Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko prof. PhDr. Iveta Kajanová, CSc.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kajanová
I.2 - Meno
Yvetta
I.3 - Tituly
prof. Mgr., CSc.
I.4 - Rok narodenia
1964
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor v odbore muzikológia
I.8 - E-mailová adresa
yvetta.kajanova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3982
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
muzikológia
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-4356-1129

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1986
II.c - Odbor a program
hudobná veda
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1986
II.c - Odbor a program
hudobná veda
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1994
II.c - Odbor a program
teória a dejiny hudby
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
hudobná veda
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
teória hudby
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
redaktor časopis Rytmus, vydavateľstvo Obzor 1986-1987
redaktor Slovenský hudobný fond 1987-1990
doktorand, odborný asistent Katedra hudobnej vedy FiFUK 1990-1993, 1993-2003
vedecký pracovník Ústav hudobnej vedy 1999-2002
docent, profesor Katedra hudobnej vedy FiFUK 2003-2012, 2012- súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
AIS FiFUK 2008
MS Teams, Zoom FiFUK 2020
English Online conversation Practice Speaking English Online 2013, 2014

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Hudobná kritika 0288 muzikológia I. vedy o umení a kultúre
Dejiny jazzu 0288 muzikológia I. vedy o umení a kultúre
Dejiny rocku 0288 muzikológia II. vedy o umení a kultúre
Manažment hudobnej kultúry 0288 muzikológia II. vedy o umení a kultúre
Hudobná sociológia 0288 muzikológia II. vedy o umení a kultúre
Doktorandský seminár Umenovedné štúdiá III. vedy o umení a kultúre
Hudobná publicistika a redakčná prax 0288 muzikológia II. Vedy o umení a kultúre
Seminár z etnomuzikológie, dejín a teórie jazzu, rocku, popu 0288 muzikológia I. Umenovedné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Muzikológia II. vedy o umení a kultúre
Umenovedné štúdiá III. vedy o umení a kultúre
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Habilitačné a vymenúvacie konanie v odbore 0288 muzikológia vedy o umení a kultúre
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
28
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
63
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
13
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Hudobná publicistika a redakčná prax muzikológia II. vedy o umení a kultúre
Dejiny populárnej hudby a jazzu – celofakultný kurz muzikológia I. vedy o umení a kultúre
History and Theory of Jazz and Popular Music (Central Europe, in English) 0232 stredoeurópske štúdiá I. filológia
Seminár z etnomuzikológie, dejín a teórie jazzu, rocku, popu 2-svetová scéna muzikológia II. vedy o umení a kultúre
Seminár z etnomuzikológie, dejín a teórie jazzu, rocku, popu 2-svetová scéna muzikológia II. vedy o umení a kultúre
Doktorandský seminár Umenovedné štúdiá III. vedy o umění a kultuře
Management hudobnej kultúry muzikológia II. vedy o umění a kultuře
Hudobná sociológia muzikológia II. vedy o umění a kultuře
Dejiny rocku muzikológia II. vedy o umění a kultuře
Dejiny jazzu muzikológia I. vedy o umění a kultuře

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
224
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
48
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
445
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
150
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
11
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Gospel music na Slovensku/Gospel music in Slovakia. Bratislava: CoolArt, 2009, 256s, ISBN 978-80-969080-4-2. 

2

AFC Denotative components of jazz during the period of communism as exemplified in Czech and Slovak jazz. In: Jazz behind the iron curtain. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010, p. 65-81, ISBN 978-3-631-59172-7.

3

ADC The Rock, pop and jazz in contemporary musicological studies. In: International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, roč. 44, č.2, 2013, p. 343-359, ISSN 0351-5796.

4

AAB Slovenský jazz, kontexty a súvislosti/Slovak jazz, contexts and relationships. Bratislava: UK, 2014, 316s., ISBN 978-80-223-3709-0.

5

ACA On The History of Rock Music. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, 116s, ISBN 978-3-631-65556-6.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

AEC Jazz artists in the former Czechoslovak Socialist Republic and their conflicts with the socialist ideology, The changing face of Slovak jazz. In: Jazz from Socialist Realism to Postmodernism, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016, p.  119-137, 225-242 (Jazz under State Socialism vol. 5), ISBN 978-3-631-67173-3.

2

AEC The History of European Jazz: the music, musicians and audience in context, The Czech Republic, Slovakia. Equinox, Shefield: 2018, p. 302-320, ISBN 9781781794463.

3

AEC Rock, pop and jazz research development in the former Czechoslovak Socialist Republic and present - Day Slovakia. In: Popular music in Communist and Post-communist Europe. - : 1. vyd. Berlín : Peter Lang, 2019. - S. 31-48 (Jazz under State Socialism, vol. 6), ISBN 978-3-631-77463-2.

