Opis študijného programu
Študijný program boET - etnológia
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
etnológia, 17647
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň, 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
15. Historické vedy, 0222, 0314
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

nevzťahuje sa na tento študijný program

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
tri roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
plánovaný počet študentov 25; skutočný počet uchádzačov: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/ar2122/; počet študentov: 16
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Cieľom bakalárskeho vzdelávania v študijnom programe etnológia je pripraviť absolventa/absolventku, ktorý/á má všeobecné vedomosti o jednotlivých aspektoch ľudskej spoločnosti na úrovni syntézy a základné metodologické vedomosti, ktoré sú východiskom pre prax a výskum. Ďalej má vedomosti o relevantných zdrojoch informácií v etnológii, pozná ich typológiu, spôsob uchovávania, vie ich vyhľadať, spracovať a kriticky interpretovať. Tieto zdroje je schopný/á študovať v origináli. Disponuje základnými vedomosťami o vývoji etnológie, pozná najvýznamnejšie bádateľské smery a školy.

Absolvent/ka študijného programu si počas štúdia získa:

•   teoretické vedomosti o

o   dejinách a teoretickom vývoji etnológie a folkloristiky,

o   spoločensko-kultúrnom vývoji Slovenska v dejinách,

o   tradičnej ľudovej kultúre,

o   etnických skupinách a migrácii,

o   problematike príbuzenstva a rodiny,

o   rodovej problematike,

o   náboženstve, rituáloch a obyčajoch,

o   materiálnej kultúre,

o   urbánnej kultúre,

o   kultúre počas obdobia socializmu;


•   praktické schopnosti a zručnosti vzťahujúce sa na

o   využitie etnografických metód,

o   emický prístup (pochopenie perspektívy skúmanej komunity alebo skupiny),

o   holistický prístup (prepojenie faktov z rôznych sfér ľudského života),

o   interdisciplinárny prístup,

o   komunikáciu s ľuďmi, vrátane mediácie a facilitácie,

o   fungovanie inštitúcií,

o   prácu v etnografických múzeách,

o   prácu v pamiatkových a osvetových inštitúciách,

o   prácu v oblasti národnostných menšín,

o   prácu v oblasti migrácie,

o   prácu v oblasti Slovákov v zahraničí

o   prácu s vylúčenými komunitami,

o   prácu s lokálnymi komunitami,

o   prácu v medzinárodnej rozvojovej spolupráci

o   vytvorenie výskumných projektov,

o   akademické a vedecko-populárne písanie;


•   doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti vzťahujúce sa na

o   rozšírené jazykové kompetencie pre prácu s odbornými anglickými textami,

o   prácu s médiami,

o   projektový manažment.


Počas štúdia absolvent/ka tieto zručnosti prehlbuje vykonaním terénnej praxe, ktorá je základom pre napísanie záverečnej bakalárskej práce. Pri jej koncipovaní sa naučí vytvoriť projekt základného výskumu, v ktorom berie do úvahy dejinné i kultúrne faktory. Po ukončení štúdia absolvent/ka má znalosti kultúrnych javov na Slovensku, ako aj v iných krajinách, vie zvoliť a aplikovať etnografické metódy terénneho výskumu. Pri riešení špecifických odborných úloh spoľahlivo narába s kľúčovými pojmami a kategóriami etnológie a príbuzných disciplín, uplatňuje pre ne charakteristické teoretické a praktické zásady tvorivej činnosti, používa osvedčené výskumné a tvorivé postupy. Dokáže samostatne používať informačné a komunikačné technológie. Chápe najpodstatnejšie morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti etnologického bádania.

