťou formácie študentov príležitosť absolvovať zahraničné študijné pobyty, ktoré v značnej miere môžu prispieť k zvýšeniu kvality dizertačnej práce i k vedeckej spôsobilosti študentov.

Dizertačnou prácou študent preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú teoretickú, vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja. Dizertačná práca sa vyznačuje originálnosťou, vedeckým prínosom, vysokým stupňom teoretického prístupu i miery zovšeobecnenia.


Absolvent študijného programu Slovenské dejiny v rámci tretieho stupňa vysokoškolského štúdia získava: 


Teoretické vedomosti: disponuje najnovšími poznatkami z vnútorného vývoja tých odborov, ktoré korešpondujú so zameraním jeho dizertačnej práce, teda historických disciplín, teórie a filozofie dejín; muzeológie, monumentológie a kultúrneho dedičstva; alebo v rámci pomocných vied historických (klasických i moderných), dejín správy a archivistiky. Je oboznámený a dokáže aplikovať najnovšie teoretické koncepty, pojmový aparát, metódy, s istotou sa pohybuje v súčasnom teoretickom diskurze a dokáže zaujať erudovaný postoj adekvátny k vlastným teoreticko-metodologickým východiskám. Disponuje komplexnými vedomosťami o historických procesoch, zohľadňujúc špecifiká slovenského národného vývoja i jeho vzťahu k európskym trendom, pričom je schopný vnímať dôsledky a presahy týchto procesov v súčasnej spoločnosti; dokáže získavať historické fakty, dávať ich do vzájomných súvislostí a kontextov, do príčinných a následných vzťahov a interpretovať ich v súlade a s pomocou najnovších vedeckých trendov. Vysokou mierou zovšeobecnenia dokáže nielen triediť, rozlišovať a klasifikovať získané poznatky, ale ich aj aplikovať pri interpretácii historických i súčasných procesov a udalostí. Všetky uvedené vedomosti využíva pri spoznávaní slovenských dejín ako súčasti širších historických procesov, ale aj pri parciálnych a špecializovaných témach v rámci portfólia slovenských dejín ako muzeológia či archívnictvo a pomocné vedy historické, ktoré disponujú osobitnou metodikou, pojmovým aparátom a metódami, pričom slovenské dejiny v nich tvoria rozhodujúci teoretický i kontextový rámec.

Absolvent si je vedomý špecifík histórie ako vednej disciplíny, slovenských dejín ako ich súčasti a zohľadňuje ich možné presahy s ďalšími príbuznými i nehistorickými vednými disciplínami. Je schopný zakomponovať výsledky ich bádaní do svojich vlastných interpretácií; dobre sa orientuje vo vývojových tendenciách domácej i svetovej historiografie a v metodologických východiskách v prístupe k pramennému materiálu, ktorý je schopný vnímať v jeho formálnej i obsahovej rôznorodosti. Na základe teoretických poznatkov je zároveň schopný aktívne sledovať aktuálny vývoj vedeckého diskurzu, reflektovať ho a konfrontovať sa s jeho novými trendmi; dokáže na vysokej úrovni uvažovať v intenciách spoločenských a kultúrnych presahov vlastného bádania ako aj histórie ako vednej disciplíny.     

      

Praktické schopnosti a zručnosti: vie na vysokej úrovni a kriticky využívať, porovnávať a hodnotiť argumentačné stratégie, filozofické, sociálne, politické a etické predpoklady i dôsledky historiografických interpretácií a konceptov a nachádzať medzi nimi súvislosti a rozdiely. Vie zadefinovať predmet vlastného výskumu, ktorý je následne schopný realizovať, pričom zvláda aplikovať metodologické prístupy súčasnej historiografie na vybranú problematiku slovenských dejín (ale i širšie koncipovaných historických procesov) a ich súčastí; orientuje sa v informačných zdrojoch a v práci s nimi; zvláda na vysokej úrovni prácu s aktuálnymi digitálnymi zdrojmi a nástrojmi, určenými pre analýzu a interpretáciu historického materiálu, pričom ich vie tvorivo a efektívne využiť pri riešení zvoleného problému. V prípade muzeologickej špecializácie ovláda zároveň vedecké metódy a prístupy muzeologického výskumu s orientáciou na súčasné trendy v modernej muzeológii (new museology) a monumentológii (critical heritage studies), obdobne to platí i pri špecializácii v rámci pomocných vied historických (klasických i moderných), dejinách správy a archivistike.

