Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko Mgr. Juraj Janto, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Janto
I.2 - Meno
Juraj
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1976
I.5 - Názov pracoviska
Katedra etnológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02, Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
juraj.janto@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3980
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
historické vedy
I.11 - ORCID iD
0000-0001-5502-2723

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
etnológia a história
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
etnológia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolský účiteľ (odborný asistent, docent) Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 9/2011 - doteraz
projektový manažér rozvojovej spolupráce SAVIO o. z. 9/2008 - 3/2014
komunitný pracovník Centrum komunitného rozvoja 8/2000 - 12/2007
vysokoškoslský učiteľ (asistent) Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava 10/1999 - 8/2002

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Tréning pre vysokoškolských učiteľov v oblasti globálneho rozvojového vzdelávania PDCS 2017
Tréning pre akademikov v oblasti rozvojového vzdelávania a riešenia konfliktov PDCS 2015
Školenie pre prácu so softwerom atlas.ti pre kvalitatívnu analýzu dát Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2015
Školenie pre účely dištančnej vyúčby Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Tradičná materiálna kultúra 1, 2 etnológia I. historické vedy
Spoločenskokultúrny vývoj Slovenska etnológia I. historické vedy
Etnologický výskum mesta etnológia I. historické vedy
Dejiny a súčasnosť mesta etnológia I. historické vedy
Postupová práca etnológia I. historické vedy
Bakalárska prax etnológia I. historické vedy
Aplikovaná etnológia etnológia a kultúrna antropológia II. historické vedy
Komunitné štúdiá etnológia a kultúrna antropológia II. historické vedy
Rozvojová antropológia etnológia a kultúrna antropológia II. historické vedy
Diplomová prax etnológia a kultúrna antropológia II. historické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
etnológia I. historické vedy
etnológia a kultúrna antropológia II. historické vedy
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
7
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
9
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Etnológia socializmu etnológia I. historické vedy
Tradičná kultúra Slovenska pre neetnológov etnológia I. historické vedy
Špecializovaný seminár k civilizačnému vývoju Slovenska muzeológia a kultúrne dedičstvo I. historické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
71
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
31
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
121
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
31
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
51
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
20
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Sociálne siete a obnova mestských panelových sídlisk. In: Slovenský národopis. - Roč. 60, č. 1 (2012), s. 18-37

2

Kultúrny a sociálny kapitál lokality ako prostriedok miestneho rozvoj. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Č. 1 (2013), s. 83-99

3

Verejný priestor v procese kultúrnej akcelerácie. In: Slovenský národopis. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 45-58

4

Slovenské bryndziarstvo a vagačovská výrobňa v Detve k 230. výročiu vzniku prvej bryndziarne. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 51-59

5

Moderné mesto a jeho kultúrne dedičstvo - príklad Partizánskeho a Novej Dubnice. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 109-121

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Slovenské bryndziarstvo a vagačovská výrobňa v Detve k 230. výročiu vzniku prvej bryndziarne. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 51-59

2

Moderné mesto a jeho kultúrne dedičstvo - príklad Partizánskeho a Novej Dubnice. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 109-121

3

Priestor a pamäť. Spomienky pracovníkov nemocnice v Topoľčanoch. Český lid. - Roč. 108, č. 1 (2021), s. 3-28

4

Etnológia v praxi. Vybrané oblasti. Bratislava : Aleph, 2021

5

Úvod do štúdia tradičnej ľudovej kultúry. Bratislava : Stimul, 2021

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Sociálne siete a obnova mestských panelových sídlisk. In: Slovenský národopis. - Roč. 60, č. 1 (2012), s. 18-37


[o1] 2013 - Ferenčuhová, S. - Jayne, M. - In: Český lid, roč. 100, č. 3, 2013 ; s. 317 ; SSCI

2

Sociálne siete a obnova mestských panelových sídlisk. In: Slovenský národopis. - Roč. 60, č. 1 (2012), s. 18-37


[o1] 2019 - Bitušíková, A. : Urbánnoetnologický výskum na Slovensku v 21. storočí : reflexie a výzvy. - In: Národopisná revue, roč. 29, č. 1, 2019 ; s. 40 ; SCOPUS

3

Verejný priestor v procese kultúrnej akcelerácie. In: Slovenský národopis. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 45-58


[o1] 2017 - Koštialová, K. - In: Journal of urban ethnology 15 : etnologia, antropologia miesta . - Kraków : PAN, 2017 ; S. 141 ; ESCI

4

Slovenské bryndziarstvo a vagačovská výrobňa v Detve k 230. výročiu vzniku prvej bryndziarne. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 51-59


[o1] 2021 - Šmigeľ, M. - Tišliar, P. : "When men moved across the world for a piece of bread ..." Emigration of The Rusyns-Ukrainians from The Northeastern Slovakia in the Years 1870 – 1940. - In: Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk-East European Historical Bulletin, č. 18, 2021 ; s. 64-87

5

Kultúrny a sociálny kapitál lokality ako prostriedok miestneho rozvoj. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Č. 1 (2013), s. 83-99


[n1] 2022 sk ~ Lenovský, L. - Kurajda, L.: Cultural Heritage and Cultural Potential : The Use of Cultural Heritage on the Example of an Ethnographic Group. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, roč. 10, č. 1, 2022, s. 102 -- ESCI

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Obraz socialistického mesta; VEGA 1/0187/20

 • Zámerom projektu je preskúmať sociálne reprezentácie minulosti a súčasnosti lokality u obyvateľov niekdajšieho "vzorového socialistického mesta" Nová Dubnica.     
 • vedúci projektu /zodpovedný riešiteľ


2

Interdisciplinárny prístup k ochrane kult. a prír. dedičstva; KEGA 016STU-4/2017

 • Cieľom projektu bola príprava podkladov, identifikácia, vyhodnotenie kultúrno-historických, technických a prírodných hodnôt a následný návrh spôsobu ochrany a obnovy – regenerácie a kultivácie areálu „starej nemocnice“ ako celku a jeho väzieb na širšie okolie mesta a región.  
 • člen projektu
 • https://kdtop.sk/ 
3

Symbolické reprezentácie nebezpečenstva; VEGA 1/0421/17

 • Cieľom projektu bolo preskúmať verejné zastúpenie rizika v rôznych sférach spoločenského života na Slovensku. Výskum aplikoval teoretickú perspektívu symbolickej antropológie na reprezentácie rizika v troch základných doménach spoločenského života: rodina, generácie a vzdelávanie; zdravie a choroby; priestor  
 • člen projektu


4

Československá nákladná a osobná doprava na Dunaji v 70. a 80. rokoch 20. storočia; VEGA 1/0689/22

 • Cieľom projektu je skúmať, dokumentovať a analyzovať lodnú dopravu na Dunaji v 70. a 80. rokoch 20. storočia
 • člen projektu

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
hospodár, člen Hlavného výboru Národopisná spoločnosť Slovenska 2015-2021
revízor Národopisná spoločnosť Slovenska 2021 - doteraz
člen Redakčnej rady časopisu Ethnologia Slovaca et Slavica Univerzita Komenského v Bratislave 2018 - doteraz

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University of Wroclav, Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, Department of Ethnology and Cultural Anthropology; University of Wrocław; Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Poland; https://uni.wroc.pl/struktura-uczelni/jednostka/?j_id=113794 10.6.2019-16.6.2019 ERASMUS+
Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta, Masarykova Univerzita Brno Jaselská 201/18, 602 00 Brno 26.4.2016- 29.4.2016 Výmenný medziuniverzitný program Univerzity Komenského
Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, Juja, Kenya Juja, Kiambu County, Kenya; https://www.jkuat.ac.ke/ 31.1.2016-8.2.2016 Globálna univerzita III: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania; Nadácia Pontis

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
 • Rozhovory pre médiá o problematike mesta, socialistickej Bratislave, o tradičnej kultúre, sviatkoch, obyčajoch. 
 • Prezentácie na podujatiach pre verejnosť (UĽUV, Bratislava; Liptovské múzeum v Pribyline; Gemerské osvetové stredisko, Rožňava).
 • Pravidelné prednášky v rámci Univerzity tretieho veku.
Dátum poslednej aktualizácie
29.09.2023