Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Tužinská
I.2 - Meno
Helena
I.3 - Tituly
doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1975
I.5 - Názov pracoviska
Katedra archeológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave / Department of Archaeology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava
I.6 - Adresa pracoviska
Katedra archeológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, 81102 Bratislava, Slovenská republika
I.7 - Pracovné zaradenie
docentka
I.8 - E-mailová adresa
helena.tuzinska@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4125?mode=full&do=filterForm-submit&name=Helena&surname=Tu%C5%BEinsk%C3%A1&university=701000000&faculty=701030000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
etnológia a kultúrna antropológia
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-1135-3007

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
etnológia, estetika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
etnológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2020
II.c - Odbor a program
etnológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Docentka/ Associate Professor Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave/ Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava 06/2021 –
Odborná asistentka/ Assistant Professor Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave/ Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava 06/2006 – 05/2021
Projektová manažérka/ Project manager Ekumenická rada cirkví, Bratislava/ The Ecumenical Council of Churches in Slovakia 05/2005 – 05/2006

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
IMPACT: Improving Academic Teaching and Internationalisation through Enhanced Competences of University Teachers, Erasmus+ Strategic partnerships Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave/ Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava 2020-2021
The Cambridge Certificate of Proficiency in English British Council/ University of Cambridge 1999
Školenie pre prácu s aplikáciou MS Teams s účelom disštančnej výučby / Training for working with the application MS Teams for the purpose of distance learning Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave/ Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava 2020
Curriculum Resource Centre - Syllabus Development in Anthropology Central European Univesrity Budapest 2005

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Úvod do etnológie a folkloristiky/Introduction into Ethnology and Folklore Studies etnológia / ethnology I. historické vedy/Historical Sciences
Metódy a techniky terénneho výskumu/ Fieldwork Methods and Techniques etnológia / ethnology I. historické vedy/Historical Sciences
Obyčaje živoného cyklu/ Life-cycle rituals etnológia / ethnology I. historické vedy/Historical Sciences
Akademické písanie etnografie etnológia / ethnology I.+II. historické vedy/Historical Sciences
Etnografia komunikácie/Ethnography of Communication etnológia / ethnology II. historické vedy/Historical Sciences
Kalendárne obyčaje/Callendar Rituals etnológia / ethnology I. historické vedy/Historical Sciences
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
etnológia / Ethnology I. historické vedy/Historical Sciences
etnológia a kultúrna antropológia/ Ethnology and Cultural Anthropology II. historické vedy/Historical Sciences
etnológia a kultúrna antropológia/ Ethnology and Cultural Anthropology III. historické vedy/Historical Sciences
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
etnológia / Ethnology historické vedy/Historical Sciences
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
13
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
13
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
The Unwritten Rules in Slovakia ERAZMUS Programme I.+II. historické vedy/Historical Sciences

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
65
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
19
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
116
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
82
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
12
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Šveda, P., Tužinská, H. (2021) Public service interpreting in the context of social and political tensions. In: Changing paradigms and approaches in interpreter training : perspectives from Central Europe. New York : Routledge, p. 25-42. ISBN 978-0-367-51891-2.

2
Štefková, M. - Tužinská, H. (2021). Translation, interpreting and institutional routines - the case of Slovakia. In Bourguignon, M. B. Nouws, H. van Gerwen (eds.) Translation Policies in Legal and Institutional Settings. Leuven: Leuven University Press. ISBN: 9789461664112.
3
Tužinská, H. (2020). Komunikácia, tradícia a rituál z pohľadu evolučnej antropológie, Bratislava: Stimul. ISBN: 978-80-8127-267-7
4
Tužinská, H., Ľ. Voľanská, (eds). (2016). In_akosti slovenské. Z rozprávaní cudzicov. Bratislava: Centrum pre výskum etnicity a kultúry. ISBN: 978-80-972069-5-6
5
Tužinská, H. (2010). Otázky opisu a prekladu. Využitie poznatkov antropológie a etnografie vo vedení a tlmočení interview s imigrantmi. Bratislava: Stimul. ISBN: 978-80-89236-91-6 (2011) Questions of description and translation using data from anthropology and ethnology in the conduct and interpretation of interviews with immigrants. Bratislava: Stimul. ISBN: 978-80-8127-020-8
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1
Tužinská, H. (2020). Medzi riadkami. Etnografia tlmočenia azylových súdnych pojednávaní, Bratislava: AKAmedia. ISBN: 978-80-973537-4-2
2
Tužinská, H. (2019). Doing things with questions: interpreting in asylum settings. Lud 103, 81 – 99.
3
Tužinská, H. (2017). Anthropology as necessary unlearning: examples from camps, courts, schools and businesses. Etnološka tribina 47, 40, 3 – 42.
4
Tužinská, H. (2018). Akože, nejaký : reč na súde mimo zápisnice. Prípadová štúdia súdneho pojednávania so žiadateľom o azyl. Český lid 105, 4, 441-458.
5