Absolvent/ka dokáže samostatne riešiť problémy v odbore etnológia a navrhovať riešenia. Výsledky svojej práce dokáže profesionálne prezentovať. Je schopný/á efektívne pracovať ako člen/ka tímu a dokáže zorganizovať prácu menšieho tímu. Vyznačuje sa samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v meniacom sa prostredí, plánovaním svojho vlastného vzdelávania, autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní, tvorivým a pružným myslením, ako aj schopnosťou vhodne a profesionálne prezentovať výsledky svojej práce a vlastné stanoviská.


b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

•   Pracovník/pracovníčka v štátnej organizácii zameranej na národnostné menšiny

•   Pracovník/pracovníčka v štátnej organizácii zameranej na migrácie

•   Pracovník/pracovníčka v osvetovej organizácii

•   Kurátor/kurátorka múzea

•   Redaktor/redaktorka

•   Pracovník/pracovníčka v organizácii pre Slovákov žijúcich v zahraničí

•   Pracovník/pracovníčka v organizácii pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

•   Pracovník/pracovníčka v organizácii pre miestny a regionálny rozvoj

•   Pracovník/pracovníčka v pamiatkovej starostlivosti

•   Programový/á manažér/manažérka v mimovládnej alebo podnikateľskej organizácii

•   Manažér/manažérka sociálnych inovácií v mimovládnej alebo podnikateľskej organizácii

•   Policy manažér/manažérka v mimovládnej alebo podnikateľskej organizácii

•   Manažér/manažérka firemnej zodpovednosti v mimovládnej alebo podnikateľskej organizácii


c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Daný študijný program nepripravuje na výkon regulovaných povolaní v súlade s požiadavkami pre získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolvent/ka študijného programu etnológia dokáže tvorivo uplatniť odborné vedomosti v bádaní súčasných sociokultúrnych javov vykonaním terénneho etnografického výskumu. Ako nástroj používa teoretické koncepcie, ktoré jemu/jej umožnia pochopiť problémy súčasnej spoločnosti, a etnografické metódy, ktoré si osvojí v rámci príslušných kurzov a ktorých využitie znamená pochopenie perspektívy skúmaných skupín a komunít. Ovláda etické stránky výskumu, ktorým sa venuje zvláštna pozornosť pri vyučovaní terénnych metód. Poznatky o dejinných súvislostiach a tradičnej ľudovej kultúre je schopný/á využiť v práci v múzeách a osvetových organizáciách. Vedomosti o národnostných menšinách a migrácii, rodovej problematike, náboženských javoch, ako aj o urbánnych komunitách dokáže uplatniť v štátnych, samosprávnych a mimovládnych organizáciách. Poznanie sociokultúrnych aspektov fungovania inštitúcií je schopný/á využiť pri koncipovaní rozvojových projektov a v pozícii manažéra, ako aj v podnikateľskom sektore. Štúdium základných teoretických a empirických odborných diel, ako aj diskusie počas seminárov rozvíjajú intelektuálne schopnosti poslucháčov a poslucháčok a kultivujú ich verbálny aj písomný prejav, dôležitý v prezentácii výsledkov pre širokú verejnosť.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Edina Bogárová, odborná pracovníčka, Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru Bratislava Rusovce, https://www.ludovakultura.sk/kontakty/

Dáša Bombjaková, vysokoškolská učiteľka, sociálna antropologička, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, aktivistka, https://fses.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-socialnej-antropologie/pracovnici/

Lea Daňková, Filozofická fakulta UK v Bratislave, Referát medzinárodných vzťahov, Sekretariát dekana a prodekanov, https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dekanat-fakulty/referat-medzinarodnych-vztahov-rmv/, https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dekanat-fakulty/sekretariat-dekana-a-sekretariat-prodekanov-sd-sp/

Michal Herceg, redaktor, Rádio Regina, https://reginazapad.rtvs.sk/tim-kontakty; https://temata.rozhlas.cz/nevidiaci-rozhlasovy-redaktor-michal-herceg-a-jeho-inspirativny-pohlad-na-8007603 

Matej Karásek, vysokoškolský učiteľ, Filozofická fakulta UK v Bratislave, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/clenovia-katedry/matejkarasek/

