Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Mgr. Dušan Deák, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Deák
I.2 - Meno
Dušan
I.3 - Tituly
doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1973
I.5 - Názov pracoviska
Katedra porovnávacej religionistiky
I.6 - Adresa pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2 811 02, Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
deak7@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14336
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
historické vedy
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-2188-2199

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1997
II.c - Odbor a program
história-filozofia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
University of Pune
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
história
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
orientálne jazyky a literatúry
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent v študijnom odbore religionistika/historické vedy Univerzita Komenského v Bratislave október 2013 – až do súčasnosti
doktor a docent v študijnom odbore etnológia/historické vedy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave október 2002–jún 2013
vedecký pracovník Ústav orientalistiky SAV február 2006–február 2009

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
kurz maráthskeho jazyka Indická rada pre kultúrne vzťahy 1998
kurz maráthskeho jazyka Indická rada pre kultúrne vzťahy 1999

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Náboženstvá Indie 1 religionistika I. historické vedy
Regionálne podoby náboženstva (islám v Indi)i religionistika II. historické vedy
Textový seminár z teórie svetových kultúr Kultúry a náboženstvá sveta III. historické vedy
Úvod do štúdia náboženstiev religionistika I. historické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
religionistika I. historické vedy
religionistika II. historické vedy
religionistika III. historické vedy
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
33
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
38
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Úvod do štúdia náboženstiev Indie religionistika I. historické vedy
Kultúrne percepcie náboženstiev religionistika I. historické vedy
Náboženstvá Indie 2 religionistika I. historické vedy
Propedeutický seminár religionistika I. historické vedy
Telo a sexuálne praktiky v náboženstvách sveta religionistika I. historické vedy
Náboženské predstavy o tele a sexualite religionistika II. historické vedy
Seminár k bakalárskej práci 1 religionistika I. historické vedy
Seminár k bakalárskej práci 2 religionistika I. historické vedy
Seminár k diplomovej práci 1 religionistika II. historické vedy
Seminár k diplomovej práci 2 religionistika II. historické vedy
Seminár k získavaniu vedeckých grantov Kultúry a náboženstvá sveta III. historické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
110
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
41
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
84
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
43
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
26
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
23
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
23
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Deák, D. 2005. Maharashtra Saints and the Sufi Tradition: Eknath, Chand Bodhle and Datta Sampradaya. Deccan Studies 3(2): 22–47. 

2

Deák, D. 2009. “Spirituality in the Post-communist Religious Marketplace: Indian-inspired New Religious Movements in Slovakia and Their Conceptual Framework”. In: Subcultures and New Religious Movements in Russia and East-Central Europe. Edited by George McKay, Christopher Williams, Michael Goddard, Neil Foxlee and Egidija Ramanauskaitė, Bern: Peter Lang, pp. 305–338.

3

Deák, D. 2010. “Śahādat or Śahā Datta? Locating the Mysterious Fakir in the Marathi Texts”, In: Hermann, D., and Speziale, F. (eds): Muslim Cultures in the Indo-Iranian World During the Modern Epoch, Berlin: Klaus Schwarz Verlag, pp. 501–532.

4

Deák, D. 2014. Bidar in the Marathi World: Saints, Kings, and Powers across the Centuries. In Deák, D. Jasper, D. eds., Rethinking Western India. Hyderabad: Orient Blackswan, pp. 30-47.

5

Deák, D., and Popov, A. 2015. Making Sense of the ‘Difficult’ Past: Transmission of Political Heritage and Memory-work Among Young People Across Europe. The Sociological Review, 63 (S2): 36–52. 

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Deák, D. 2019. “Emplacing Holiness: The Local Religiosity between Vaishnavas, Sufis and Demons.” In: The Formations and Delineation of Spaces and Places in Maharashtra. Edited by Bina Sengar and Laurie McMillin. New Delhi: Routledge, pp. 181–203. 

2

Deák, Dušan, and Karásek, Matej. 2020. Hindus and Hindu Traditions in Slovakia. In: Knut A. Jacobsen and Ferdinando Sardella, eds. Handbook of Hinduism. Leiden: Brill, pp. 1428-1443.

3

Deák, D. 2020. Researching Muslim Saints of the Marathi Deccan: Some Problems and Challenges. Asian and African Studies 29 (2): 261–281.

4

Deák, Dušan and Kačane, Ilze. 2021.The Family as a Site of Consocial Learning: The Cultural Socialisation of Young People in the Process of Intergenerational Exchange. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 69(3): 399-415.

5

Deák. D. 2022. Communicating Devotion, Sharing Experience and Calling for Participation among the Muslim Varkaris. In Communicating the Sacred: Varieties of Religious Marketing, edited by Milos Hubina and Francis S. M. Chan, Bern: Peter Lang, pp. 79-105. 

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Deák, D. 2005. Maharashtra Saints and the Sufi Tradition: Eknath, Chand Bodhle and Datta Sampradaya. Deccan Studies 3(2): 22–47. [o1] 2015 - Keune, J. - In: South Asian history and culture, roč. 6, č. 1, 2015 ; s. 84 ; AHCI

2

Deák, D. 2010. “Śahādat or Śahā Datta? Locating the Mysterious Fakir in the Marathi Texts”. In: Hermann, D., and Speziale, F. (eds): Muslim Cultures in the Indo-Iranian World During the Modern Epoch, Berlin: Klaus Schwarz Verlag, pp. 501–532. [o1] 2018 - Bouillier, V. - In: Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. 28, No. 3, 2018; p. 535; AHCI.

3

Deák, D. 2009. “Spirituality in the Post-communist Religious Marketplace: Indian-inspired New Religious Movements in Slovakia and Their Conceptual Framework”. In: Subcultures and New Religious Movements in Russia and East-Central Europe. Edited by George McKay, Christopher Williams, Michael Goddard, Neil Foxlee and Egidija Ramanauskaitė, Bern: Peter Lang, pp. 305–338. [o1] 2013 - Strmiska, M. - In: Journal of Baltic Studies, Vol. 44, No. 1, 2013; pp. 49–82; SSCI; AHCI.

4

Deák, D., 2013. Making Sufism Popular: A Few Notes on the Case from the Marathi Deccan. Deccan Studies (July–December), pp. 5–24. [o1] 2016 - Sohoni, P. - In: South Asian History and Culture, Vol. 7, No. 3, 2016; p. 12; AHCI.

5

Deák, D., and Popov, A. 2015. Making Sense of the ‘Difficult’ Past: Transmission of Political Heritage and Memory-work Among Young People Across Europe. The Sociological Review, 63 (S2): 36–52. [o1] 2018 - Bonacchi, C., Altaweel, M., and Krzyzanska, M. - In: Journal of Social Archaeology, Vol. 18, No. 2, 2018; p. 18; AHCI.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

2018–2021, Cultural Heritage and Identities of Europe's Future. Horizon 2020; H2020-SC6-CULT-COOP-2017-two-stage; Grant Agreement No. 770464. Vedecký poradca projektu, ko-líder celoprojektových balíkov 1, 6 and 9, vedúci výskumného tímu UK/Scientific Advisor for the project, Co-leader of project-wide packages 1, 6 and 9, Leader of the Comenius University research team. http://chiefproject.eu 

2

2016–2019 VEGA 1/0973/16, Unikátna indická zbierka manželov Lubošinských: text, kontext a artefakty, vedúci riešiteľ/Unique Indian Collection of the Lubošinský Couple: text, context and artifacts, Leading Researcher. 

3

2011–2015 - The Seventh Framework Programme of the European Commission, “Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement” Project, SSH-2010-5.1-1, Grant Agreement No: 266831, spoluriešiteľ, vedúci tímu výskumníkov z Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií UCM Trnava, taktiež ko-líder celoprojektového pracovného balíku č. 2/Co-researcher, leader of the team of researchers from the Department of Ethnology and Non-European Studies of the University of Ss Cyril and Methodius in Trnava; also the leader of the project-wide work package No. 2. https://myplaceresearch.wordpress.com 

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen redakčnej rady vedeckého periodika „Slovenský národopis“ (Bratislava) SAV od 2010
Člen redakčnej rady vedeckého periodika „Deccan Studies“ (Hyderabad, India) Centum dekkanských štúdií od 2008
Člen redakčnej rady vedeckého periodika „Studia Orientalia Slovaca“ (Bratislava) Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od 2008
Člen odborovej rady študijného programu „Dějiny a kultury Asie“ (Univerzita Karlova, Praha) Univerzita Karlova od 2020
Orientalistická spoločnosť Ústav orientalistiky SAV od 2018
Člen redakčnej rady vedeckého periodika „Asian and African Studies“ (Bratislava) Ústav orientalistiky SAV od 2023

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Gonda Fellow, International Institute for Asian Studies, Leiden, The Netherlands IIAS, Rapenburg 59, 2311 GJ Leiden, the Netherlands 1 April–31 June 2004 postdoc
Visiting Grant Scholar, Netherlands Institute for Advanced Study in Humanities and Social Sciences, Wassenaar, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, The Netherlands NIAS, Korte Spinhuissteeg 3, 1012 CG Amsterdam 1 September–30 November 2005 postdoc
Andrew W. Mellon Fellowship for Pursuing Research in India, American Institute of Indian Studies, Chicago AIIS 1130, East 59th St. Chicago, Illinois 60637 28 May–26 August 2006 postdoc, research and fieldwork
The British Academy Visiting Fellow, University of Warwick, UK BA, 10-11 Carlton House Terrace, London, SW1Y 5AH 20 August–20 December 2008 postdoc
Distinguished Scholar Visit Programme, Aston University, UK Aston University, Birmingham, B4 7ET 17 September–24 September 2016 príprava projektu v rámci schémy Horizon 2020
CEEPUS International Exchange Programme Fellow, Charles University in Prague, Institute of Asian Studies, Faculty of Arts Ústav asijských studií FF UK, Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 1 April 2016–31 April 2016 Medzinárodný výmenný program

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Konferencie (výber)/Conferences (selection). 


Chair of the panel "Constructions of holiness in the late colonial era" at Maharashtra Studies Group Conference, September 2021, University of Oxford.                                    

“At the frontier of imagination. The Indian Diary of Vera Luboshinsky (1938–1945)”. The International Seminar on Images of India in Russia and Russia in India, Savitribai Phule Pune University, India, 28 to 30 January 2020

“Communicating Us, Communicating Them: Between the Local and Supralocal Organization of a Holy Man’s Followers.” - The Eighteenth International Conference on Maharashtra ‘Communication and Community in Historic and Contemporary Maharashtra’, Sponsored by the South Asia Institute and the Department of History, University of Texas at Austin, USA, 24 to 26 January 2020.

“Devotion and the Performance of Belonging: Lineage Strategies Among the Descendants of Sant Śekh Mahaṃmad Śrīgondekar”, 47th Annual Conference on South Asia, University of Wisconsin-Madison, USA, 11 October to 14 October 2018.

“Researching Muslim Saints of Marathi Deccan: Some Problems and Challenges”. Pre-colonial Deccan: History, Culture and Literature, Central University of Karnataka, India, 13 and 14 January 2016.

“When ‘Dev’ Leaves the Hill: Histories of the Narratives of Dispersal”, 15th International Conference on Maharashtra: Culture and Society. Arizona State University, USA, 23 to 26 April 2014.

Dátum poslednej aktualizácie
27.09.2023