Opis študijného programu
Študijný program dKNS/x - kultúry a náboženstvá sveta
Štúdium Stupeň - III. - doktorandský, forma - externá, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
18.11.2021
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Kultúry a náboženstvá sveta, 184518
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
III. stupeň, kód 864
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Štúrova 9, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
15. Historické vedy ISCED-F kódy odboru: 0221 Náboženstvo a teológia 0222 História a archeológia 0314 Sociológia a kulturálne štúdiá
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
Udeľovaný akademický titul za menom.
PhD.
g) - Forma štúdia.
externá
i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský, anglický
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
Päť rokov
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
plánovaný počet študentov: 1 (1 FiF UK + 0 SAV) skutočný počet uchádzačov: 0 (0 FiF UK + 0 SAV) počet študentov: 3 (3 FiF UK + 0 SAV)
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Cieľom doktorandského vzdelávania v programe Kultúry a náboženstvá sveta/World Cultures and Religion je vyprofilovať absolventa, ktorý má rozsiahle znalosti svetových kultúr a náboženstiev, vie zvoliť a aplikovať konkrétne metódy základného výskumu a aplikovaného výskumu tak, aby v oblasti historických vied prinášali nové poznatky a interpretácie. Dokáže formulovať nové hypotézy a určovať stratégie pre ďalší výskum a rozvoj poznania v oblasti historických vied. Aplikuje zistenia z vlastných analýz a komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblasti študijného odboru. Zvolené bádateľské metódy využíva pri hľadaní nových a dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Môže byť expertom so zameraním sa na jednu alebo viacero kultúrnych alebo náboženských oblastí, buď tematicky, alebo geograficky. Profil absolventa zahrňuje aj nové jazykové zručnosti zodpovedajúce danej geografickej alebo náboženskej oblasti, podrobnú a špecializovanú znalosť historického, kultúrneho kontextu a schopnosť nielen vecne, ale aj teoreticky reflektovať najnovšie poznatky v danej oblasti. Absolvent študijného programu si počas štúdia osvojí zásady vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, právne a etické stránky vedeckej práce, ako aj prezentáciu výsledkov. Samostatne a na vysokej vedeckej a komunikačnej úrovni prezentuje výsledky výskumu pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore, vypracovať a realizovať medzinárodný výskumný projekt.

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent je schopný vykonávať prácu vedeckého charakteru ako vedecký pracovník vo vedeckých inštitúciách (akadémia vied), v pamäťových inštitúciách (vedecký výskum v múzeách, knižniciach, archívoch). Absolventi tiež uspejú v spoločensko-politických pozíciách v štátnej správe a samospráve. Môžu sa uplatniť ako vysokoškolskí pedagógovia. Majú zručnosti aj prípravu na prácu v médiách aj v osvetovej sfére, ako aj v mimovládnych organizáciách. Uplatniť sa tiež môžu v štátnych pozíciách vyžadujúcich znalosť cudzích kultúr a náboženstiev, v bezpečnostných službách štátu a diplomatických službách, v zahraničnom obchode a kultúrnych misiách. Absolventi sú schopní pracovať aj v oblasti vzťahu štátu a cirkví, ako aj v špecializovaných oblastiach výskumu a riadenia vyžadujúcich si špecifické znalosti o cudzích kultúrach a náboženstvách.

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Slovensko-český ženský fond, Ústav etnológie a sociálnej antropológie, Záhorské múzeum v Skalici

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Uplatnenie absolventov pravidelne zisťujeme v rámci študijného programu – komunikáciou s absolventmi, ako aj prieskumom a vyhodnocovaním uplatnenia absolventov na úrovni fakulty. Sledujeme podiel absolventov, ktorí sa uplatnia v odbore a mimo odboru. Výsledky prieskumov sa premietajú do pretvárania študijného plánu, ktorým reagujeme na zmeny na trhu práce v oblasti uplatnenia absolventov študijného programu.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Ide o nový študijný program, v ktorom ešte nemáme absolventov. Avšak absolventi doktorandského štúdia v odboroch religionistika a etnológia našli uplatnenie v relevantných zamestnaniach. Neregistrujeme žiadnych nezamestnaných absolventov PhD. štúdia v doterajších oddelených doktorandských programoch etnológia a religionistika. To isté sa dá očakávať po spojení do jedného spoločného programu Kultúry a náboženstvá sveta/World Cultures and Religion. Uvádzame absolventov jestvujúcich doktorandských programov, ktoré sa spájajú do nového doktorandského študijného programu.