Ľuboš Kovács, sociálny antropológ, výskumný pracovník Inštitútu Mateja Bela, https://imb-bmi.org/nas-tim/

Simona Marhefková (rod. Bombárová), riaditeľka nezávislého kultúrneho centra Ramagu zameraného na regionálnu osvetovú a kultúrnu činnosť, https://www.ramagu.sk/  

Martina Muráňová, kurátorka, Slovenské národné múzeum, https://www.snm.sk/?historicke-muzeum-uvodna-stranka

Mária Nicolauová, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/NKSpreRPNnD/

Mgr. Katarína Očková, kurátorka Slovenské národné múzeum- Etnografické múzeum Martin https://www.snm.sk/?etnograficke-muzeum-uvodna-stranka

Lucia Šlamiarová, redaktorka, UĽUV

Lucia Segľová, výskumná pracovníčka, Univerzita Prešov, Ústav rómskych štúdií https://www.unipo.sk/cjknm/hlavne-sekcie/urs/kontakt/

Michal Uhrín, vysokoškolský učiteľ, Katedra etnológie FiF UK, https://fphil.uniba.sk/index.php?id=8465, ocenený cenou prezidenta Kisku, študentská osobnosť akademického roka 2017-2018, https://www.jci.sk/studentska-osobnost-slovenska-akad-r-2017-2018/

Michaela Škodová, kurátorka, Novohradské múzeum a galéria, Lučenec http://www.nmg.sk/Informacie_o_nas.html

Tomáš Winkler, štátny radca, Úrad splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť


c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Študijný program etnológia poskytuje široko koncipovaný vedomostný základ pre orientáciu absolventa v tých odvetviach spoločenskej praxe, ktoré vyžadujú porozumenie pre kultúrne tradície a kultúrne dedičstvo, medzikultúrnu komunikáciu, prezentáciu spoločenských a kultúrnych faktov a vzťahov v médiách a konkrétnej spoločenskej praxi. Zamestnávatelia hodnotia kvalitu študijného programu pozitívne. V prílohách sú vyjadrenia nasledujúcich zamestnávateľov:

•   Fond na podporu kultúry národnostných menšín

•   Nadácia Pontis

•   Slovenské národné múzeum – Historické múzeum v Bratislave

•   Slovenské národné múzeum – Múzeum v Martine

•   Ústredie ľudovej umeleckej výroby4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Rada študijného programu etnológia bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu etnológia:

•   Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc., hlavná zodpovedná osoba/garant

•   doc. RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD., spolugarant

•   Mgr. Juraj Janto, PhD., spolugarant

•   Mgr. Eva Škorvanková, PhD., spolugarant

•   doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD., spolugarant

•   Mgr. Norbert Maur, PhD., zástupca zamestnávateľov (Nadácia Pontis)

•   Bc. Eva Thonhauserová, zástupca študentov 


b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené v prílohách. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-   podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-   klasifikačnú stupnicu   nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-   sylaby predmetu,

-   výsledky vzdelávania,

-   povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 180 pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom.
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Počty kreditov za všetky predmety sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.


f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Študijný program etnológia má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/).

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylabách predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

•   UK č. 1/2006 - Registratúrny poriadok a Registratúrny plán: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2006/Vp_2006_01.pdf

•   FiF UK č. 5/2020, príl. 2, čl. 2, ods. 2 a 3 – Študijný poriadok FiF UK:

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

•   Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

•   Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6


Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

•   Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

Informácie o mobilitách pre študentov študijného programu etnológia sú uvedené na webovej stránke Katedry etnológie FiF UK: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-etnologie/studium/mobility/

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD. (helena.tuzinska@uniba.sk, Gondova 2, 811 02 Bratislava, miestnosť č, 313, https://fphil.uniba.sk/helenatuzinska/)

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry etnológie FiF UK: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-etnologie/studium/zaverecne-prace/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

4i) 

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe: Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu informačné štúdiá, 1. stupeň, má bakalárska práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty: 

 

 

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov: 

Študenti študijného programu informačné štúdiá, 1. stupeň majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK.  