Šveda, P., Tužinská, H. (2021) Public service interpreting in the context of social and political tensions. In: Changing paradigms and approaches in interpreter training : perspectives from Central Europe. New York : Routledge, p. 25-42. ISBN 978-0-367-51891-2.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1
Tužinská, H. (2020). Medzi riadkami. Etnografia tlmočenia azylových súdnych pojednávaní, Bratislava: AKAmedia. [o3] 2021 - Štefková, M. - Designing curricula from scratch : how countries in Central Europe with no tradition of formal PSIT training provide interpreting in the public sector. - In: Changing paradigms and approaches in interpreter training : perspectives from Central Europe . - New York - London : Routledge, 2021 ; S. 159
2
Tužinská, H. (2009). Communication in the asylum courts - Limits od inquiry. Slovenský národopis 57, 5, 560-578. [o3] 2018 - Schütt, P. - Jansky, B. - Unger, H. : Interviewgespräche mit jungen Geflüchteten -Beitrag der qualitativen Fluchtforschung für die migrationspädagogische Praxis. - In: Zusammenarbeit mit jungen Geflüchteten . - Mníchov : SchlaU, 2018 ; S. 37, [o3] 2020 - Štefková, M. : Didactics tailored to practice : designing a PSIT course for languages of limited diffusion combinations. - In: Interpreter training : experience, ideas, perspectives . - Viedeň : Praesens, 2020 ; S. 163
3
Tužinská, H. (2011). Questions of description and translation using data from anthropology and ethnology in the conduct and interpretation of interviews with immigrants. Bratislava: Stimul. [o3] 2017 - Sládek, K. - Innovative methods in education and the Schengen border (or any other). - In: Innovative methods in education and research 2017 . - Praha : Wolters Kluwer, 2017 ; S. 10
4
Tužinská, H. (2008). How far have we gone with being appplied? : from národopis to antropológia, curricula heterogeneity and public engagement in Slovakia In: Studia Ethnologica Croatica, 20, 193-209. [o1] 2016 Podjed, D. - Gorup, M. - Mlakar, A. B.: Anthropology in action, roč. 23, č. 2, 2016, s. 63 - ESCI, [o3] 2017 Bitušíková, A.: European anthropologies. New York : Berghann, 2017, S. 229
5
Tužinská, H. (2010). Otázky opisu a prekladu. Využitie poznatkov antropológie a etnografie vo vedení a tlmočení interview s imigrantmi. Bratislava: Stimul. [o1] 2017 Mészárosová, M.: Diversity and local contexts : urban space, borders, and migration. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2017, S. 147 - BCI-SSH, [o3] 2020 - Štefková, M. - Didactics tailored to practice : designing a PSIT course for languages of limited diffusion combinations. - In: Interpreter training : experience, ideas, perspectives . - Viedeň : Praesens, 2020 ; S. 163, [o3] 2019 - Homola, M. - Bruggen bouwen tussen talen en culturen : actuele toestand van het onderzoek van sociaal tolken in de wereld en in Slowakije. - In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, roč. 33, č. 2, 2019 ; s. 68
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

2023, RESPLAIN. Research and Response: Plain Language in Administrative  Communication with Refugees,

UNHCR project SVK01/2023/0000000051

The project seeks to improve access to information and communication for asylum seekers and refugees benefiting from services provided by public entities in the territory of Slovakia. The repository of plain version documents will include selected documents based on the research results, starting from the border, asylum and temporary-protection related procedures, access to rights and services in relation to these procedures. Translators and interpreters who provide PSIT, often lack professional preparation, and they cannot participate in continuous, systematic education. Even if some are interested in taking the specialization courses, the courses either do not exist or are not offered in their language combination or the sector specialization of their choice. This project addresses these gaps by interdisciplinary research, identification of relevant forms and target languages, plain language provision of most used forms in the state institutions, and trainings of community interpreters.


2

Symbolické reprezentácie nebezpečenstva VEGA 1/0421/17; 2017-2019; členka tímu. Cieľom projektu bolo preskúmať verejné zastúpenie rizika v rôznych sférach spoločenského života na Slovensku. Výskum aplikoval teoretickú perspektívu symbolickej antropológie na reprezentácie rizika v troch základných doménach spoločenského života: rodina, generácie a vzdelávanie; zdravie a choroby; priestor / prostredie./

3

Morálne naratívy o náboženských a etnických skupinách vo vyučovaní vybraných predmetov na základných školách, 1/0194/20, 2020 – 2022, členka tímu. Úloha: Výskum foriem morálnych hodnotení, ktoré sú súčasťou vyučovania vybraných predmetov vzťahujúcich sa ku kultúre a spoločnosti. Adresuje otázky súvisiace s reprezentovaním kauzálnej súvislosti medzi priebehom konkrétnych udalostí a špecifickými charakteristikami etnických a náboženských skupín.

4

Morálne hodnotenia národných, etnických a náboženských skupín v situácii ohrozenia, 1/0203/23, 2023-2025

Cieľom projektu je etnografická sonda do problematiky morálneho uvažovaia o "iných" v súčasnej socio-politickej situácii. Výskum sa sústredí na analýzu výrokov obsahujúcich národné, etnocké a náboženské kategórie vo vzťahu k morálnym úsuskom a pozorované druhy správania v v čase krízy.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Koordinátorka zahraničných mobilít Katedry archeológie a kultúrnej antropológie Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2015 -
Redaktorka časopisu Etnologické rozpravy, http://www.nss.sav.sk/etnologicke-rozpravy-casopis-nss/ Národopisná spoločnosť Slovenska 2005 – 2007, 2018 – 2019
Redaktorka ročenky Ethnologia Slovaca et Slavica, http://etnologiauk.sk/en/about-eses/ Univerzita Komenského v Bratislave 2016 - 2021
Členka Národopisná spoločnosť Slovenska 1996 -
Členka Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund 1999 -

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University of East London, Department of Anthropology University Way, London, E16 2RD United Kingdom 02/2003 - 06/2003, 2018, 2021 Fond rektora UK pre mobilitu doktorandov
University of Vienna, Department of Social and Cultural Anthropology Universitätsstraße 7, 1010 Vienna 09/2000 - 01/2001 Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund
Jagelonská univerzita v Krakove, Ústav etnológie a kultúrnej antropológie/ Jagiellonian University in Krakow, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology Gołębia 9, 31-007 Kraków, Poland 1998, 2001, 2003, 2009, 2018 (1-2 študijné a prednáškové týždňové pobyty) 1 Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, 1 bilaterálna mobilita, 1 Ceepus, 2 pozvané prednášky
Ústav etnologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy/ Institute of Ethnology FF KU Celetná 20, Praha 1/ Prague, Czech republic 2002, 2012, 2019 (1-2 týždňové študijné a prednáškové pobyty) Ceepus, pozvané prednášky
Univerzita v Ljubljane, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie/ University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Ethnology and Cultural Anthropology Zavetiška 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenia 2005, 2007, 2017 (1-2 týždňové študijné a prednáškové pobyty) Ceepus, Erazmus+
School of Social and Political Science, University of Edinburgh Chrystal Macmillan Building, 15a George Square, Edinburgh EH8 9LD, United Kingdom 2019 (týždenný študijný pobyt) Erazmus+
Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie, University Graz Attemsgasse 25/I A-8010 Graz, Austria 06/2019, 23.1.2020, Erazmus, Pozvaná prednáška: Between the Lines. Guarding the Borders of Interpreting and Interpretation.

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Propagácia etnológie v médiách: TV relácie (Večera s Havranom, Ranné správy, Silná zostava); rozhlasové relácie (Antropologický slovník, Symposion, Sviatky a rituály); rozhovory pre periodiká (Denník N a SME);

Verejné prednášky: Mestská knižnica Bratislava, festival Fjúžn, Artforum.

Organizácia seminárov s účasťou domácich a zahraničných odborníkov (UK).

Organizácia diskusií k projekciám v rámci filmového festivalu Jeden svet pre Filozofickú fakultu UK.

Participácia a rovesnícke vzdelávanie ako nástroj výchovy k občianstvu, Nadácia otvorenej spoločnosti, 2018 – 2022, lektorka a konzultantka projektu.

Vedenie odborných seminárov pre dobrovoľníkov v kontakte so žiakmi ZŠ, uplatnenie etnografických prístupov v príprave politík.

Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – „InovEduc“, 2016, lektorka a konzultantka, Centrum pre európsku politiku.

Interkultúrny sprievodca životom na Slovensku, 2016, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nadácia otvorenej spoločnosti. Výskumný dizajn, realizácia etnografických interview a fokusových skupín s cudzincami žijúcimi na Slovensku; analýza dát a príprava materiálu pre osoby sprevádzajúce cudzincov v prvom kontakte.

Zvyšovanie kvalifikácie pedagógov pri integrácii detí štátnych príslušníkov tretích krajín do slovenského vzdelávacieho systému, Európsky integračný fond, Nadácia M. Šimečku a Centrum pre výskum etnicity a kultúry, 2010 – 2011, 2012 – 2013, garantka a lektorka projektu. Sprevádzanie učiteľov základných škôl v tvorbe pedagogických materiálov v triedach s deťmi s iným než slovenským materinským jazykom; využitie etnografických výskumných metód pri inklúzii detí cudzincov.

Expertná spolupráca s UNHCR, MU MVSR, UNESCO a MVO - Kultúrne špecifiká a komunitné tlmočenie, 2021-2023;

Kultúrny atlas, príprava sekcie ukrajinského profilu, 2022.

Dátum poslednej aktualizácie
27.09.2023