Všetko smeruje k osvojeniu si schopnosti praktickej aplikácie získaných teoretických vedomostí využívaných v jednotlivých spoločenských vedách. Vie pracovať s prameňmi, interpretovať ich, triediť ich a uchovávať, vie pracovať v pamäťových inštitúciách, koncipovať výstavné i zbierkové projekty, ako aj vedecky ich na vysokej úrovni spracovávať.

Zvolenú problematiku dokáže logicky a štruktúrovane sformulovať a prezentovať vo forme projektovej žiadosti tak v odbornej sfére, ako aj v rámci aktivít občianskej spoločnosti a miestnych komunít; je schopný kultivovane komunikovať (slovom i písmom) a zrozumiteľne prezentovať názory a myšlienkové koncepcie, zohľadňujúc špecifiká svojho zamýšľaného publika. Je vybavený základnými jazykovými (v zmysle jazykov prameňov, ale i svetových jazykov pre potreby medzinárodnej vedeckej komunikácie) i praktickými (orientácia v štruktúre pamäťových inštitúcií doma i zahraničí, paleografické znalosti) kompetenciami, ktoré umožňujú pracovať s historickými prameňmi, interpretovať ich a prezentovať výsledky svojho vedeckého výskumu pred domácou i zahraničnou vedeckou komunitou). Pre potreby prezentácie svojho výskumu disponuje potrebnými kompetenciami na koncipovanie odborných textov za dodržania pravidiel akademickej etiky.

Dokáže teda samostatne vedecky bádať, časopisecky a knižne publikovať odborné a vedecké texty, pripravovať a prednášať referáty, koreferáty alebo diskusné príspevky na vedeckých podujatiach v materinskom i cudzom jazyku. 

Dokáže vypracovať projektovú dokumentáciu s cieľom presadiť sa na vedeckom „trhu“. Dokáže posúdiť i riešiť vedecké projekty.


Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: zvyšuje si svoju odbornú i jazykovú profiláciu prostredníctvom zahraničných študijných i prednáškových pobytov na akademických i univerzitných pracoviskách vo svete, rozširuje si svoj interdisciplinárny profil prostredníctvom štúdia ďalších spoločenskovedných a humanitných disciplín; je schopný samostatne riešiť úlohy a zároveň tvorivo spolupracovať v pracovných tímoch s pracovníkmi v príbuzných povolaniach (archeológmi, historikmi umenia, etnografmi apod.), účelne a kriticky využívať externé informačné zdroje. 


Dosiahnuté vedomosti a schopnosti umožňujú absolventom uplatniť sa kvalitne, ale pritom veľmi variabilným spôsobom na trhu práce, vo verejnej aj súkromnej sfére, v štátnej službe i pri aktivitách občianskej spoločnosti. Ich znalosti a zručnosti sú devízou v profesiách, v ktorých ide o tvorivé, koncepčné, analytické a strategické myslenie, interpretačné schopnosti a kultivovaný jazykový prejav. Absolvent sa tak môže uplatniť v mnohých odvetviach znalostnej spoločnosti, predovšetkým v kultúrno-spoločenských inštitúciách, médiách, analytických, projektových a poradenských spoločnostiach, personalistike, v treťom sektore a na rôznych pozíciách verejného i súkromného sektora. S prehľadom sa orientuje v zdrojoch informácií a na vysokej úrovni dokáže posúdiť ich relevantnosť a interpretovať z viacerých uhlov pohľadu niektoré sporné a prípadne konfliktné historické otázky, ktoré v súčasnosti vstupujú do verejnej diskusie. To všetko vďaka získaným poznatkom o vzťahu medzi historickým vývojom a mnohými problémami súčasného spoločenského diskurzu v sfére politickej, kultúrnej, duchovnej alebo ekonomickej.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Študijný program najvyššieho stupňa vysokoškolského štúdia umožní absolventovi získať špičkové schopnosti v oblasti teórie a filozofie dejín, vo sfére analytickej a interpretačnej práce s prameňmi a textom, kritického a logického vyhodnocovania, argumentácii a kreatívneho kultivovaného ústneho i písomného prejavu. Disponuje špičkovými heuristicko-kritickými zručnosťami a schopnosťami, ovláda komplex odborného diskurzu a je schopný ho kriticky rozvíjať.