·       Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty

·       Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16. 

  

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov: 

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o: 

 

  • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10 
  • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83  
  • Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10 
  • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť 

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam. 

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami: 

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42. 

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK

  

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf 

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.  

  

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky 

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici). 

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta: 

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy: 

 

  

 

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelisty/2022-2023/FiF/SK/boET.pdf

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/


Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc., pôsobí na funkčnom mieste profesora, marta.botikova@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc., pôsobí na funkčnom mieste profesora. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3900

Profilové predmety: Etnické štúdiá (spolu s E. Škorvankovou, H. Tužinskou), Komunita, príbuzenstvo, rodina, Dejiny slovenskej etnológie (spolu s T. Bužekovou), Vizuálna dokumentácia v etnológii, Etnografické múzeá, Postupová práca (spolu s T. Bužekovou, H. Tužinskou, J. Jantom, M. Uhrinom), Bakalárska prax (spolu s T. Bužekovou, H. Tužinskou, J. Jantom, M. Uhrinom)

doc. RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD., vedúca Katedry etnológie a muzeológie, pôsobí na funkčnom mieste docenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5409

Profilové predmety: Teórie v etnológii a kultúrnej antropológii 1., 2. (spolu s M. Uhrinom), Rituály v kultúre a spoločnosti, Dejiny slovenskej etnológie (spolu s M. Botikovou), Folklór a populárna kultúra, Vybrané európske tradície z pohľadu folkloristiky, Mágia a čarodejníctvo z antropologickej perspektívy, Akademické písanie etnografie (spolu s H. Tužinskou), Postupová práca (spolu s M. Botikovou, J. Jantom, H. Tužinskou, M. Uhrinom), Seminár k bakalárskej práci 1., 2. (spolu s M. Uhrinom), Bakalárska prax (spolu s M. Botikovou, J. Jantom, H. Tužinskou, M. Uhrinom)

Mgr. Juraj Janto, PhD., pôsobí na funkčnom mieste docenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3980

Profilové predmety: Tradičná materiálna kultúra 1., 2., Spoločenskokultúrny vývoj Slovenska, Dejiny a súčasnosť mesta, Etnologický výskum mesta, Etnológia socializmu, Postupová práca (spolu s M. Botikovou, T. Bužekovou, H. Tužinskou, M. Uhrinom), Bakalárska prax (spolu s M. Botikovou, T. Bužekovou, H. Tužinskou, M. Uhrinom)

Mgr. Eva Škorvanková, PhD., pôsobí na funkčnom mieste docenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4089  

Profilové predmety: Dejiny Strednej Európy 3., 4., Rodové aspekty v historicko-etnologickom štúdiu, Etnické štúdiá (spolu s M. Botikovou, H. Tužinskou), Dejiny Strednej Európy 1., 2.

doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD., pôsobí na funkčnom mieste docenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4125

Profilové predmety: Úvod do etnológie a folkloristiky, Metódy terénneho výskumu, Obyčaje životného cyklu, Terénna prax, Etnické štúdiá (spolu s E. Škorvankovou, M. Botikovou), Rituál a komunikácia, Kalendárne obyčaje, Akademické písanie etnografie (spolu s T. Bužekovou), Postupová práca (spolu s M. Botikovou, T. Bužekovou, J. Jantom, M. Uhrinom), Bakalárska prax (spolu s M. Botikovou, T. Bužekovou, J. Jantom, M. Uhrinom)


c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc., pôsobí na funkčnom mieste profesora. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3900

