Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Botiková
I.2 - Meno
Marta
I.3 - Tituly
prof., PhDr., CSc.
I.4 - Rok narodenia
1955
I.5 - Názov pracoviska
Katedra archeológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova ulica 2 811 02 Bratislava 1, Slovensko
I.7 - Pracovné zaradenie
vysokoškolská profesorka
I.8 - E-mailová adresa
marta.botikova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3900
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
etnológia, kultúrna antropológia
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/ 0000-0002-7160-4958

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Bratislava
II.b - Rok
1978
II.c - Odbor a program
etnológia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1978
II.c - Odbor a program
etnológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1984
II.c - Odbor a program
etnológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
etnológia
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
etnológia
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
N/A

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolská profesorka Univerzita Komenského v Bratislave 2009 -
docentka Univerzita Komenského v Bratislave 2001 - 2009
odborná asistentka Univerzita Komenského v Bratislave 1991 - 2000
odborná redaktorka Biografické oddelenie Matice slovenskej, Martin 1989
odborná pracovníčka Odbor pre zahraničných Slovákov Matice Slovenskej, Bratislava 1986 - 1988
odborná pracovníčka Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, Bratislava 1986

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Štátna skúška z jazyka anglického Jazyková škola v Bratislave 1980
First certificate in English British Council/ University of Cambridge 1992
Religion, Ethnicity and Self-Identity Salzburg Global seminar 1994
MS Outlook Rektorát Univerzity Komenského, Školiace stredisko CIT UK 2023
Študijný informačný systém AIS 2 Rektorát Univerzity Komenského 2009
Moodle Rektorát Univerzity Komenského 2013
Atlas.ti analytický softvér Katedra etnológie FiF UK 2014
Excel Rektorát Univerzity Komenského 2018
MS-Teams Ministerstvo školstva SR 2020
2V-B1.2-10 Goetheho inštitút, Bratislava 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
FiF.KPR/A-dKNS-014/21 - Európske tradície v historickom a kultúrnom kontexte World Cultures and Religion/ Kultúry a náboženstvá sveta III. Historické vedy
FiF.KPR/A-dKNS-012/21 - Seminár k etnografickým metódam World Cultures and Religion/ Kultúry a náboženstvá sveta III. Historické vedy
FiF.KPR/A-dKNS-004/21 - Textový seminár z teórie svetových kultúr World Cultures and Religion/ Kultúry a náboženstvá sveta III. Historické vedy
FiF.KEM/A-moAMD-025/21 Etnografické múzeá Archívnictvo, muzeológia, digitalizácia kultúrneho dedičstva II. Historické vedy
FiF.KEM/A-boET-005/22 Komunita, príbuzenstvo, rodina Etnológia I. Historické vedy
FiF.KEM/A-boET-023/22 Rodové aspekty v etnológii Etnológia I. Historické vedy
Bakalárska prax Etnológia I. Historické vedy
Postupová práca Etnológia I. Historické vedy
Diplomová prax Etnológia a kultúrna antropológia II. Historické vedy
FiF.KEM/A-boET-043/22 Etnografické múzeá Etnológia I. Historické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Etnológia I. Historické vedy
Etnológia a kultúrna antropológia II. Historické vedy
Svetové kultúry a náboženstvá III. Historické vedy
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
13
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
41
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
5
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Unwritten Rules in Slovakia program ERASMUS I.+II. Historické vedy
Etnokultúrne a etnografické skupiny na Slovensku/ Ethno-cultural and ethnographic groups in Slovakia Biológia I. Biológia
Slovak Ethnology Stredoeurópske štúdia I. Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
290
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
53
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
332
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
21
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
29
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Botiková, M. (zost.) (1997): Tradície slovenskej rodiny.Bratislava : Veda. ISBN: 80-224-0461-6.

2

Botiková, M. (2000): Tradície kultúry Indiánov severozápadného pobrežia Severnej Ameriky. Bratislava : STIMUL. ISBN:80-88982-33-2.