 

Medzi úspešných absolventov doktorandského štúdia etnológie patria:

Agócs Attila – primátor Fiľakova, predtým riaditeľ múzea vo Fiľakove, Mestský úrad, Radničná 562, 98601 Fiľakovo;

Dita Andrušková – muzeologička a kurátorka, Záhorské múzeum Skalica, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica;

Shafia Azam – vysokoškolská pedagogička; Fatima Jinnah Women University, Old Presidency, The Mall, Rawalpindi, Saddar, Rawalpindi, Punjab, 46000, Pakistan;

Vitalija Bella – úspešná novinárka, Denník N , redakcia N Press, s. r. o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava;

Mirka Bobáková – Slovensko-český ženský fond (Slovak-Czech Women's Fund), Na vŕšku 7008/10, 811 01 Bratislava;

Tatiana Bužeková – vysokoškolská pedagogička, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava;

Juraj Janto – vysokoškolský pedagóg, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava;

Soňa G. Lutherová, vedecká pracovníčka, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV;

Robert Osaďan – vysokoškolský pedagóg, Pedagogická fakulta UK, Račianska 59, 813 34 Bratislava;

Zuzana Panczová, rodená Galiová, vedecká pracovníčka, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV;

Zuzana Pešťanská - Slovensko-český ženský fond (Slovak-Czech Women's Fund), Na vŕšku 7008/10, 811 01 Bratislava;

Zuzana Sekeráková Búriková, vedecká pracovníčka, Sociologický ústav SAV;

Helena Tužinská (rod. Vagačová), docentka, vysokoškolská pedagogička, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava;

Michal Uhrin – vysokoškolský pedagóg, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava;

Michal Vaněk – muzeológ a kurátor, riaditeľ Múzea židovskej kultúry SNM, Zsigrayova kúria, Židovská 17, 811 01 Bratislava.

Ľubica Voľanská, rodená Herzánová, vedecká pracovníčka, hlavná redaktorka časopisu Slovenský národopis, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV;

Tomáš Winkler, vedecký pracovník, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Vyjadrenia absolventov študijného programu etnológia sú umiestnené na webovej stránke Katedry etnológie FiF UK: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-etnologie-a-muzeologie/etnologia/studium/absolventi/


 

Medzi úspešných absolventov doktorandského štúdia religionistiky patria:

Tatiana Zachar Podolinská – riaditeľka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 1;

Danijela Jerotijević – vysokoškolská pedagogička, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské lúhy 4, 821 05 Bratislava;

Vladimír Bahna – vedecký pracovník UE SAV, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 1;

Tomáš Szmrecsányi – šéfredaktor časopisu Systémy logistiky, Holečkova 657/29

150 00 Praha 5 – Smíchov, Česká Republika;

Jakub Špoták – vysokoškolský pedagóg UK, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava;

Lenka Horáková – vedecká pracovníčka, Ústav orientalistiky SAV, Klemensova 2522/19, 811 09 Bratislava,

Chris Helton – uciteľ, Gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 1359, 040 01 Košice.

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Viď prílohy – hodnotenia relevantných externých zainteresovaných strán:

Mgr. Miroslava Bobáková, PhD. a Mgr. Zuzana Pešťanská, PhD., riaditeľky, Slovensko-český ženský fond

Mgr. Tatiana Podolinská, PhD., riaditeľka, Ústav etnológie a sociálnej antropológie

PhDr. Viera Drahošová, riaditeľka, Záhorské múzeum v Skalici

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý definuje Vnútorný predpis č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“), čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37. Štruktúru študijných plánov študijných programov III. stupňa upravuje tiež Vnútorný predpis č. 11/2023 – Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Tretia časť – Osobitné ustanovenia o doktorandskom štúdiu.

Rada študijného programu III. stupňa Kultúry a náboženstvá sveta bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu III. stupňa Kultúry a náboženstvá sveta:

·         prof. Mgr. Milan Kováč, PhD. (hlavná zodpovedná osoba / garant) 

·         prof. PhDr. Marta Botiková, CSc. (spolugarantka) 

·         doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD. (spolugarantka) 

·         doc. Mgr. Dušan Deák, PhD. (spolugarant) 

·         doc. Mgr. Attila Kovács, PhD. (spolugarant) 

·         Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV) 

·         Dominik Čisárik (študent) 

 

Integrálnou súčasťou štúdia v študijných programoch III. stupňa na FiF UK je celofakultná ponuka výberových predmetov pre doktorandov. Táto sa aktualizuje na každý akademický rok, tak aby študent počas štúdia, najmä v 1. a 2. ročníku, si mohol zapísať viacero kurzov podľa svojho výberu. Pri príprave tejto ponuky sa kladie dôraz na interdisciplinaritu a na metodológiu vedeckej práce. Detailnejšie informácie o aktuálnej ponuke vrátane informačných listov možno nájsť v AIS2.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-          podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-          klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-          sylaby predmetu,

-          výsledky vzdelávania,

-          povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu na webovej stránke študijného programu.

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu. 

Predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2 a Štúrova 9. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského štúdia je 240, pri päťročnej štandardnej dĺžke štúdia v externej forme. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za dizertačnú skúšku a úspešnú obhajobu dizertačnej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie doktoranda v dennej forme štúdia počas akademického roka sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 48 kreditom. V externej forme doktorandského štúdia musí doktorand pre svoj postup do každého ďalšieho roka získať minimálne 30 kreditov. Za úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky študent získa 20 kreditov, za druhú časť štátnej skúšky, ktorou je úspešná obhajoba dizertačnej práce, získa študent 30 kreditov. Kredity za dizertačnú skúšku musí doktorand v externej forme štúdia najneskôr do konca štvrtého roka; do tejto lehoty sa nezapočítava doba prerušenia štúdia doktoranda. Študent je povinný písomne požiadať o vykonanie dizertačnej skúšky najneskôr do 30 mesiacov od začiatku štúdia, podmienkou na dizertačnú skúšku je získanie minimálne 60 kreditov. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá a tretia časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,

24

počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,

12

počet kreditov za výberové predmety, resp. za individuálne štúdium literatúry, potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,

4

počet kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy a výskumu, potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,

       70

počet kreditov za pedagogickú činnosť (prípadne inú praktickú činnosť realizovanú na fakulte alebo v príbuznom zariadení, ak to vyžaduje charakter štúdia)

       30

počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program,

0

počet kreditov za záverečné práce – práca k dizertačnej skúške, dizertačná práca – a ich obhajobu, potrebných na riadne skončenie štúdia,

20 + 30 = 50

počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia,

0

počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch,

               0

počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch.

               0

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:


Študijný program Kultúry a náboženstvá sveta, má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/doktorandske-studium/kultury-a-nabozenstva-sveta/

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:


g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

·         Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19

·         Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

·         Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+

Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania je zabezpečená tým, že individuálny študijný plán doktoranda v študijnom programe zostavuje školiteľ v súčinnosti s doktorandom, a to s prihliadnutím na špecializáciu študenta a tému dizertačného projektu. Študenti študijného programu budú mať možnosť využiť medzinárodné mobilitné programy vrátane schémy doktorandského štúdia pod dvojitým vedením (cotutelle), ako aj prostredníctvom medzifakultných mobilitných programov a výberových predmetov inej fakulty, ktoré si budú môcť zapísať na základe zmluvy o štúdiu (Vnútorný predpis č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 8, ods. 6, písm. a) a f). Pravidlá UK a FiF UK rešpektujú prenos a uznávanie kreditov získaných v rámci mobility. Predmet absolvovaný na prijímajúcej vysokej škole, ktorý je obsahom a rozsahom porovnateľný s predmetom na vysielajúcej fakulte, a ktorý študent absolvuje v rámci schválenej akademickej mobility sa bude automaticky uznávať ako absolvovaný (povinný, povinne voliteľný alebo výberový).

Podľa Študijného poriadku FiF UK, čl. 17, ods. 1, má študent právo požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého odboru v rámci Univerzity Komenského, čím sa zabezpečuje možnosť flexibility trajektórií štúdia. Následne Študijný poriadok FiF UK, čl. 18, upravuje podmienky uznávania štúdia a častí štúdia absolvovaného v minulosti, pričom stanovuje dĺžku obdobia aj úroveň hodnotenia, ktorá umožňuje získané hodnotenie uznať.

Filozofická fakulta UK podľa Vnútorného predpisu FiF UK č. 5/2020, čl. 19 umožňuje študentom prenos kreditov získaných aj pri absolvovaní časti štúdia na inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí (študentská mobilita) do počtu spočítavaných kreditov študenta podľa §4 ods. 3 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia


Koordinátorom Katedry etnológie pre mobility je: doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD. (helena.tuzinska@uniba.sk, Gondova 2, 811 02 Bratislava, miestnosť č, 313, https://fphil.uniba.sk/helenatuzinska/).

Koordinátorom Katedry porovnávacej religionistiky pre mobility je: doc. Attila Kovács, PhD. (attila.kovacs@uniba.sk], Štúrova 9, 1 posch. Kancelária č. 103, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/clenovia-katedry/attilakovacs/, ktorý sprostredkúva najmä program CEEPUS s krajinami a inštitúciami vymenovanými v bode i) a tiež zmluvné výmeny v rámci programu Erazmus a Erazmus +.


h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy dizertačných prác sú uvedené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/doktorandske-studium/temy-dizertacnych-prac/

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webových stránkach Katedry etnológie: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-etnologie-a-muzeologie/etnologia/studium/zaverecne-prace/ a Katedry porovnávacej religionistiky: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/zaverecne-prace/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu III. stupňa Umenovedné štúdiá majú záverečné práce: práca k dizertačnej skúške a dizertačná práca. Ich podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení sú upravené internými predpismi univerzity a fakulty:

·         Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 30 – 35

·         Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave

·         Časové vymedzenie vypisovania tém dizertačných prác, ako aj prijímacie konanie na doktorandské štúdium je upravené Vnútorným predpisom UK č. 4/2021 – Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 11

ako aj Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 53

·         Vypísané témy dizertačných prác pre daný akademický rok sa zverejňujú na webovej stránke FiF UK.

-      možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,

Študenti študijného programu III. stupňa Kultúry a náboženstvá sveta majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedra etnológie a Katedra porovnávacej religionistiky realizujú v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s viacerými univerzitami. Informácie o mobilitách sú uvedené na webovej stránke Katedry etnológie FiF UK: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-etnologie-a-muzeologie/etnologia/studium/mobility/https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-etnologie-a-muzeologie/etnologia/studium/mobility/ a Katedry porovnávacej religionistiky: https://www.flaw.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/bilateralne-zmluvy-erasmus/.

·         Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty

·         Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16

-      pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

·         Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10

·         Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83

·         Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov, čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10

·         Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 – Etický kódex, čl. 3 – 4, 7

·         Študenti študijného programu majú k dispozícii aj Etický kódex Národopisnej spoločnosti Slovenska, ktorý sa vzťahuje na vykonanie terénneho etnografického výskumu (http://www.nss.sav.sk/wp-content/uploads/EtickyKodexNSS.pdf)

 

Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorný predpis UK č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke fakulty.

-      postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK.

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3.

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

-      postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

·         Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61 – 65

·         Vnútorný predpis UK č. 23/2022 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

·         Aktuálny harmonogram akademického roka

·         Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS2

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Prof. Mgr. Milan Kováč, PhD., funkcia: garant, kontakt: milan.kovac@uniba.sk,

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/doktorandske-studium/kultury-a-nabozenstva-sveta-x/

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/


c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v AIS.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/doktorandske-studium/kultury-a-nabozenstva-sveta-x/

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/


e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Školiteľmi doktorandov sú učitelia študijného programu.

 

Priradenie k témam je uvedené na webových stránkach Katedry etnológie: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-etnologie-a-muzeologie/etnologia/studium/zaverecne-prace/, Katedry porovnávacej religionistiky: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/zaverecne-prace/ a Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV: https://uesa.sav.sk/?q=sk/dizertacne-prace-skolene-na-uesa-sav-v-v-i

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

V prílohe.

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Dominik Čisárik, študent PhD., Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK, cisarik6@uniba.sk, Štúrova 9, 811 02 Bratislava

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. Juraj Janto, PhD., Katedra etnológie FiF UK, juraj.janto@uniba.sk; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-etnologie-a-muzeologie/clenovia-katedry/juraj-janto/

Mgr. Jakub Špoták, PhD., Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK, jakub.spotak@uniba.sk; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/clenovia-katedry/jakubspotak/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

·         Na fakulte pôsobí Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia, ktorý je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečený. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov študijných programov III. stupňa (kontakty na pracovníčky oddelenia sú uvedené na webe. Zodpovednosť a kompetencie referátu sú upravené v Organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. 7/2023, čl. 21


·         Na Katedre etnológie je študentom k dispozícii sekretariát: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-etnologie-a-muzeologie/kontakt/

·         Na Katedre porovnávacej religionistiky je študentom k dispozícii sekretariát: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/kontakt/

·         Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, +421 2 9013 1310, martin.cicilla@uniba.sk, web. Informácie k ubytovaniu študentov sú dostupné na webovej stránke UK

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu III. stupňa Kultúry a náboženstva sveta sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2kde je na treťom poschodí situované pracovisko Katedry etnológie FiF UK, a v budove na Štúrovej ulici č. 9, kde je na prvom poschodí situované pracovisko Katedry porovnávacej religionistiky FiF UK.


V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2 a v budove na Štúrovej ulici je 14 učební s kapacitou 396 miest a rozlohou 367m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/)

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra etnológie a Katedra porovnávacej religionistiky podľa zamerania študijného programu.

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a v čiastkových knižniciach Katedry etnológie a Katedry porovnávacej religionistiky.

K materiálnemu a technickému zabezpečeniu inštitúcie prispievajú navyše samotné katedry realizujúce študijný program.

Katedra porovnávacej religionistiky sídli v budove na Štúrovej 9 s bezbariérovým vstupom. Má jednu samostatnú, elektronicky plne vybavenú učebňu STRE pre zhruba 26 študentov. Doktorandské vzdelávanie však obvykle prebieha v dvoch menších seminárnych miestnostiach. Obe sú vybavené počítačmi pre doktorandov, dataprojektormi, tlačiarňami, skenerom a prístupným wifi internetom. Doktorandi majú k dispozícii aj vlastnú kanceláriu s vybavením, wifi a prístupom k databázam vedeckých článkov a publikácií. K dispozícii majú aj samostatný Depozitár zbierkových predmetov na vykonávanie praxe a Laboratórium, kde sú umiestnené aj najmodernejšie počítačové a laserové zariadenia.

Katedra etnológie má jednu samostatnú, elektronicky plne vybavenú učebňu G366 pre 25 študentov. Doktorandské vzdelávanie však obvykle prebieha v pracovni G313. Obe miestnosti sú vybavené počítačmi, dataprojektormi a prístupným wifi internetom. Doktorandi môžu využiť aj 3D tlačiareň. Majú k dispozícii aj pracovňu G301, vybavenú osobnými počítačmi a tlačiarňou.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.


Študenti Katedry porovnávacej religionistiky a Katedry etnológie majú prístup k bohato vybaveným čiastkovým knižniciam. Knižnica Jána Komorovského Katedry porovnávacej religionistiky sa nachádza na 1. poschodí budovy FiF UK na Štúrovej ulici č.9, 811 02 Bratislava. Knižnica judaistiky Katedry porovnávacej religionistiky sa nachádza na 3. poschodí budovy FiF UK na Štúrovej ulici č.9, 811 02 Bratislava. Knižnica Katedry etnológie sa nachádza na 3. poschodí budovy FiF UK na Gondovej ulici č. 2, 811 02 Bratislava, miestnosť č. 311. Nachádza sa tu knižničný fond v objeme 6718 knižničných jednotiek. Knižnica má 18 miest na štúdium, 2 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie. Aktuálne informácie o čiastkovej knižnici sú prístupné na webovej stránke Katedry etnológie: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-etnologie-a-muzeologie/kniznica/

Obvyklý je aj nákup kníh s témami dizertačných prác do čiastkových knižníc oboch katedier. Na každej z oboch katedier je tiež vyčlenený minimálne jeden počítač pre doktorandov, ktorý je pripojený na sprístupňovanie článkov a štúdií služby JSTOR a ďalších. Tieto služby môžu využívať aj z vlastných notebookov pripojených na sieť eduroam.       

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

·         Manuál MS TEAMS pre študentov

·         Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

·         E-learningový portál Moodle

·         Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/partnerske-institucie-vyucba/

Spolupracujeme s Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV ako externou vzdelávacou inštitúciou, s ktorou má FiF UK uzavretú zmluvu o vzdelávaní doktorandov. https://uesa.sav.sk/?q=sk/doktorandske-studium

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č. 5/2020, Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium posudzuje prijímacia komisia na základe predloženého dizertačného projektu a priebehu prijímacej skúšky. Informácie o prijímacom konaní sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

Prijímacia komisia pri hodnotení uchádzačov uplatňuje bodový systém a využíva jednotný postup, zabezpečujúci objektivitu, férovosť a rovnosť šancí na základe využitia jednotnej formy zápisu z prijímacieho konania, na základe ktorého dekan rozhoduje o prijatí alebo neprijatí uchádzača.

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty. 

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.
b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

·         Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021)

·         Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK

·         Klub absolventov – Alumni klub

·         Katedra etnológie a Katedra porovnávacej religionistiky zohľadňujú výsledky spätnej väzby študentov, absolventov aj hosťujúcich pedagógov a reagujú na priebežnou aktualizáciou študijného programu.

·         Spätnú väzbu učitelia študijného programu etnológia získavajú priebežne, na konci každej hodiny, aj na konci semestra, v rámci svojich kurzov. Ďalším postupom je komunikácia s volenými zástupcami/zástupkyňami študentov (richtármi a richtárkami ročníkov), ktoré ich spätnú väzbu sprostredkovávajú na pravidelných zasadnutiach Katedry etnológie. Absolventi študijného programu etnológia sa stretávajú na pravidelných každoročných seminároch, ktoré sa konajú vždy v zimnom semestri akademického roka. Na týchto seminároch dostávajú informácie o vývoji odboru na Katedre etnológie FiF UK a majú možnosť diskutovať s učiteľmi a študentmi. Ich odporúčania sa vedením katedry berú do úvahy. Komunikácia s absolventmi študijného programu etnológia a získanie ich spätnej väzby sa uskutočňuje prostredníctvom facebookovej stránky Katedry etnológie FiF UK: https://www.facebook.com/etnologiaUK/ Pre kontakt s absolventmi využívame rôzne spôsoby – cielené vyhľadávanie pre vytvorenie databázy absolventov, ako aj každoročné stretnutia absolventov s kolektívom pedagógov a súčasnými študentmi odborov. Dozvedáme sa o pracovnom uplatnení absolventov, o ich publikačnej činnosti, oceneniach, spolupráci so zahraničím a ďalších okolnostiach ich spoločenského uplatnenia. Všetky tieto údaje zaznamenávame v databáze absolventov.


·        Spätnú väzbu učitelia študijného programu religionistika získavajú okrem výsledkov z celofakultnej ankety, body a) a b) aj priebežne. Na konci semestra si robia pedagógovia anonymný písomný prieskum každého kurzu, ktorý im umožňuje zlepšovanie obsahu kurzov, metód výkladu látky a stupňa náročnosti. Menej formálnym postupom je otvorená diskusia so zvolenými zástupcami ročníkov, ktorí pripomienky za celý ročník priebežne zbierajú a zasielajú študijnému poradcovi. Ten takúto spätnú väzbu vyhodnocuje spolu s vedúcim katedry, alebo na spoločných zasadaniach katedry. Pripomienky často vedú k veľmi flexibilnej modifikácii náročnosti alebo zadaní na jednotlivých kurzoch, prispôsobenie dištančného vzdelávania konkrétnym podmienkam a podobne.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu