Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Bužeková
I.2 - Meno
Tatiana
I.3 - Tituly
doc., RNDr., Mgr.,PhD.
I.4 - Rok narodenia
1963
I.5 - Názov pracoviska
Katedra etnológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docentka
I.8 - E-mailová adresa
tatiana.buzekova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5409
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
etnológia
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-9038-6298

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta numerickej matematiky a kybernetiky, Lomonosovova univerzita v Moskve; Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1984; 1986; 2000
II.c - Odbor a program
aplikovaná matematika; matematická analýza; religionistika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
etnológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
etnológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docentka Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od 2013 doteraz;
odborná asistentka Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 9/2012-12/2013;
odborná asistentka Fakulta ekonomických a sociálnych vied Univerzity Komenského v Bratislave 9/2009-6/2012;
vedecká pracovníčka Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied 10/2000-5/2013;
redaktorka Slovenská televízia 10/1991 – 6/1994
Vedecká pracovníčka Ústav informácií, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 4/1988 – 3/1991
Vedecká pracovníčka Ústav výpočtovej techniky vysokých škôl pri Univerzite Komenského 8/1985 – 3/1988
Programátor Špeciálne konštrukčno-technologické oddelenie Mossystemotechnika 9/1984 – 4/1985

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Školenie pre prácu s e-learningovým systémom (moodle.uniba.sk) Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013
Školenie pre prácu so softwerom atlas.ti pre kvalitatívnu analýzu dát Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2015
Školenie pre prácu s aplikáciou MS Teams s účelom disštančnej výučby Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Vybrané európske tradície z pohľadu folkloristiky etnológia I. historické vedy
Folklór a populárna kultúra etnológia I. historické vedy
Akademické písanie etnografie etnológia I. historické vedy
Mágia a čarodejníctvo z antropologickej perspektívy etnológia I. historické vedy
Teórie v kultúrnej antropológii etnológia a kultúrna antropológia II. historické vedy
Zdravie a choroby v sociokultúrnom kontexte etnológia a kultúrna antropológia II. historické vedy
Súčasné teórie etnológie a religionistiky kultúry a náboženstvá sveta III. historické vedy
Európske tradície v kultúrnom a historickom kontexte Kultúry a náboženstvá sveta III. historické vedy
Kolokvium zo svetových kultúr a náboženstiev Kultúry a náboženstvá sveta III. historické vedy
Kvalitatívne a kvantitatívne metódy Kultúry a náboženstvá sveta III. historické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
etnológia I. historické vedy
etnológia a kultúrna antropológia II. historické vedy
Kultúry a náboženstvá sveta III. historické vedy
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
35
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
31
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
5
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Bakalárska prax etnológia I. historické vedy
Diplomová prax etnológia a kultúrna antropológia II. historické vedy
Seminár k bakalárskej práci 1., 2. etnológia I. historické vedy
Seminár k diplomovej práci 1., 2. etnológia a kultúrna antropológia II. historické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
84
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
32
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
236
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
48
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
40
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
11
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Bužeková, Tatiana (2009). Nepriateľ zvnútra: nadprirodzená hrozba v ľudskej podobe. Bratislava: Veda. ISBN 978-80-224-1091-5

2

Bužeková, Tatiana (50%) - Išová, Monika (50%) (2010). Disgust and intimacy. Human Affairs, 20, 3, 232-240.

3

Bužeková, Tatiana: The shaman's journeys between emic and etic : representations of the shaman in neo-shamanism. In: Anthropological journal on European cultures. - Roč. 19, č. 1 (2010), s. 116-130.

4

Bužeková, T. (2012). Modern faces of ancient wisdom neo-shamanic practices in a Slovak urban environment, In: Ritual, conflict and consensus : case studies from Asia and Europe. Wien: Verlag der ÖAW, 75-90 

5

Bužeková, T. (2015). Medical anthropology: a new field of research in Slovakia. Human Affairs. 25, 3, 276-287.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Bužeková, T. (2018). Gluing bits of life together: autobiographical reasoning in the narratives of women from the rural community in Slovakia. Ethnologia Slovaca et Slavica, 55-88.

2

Bužekova, T. (2018). Land and morality in rural community: emotive language in the narratives of the past. Museology and Cultural Heritage, 6(1), 127-144.

3

Bužeková, T. (2019). Mágia a čarodejníctvo v etnografických štúdiách do polovice 20. storočia. Bratislava : AKAmedia.

4

Bužekova, T. (2019). Shamanic gift in the global village: Spiritual energy and biomedicine. Slovenský národopis, 67(4), 412–429, doi: https://doi.org/10.2478/se-2019-0024

5

Bužekova, T. (2020). The “dangerous others”: Spiritual energy and contagion. Český lid, 107, 123–147. doi: http://dx.doi.org/10.21104/ CL.2020.2.01

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Bužeková, T. (2010). The shaman's journey: between emic and etic. Representations of the shaman in neo-shamanism

Anthropological journal on European cultures, 19, 1, 116-130. Cit: Sinhg, M. (2018). Why is there shamanism? Developing the cultural evolutionary theory and addressing alternative accounts. Behavioral and brain sciences, 41, e92, SSCI ; SCIE.

2

Bužeková, Tatiana (50%) - Išová, Monika (50%) (2010). Disgust and intimacy. Human Affairs,20, 3, 232-240. Cit.: Peng, M., Chang, L., & Zhou, R. (2013). Evolution and human behavior,34, 2, s./p. 98. SSCI; Scopus

3

Bužeková, Tatiana (50%) - Išová, Monika (50%) (2010). Disgust and intimacy. Human Affairs,20, 3, 232-240. Cit.: [o1] 2021 - Dutta, N. - I Like it Clean : Brazilian Waxing and Postfeminist Subjectivity Among South Asian Beauticians in London. - In: Frontiers in Sociology, roč. 6, 7. jun 2021, 2021 ; s.7,8 ; Scopus; ESCI

4

Bužeková, Tatiana (50%) - Išová, Monika (50%) (2010). Disgust and intimacy. Human Affairs,20, 3, 232-240. Cit. [n1] 2022 - Cao, Q. - Sun, J. - Peng, M. - Chen, B. - Behavioral Responses to Familiar Versus Unfamiliar Older People as a Source of Disgust. - In: Evolutionary Psychology, roč. 20, č. 1, 2022 ; s. 7 ; SCOPUS; SSCI

5

Bužeková, T. (2010). The shaman's journey: between emic and etic. Representations of the shaman in neo-shamanism. Cit. [n1] 2022 - Galovič, R. - Revelation of the Continents of Imagination. - In: Antrophology of Consciousness, roč. 33, č. 1, 2022 ; s. 139 ; ESCI; SCOPUS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

The roles of the agency of the dead in the lives of individuals in contemporary society, ERC grant agreement N° 101095729), 2023-2028, riešiteľka projektu. Cieľom projektu je vytvoriť novú teóriu pre komplexné pochopenie rôznych úloh, ktoré môžu zosnulí plniť pre jednotlivcov žijúcich v súčasnej spoločnosti.

2

Reprodukcie náboženských a svetonázorových štruktúr na Slovensku. Stopäťdesiat rokov zmien, APVV-22-0063, 2023-2027, riešiteľka projektu. Cieľom projektu je na základe deskripcie základných trendov vývoja svetonázorových štruktúr od roku 1869 do súčasnosti a kombinácie ďalších kvantitatívnych a kvalitatívnych analýz vysvetliť základné faktory, ktoré ovplyvňovali reprodukciu rôznych svetonázorových štruktúr.

3

Morálne hodnotenie národnostných, etnických a náboženských skupín v situáciách ohrozenia, VEGA 1/0203/23, 2023-2025, vedúca projektu. Cieľom projektu je etnografická sonda do problematiky morálneho uvažovania v kontexte ohrozenia. Zameriava sa na to, ako v súčasnej spoločensko-politickej situácii obyvatelia vybraných lokalít Slovenska hodnotia príslušníkov iných štátov/národov, etnických a náboženských skupín z morálneho hľadiska.

4

Morálne naratívy o náboženských a etnických skupinách vo vyučovaní vybraných predmetov na základných školách, VEGA 1/0194/20; 2020-2022; vedúca projektu. Cieľom projektu je preskúmať, aké formy morálnych hodnotení vo vzťahu k etnickým a náboženským kategóriám sú prítomné vo vyučovaní vybraných predmetov (dejepis, vlastiveda, občianska náuka, etika, náboženstvo) na základných školách. Výsledky výskumu predstavia indikátory morálnych hodnôt a noriem, ktoré sú súčasťou verejných reprezentácií slovenskej kultúry a sú natoľko významné, že sú zahrnuté do procesu vzdelania.

5

Symbolické reprezentácie nebezpečenstva, VEGA 1/0421/17; 2017-2019; vedúca projektu. Cieľom projektu bolo preskúmať verejné zastúpenie rizika v rôznych sférach spoločenského života na Slovensku. Výskum aplikoval teoretickú perspektívu symbolickej antropológie na reprezentácie rizika v troch základných doménach spoločenského života: rodina, generácie a vzdelávanie; zdravie a choroby; priestor

6

Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien, APVV 0627-12, 2013-2017; členka riešiteľského tímu. Základom projektu bola realizácia reprezentatívneho výskumu demokratickosti obyvateľov v súčasnosti, ktorý sa opieral o unikátne výskumy z roku 1968 zamerané na výskum postojov k demokracii (projekt tzv. Mlynářovho tímu) a výskum náboženstva, ktoré boli realizované práve v období máj až jeseň 1968. Súčasťou riešenia projektu boli štyri paralelne realizované aktivity, využívajúce kombináciu rôznych výskumných metód. http://www.sociologia.sav.sk/vyskumne_projekty.php?id=1723; http://www.sociologia.sav.sk/en/vyskumne_projekty.php?id=1217; https://www.apvv.sk/buxus/docs/zk/zk-apvv-0627-12.pdf

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Vedúca Katedry etnológie, od r. 2023 Katedry archeológie a kultúrnej antropológie Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od 2021.
Hlavná redaktorka časopisu Etnologické rozpravy, http://www.nss.sav.sk/etnologicke-rozpravy-casopis-nss Národopisná spoločnosť Slovenska od 2018.
Redaktorka ročenky Ethnologia Slovaca et Slavica, http://etnologiauk.sk/en/about-eses/ Univerzita Komenského v Bratislave od 2016.
členka Národopisná spoločnosť Slovenska od 2000.
členka International Society for Ethnology and Folklore od 2004.
Expertka v hodnotení projektov Európska komisia (Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships) od 2020
Členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore etnológia Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013-2022
Členka Komisie pre hodnotenie žiadostí v rámci Národného štipendijného programu na podporu mobilít Slovenská akademická informačná agentúra 2006-2016
Členka Hlavného výboru a predsedníčka Edičnej komisie Slovenská asociácia sociálnych antropológov 2007-2012
Delegát programového výboru 6. rámcového programu EÚ pre vedu a spoločnosť Európska únia 2005-2008

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Department of Cultural Studies, Evergreen State College, https://www.evergreen.edu/ 2700 Evergreen Pkwy NW, MS S2 A-2117 Olympia, WA 98505, USA 1.3.2018-30.6.2018 Fulbright Visiting Scholar Program, Kontaktná osoba: Dr. Patricia Krafcik, Department of Cultural Studies, Evergreen State College. Project: Slavic and Celtic Folklore: Heroic, Spiritual, Practical. Obsahom mobility bolo vyučovanie v tíme s dvoma pedagógmi hosťujúcej inštitúcie v rámci akademického programu (16 kreditov) v letnom semestri r. 2018. Ťažiskom práce s triedou 75 študentov bolo medzikultúrne porovnanie dvoch etnických skupín v Eurázii, ktoré patria k tým najstarším. Skúmali sme ústnú tradíciu, zvyky a rituály Slovanov a Keltov, ako aj ich využívanie v rámci nacionalistických hnutí v 19. st./
Univerzita v Ljubljane, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, https://etnologija.etnoinfolab.org/en/informacija.asp?id_meta_type=72 Zavetiška 5, SI-1000 Ljubljana, Slovinsko 8. 1. 2017 - 18. 1. 2017 Vymenný program Erasmus Plus, kontaktná osoba: Jože Hudales. Boli uskutočnené prednášky v rámci kurzu Európsky folklór na témy: 1. Čarodejnice a ich spojenci; 2. Čarodejnice a susedia; 3. Urieknutie a súvisiace s ním praktiky; 4. Znamenia.
Univerzita v Ljubljane, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, https://etnologija.etnoinfolab.org/en/informacija.asp?id_meta_type=72 Zavetiška 5, SI-1000 Ljubljana, Slovinsko 15.11.2013 - 29.11.2013 Výmenný program CEEPUS, CIII-RO-0014-09-1314 - Borders and Borderlines in Cultural Anthropology in the university education. Kontaktná osoba: Jože Hudales. V rámci výmenného pobytu boli uskutočnené prednášky na témy: 1. Slovenské ľudové predstavy a praktiky; 2. Neošamanizmus v mestskom prostredí na Slovensku; 3. Reprodukcia tradičných príbehov: pamäť a emócie; 4. Čarodejníctvo ako sociálny fenomén; 5. Kognitívna teória náboženstva Pascala Boyera; 6. Kognitívna teória rituálu (Tom Lawson a Robert McCauley)
Jagelovská univerzita v Krakove, Ústav etnológie a kultúrnej antropológie, https://etnologia.uj.edu.pl/en_GB/etnologia Gołębia 9, 31-007 Kraków, Poľsko 2. 4. 2017 – 12. 4. 2017 Výmenný program CEEPUS, CIII-RO-0014-12-1617 - Borders and Borderlines in Cultural Anthropology in the university education. Kontaktná osoba: dr. Marek Pawlak. V rámci pobytu boli uskutočnené prednášky: 1. Slovenské ľudové predstavy z perspektívy kognitívnej antropológie; 2. Čarodejníctvo ako sociálny fenomén; 3. Neo-šamanské praktiky v slovenskom mestskom prostredí; 4. Hanba a móres: Normy životného cyklu ženy vo vidieckom prostredí.
Mendelova univerzita v Brne, Fakulta regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdií 1, Zemědělská 1665, Černá Pole, 613 00 Brno-sever, Česko 21.-23.09.2022 Pozvaná prednáška a konzultácie so študentmi

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Propagácia odboru v médiách: TV relácie (Večera s Havranom, relácia RTVS o r. 1968, správy TA3); rozhlasové relácie (Filozofická knižnica, Symposion, Rádio Regína); rozhovory pre periodiká (Sme, Pravda, Interview.sk, Dobré noviny, Kurník, Nádvorie Magazín); verejné prednášky: PechaKucha Night; Dokumentačné stredisko UNESCO.

Organizácia seminárov s účasťou domácich a zahraničných odborníkov (UK, Holandsko, ČR, Nemecko).

Spolupráca na vytvorení Etického kódexu Národopisnej spoločnosti Slovenska.

Účasť na organizácii medzinárodnej študentskej konferencie Ethnology Without Borders v Bratislave (2017).

Odborné preklady: J. Hamar: Tradičná a ľudová kultúra v dokumentoch UNESCO; O. Danglová: Modrotlač na Slovensku.

Umelecké preklady: S. Kahili: Mestský šaman; T.hich Nhat Hanh: Odvaha prinášať mier (2006) a Tu a teraz: objavovanie mágie prítomnej chvíle.

Dátum poslednej aktualizácie
27.09.2023