3

Botiková, M. - Deáky, Z. (2022): Lányok, asszonyok Szlovákiában és Magyarországon (1955-1989) = Dievčatá, ženy na Slovensku a v Maďarsku (1955-1989) : očami dvoch etnologičiek : ahogy két etnológus nő látta. - 1.vyd. - Budapešť : ELTE Eötvös Kiadó, 2022. - 339 s. [print] Lit.: 293 zázn. ISBN 978-963-489-469-8

4

Botiková, M. (2008): K antropológii životného cyklu kultúra a spôsob života ženskými očami na Slovensku v 20. storočí.Bratislava : Univerzita Komenského. ISBN:978-80-223-2475-5.

5

Botiková, M. (50%) - Botík, Ján (50%)(1988): Economic diaries as a source of study of the exchange of goods in a peasant environment. In: Märkte und Warenaustausch im Pannonischen Raum. - Székesfehérvár : István Király múzeum. - S. 167-174. - ISBN 963-7131-87-6


VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Botiková, M. - Deáky, Z. (2022): Lányok, asszonyok Szlovákiában és Magyarországon (1955-1989) = Dievčatá, ženy na Slovensku a v Maďarsku (1955-1989) : očami dvoch etnologičiek : ahogy két etnológus nő látta. - 1.vyd. - Budapešť : ELTE Eötvös Kiadó, 2022. - 339 s. [print] Lit.: 293 zázn. ISBN 978-963-489-469-8

[Girls, women in Slovakia and Hungary (1955-1989): through the eyes of two ethnologists.]

2

Botiková, M. - Deáky, Z. (2022): Az emberélet fordulói a szocialista Magyarországon és Szlovákiában Lit.: 46 zázn. In: Család - gyermek - jövő : Tanulmányok a családtudomány köréből. - Budapešť : Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért, 2022. - S. 77-108. - ISBN 978-615-81289-9-5

[Rituals associated with the human lifespan in Hungary and Slovakia under the regime of state socialism.]

3

Botiková, M. (2021) : "Jedno dieťa a dosť!" Zúžená reprodukcia a jej protirečivosť v historicko-etnologickej perspektíve. In: Moc sexu : sex a sexualita v moderných dejinách Slovenska. - : 1. vyd. ISBN 978-80-973678-1-7. - Bratislava : Paradigma Publishing, 2021. - S. 99-116


["One child and enough! Restricted reproduction and its contradictions in historical-ethnological perspective.]

4

Botiková, M. (2019): Social settings as a research objective of family studies. In: Balkan life courses : kinship, religion and memory, mobility and identities : 2. - Berlin : LIT Verlag. - S. 25-41. - ISBN 978-3-643-91093-6 Edícia: (Ethnologia Balkanica, ISSN 1111-0411 ; 21)

5

Botiková, M. (2020) Medzi tradíciou a medikalizáciou [elektronický dokument] : tehotenstvo a pôrod v biografických rozprávaniach a historicko-etnografických prameňoch

2. upravené vydanie príspevku. In: Bioetické výzvy a súčasnosť [elektronický dokument] : z pohľadu nových poznatkov a trendov. - Bratislava : Stimul, 2020. - S. 190-203 [online]. - ISBN 978-80-8127-309-4

URL: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_BVS_2_2020.pdf

POZNÁMKA:

Vyšlo aj v printe - Bioetické výzvy a súčasnosť : z pohľadu nových poznatkov a trendov. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. - S. 243-260. - ISBN 978-80-89965-92-2


[Between Tradition and Medicalisation [electronic document] : Pregnancy and Childbirth in Biographical Narratives and Historical-Ethnographic Sources]

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Botiková, M.(1983): Niektoré spoločenské postoje v robotníckej obci In: Slovenský národopis. - Roč. 31, č. 1, s. 103-107. - ISSN (print) 1335-1303

Cited: 1993 Kilianová, G.: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, 96, 1993, č. 1, s. 16 - AHCI


2

 Botiková, Marta (aut) [UKOFIET] (50%) - Bužeková, Tatiana (aut) [UKOFIET] (50%): Bioetika, medicínska antropológia a etnológia [elektronický dokument] : uvedenie do problematiky medikalizácie 2. rozšírené a upravené vydanie príspevku, pôvodné vyšlo s názvom Etnologicko-antropologická dimenzia výskumu zdravia a chorôb v publikácii: Plašienková, Zlatica (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť. Bratislava: 6 Stimul, 2015. ISBN 978-80-8127-133-5. Lit.: 61 zázn. In: Bioetické výzvy a súčasnosť [elektronický dokument] : z pohľadu nových poznatkov a trendov. - Bratislava : Stimul, 2020. - S. 158-166 [online]. - ISBN 978-80-8127-309-4  Vyšlo aj v printe - Bioetické výzvy a súčasnosť : z pohľadu nových poznatkov a trendov. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. - S. 203-214. - ISBN 978-80-89965-92-2


[n1] 2022 sk ~ Jerotijevič, D. - Kráľová, S. - Kulichová, N.: An Alternative Medical Treatment: Reasons for its Selection and Ways of Evaluating its Efficacy. In: Sociológia, roč. 54, č. 2, 2022, s. 140 -- SCOPUS

3

Botiková, Marta[UKOFIET]: Odievanie a móda v súvislosti so spoločensko-politickými zmenami v rozprávaniach žien Lit. 3 zázn. In: Studia Academica Slovaca 32. - Bratislava : Stimul, 2003. - S. 308-321. - ISBN 80-88982-14-6


[n1] 2021 zz ~ Beňušková, Z.: Ethnological research into socialism in post-socialist (Czecho)Slovakia. In: Národopisná revue, roč. 31, č. 5, 2021, s. 41 -- SCOPUS 

4

Botiková, M. (zost.) (1997): Tradície slovenskej rodiny.Bratislava : Veda. ISBN: 80-224-0461-6.

[n1] 2018 sk ~ Voľanská, Ľ.: "Starneme pri tom, že stále niečo robíme..." : dôchodok ako voľný čas?. In: Národopisná revue, roč. 28, č. 2, 2018, s. 116 -- SCOPUS

[n1] 2021 zz ~ Voľanská, Ľ. - Káčerová, M. - Majo, J.: On Nearness and Distance : Seniors Lives in Urban Areas in Slovakia. In: Foreign Countries of Old Age : East and Southeast European Perspectives on Aging. Bielefeld : Transcript-Verlag,2021, S. 177 -- SCOPUS

[n2] 2018 zz ~ Lanczová, I. - Laclavíková, M.: Abortion As The Partial Issue Of The Right To Life And The Development Of The Related Slovak Legal Regulation. In: Teka Kom. Praw. OL PAN, Lublin, roč. 11, č. 1, 2018, s. 227

[n2] 2022 sk ~ Uhrin, M.: Výber manželského partnera v nábožensky zmiešanej obci na Slovensku. In: Studia Academica Slovaca : 51. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022, S. 112

5

Botiková, M. (zost.) (1997): Tradície slovenskej rodiny.Bratislava : Veda. ISBN: 80-224-0461-6.

Cited: 2019 Sekeráková Búriková, Z.: Paid home-based childcare in Slovakia: Informal markets and care loops. In: Journal of European Social Policy, roč. 29, č. 5, sp. iss., 2019, 653-665 - SSCI

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA project 2017-2019; project leader deputy; Symbolické reprezentácie nebezpečenstva/ Symbolic representations of risk. Cieľom projektu bolo preskúmať verejné zastúpenie rizika v rôznych sférach spoločenského života na Slovensku. Výskum aplikoval teoretickú perspektívu symbolickej antropológie na reprezentácie rizika v troch základných doménach spoločenského života: rodina, generácie a vzdelávanie; zdravie a choroby; priestor / prostredie./ The project was aimed to explore public representations of risk in various spheres of social life in Slovakia. The research applied the theoretical perspective of symbolic anthropology to the representations of risk in three basic domains of social life: family, generations and education; health and disease; space/environment.

2

VEGA project 2017-2020; project leader; Od ekotypu rodiny k sociotypu v regionálnej perspektíve/From Family Ecotype to Sociotype in Regional Perspective; https://evega.minedu.sk/e-vega/(S(12qpdvvmy114dn55tx54vd45))/users/Project_eng_0003.aspx; Projekt ukazuje variabilitu v štruktúre rodiny v sociálnych kontextoch a časových dimenziách. Používa rôzne druhy prameňov (najmä demografických), ktoré umožnia kontinuálne sledovanie ekotypov rodiny, resp. sociotypov v konkrétnom regióne./The project shows the variability in the family structure in social contexts and time dimensions. It uses various types of sources (especially demographic), which will allow continuous monitoring of ecotypes of the family, respectively. sociotypes in a particular region.

3

VEGA project 2019-2022; project team member; Morálne naratívy o náboženských a etnických skupinách/Moral narratives about religious and ethnic groups in teaching. Cieľom mojej účasti je zostavenie učebných textov (e-knihy) o etnických minoritách na Slovensku (anglický aj slovenský variant, ako aj o Indiánoch severozápadného pobrežia Severnej Ameriky. The goal of my participation is to compile teaching texts (e-books) on ethnic minorities in Slovakia (both English and Slovak versions), as well as on the Indians of the Northwest Coast of North America.

4

VEGA project 2019-2022; project team member; Obraz socialistického mesta/ Image of socialist town. Cieľom mojej účasti je príprava monografie o ženách v období socializmu, slovensko-maďarskom porovnaní(maďarský aj slovenský variant) ako ajdielčie spracovanie tém sviatkovania, resp. budovania identity v novovzniknutom socialistickom meste./The aim of my participation is to prepare a monograph on women in the socialist period, a Slovak-Hungarian comparison (both the Hungarian and the Slovak version) as well as a partial elaboration of the themes of feasting or identity building in the newly established socialist city.

5

VEGA project 2023-2025; project team member; Morálne hodnotenie národnostných, etnických a náboženských skupín v situáciách ohrozenia, VEGA 1/0203/23, 2023-2025, Cieľom projektu je etnografická sonda do problematiky morálneho uvažovania v kontexte ohrozenia. Zameriava sa na to, ako v súčasnej spoločensko-politickej situácii obyvatelia vybraných lokalít Slovenska hodnotia príslušníkov iných štátov/národov, etnických a náboženských skupín z morálneho hľadiska.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Prodekanka Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1994 - 1995
Vedúca katedry Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK 2003 - 2015
Hodnotiteľka Národný štipendijný program Slovenskej republiky 2017 - 2019
Hlavná redaktorka ročenky Ethnologia Slovaca et Slavica Katedra etnológie FiF UK 2017 - 2023
Vedúca odborovej komisie doktorandského štúdia etnológie a kultúrnej antropológie Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2014 - 2022
členka Národopisná spoločnosť Slovenska od 1975
členka Správna rada Vzdelávacej nadácie Jána Husa, Brno od 2008
Čestná členka Maďarská národopisná spoločnosť pri MTA od 2005
Členka Slovensko-chorvátska komisia humanitných vied pri MŠVVaŠ SR 2020 - 2023

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
The Evergreen State College. 2700 Evergreen Pkwy NW, Olympia, WA 98505, United States 01.09.1995 - 30.06.1996 Fulbright Scholarship
Cambridge Group for History of Population and Social Structure, University of Cambridge Cambridge Group for the History of Population and Social Structure University of Cambridge, Downing Place Cambridge CB2 3EN, U.K. 01.07.1997 - 30.07.1997 Cambridge Colleges Hospitality Scheme
Ústav etnologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy/ Institute of Ethnology FF KU Celetná 20, Praha 1/ Prague, Czech republic 1999; 2009 CEEPUS mobility
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, FF UL Zavetiška ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenia 2001; 2006; 2010 CEEPUS mobility
Dept. for Southeast European History, University Graz Mozartgasse 3, 8010 Graz, Austria 1.- 31.10.2004 CEEPUS mobility
Instytut za etnologiu Univerzitetu Jagielonskiego ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków, Poland 1997; 2005 CEEPUS mobility
The Evergreen State College. 2700 Evergreen Pkwy NW, Olympia, WA 98505, United States 01.09.2011 - 31.12.2011 Fulbright Scholarship
Dept. of History and European Ethnology, Universität Innsbruck Innrain 52d, A - 6020 Innsbruck, Austria 01.03.2020 - 31.05.2020 Guest Professorship

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Organizácia výročných stretnutí alumni so súčasným poslucháčstvom;spolupráca s médiami - propagácia odboru v médiách (Denník N; SME; Pravda; Naša Univerzita a i., RTVS); Pamätná medaila UK 2019; Medaila za vedecko-pedagogickú činnosť v rámci SAS 2014; Cena NSS 2008, 1984, 1982, ; Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 1997; Cena SAV za 1995, Prémia Literárneho fondu za rok 1995; Medzinárodná cena etnologických a antropologických štúdií Guiseppe Pitré - Salomone Marino, Palermo 1996

Dátum poslednej aktualizácie
27.09.2023