4

ADM Jazz na Slovensku v období fašizmu/Jazz in Slovakia during period of fascism, in: Musicologica Brunensia, roč. 54, č. 2, 2019, s. 29-42, ISSN (online) 2336-436X

5

ADC Crossing Borders Between Traditions and a Global Approach to Music Culture in Central Europe as Exemplified by Klezmer and Flamenco. In: International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, roč. 51, č.2, 2020, p. 253-263, ISSN 0351-5796.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Y. Kajanová: Towards a periodization of Slovak pop music and jazz. In: Musicologica Istropolitana 6. - Bratislava : Stimul, 2007. - ISBN 978-80-89236-43-5. - S. 197-216 Zaddach, W-G. - In: Jazz and totalitarianism . - New York : Routledge, 2017 ; S. 133

2

Y. Kajanová: Denotative components of jazz during the period of communism as exemplified in Czech and Slovak jazz. In: Jazz behind the iron curtain. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010, p. 65-81. Zaddach, W-G. - In: Jazz and totalitarianism . - New York : Routledge, 2017 ; S. 133

3

Y. Kajanová: On The History of Rock Music. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, Papazova Zhabeva, J. - In: IASPM journal (Canada), roč. 6, č. 1, 2016, p. 161-163, Senn, O. - Bechtold, T. A. - Hoesl, F. - Kilchenmann L. : Taste and familiarity affect the experience of groove in popular music. - In: Musicae Scientiae, (15. april, 2019)

4

Y. Kajanová: The Rock, pop and jazz in contemporary musicologica. studies. In: International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, roč. 44, č.2, 2013, p. 343-359. Lefkovitz, A. - In: Louis Armstrong, Duke Elington and Miles Favis : a twentieth-century transnational biography . - Lanham : Rowman & Littlefield, 2018 ; S. 121

5

Y. Kajanová: The Rock, pop and jazz in contemporary musicological studies. In: International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, roč. 44, č.2, 2013, p. 343-359. Corchia, L.: Sugli inizi dell´interpretazione sociologica del Rock : Alle ricerca di un nuovo canone estetico. - In: The Lab´s Qurterly, roč. 20, č. 2, 2018 ; s. 164

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

HORIZON 2020, 2016–2019, COURAGE – Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage ofDissent in the Former Socialist Countries (spoluriešiteľka/co-investigator).

2

APVV 14-0681, 2015-2019, Hudba v Bratislave (spoluriešiteľka) /Music in Bratislava (co-investigator).

3

VEGA 1/0086, 2015-2018, Multikulturalizmus v slovenskej hudbe (zodpovedná riešiteľka)/ Multiculturalism in Slovak Music (Grant leader).

4

Visegrad 51600085, 2017, Alternative rock scene in former Yugoslavia, (co-investigator)

5

2013, US Embassy in Bratislava, grant for conference European Jazz Personalities

6

VEGA 1/0015/19, 2019-2022, Kompozícia v kontextoch jazzu, rocku, európskej hudby 20. storočia a súčasnosti/Composition in context of jazz, rock, european classical music of the 20th century and contemporary time (Grant leader).

7

VEGA 1/0016/23, 2023-2026, Hudobná, kritická a štýlová interpretácia jazzu, rocku, hudby 20. storočia, a súčasnosti. (Grant Leader).

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
tajomník Spoločná odborová komisia Ústavu hudobnej vedy SAV a Katedry hudobnej vedy pre udeľovanie PhD. 2000-2008
člen Vedecká Rada Slovenskej akadémie vied – Ústav hudobnej vedy 2006-2007
člen Akademický senát FiF UK 2008-2012
člen Vedecká rada Katedry muzikologie Univerzity Palackého Olomouc 2016-súčasnosť
členka skúšobnej komisie pre záverečné skúšky bakalárskeho a Mgr. štúdia FiFUK 2006-súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Katedra muzikologie Univerzitní 3, 779 Olomouc, Czech Republic 8.4.2008-15.4.2008 mobilita pedagógov FiFUK
Uniwersytet Jagielloński, Instytut muzykologii Westerplatte 10, 31-033 Krakow, Poland 13.5.2009-19.5.2009 mobilita pedagógov FiFUK
Ústav hudební vědy, Karlova univerzita Jana Palacha 2, 116 38 Praha, Czech Republic 15.4.2010-30.4.2010 mobilita pedagógov FiFUK
Freie Universität Kaiserwether Str. 16-18, 141 95 Berlin, Germany 11.6.2010-20.6.2010 Jazz im Ostblock, grant Volkswagen
IULM-Universita di comunicazione e lingue Via Carlo Bo 1, 201 43 Milano, Italy 1.6.2016-15.6.2016 pracovný kontakt
IULM-Universita di comunicazione e lingue Via Carlo Bo 1, 201 43 Milano, Italy 27.5.2018-14.6.2018 pracovný kontrakt
IULM-Universita di comunicazione e lingue Via Carlo Bo 1, 201 43 Milano, Italy 26.6.2023-30.6.2023 pracovný kontrakt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

1990-1997, 2000 Slovenská jazzová spoločnosť, viceoprezident, člen

1995-2004 Rada Muzikologickej sekcie Hudobného fondu, člen

2008 časopis Musicologica.eu, šéfredaktor

2011 porota Esprit, jazzové ceny, člen

2012-2020 Komisie VEGA pre estetiku a vedy o umení, čťlen

2013 Cena Jozefa Kresánka za muzikologickú činnosť

2013 conference European Jazz Personalities (Bratislava), hlavný organizátor

2016 Komisia pre hudbu Fond na podporu umenia

2020 redakčná rada časopisu Slovenská hudba

2021 redakčná rada Mimesis International, Milano-Italy, člen

Dátum poslednej aktualizácie
25.09.2023