Opis študijného programu
Študijný program boHI - história
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
História, kód : 17644
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
15. Historické vedy, 0222
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
3 roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/otvarane/. Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/ celkový počet študentov študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/statistiky/bc/
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

 

Absolvent bakalárskeho študijného programu História disponuje znalosťami o slovenských dejinách v celom chronologickom rozsahu od raného stredoveku po 20. storočie, zohľadňujúc politický, sociálny, hospodársky a kultúrny vývoj; má esenciálne poznatky o najstarších dejinách ľudstva a o vzniku starovekých civilizácií, ktoré vplývali na vytváranie európskej identity a kultúrneho dedičstva a spoľahlivo sa orientuje v kľúčových udalostiach v dejinách Európy a sveta od stredoveku až po súčasnosť. Zvláda metodiku a techniky historikovej práce; je schopný kritickej a tvorivej práce s historickými prameňmi a literatúrou. Cieľom programu je absolvent so širokou paletou kompetencií, ktoré mu umožnia uvedomiť si historické korene a súvislosti niektorých problémov, orientuje sa tiež v základných metodologických prístupoch a historiografických trendoch.

 

Absolvent jednoodborového študijného programu História v rámci študijného programu História získava:

 

Teoretické vedomosti:poznatky z propedeutických historických disciplín; má schopnosť zoraďovať historické fakty, dávať ich do vzájomných súvislostí a kontextov, do  príčinných a následných vzťahov; dokáže triediť, rozlišovať a klasifikovať získané  poznatky  a aplikovať ich  pri interpretácii dejinných procesov a udalostí.

 

Praktické schopnosti a zručnosti: je schopný kultivovane komunikovať (slovom i písmom) a zrozumiteľne prezentovať názory a myšlienkové koncepcie. Je vybavený základnými jazykovými kompetenciami (latinský jazyk), ktoré umožňujú pracovať s historickými prameňmi, dokáže aplikovať teoretické vedomosti z propedeutických historických disciplín v praxi (dokumentačná, osvetová, odborná a i. činnosť) a spoľahlivo sa orientovať v poznatkoch z dejín ľudskej spoločnosti; zvláda  koncipovanie odborných textov za dodržania pravidiel akademickej etiky.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: zvyšuje si svoju profiláciu prostredníctvom medzinárodných pobytov na partnerských zahraničných pracoviskách (napríklad prostredníctvom programu Erasmus+); rozširuje si svoj interdisciplinárny profil prostredníctvom štúdia ďalších spoločenskovedných a humanitných disciplín; je  schopný samostatne riešiť úlohy a zároveň tvorivo spolupracovať v pracovných tímoch s pracovníkmi v príbuzných povolaniach (archeológmi, historikmi umenia, etnografmi apod.) a udržiava kontakt s najnovšími vývojovými trendmi a poznatkami v historickej vede


Na základe uvedeného je absolvent teoreticky i kompetenčne pripravený na nadväzujúce štúdium v magisterskom programe História , resp. v iných príbuzných programoch, ako aj na uplatnenie v spoločenskej praxi. Jeho znalosti a zručnosti sú devízou v profesiách, v ktorých ide o tvorivé, koncepčné, analytické a strategické myslenie, interpretačné schopnosti a kultivovaný jazykový prejav. Absolvent sa tak môže uplatniť v mnohých odvetviach znalostnej spoločnosti, predovšetkým v kultúrno-spoločenských inštitúciách, médiách, analytických, projektových a poradenských spoločnostiach, personalistike, v treťom sektore a na rôznych pozíciách verejného i súkromného sektora. Zvláda orientovať sa v zdrojoch informácií a posúdiť ich relevantnosť a interpretovať z viacerých uhlov pohľadu niektoré sporné a prípadne konfliktné historické otázky, ktoré v súčasnosti vstupujú do verejnej diskusie. Vďaka získaným náhľadom z historického vývoja spoločnosti a kultúry v slovenskom i európskom kontexte má hlbšie porozumenie vzájomných súvislostí súčasného diania a je  schopný v základoch interpretovať diskurzy odborného i laického charakteru, zohľadňujúc tak perspektívu tvorcu, ako i prijímateľa.   


b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Samostatný odborný referent v kultúrnych a spoločenských inštitúciách

Výskumný pracovník v centrálnych a regionálnych pamäťových a kultúrnych inštitúciách (archív, múzeum, galéria a podobne)

Kultúrno-osvetový pracovník

Projektový manažér v kultúrnych, spoločenských a mimovládnych organizáciách (nadácie  a občianske združenia)

Samostatný referent v štátnej správe a miestnej samospráve

Copywriter

Redaktor v médiách

Vydavateľský redaktor

Editor

Reportér

Pracovník historických knižníc

Pracovník v informačných a bibliografických centrách

 

Potenciál študijného programu:

Študijný program História  vyzbrojí absolventa nielen prehľadom o základných politických, kultúrnych a hospodárskych medzníkoch európskeho a svetového vývoja, ale vďaka nemu nadobudne i „soft skills“, t. j. schopnosti analytickej a interpretačnej práce s textom, kritického a logického vyhodnotenia argumentácií a zručnosťami kreatívneho kultivovaného ústneho i písomného prejavu. Disponuje základnými heuristicko-kritickými zručnosťami a schopnosťami a  ovláda komplex odborného diskurzu a je schopný ho kriticky rozvíjať.  Súbor týchto nadobudnutých schopností a zručností umožní absolventovi zamestnať sa vo všetkých druhoch povolaní, v ktorých sa „soft skills“ vyžadujú.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolvent sa vyznačuje nielen dostatkom odborných vedomostí, ale tvorivým, koncepčným a analytickým myslením, je schopný sa uplatniť v socio-kultúrnej a umelecko-kreatívnej sfére, kde sa vyžadujú zručnosti v argumentácii, kultivovanom ústnom i písomnom prejave a je schopný svoje názory zdôvodniť. Absolvent je schopný navrhnúť, koordinovať a manažovať projekty so spoločenskou a humanitnou tematikou.

Dokáže dynamicky pracovať aj s východiskami súčasných diskurzov, čo mu umožní kvalifikovanú orientáciu vo verejnej sfére, keďže chápe aj súvislosti dejinného vývoja.


b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Rozsiahlejší zoznam významných absolventov uvádzame v opise magisterského stupňa študijného programu História. Zahrnutí sú v ňom aj takí absolventi, ktorí štúdium zavŕšili v študijných programoch histórie formálne síce koncipovaných odlišne (najmä vzhľadom na organizáciu štúdia na bakalársky a magisterský stupeň), ale aktuálnemu programu organicky predchádzajúcich. Na tomto mieste sa sústreďujeme na tých absolventov, ktorých štúdium sa realizovalo už v rámci samostatného bakalárskeho (a naňho nadväzujúceho magisterského) stupňa.


Mgr. Marek Púčik, PhD. (vedecký pracovník, SNA)

Mgr. Andrej Solár (riaditeľ Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, SNM)

Mgr. Daniel Gahér, PhD. (Archív Pamiatkového ústavu SR)

Mgr. Matej Gogola, PhD. (Lekárska fakulta UK, Ústav sociálneho lekárstva a lek. etiky, Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva)

Mgr. Adam Mesiarkin, PhD. (Lekárska fakulta UK, Ústav sociálneho lekárstva a lek. etiky, Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva)

Mgr. Zuzana Černáková, PhD. (Úrad SAV)

Mgr. Martina Benčúriková (Archiv bezpečnostních složek)

Mgr. Martin Miti Kováč (riaditeľ Ústredného archívu a Centra histórie ECAV na Slovensku)

Mgr. Lucia Habancová hovorkyňa BS ; moderátorka

Mgr. Katarína Muziková, PhD, (odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka)

Mgr. Janka Medveďová, PhD, (odborná asistentka na Katedre pedagogiky

a andragogiky)

Mgr. Marián Hochel, PhD. (vedúci Oddělení muzeologie, památkové péče a kulturního dědictví,

novodobé dějiny FPF Slezské univerzity v Opavě)

Mgr. Marek Meško, PhD. (Univerzita v Hradci Králové (predtým Masarykova Univerzita v Brne), dejiny vojenstva (predtým Vojenský historický ústav)

Mgr. Denisa Nešťáková, PhD. (Herder Institut für historiche Ostmitteleuropaforschung , Marburg, SRN)

Mgr. Peter Bystrický, PhD. (Historický ústav SAV) 

Mgr. Peter Macho, PhD. (Historický ústav SAV)

Mgr. Barbora Buzássyová, PhD. (Historický ústav SAV)


4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Rada študijného programu História bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK.

 

Členovia Rady študijného programu: prof. PhDr. Roman Holec (hlavná zodpovedná osoba), DrSc.; prof. Miroslav Daniš, CSc. (spolugarant); prof. Eduard Nižňanský, CSc. (spolugarant); prof. Martin Homza, Dr. (spolugarant); doc. Mgr. Martin Vašš, PhD. (spolugarant); Mgr. Juraj Kucharík (zástupca zamestnávateľov); Marek Okres (zástupca študentov); Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.; Mgr. Peter Benka, PhD.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami je uvedené na webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-         podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-         klasifikačnú stupnicu    nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-         sylaby predmetu,

-         výsledky vzdelávania,

-         povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

 

-         prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu. 

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k  predmetom študijného programu.

 

-      pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania,

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

 

-      metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov),

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

-      osnovu/ sylaby predmetu,

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

 

-      pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne),

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

 

-      kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

 

-      osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu,

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

 

-      učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov),

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

 

-      miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách).

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej

fakulty, Gondova 2, Šafárikovo námestie Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

 

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 180 pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

-      počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia 123

-      počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia  24

-      počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 21

-    počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program,

-      počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia,  12

 

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:


Študijný program História má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu: Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu .

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19


Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4


Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou: Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf


Katedrovým koordinátorom pre mobility je:

Mgr. et Mgr. Daniela Rošková, PhD. daniela.roskova@uniba.sk; Katedra všeobecných dejín, S-423, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vseobecnych-dejin/studium/zahranicne-mobility/

 

Mgr. Stanislava Kuzmová, MA, PhD.  stanislava.kuzmova@uniba.sk; Katedra slovenských dejín, S-407, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksd/studium/medzinarodne-mobility/ 

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webových stránkach katedier:

Katedra slovenských dejín: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksd/studium/zaverecne-prace/    

Katedra všeobecných dejín: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vseobecnych-dejin/studium/zaverecne-prace/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu História má bakalárska práca.  Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:

 


Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k bakalárskej práci a Obhajoba bakalárskej práce. Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK. Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS 2) a na webových stránkach katedier k záverečným prácam.


Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53.

Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty k záverečným prácam.

 

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:


Študenti študijného programu História majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedry histórie (KSD a KVD) realizujú v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s 20 univerzitami v: Čechách (Olomouc, Praha, Opava, Plzeň, Hradec Králové, České Budejovice) v Poľsku (Wroclaw, Krakow, Gdansk), V Nemecku (Chemnitz, Leipzig, Göttingen) v Maďarsku (Budapešť, Szeged), v Slovinsku (Ljubljana), v Chorvátsku (Záhreb), v Taliansku (Cassiino), Bulharsku (Veliko Tarnovo), Izrael (Akko), Bielorusko (Minsk) 


Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty. Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.

 

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:


V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

 

  • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10
  •   Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83
  • Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10
  • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov.

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam.


Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:


Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK.

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:


Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené webovej stránke študijného programu.


6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka

Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AISe7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., pôsobí na funkčnom mieste profesora.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3963; roman.holec@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/aktualnyAR/FiF/SK/boHI.xml


Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu možno nájsť v AIS .

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne.

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/aktualnyAR/FiF/SK/boHI.xml


Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksd/studium/zaverecne-prace/

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vseobecnych-dejin/studium/zaverecne-prace/

 

Prof. Miroslav Daniš, CSc.  miroslav.danis@uniba.sk

Prof. Eduard Nižňanský, CSc. eduard.niznansky@uniba.sk

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. vincent.mucska@uniba.sk

Prof. Mgr. Martin Hurbanič, PhD. martin.hurbanič@uniba.sk

doc. Mgr. Eva Škorvanková, PhDeva.skorvankova@uniba.sk

doc. Mgr. Dušan Zupka, PhD. dusan.zupka@uniba.sk

Mgr. et Mgr. Daniela Rošková, PhD. daniela.roskova@uniba.sk

Mgr. et Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhDdaniela.hrnciarova@uniba.sk

Mgr. PhDr. Lukáš Rybár, PhD. lukas.rybar@uniba.sk

Mgr. Matej Ivančík, PhD. matej.ivancik@uniba.sk

Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. roman.holec@uniba.sk

Prof. Martin Homza, Dr. martin.homza@uniba.sk

doc. Mgr. Martin Vašš, PhD. martin.vass@uniba.sk

doc. PhDr. Peter Podolan, PhD. peter.podolan@uniba.sk

PhDr. Eva Benková, PhD. eva.benkova@uniba.sk

Mgr. Peter Benka, PhD. peter.benka@uniba.sk

PhDr. Jakub Palko, PhD. jakub.palko@uniba.sk  

Mgr. Stanislava Kuzmová, MA, PhD. stanislava.kuzmova@uniba.sk


Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

VUPCH školiteľov záverečných prác možno nájsť: https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Marián Okres okres1@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).
i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

·       Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty.


·        Na Katedre všeobecných dejín a Katedre slovenských dejín je k dispozícii sekretariát katedier histórie Jana Štrbová; jana.strbova@uniba.sk +421 2 9013 2012; Šafárikovo námestie 6, IV. posch., Š426; úradné hodiny: Po - Pia 9:30 - 12:30 (počas akademického roka) Po - Pia 9:00 - 10:30 (počas prázdnin)

·        Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/ . Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu História sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, na Múzejnej ulici a na Šafárikovom námestí č. 6, kde sú na štvrtom poschodí situované pracoviská Katedry slovenských dejín a Katedry všeobecných dejín FiF UK.


V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953 m2 , v budove na Šafárikovom námestí je 7 učební s kapacitou 325 miest a rozlohou 428 m2, v budove na Múzejnej ulici je 20 učební s kapacitou 724 miest a rozlohou 1 003 m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi a v každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/

 

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a v čiastkovej knižnici Katedry slovenských dejín a Katedry všeobecných dejín.

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

 

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

 

Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 14/2023 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2023/Vp_2023_14.pdf

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúru vo fondoch knižnice možno vyhľadať prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

 

Študenti katedier histórie majú k dispozícii knižničné služby čiastkovej knižnice Historického semináru (Šafárikovo námestie č. 6, 811 02, S-425, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksd/kniznica-historicky-seminar/), ktorá patrí k najstarším a najväčším seminárnym (odborným) knižniciam na fakulte. K dispozícii je vyše 37 000 zväzkov. Knižnica uchováva aj historický knižničný fond, ktorý tvorí cca. 1500 knižničných jednotiek pochádzajúcich z obdobia 17. – 1. polovice 19. storočia. Čiastková knižnica má 35 miest na štúdium, 2 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

·        Manuál MS TEAMS pre študentov

·        Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

·        E-learningový portál Moodle

·        Videonávody k dištančnej výučbe


Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.
e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Príručka pre študentov časti 4.8 a 4.9

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách ( čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č. 11/2023 - Študijný poriadok )

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/poziadavky/

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu:

• Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

•  Študentská anketa

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

·        Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·        Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

·        Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).