Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. PhDr. Jana Bartová, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Bartová
I.2 - Meno
Jana
I.3 - Tituly
doc., PhDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1964
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent v odbore muzikológia
I.8 - E-mailová adresa
jana.bartova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3886
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
muzikológia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1986
II.c - Odbor a program
hudobná veda
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1986
II.c - Odbor a program
hudobná veda
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied
II.b - Rok
2000
II.c - Odbor a program
teória a dejiny hudby
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
teódia hudby
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Katedra hudobnej vedy Filozofická fakulta Univerzity Komenského od 2012
odborný asistent Katedra hudobnej vedy Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2003 - 2011
riaditeľ Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum 1995 - 2002
kurátor hudobno-historických zbierok Slovenské národné múzeum, hudobné oddelenie 1988 - 1991
štipendistka Slovenského hudobného fondu Slovenské národné múzeum, hudobné oddelenie 1986 - 1988

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
programovanie v dBase Datasoft Žilina 1991
AIS Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2008
MS Teams Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2020
kurzy nemeckej a anglickej konverzácie Jazyková škola Bratislava, The English Club Bratislava 1994, 2004

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Hudba stredoveku muzikológia I. vedy o umení a kultúre
Hudba renesancie muzikológia I. vedy o umení a kultúre
Hudba baroka muzikológia I. vedy o umení a kultúre
Dejiny hudby muzikológia II. vedy o umení a kultúre
Systematická muzikológia 1 muzikológia II. vedy o umení a kultúre
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
muzikológia (spolugarantka) I. vedy o umení a kultúre
muzikológia (spolugarantka) II. vedy o umení a kultúre
muzikológia v kombinácii (spolugarantka) I. vedy o umení a kultúre
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Habilitačné a vymenúvacie konanie v odbore 0288 muzikológia vedy o umení a kultúre
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
12
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
15
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Seminár zo systematickej muzikológie muzikológia I. vedy o umení a kultúre
Seminár z dejín hudby muzikológia I. vedy o umení a kultúre
Seminár zo systematickej muzikológie muzikológia II. vedy o umení a kultúre
Seminár z dejín hudby muzikológia II. vedy o umení a kultúre

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
98
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
18
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
234
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
52
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
12
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB [Kalinayová-]Bartová, Jana: Hudba v stredovekom výtvarnom umení na Slovensku = Music in medieval art in Slovakia. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum, 2011. - 222 s. - ISBN 978-80-8060-266-6

2

FAI [AAB] Jana Kalinayová a kolektív autorov: Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16. a 17. storočí. / Music inventories and repertoire of polyphonic music in the region of Slovakia in 16th and 17th centuries. Bratislava : SNM , 1994, 242 s., ISBN 80-85753-23-5; nemecké vydanie / German edition: Jana Kalinayová und Autorenkollektiv: Musikinventare und das Repertoire der mehrstimmigen Musik in der Slowakei im 16. u. 17. Jhr.: Bratislava: SNM, 1995. ISBN 80-85753-24-3

3

ABD [Kalinayová-]Bartová, Jana: Talianske hudobné inšpirácie v zbierke Philomela Angelica cantionum sacrarum Daniela Speera / Italian musical inspirations in Daniel Speer´s Philomela angelica cantionum sacrarum collection. In: Daniel Speer (1636-1707) : Philomela angelica cantionum sacrarum (1688), zv. 7/1 : O Jesu meus amor. Venite qui esuritis. Venite gentes. - [Bratislava] : Ars Musica, 2016. - S. 9-51 [2,49 AH]. - ISBN 978-80-9716-72-1-9


4

ADM [Kalinayová-]Bartová, Jana: Philomela angelica Daniela Speera - k neznámemu dielu známeho hudobníka / Philomela angelica by Daniel Speer an unknow work of a well-known musician. In: Musicologica Brunensia. - Roč. 51, č. 2 (2016), s. 41-53. - ISSN 1212-0391

5

ABB [Kalinayová-]Bartová, Jana: Probleme der musikalischen Ikonographie des Mittelalters am Beispiel der Untersuchung der Wandmalerei in Martinček. In: Musicologica Istropolitana 7, Bratislava : Stimul, 2008 S. 9-50 [3,6 AH]

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ADM [Kalinayová-]Bartová, Jana: Italian sacred monody north of the Alps. From Chiara Margarita Cozzolani's Scherzi di sacra melodia (1648) to Daniel Speer's Philomela angelica (1688). In: Musicologica Brunensia. - Roč. 53, č. 2 (2018), s. 87-104. - ISSN (print) 1212-0391

2

FAI [Kalinayová-]Bartová, Jana (edt + aut) [UKOFIHV] (100%): Hudobné dejiny Bratislavy : od stredoveku po rok 1918. - 1. vyd. - Bratislava : Ars musica, 2020. - 520 s. [print]

ISBN 978-80-971672-5-7

3

AAB [Kalinayová-]Bartová, Jana: Samuel Capricornus (1628-1665). Opus musicum (1655), zv. 9/1 : Benignissime Jesu, O venerabile Sacramentum. - 1. vyd. - Bratislava : Ars musica, 2018. - 74 s. [print]. - (Musicalia Istropolitana ; zv. 9). ISBN 978-80-971672-2-6

4

AEC [Kalinayová-]Bartová, Jana: Bernard Clairvaux´s poetry as the inspirations for the composers of the 17th century. In: Musica Iagellonica : Roč. 9. - Krakov : Musica Iagellonica, 2018. - S. 51-69. - ISSN 1233-9679.

5

AED [Kalinayová-]Bartová, Jana: The beginnings of the small-scale concertato motet on the territory of Slovakia = Počiatky koncertantného moteta pre malý počet hlasov na území Slovenska. In: Musicologica Istropolitana 13 : the reception of the Italian small-scale motet in Central Europe. - Bratislava : STIMUL, 2017. - S. 169-196. - ISBN 978-80-8127-206-6

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

AAB [Kalinayová-]Bartová, Jana: Hudba v stredovekom výtvarnom umení na Slovensku =

Music in medieval art in Slovakia. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské národné múzeum -

Hudobné múzeum, 2011. - 222 s. - ISBN 978-80-8060-266-6

[o1] 2015 - Szórádová, E. - In: Paedagogica historica, roč. 51, č. 5, 2015 ; s. 540 ; AHCI

2

FAI [AAB] Jana Kalinayová a kolektív autorov: Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej

hudby na Slovensku v 16. a 17. storočí. / Music inventories and repertoire of polyphonic music

in the region of Slovakia in 16th and 17th centuries. Bratislava : SNM , 1994, 242 s., ISBN 80-

85753-23-5; nemecké vydanie / German edition: Jana Kalinayová und Autorenkollektiv:

Musikinventare und das Repertoire der mehrstimmigen Musik in der Slowakei im 16. u. 17.

Jhr.: Bratislava: SNM, 1995. ISBN 80-85753-24-3

[o1] 2018 - Owens, S. : The Music Collection of Johann (Ján) Kusser (1626–1695) : a Hungarian

Émigré in Seventeenth-Century Stuttgart. - In: Musicologica Brunensia, roč., 53, č. 2, 2018 ; s.

84 ; ESCI

3

FAI [AAB] Jana Kalinayová a kolektív autorov: Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej

hudby na Slovensku v 16. a 17. storočí. / Music inventories and repertoire of polyphonic music

in the region of Slovakia in 16th and 17th centuries. Bratislava : SNM , 1994, 242 s., ISBN 80-

85753-23-5; nemecké vydanie / German edition: Jana Kalinayová und Autorenkollektiv:

Musikinventare und das Repertoire der mehrstimmigen Musik in der Slowakei im 16. u. 17.

Jhr.: Bratislava: SNM, 1995. ISBN 80-85753-24-3

[o1] 1996 Hochradner, T. : Musikforschung, roč. 49, č. 3, 1996. s. 322-323 - AHCI

4

ADM [Kalinayová-]Bartová: Philomela angelica Daniela Speera - k neznámemu dielu známeho

hudobníka. Musicologica Brunensia. - Roč. 51, č. 2 (2016), s. 41-53.

[n1] 2018 - Toffetti, M. - Deconstructing Daniel Speer's Philomela angelica (1688) to

reconstruct Chiara Margarita Cozzolani's Scherzi di sacra melodia (1648). - In: Musicologica

Brunensia, roč. 53, č. 2, 2018 ; s. 125 ; SCOPUS, WOS, ESCI

5

ABD [Kalinayová-]Bartová:Talianske hudobné inšpirácie v zbierke Philomela Angelica

cantionum sacrarum Daniela Speera = Italian musical inspirations in Daniel Speer´s Philomela

angelica cantionum sacrarum collection. In: Daniel Speer (1636-1707) : Philomela angelica

cantionum sacrarum (1688), zv. 7/1 : O Jesu meus amor. Venite qui esuritis. Venite gentes

[Bratislava] : Ars Musica, 2016. S. 9-51.

[n1] 2018 - Toffetti, M. : Deconstructing Daniel Speer's Philomela angelica (1688) to

reconstruct Chiara Margarita Cozzolani's Scherzi di sacra melodia (1648). - In: Musicologica

Brunensia, roč. 53, č. 2, 2018 ; s. 125 ; SCOPUS, WOS, ESCI

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

APVV-14-0681 Hudba v Bratislave, 2015 - 2019 (zodpovedná riešiteľka)

2

VEGA 1/0850/14 "Stile concertato" a jeho ohlas na Slovensku v 17. storočí, 2014 - 2017 (zodpovedná riešiteľka)

3

2/0113/17-20 Hudobná teória na Slovensku v 16.–18. storočí (spoluriešiteľka)

4

VEGA 1/0331/20-23 Hudobné fondy z kostolných chórov na území dnešného Slovenska zo 17. a 18. storočia –pramenno-kritický výskum a edícia prameňov, 2020 - 2023 (spoluriešiteľka)


5

VEGA 1/0820/21-24 Hudobná kultúra a mecénstvo šľachty na území Slovenska (zodpovedná riešiteľka)

6

VEGA 1/0699/16-19 Tabulatúrne pamiatky 16. a 17. storočia z územia Slovenska, 2016 - 2019 (spoluriešiteľka)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka Vedecká rada Ústavu hudobnej vedy SAV 1999 - 2002
členka výbor Slovenskej muzikologickej asociácie pri SHÚ a Komisia muzikológov pri Hudobnom fonde 1996 - 2000
tajomníčka Spoločná odborová komisia pre doktorandské štúdium Katedry hudobnej vedy FiFUK a Ústavu hudobnej vedy SAV 2008 - 2022
členka Vedecká rada Slovenského národného múzea od 2011
predsedníčka Vedecká rada SNM-Hudobného múzea od 2013

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
The Japan Fondation/Kunitachi College of Music Kashiwa-Cho 5-5-1, Tachikawa-shi, Tokyo, 190-8520 12.9. - 12.11.1994 výskumný pobyt
Research Center for Music Iconography, City University New York The Graduate Center, CUNY 365 Fifth Avenue, New York, USA 11.9. - 3.10.2004 výskumný pobyt
Ministerstvá kultúry Slovenskej a Rumunskej republiky/Muzeul Brukenthal, Directia Judeteana and Arhivelor Nationale Sibiu Piata Mare 4-5, 550163 Sibiu, Romania 25.2. - 9.3.2007 výskumný pobyt
Uniwersytet Jagielloński, Instytut muzykologii Westerplatte 10, 31-033 Krakow, Poland 13. - 18.11.2006 mobilita pedagógov FiFUK
Ústav hudební vědy, Karlova univerzita Jana Palacha 2, 116 38 Praha, ČR 5. - 9.5.2009 Socrates/Erasmus
Universita degli Studi di Padova, Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica Piazza Capitaniato, 7, 35139 Padova 25. - 29.5.2015 Erasmus Plus

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

členka Edičnej rady Slovenského národného múzea (2000 – 2002), posudzovateľka grantov VEGA a APVV, členka Grémia Hudobného centra (2000 – 2002), členka redakčnej rady pramenno-kritickej notovej edície Musicalia Istropolitana (od 2007) a vedeckej ročenky Musicologica Istropolitana (od 2017), členka komitétu medzinárodného výskumného projektu TRA.D.I.MUS (Tracking the Dissemination of Italian Music in Europe in the 16th and 17th Century, 2009 - 2017), členka International Musicological Society so sídlom v Bazileji (od 2009), organizátorka medzinárodných vedeckých konferencií (1998, 2019) a seminárov (1997, 2001), členka komisie VEGA (od 2021)

Dátum poslednej aktualizácie
27.09.2023