Predmety: Etnické štúdiá (spolu s E. Škorvankovou, H. Tužinskou), Etnografické múzeá, Vizuálna dokumentácia v etnológii, Komunita, príbuzenstvo, rodina, Dejiny slovenskej etnológie (spolu s T. Bužekovou), Vizuálna dokumentácia v etnológii, Etnografické múzeá, Tematická exkurzia (spolu s J. Jantom), Postupová práca (spolu s T. Bužekovou, H. Tužinskou, J. Jantom, M. Uhrinom), Bakalárska prax (spolu s T. Bužekovou, H. Tužinskou, J. Jantom, M. Uhrinom)

doc. RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD., vedúca Katedry etnológie a muzeológie, pôsobí na funkčnom mieste docenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5409

Predmety: Teórie v etnológii a kultúrnej antropológii 1., 2. (spolu s M. Uhrinom), Rituály v kultúre a spoločnosti, Dejiny slovenskej etnológie (spolu s M. Botikovou), Folklór a populárna kultúra, Vybrané európske tradície z pohľadu folkloristiky, Mágia a čarodejníctvo z antropologickej perspektívy, Akademické písanie etnografie (spolu s H. Tužinskou), Seminár k bakalárskej práci 1., 2. (spolu s M. Uhrinom), Postupová práca (spolu s M. Botikovou, J. Jantom, H. Tužinskou, M. Uhrinom), Bakalárska prax (spolu s M. Botikovou, J. Jantom, H. Tužinskou, M. Uhrinom)

Mgr. Juraj Janto, PhD., pôsobí na funkčnom mieste docenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3980

Predmety: Tradičná materiálna kultúra 1., 2., Spoločenskokultúrny vývoj Slovenska, Dejiny a súčasnosť mesta, Etnologický výskum mesta, Etnológia socializmu, Tematická exkurzia (spolu s M. Botikovou), Postupová práca (spolu s M. Botikovou, T. Bužekovou, H. Tužinskou, M. Uhrinom), Bakalárska prax (spolu s M. Botikovou, T. Bužekovou, H. Tužinskou, M. Uhrinom)

Mgr. Eva Škorvanková, PhD., pôsobí na funkčnom mieste docenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4089  

Predmety: Dejiny Strednej Európy 3., 4., Rodové aspekty v historicko-etnologickom štúdiu, Etnické štúdiá (spolu s M. Botikovou, H. Tužinskou), Dejiny Strednej Európy 1., 2.

doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD., pôsobí na funkčnom mieste docenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4125

Predmety: Úvod do etnológie a folkloristiky, Metódy terénneho výskumu, Rituál a komunikácia, Kalendárne obyčaje, Obyčaje životného cyklu, Akademické písanie etnografie (spolu s T. Bužekovou), Terénna prax, Postupová práca (spolu s M. Botikovou, T. Bužekovou, J. Jantom, M. Uhrinom), Bakalárska prax (spolu s M. Botikovou, T. Bužekovou, J. Jantom, M. Uhrinom)

Mgr. Michal Uhrin, PhD., pôsobí na funkčnom mieste odborného asistenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/33251 

Predmety: Teórie v etnológii a kultúrnej antropológii 1., 2. (spolu s T. Bužekovou), Teórie príbuzenstva, Metodologické základy etnografického výskumu, Seminár k bakalárskej práci 1., 2. (spolu s T. Bužekovou), Kooperácia a reciprocita, Postupová práca (spolu s M. Botikovou, T. Bužekovou, H. Tužinskou, J. Jantom), Bakalárska prax (spolu s M. Botikovou, T. Bužekovou, H. Tužinskou, J. Jantom)

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

·         Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc., marta.botikova@uniba.sk

·         doc. RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD., tatiana.buzekova@uniba.sk

·         Mgr. Juraj Janto, PhD., juraj.janto@uniba.sk

·         doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD., helena.tuzinska@uniba.sk

·         Mgr. Michal Uhrin, PhD., michal.uhrin@uniba.sk


Témy záverečných prác s menami školiteľov sú uvedené na stránke: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-etnologie/studium/zaverecne-prace/

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Bc. Eva Thonhauserová, thonhauserova2@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. Juraj Janto, PhD., juraj.janto@uniba.sk, Gondova 2, 8102 Bratislava, miestnosť č. 302

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-etnologie/clenovia-katedry/juraj-janto/


Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. /2021, čl. 12: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_2_2021.pdf

Na Katedre etnológie a muzeológie je študentom k dispozícii sekretariát:https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-etnologie/kontakt/

Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu etnológia sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na treťom poschodí situované pracovisko Katedry etnológie FiF UK.

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/)

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra etnológie a muzeológie podľa zamerania študijného programu.

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a na chodbe pred Študijným oddelením, kde sú umiestnené webkiosky, a v čiastkovej knižnici Katedry etnológie a muzeológie.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

·         Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

·         Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 87-98: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.


c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

·         Manuál MS TEAMS pre študentov

·         Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

·         E-learningový portál Moodle

·         Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

·         Zoznam partnerov s charakteristikou ich participácie:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/partnerske-institucie-vyucba/

·         Slovenské národné múzeum: dohoda o spolupráci na úrovni fakulty ohľadne výučby niektorých kurzov v priestoroch a národnostných múzeách SNM (napr. uskutočnilo sa vyučovanie kurzov Etnografické múzeá, Etnické štúdiá, blokové vyučovanie Dejín etnológie v SNM - Etnografické múzeum v Martine, odborné exkurzie v priestoroch a súčastiach SNM)

·         Samosprávy obcí pri organizovaní terénneho výskumu študentov 1. ročníka. Dohody sa týkajú povolenia vykonávať výskum v obci, ubytovania študentov, prípadne publikovania zozbieraných etnografických dát v rámci obecnej monografie.

 


e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.5/2020, Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/poziadavky/

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/ 

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

·         Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·         Študentská anketa

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa po každom semestri vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni jednotlivých katedier. Katedra v spolupráci s radou študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, katedier a ich učiteľov, študijného oddelenia, tajomníka fakulty, riaditeľky ústrednej knižnice a študentskej časti akademického senátu). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/studentska-anketa/vyjadrenia-vedenia-fakulty-a-veducich-katedier/). Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

Spätnú väzbu učitelia študijného programu etnológia získavajú priebežne, na konci každej hodiny, aj na konci semestra, v rámci svojich kurzov. Ďalším postupom je komunikácia s volenými zástupcami/zástupkyňami  študentov (richtármi a richtárkami ročníkov), ktoré ich spätnú väzbu sprostredkovávajú na pravidelných zasadnutiach Katedry etnológie.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

·         Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·         Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

·         Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

·         Pre kontakt s absolventmi využívame rôzne spôsoby – cielené vyhľadávanie pre vytvorenie databázy absolventov, ako aj každoročné stretnutia absolventov s kolektívom pedagógov a súčasnými študentmi odborov. Dozvedáme sa o pracovnom uplatnení absolventov, o ich publikačnej činnosti, oceneniach, spolupráci so zahraničím a ďalších okolnostiach ich spoločenského uplatnenia. Všetky tieto údaje zaznamenávame v databáze absolventov.

·         Absolventi študijného programu etnológia sa stretávajú na pravidelných každoročných seminároch, ktoré sa konajú vždy v zimnom semestri akademického roka. Na týchto seminároch dostávajú informácie o vývoji odboru na Katedre etnológie FiF UK a majú možnosť diskutovať s učiteľmi a študentmi. Ich odporúčania sa vedením katedry berú do úvahy.

·         Komunikácia s absolventmi študijného programu etnológia a získanie ich spätnej väzby sa uskutočňuje prostredníctvom facebookovej stránky Katedry etnológie a muzeológie FiF UK: https://www.facebook.com/etnologiaUK/

Vyjadrenia absolventov študijného programu etnológia sú umiestnené na webovej stránke Katedry etnológie FiF UK: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-etnologie/studium/absolventi/a na facebookovej stránke Katedry etnológie FiF UK: https://www.facebook.com/etnologiaUK/videos

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu