Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Mgr. Attila Kovács, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kovács
I.2 - Meno
Attila
I.3 - Tituly
Doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1973
I.5 - Názov pracoviska
Katedra porovnávacej religionistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava 1, SR
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
attila.kovacs@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4000?do=filterForm-submit&name=Attila&surname=Kov%C3%A1cs&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
historické vedy
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-4394-3119

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Masarykova univerzita v Brně
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
religionistika
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Masarykova univerzita v Brně
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
história - maďarský jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komensského v Bratislave
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
religionistika
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
etnológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave 2002-2011
docent Univerzita Komenského v Bratislave 2011-

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
intenzívny 10 mesačný kurz arabského jazyka Jazykové centrum - Jordánska Univerzita, Ammán (Jordánsko) 1997-1998
Zertifikat Deutsch Geothe Institute 2001
Academic Skills seminar Civic Education Project Central Europe 2004

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Úvod do kresťanstva religionistika I. historické vedy
Úvod do islámu religionistika I. historické vedy
Náboženský fundamentalizmus religionistika II. historické vedy
Propedeutický seminár religionistika I. historické vedy
Historická antropológia Kultúry a náboženstvá sveta III. historické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
religionistika I. historické vedy
religionistika II. historické vedy
Kultúry a náboženstva sveta - interný III. historické vedy
kultúry a náboženstva sveta - externý III. historické vedy
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Náboženstvo v bolji o Izrael/Palestínu religionistika I. historické vedy
Islám a vizuálna reprezentácia 1 religionistika I. historické vedy
Islám a vizuálna reprezentácia 2 religionistika I. historické vedy
Religionistická exkurzia religionistika I. historické vedy
Religionistická odborná exkurzia II religionistika II. historické vedy
Seminár k bakalárskej práci 1 religionistika I. historické vedy
Seminár k diplomovej práci 1 religionistika I. historické vedy
Súčasné náboženské pomery na Slovensku religionistika I. historické vedy
Ročníková práca religionistika I. historické vedy
Religionistická exkurzia II religionistika I. historické vedy
Religionistická exkurzia III religionistika I. historické vedy
Religionistická odborná exkurzia II religionistika II. historické vedy
Terénna prax religionistika I. historické vedy
Terénna prax II religionistika I. historické vedy
Seminár k bakalárskej práci 2 religionistika I. historické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
135
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
31
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
109
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
53
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
21
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
16
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Kovács, Attila: „The "New Jihadists" and the visual turn from al-Qa´ida to ISIL/ISIS/Da´ish”, Biztpol affairs. - Roč. 2, č. 3 (2014), s. 47-69.

2

Kovács, Attila: "Martyrdom and visual representations of the Palestinian Islamic movements." Studia orientalia Slovaca. Roč. 9, č. 2 (2010), s. 175-183 (+ 20 obr.)

3

Kovács, Attila: „Visual representation, propaganda and cyberspace the case of the Palestinian Islamist movements”, Cyber orient [elektronický zdroj]. - Roč. 9, č. 1 (2015), nestr. [28 s.] [online]

4

Kovács, Attila: Alláhovi bojovníci: vizuálna kultúra islámskeho radikalizmu. Bratislava: Chronos, 2009.

5

Kovács, Attila: "Mezi brutalitou a patosem : analýza mediální propagandy Islámského státu" In: Islámský stát: Blízký východ na konci časů. Praha : Academia, 2016. - s. 138-179.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Kovács, Attila: "Minority and majority representations of Jerusalem in islamist ideology" In: Kovács, Attila - Šomodiová, Katarína (eds.): Contested minorities of the Middle East and Asia. Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2018. - s. 87-128.

2

Kovács, Attila: "Doma a inde Koncepcie (e)migrácie, exilu, vlasti a cudziny v ideológii a vizuálnej reprezentácii palestínskych islamistických hnutí" In: Kovács, Attila (ed.): Náboženstvo na cestách : migrácia náboženstva a jej reprezentácie. Bratislava : Stimul, 2019. s. 55-108

3

Kovács, Attila: „Drúzok és államiság a Közel-Keleten” In: Regio: kisebbség, kultúra, politika, társadalom. Roč. 26, č. 1 (2018), s. 52-94

4

Kovács, Attila: Jerusalem in the context of comparative religion a selected bibliography. Bratislava: Chronos, 2022.

5

„Tiltótáblák között ellenőrzés és szabályozás a jeruzsálemi Templom-hegyen/Haramban” In: Az ereinkben forró tűz. Dunajská Streda : Vámbéry Polgári Társulás, 2022. - s. 327-387

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Kovács, Attila: „The "New Jihadists" and the visual turn from al-Qa´ida to ISIL/ISIS/Da´ish”, Biztpol affairs. - Roč. 2, č. 3 (2014), s. 47-69. [o1] 2018 - Winkler, C. - Kareem, E.-D. - Lemieux, A. F. : Validating extremism Strategic use of authority appeals in al-Naba’ infographics. - In: Journal of argumentation in context, roč. 7, č. 1, 2018 ; s. 32 ; SCOPUS ; ESCI

2

Kovács, Attila: „The "New Jihadists" and the visual turn from al-Qa´ida to ISIL/ISIS/Da´ish”, Biztpol affairs. - Roč. 2, č. 3 (2014), s. 47-69. 2017 - Kraidy, M. M. : The projectilic image: Islamic State’s digital visual warfare and global networked affect. - In: Media, culture and society, roč. 39, č. 8, 2017 ; s. 1209 ; SCOPUS

3

Kovács, Attila: „The "New Jihadists" and the visual turn from al-Qa´ida to ISIL/ISIS/Da´ish”, Biztpol affairs. - Roč. 2, č. 3 (2014), s. 47-69. 2017 - Wignell, P. - Tan, S. - O´Halloran, K. L. : Under the shade of AK47s : a multimodal approach to violent extremist recruitment strategies for foreign fighters. - In: Critical studies on terrorism, roč. 10, č. 3, 2017 ; s. 452 ; SCOPUS

4

Kovács, Attila: „The "New Jihadists" and the visual turn from al-Qa´ida to ISIL/ISIS/Da´ish”, Biztpol affairs. - Roč. 2, č. 3 (2014), s. 47-69. 2018 - Previtali, G. : Messengers of allah : notes on martyrdom filmed in the videos of the Islamic state. - In: Lexia č. 31 - 32, 2018 ; s. 313 ; SCOPUS

5

Kovács, Attila: „The "New Jihadists" and the visual turn from al-Qa´ida to ISIL/ISIS/Da´ish”, Biztpol affairs. - Roč. 2, č. 3 (2014), s. 47-69. McCrow-Young, Ally – Mortensen, Mette: „Countering spectacles of fear: Anonymous’ meme ‘war’ against ISIS”. European Journal of Cultural Studies, roč. 24, č. 1, 2021 – SCOPUS  https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/13675494211005060?journalCode=ecsa#abstract

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

CHIF - Cultural Heritage and Identities of Europe's Future (Horizont 2020) - medzinárodný projekt EU zamerany na kultúrnu gramotnosť mládeže / international project of EU focuseed on the cultural knoledges of young people, projekt prebieha v r. 2018-2021, forma účasti: výskumník sekcie WP6 pre Slovensko, výstupy z projektu (v angličtine): http://chiefproject.eu/

2

VEGA 1/0878/17 Teórie islámskeho štátu - projekt bol zameraný na riešenie teórií islámskeho štátu od časov proroka Muhammada až po pôsobenie tzv. Islámskeho štátu (Dáiš)

projekt prebiehal v r. 2017-2019, forma účasti: hlavný riešiteľ

3

VEGA 1/0642/21 Narativy Jeruzalema v súčasných náboženských kontextoch - Projekt kladie za cieľ spracovať a následne komparovať naratívy Jeruzalema v hlavných západných monoteistických náboženstvách v judaizme, kresťanstve a isláme. Komparácia bude založená na troch prípadových štúdiách v spracovaní špecialistov na jednotlivé tradície.

projekt prebiehal v r. 2020-2023, forma účasti: hlavný riešiteľ

4

VEGA 1/0615/17 Migrácie blízkovýchodných náboženských minorít ako vedecká a spoločenská výzva / Migrations of Middle-Eastern Religious Minorities as a Scientific and Social Challenge. Projekt bol zameraný na riešenie problému migrácie a súmanie jeho zdrojov a dôvodov v oblasti Blízkeho východu a inde

projekt prebiehal v r. 2017-2019, forma účasti: zástupca hlavného riešiteľa

5

Széchenyi 2020 KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 "Good government" in the Middle East - medzinárodný projekt vedený na Univerzite verejnej správy v Budapešti o teóriach a praxi vlády na Blízkom východe

projekt prebiehal v r. 2016-2018, forma účasti: jedne z riešiteľov

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
predseda Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev 2012-2014, 2022-
šéfredaktor Axis Mundi (Bratislava) 2011-2019
člen redakčnej rady Nový Orient (Praha) 2005-
člen redakčnej rady Pantheon (Pardubice) 2012-2019
člen vedeckej rady Vedecké kolégium A. Vámbéryho (Dunajská streda / Budapest) 2012-

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Moshe Dayan center of Middle Eastern and African Studies - Tel Aviv Univeristy Tel Aviv University, Ramat Aviv, Tel Aviv-Yafo, 6997801, Izrael 04.07.2014-24.07.2014 výskumný pobyt - prof. Uzi Rabi
Institute für Religionswissenschaft - Universität Wien Universität Wien | Universitätsring 1 | 1010 Wien, Rakúsko 01.04.2008-30.04.2008; 12.10.2014-7.11.2014 CEEPUS, prof. Hans Gerald Hödl
Instytut Religioznawstwa - Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, Poľsko 04.10.2010-24.10.2010 CEEPUS, prof. Halina Grzymała-Moszczyńska
Ústav religionistiky - FF Masarykova Universita v Brně MU FF, Arne Nováka 1, 60200 Brno, ČR 02.05.2009-30.05.2009; 04.04.2014-30.04.2014; 05.05.2015-30.05.2015; 02.03.2019-30.03.2019; 03.04-38.04. 2023 CEEPUS, dr. Jana Valtrová
Vallástudomány Tanszék - Szegedi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem, Szeged, Dugonics tér 13, 6720, Maďarsko 01.10.2005-30.10.2005; 01.10.2018-28.10.2018; 01.04.2013-30.04.2013 CEEPUS, dr. Tibor Porció
Katedra sociologie - FSS Masarykova Univerzita v Brně MU FSS Joštova 218/10, 602 00 Brno, ČR 01.10.2008-31.01.2009; 21.09.2009-31.01.2010; 15.09.2011.-31.01.2012; 01.10.2013-31.01.2014; 01.10.2015-31.01.2016; 18.09.2017-31.01.2018; 01.10.2022-31.01.2023 externí prednášajúci, doc. Tomáš Katrňák

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Popri vyššie menovaných aktivít aktuálne členom Odborovej rady religionistiky pre PhD. na Masarykovej univerzite v Brne a členom Akademického výboru pre habilitácie v odbore blízkovýchodné štúdia na Univerzite Karlovej v Prahe. Ako pedagóg pravidelné organizovanie česko-slovenského kola ŠVK v odbore religionistika. Pravidelná reprezentácia odboru a poznatkov z oblasti islámu a muslimského sveta v elektronických aj tlačených médiách v SR, ČR a príležitostne aj v medzinárodne (napr. al-Džazíra). Počas pôsobenia na univerzite (od r. 2002) vyše 100 prednášok (v SR, ČR a v Maďarsku) z oblasti islámu a to ako pre odborníkov, tak aj pre verejnosť v organizovaných rôznymi inštitúciami. Pravidelná účasť na domácich aj medzinárodných konferenciách a kongresoch.

Dátum poslednej aktualizácie
27.09.2023