Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko
doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Filozofická fakulta
Sídlo fakulty:
Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Bužeková
I.2 - Meno
Tatiana
I.3 - Tituly
doc., RNDr., Mgr.,PhD.
I.4 - Rok narodenia
1963
I.5 - Názov pracoviska
Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docentka
I.8 - E-mailová adresa
tatiana.buzekova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5409
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
etnológia
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-9038-6298

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta numerickej matematiky a kybernetiky, Lomonosovova univerzita v Moskve; Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1984; 1986; 2000
II.c - Odbor a program
aplikovaná matematika; matematická analýza; religionistika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
etnológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
etnológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docentka odborná asistentka odborná asistentka Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Fakulta ekonomických a sociálnych vied Univerzity Komenského v Bratislave 2013 - 9/2012- 12/2013 9/2009 - 6/2012
vedecká pracovníčka vedecká pracovníčka Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied Ústav výpočtovej techniky vysokých škôl pri Univerzite Komenského v Bratislave 10/2000 - 5/2013 8/1985 - 3/1998

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.2 - Počet obhájených prác

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

IX. - Iné relevantné skutočnosti