Absolvent tohto typu štúdia má najlepšie predpoklady na tieto pracovné pozície: vedecký pracovník na akademických i univerzitných pracoviskách, riadiaci a vedúci pracovník v archívnych, kultúrnych i pamäťových inštitúciách so širokým portfóliom praktických i teoretických poznatkov. Na základe historického poznania presahom do politologického kontextu (najmä špecializácia na najnovšie dejiny) môže absolvent úspešne pôsobiť v zahraničných službách štátu a rovnako nájsť široké uplatnenie v mediálnej sfére. Uplatniť sa ďalej môže ako pracovník metodických center s celoslovenskou pôsobnosťou a inštitúcií (najmä špecializácia na staršie dejiny) reprezentujúcich slovenské kultúrne dedičstvo.


Špecializácia na pomocné vedy historické zabezpečuje kompetencie na vykonávanie profesie vedecko-výskumného pracovníka v oblasti pomocných vied historických, histórie, archívnictva, archeológie, muzeológie a historickej umenovedy. Absolventi sú schopní samostatne plniť vedecko-výskumné, publikačné, informačné a ďalšie relatívne zložité úlohy vo vedeckých ústavoch, na vysokých školách, v archívoch, múzeách, galériách, vo vlastivedných, konzultačných, osvetových a ostatných podobných inštitúciách. Ovládajú vedecké metódy výskumu všeobecne v oblasti pomocných vied historických, dejín správy, a archivistiky, založené na súčasnom stave vedeckého poznania.


Špecializácia na muzeológiu umožňuje na vysokej úrovni zvládnuť vedecké metódy muzeologického výskumu s orientáciou na súčasné trendy v muzeológii, múzejníctve a monumentológii (aktívnej ochrane kultúrneho dedičstva). Absolvent sa špecializuje na vybranú oblasť muzeológie, monumentológie a kultúrneho dedičstva. Absolvent vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti muzeológie, monumentológie a kultúrneho dedičstva.

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Nevzťahuje sa na tento študijný program.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolvent sa vyznačuje nielen dostatkom odborných vedomostí, ale aj tvorivým, koncepčným a analytickým myslením, je schopný sa všestranne uplatniť (vrátane riadiacej sféry) vo vedeckej (akademické, univerzitné inštitúcie a pamäťové inštitúcie), sociálno-kultúrnej (metodické a svetové centrá, kultúrne strediská) a umelecko-kreatívnej sfére (napr. galérie), kde sa vyžadujú zručnosti v argumentácii, v kultivovanom ústnom a písomnom prejave i schopnosť svoje názory presvedčivo zdôvodniť. Absolvent je schopný navrhnúť, koordinovať a manažovať projekty so spoločenskou a humanitnou tematikou. Dokáže dynamicky pracovať aj s východiskami súčasných diskurzov, čo mu umožní kvalifikovanú orientáciu vo verejnej sfére, v zahranično-politickej oblasti.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Takumi Ide – docent na University of Fukui (Japonsko), slavista a slovakista

Miriam Viršinská – odborná asistentka na Katedre histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave František Chudják – pracovník Archívu Národnej banky Slovenska, Bratislava

Štefan Gaučík – samostatný vedecký pracovník na Historickom ústave SAV, Bratislava

Daniel Hupko – historik a muzeológ, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava

Adam Mesiarkin – Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty UK, Bratislava

Vladimír Vlasko – Encyklopedický ústav SAV, Bratislava

Marek Púčik – Slovenský národný archív, Bratislava

Martina Orosová – vedúca Archívu Pamiatkového úradu v Bratislave,

Lukáš Krajčír – Historický ústav SAV, Bratislava

Angelika Herucová – Historický ústav SAV, Bratislava

Peter Konečný – vedúci v Štátnom ústrednom banskom archíve, Banská Štiavnica

Michal Ďurčo – Historický ústav SAV, Bratislava

Jana Gubášová Baherníková – vedúca Archívu SAV Bratislava,

Helena Gahérová rod. Markusková – Mestské múzeum v Pezinku

Katarína Nádaská – Východoslovenská galéria, Košice

Veronika Kucharská – Ústav dejín umenia SAV, Bratislava

Peter Kónya – rektor Prešovskej univerzity v Prešove

Miloslav Čaplovič – riaditeľ Vojenského historického ústavu, Bratislava

Tomáš Gábriš – vedúci Katedry dejín práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Maroš Mačuha – riaditeľ Bratislavského okrášľovacieho spolku

Dušan Škvarna – profesor na Katedre histórie, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Príslušné vyjadrenia sú súčasťou prílohy.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý definuje Vnútorný predpis č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“), čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37. Štruktúru študijných plánov študijných programov III. stupňa upravuje tiež Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Tretia časť – Osobitné ustanovenia o doktorandskom štúdiu.


Rada študijného programu III. stupňa Slovenské dejiny bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu III. stupňa Slovenské dejiny:

prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. (hlavná zodpovedná osoba / garant); prof. Martin Homza, Dr. (spolugarant); prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD. (spolugarant); doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD. (spolugarant), doc. PhDr. Jan Dolák, Ph.D. (spolugarant); PhDr. Michal Bada, PhD. (Historický ústav SAV); Mgr. Pavlína Uhrová (študentka)


Integrálnou súčasťou štúdia v študijných programoch III. stupňa na FiF UK je celofakultná ponuka výberových predmetov pre doktorandov. Táto sa aktualizuje na každý akademický rok, tak aby študent počas štúdia, najmä v 1. a 2. ročníku, si mohol zapísať viacero kurzov podľa svojho výberu. Pri príprave tejto ponuky sa kladie dôraz na interdisciplinaritu a na metodológiu vedeckej práce. Detailnejšie informácie o aktuálnej ponuke vrátane informačných listov možno nájsť v AIS2.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-          podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-          klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-          sylaby predmetu,

-          výsledky vzdelávania,

-          povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

-      prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu,

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

-      pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania,

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

-      metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov),

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

-      osnovu/ sylaby predmetu,

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

-      pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne),

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

-      kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia,

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

-      osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu,

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

-      učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov),

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

-      miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách).

Predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2; Šafárikovo námestie 6; a v priestoroch externého spolupracujúceho pracoviska – Historického ústavu SAV, Klemensova 19. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského štúdia je 240. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za dizertačnú skúšku a úspešnú obhajobu dizertačnej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie doktoranda v dennej forme štúdia počas akademického roka sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. V dennej forme doktorandského štúdia musí doktorand pre svoj postup do každého ďalšieho roka získať minimálne 40 kreditov. Za úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky študent získa 20 kreditov, za úspešnú obhajobu dizertačnej práce získa 30 kreditov. Kredity za dizertačnú skúšku musí doktorand v dennej forme štúdia získať najneskôr do konca tretieho roka; do tejto lehoty sa nezapočítava doba prerušenia štúdia doktoranda. Študent v dennej forme štúdia je povinný písomne požiadať o vykonanie dizertačnej skúšky najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia, podmienkou na dizertačnú skúšku je získanie minimálne 60 kreditov. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá a tretia časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia,

24

počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,

12 

počet kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy a výskumu, potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 

70

počet kreditov za pedagogickú činnosť (prípadne inú praktickú činnosť realizovanú na fakulte alebo v príbuznom zariadení, ak to vyžaduje charakter štúdia

30

počet kreditov za záverečné práce – práca k dizertačnej skúške, dizertačná práca – a ich obhajobu, potrebných na riadne skončenie štúdia,

20 + 30 = 50

Súčet uvedených minimálnych počtov kreditov v jednotlivých častiach študijného programu je nižší ako celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského štúdia (186 ‹ 240), čo znamená, že študent musí v niektorej/niektorých časti/častiach študijného programu získať viac ako len predpísaný minimálny počet kreditov.

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

Študijný program III. stupňa Slovenské dejiny má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AIS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylabách predmetu a odporúčanej literatúre. 

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

·        UK č. 1/2006 – Registratúrny poriadok a Registratúrny plán

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

·         VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19

·         Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2, 3, čl. 7, príl. 1 – 4

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

·         Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+

Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania je zabezpečená tým, že individuálny študijný plán doktoranda v študijnom programe zostavuje školiteľ v súčinnosti s doktorandom, a to s prihliadnutím na špecializáciu študenta a tému dizertačného projektu. Študenti študijného programu budú mať možnosť využiť medzinárodné mobilitných programov vrátane schémy doktorandského štúdia pod dvojitým vedením (cotutelle), ako aj prostredníctvom medzifakultných mobilitných programov a výberových predmetov inej fakulty, ktoré si budú môcť zapísať na základe zmluvy o štúdiu (VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 8, ods. 6, písm. a) a f). Pravidlá UK a FiF UK rešpektujú prenos a uznávanie kreditov získaných v rámci mobility. Predmet absolvovaný na prijímajúcej vysokej škole, ktorý je obsahom a rozsahom porovnateľný s predmetom na vysielajúcej fakulte, a ktorý študent absolvuje v rámci schválenej akademickej mobility sa bude automaticky uznávať ako absolvovaný (povinný, povinne voliteľný alebo výberový).

Podľa Študijného poriadku FiF UK, čl. 17, ods. 1, má študent právo požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého odboru v rámci Univerzity Komenského, čím sa zabezpečuje možnosť flexibility trajektórií štúdia. Následne Študijný poriadok FiF UK, čl. 18, upravuje podmienky uznávania štúdia a častí štúdia absolvovaného v minulosti, pričom stanovuje dĺžku obdobia aj úroveň hodnotenia, ktorá umožňuje získané hodnotenie uznať.

Filozofická fakulta UK podľa Vnútorného predpisu VP FiF UK č. 11/2023, čl. 19 umožňuje študentom prenos kreditov získaných aj pri absolvovaní časti štúdia na inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí (študentská mobilita) do počtu spočítavaných kreditov študenta podľa §4 ods. 3 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia

Koordinátormi pre mobility sú:

Mgr. Stanislava Kuzmová, MA, PhD.; stanislava.kuzmova@uniba.sk; Katedra slovenských dejín, S-407, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksd/studium/medzinarodne-mobility/

doc. PhDr. Ján Dolák, Ph.D.; jan.dolak@uniba.sk; Katedra archívnictva a muzeológie, S-404, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kam/studium/erasmus/

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webových stránkach Katedry slovenských dejín: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksd/uchadzaci-o-studium/doktorandske-studium/

Katedry archívnictva a muzeológie: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kam/studium/doktorandske-studium/

ako aj na stránke externej vzdelávacej inštitúcie - Historického ústavu SAV: http://www.history.sav.sk/index.php?id=temy-doktorandskeho-studia

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu III. stupňa Slovenské dejiny majú záverečné práce: práca k dizertačnej skúške a dizertačná práca. Ich podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení sú upravené internými predpismi univerzity a fakulty:

·         VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 30 – 35

·         Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave

·         Časové vymedzenie vypisovania tém dizertačných prác, ako aj prijímacie konanie na doktorandské štúdium je upravené Vnútorným predpisom UK č. 4/2021 – Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 11

ako aj Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 53

·         Vypísané témy dizertačných prác pre daný akademický rok sa zverejňujú na webovej stránke FiF UK.


-      možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,

Študenti študijného programu III. stupňa Slovenské dejiny majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedra slovenských dejín a Katedra archívnictva a muzeológie realizujú v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s týmito univerzitami: Georg-August-Universität, Göttingen; Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Veliko Tarnovo; Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach; Slezská univerzita v Opave, Univerzita Hradec Králové; Sveučilište u Zagrebu, Záhreb; Uniwersytet Jagielloński v Krakove; Central European University v Budapešti; Uniwersytet Gdański v Gdaňsku; Masarykova univerzita v Brne; Ostravská univerzita v Ostrave; Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Univerzita Karlova v Prahe; University of West Attica v Aténach.

·         Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty

·         Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16


-      pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

·         Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10

·         Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83

·         Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov, čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10

·         Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 – Etický kódex, čl. 3 – 4, 7

Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorný predpis UK č. 14/2018 – Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke fakulty.


-      postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK.

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3.

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).


-      postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

·         Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61 – 65

·         Vnútorný predpis UK č. 23/2022 – Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka.

Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.      

Harmonogram akademického roka je koncipovaný v súlade s VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., funkcia: garant; kontakt: roman.holec@uniba.sk, Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, 811 02 Bratislava

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3963

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“: http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/aktualnyAR/FiF/SK/dSD.xml

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne: http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/aktualnyAR/FiF/SK/dSD.xml

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Školiteľmi doktorandov sú vyššie menovaní učitelia študijného programu a nasledovní školitelia z externého vzdelávacej inštitúcie Historického ústavu SAV:

PhDr. Eva Kowalská, DrSc.; http://www.history.sav.sk/index.php?id=eva-kowalska; eva.kowalska@savba.sk

PhDr. Tünde Lengyelová, PhD.; http://www.history.sav.sk/index.php?id=tunde-lengyelova; tunde.lengyelova@savba.sk

PhDr. Miroslav Sabol, PhD.; http://www.history.sav.sk/index.php?id=miroslav-sabol; miroslav.sabol@savba.sk

PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD.; http://www.history.sav.sk/index.php?id=jaroslava-rogulova; jaroslava.rogulova@savba.sk

Mgr. Gabriela Dudeková Kováčová, PhD.; http://www.history.sav.sk/index.php?id=gabriela-dudekova; gabriela.dudekova@savba.sk

Mgr. Diana Duchoňová, PhD.; http://www.history.sav.sk/index.php?id=diana-duchonova; histdidi@savba.sk

Mgr. Matej Hanula, PhD.; http://www.history.sav.sk/index.php?id=matej-hanula; matej.hanula@savba.sk

Mgr. Tomáš Janura, PhD.; http://www.history.sav.sk/index.php?id=tomas-janura; histjanu@savba.sk


Priradenie k témam je uvedené na webových stránkach Katedry slovenských dejín: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksd/uchadzaci-o-studium/doktorandske-studium/

Katedry archívnictva a muzeológie: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kam/studium/doktorandske-studium/

a externej vzdelávacej inštitúcie - Historického ústavu Slovenskej akadémie vied: http://www.history.sav.sk/index.php?id=temy-doktorandskeho-studia

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.
g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Pavlína Uhrová, členka Rady študijného programu, habova12@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).
i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

·         Na fakulte pôsobí Oddelenie vedy a doktorandského štúdia, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečený. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov študijných programov III. stupňa (kontakty na pracovníčky oddelenia sú uvedené na webe. Zodpovednosť a kompetencie oddelenia sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. 7/2023, čl. 21.

·         Na Katedre slovenských dejín a Katedre archívnictva a muzeológie je študentom k dispozícii sekretariát: Jana Štrbová jana.strbova@uniba.sk; +421 2 9013 2012; Šafárikovo námestie 6, IV. posch., Š426; úradné hodiny: Po - Pia 9:30 - 12:30 (počas akademického roka), Po - Pia 9:00 - 10:30 (počas prázdnin)

·         Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, +421 2 9013 1310, martin.cicilla@uniba.sk, web. Informácie k ubytovaniu študentov sú dostupné na webovej stránke UK

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu III. stupňa Slovenské dejiny sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Šafárikovom námestí č. 6, kde sú na štvrtom poschodí situované pracoviská Katedry slovenských dejín a Katedry archívnictva muzeológie FiF UK; a na Klemensovej ulici 19, kde sa nachádza Historický ústav SAV.

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2, v budove na Šafárikovom námestí je 7 učební s kapacitou 325 miest a rozlohou 428m2, v budove na Múzejnej ulici je 20 učební s kapacitou 724 miest a rozlohou 1 003m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/).

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská.

Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

·         Manuál MS TEAMS pre študentov

·         Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

·         E-learningový portál Moodle

·         Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Študijný program III. stupňa Slovenské dejiny sa realizuje v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied, s ktorým má FiF UK uzavretú Rámcovú dohodu o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou (Historický ústav SAV) pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu Slovenské dejiny.

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium posudzuje prijímacia komisia na základe predloženého dizertačného projektu a priebehu prijímacej skúšky. Informácie o prijímacom konaní sú zverejnené na webovej stránke fakulty.


b) - Postupy prijímania na štúdium.

Prijímacia komisia pri hodnotení uchádzačov uplatňuje bodový systém a využíva jednotný postup, zabezpečujúci objektivitu, férovosť a rovnosť šancí na základe využitia jednotnej formy zápisu z prijímacieho konania, na základe ktorého dekan rozhoduje o prijatí alebo neprijatí uchádzača.

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty. 

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.
b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021)

Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK

Klub absolventov – Alumni klub

Katedra slovenských dejín, Katedra archívnictva a muzeológie zohľadňujú výsledky spätnej väzby študentov, absolventov aj hosťujúcich pedagógov a reagujú na ne priebežnou aktualizáciou študijného programu.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu