Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Zvara
I.2 - Meno
Vladimír
I.3 - Tituly
Doc. Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1969
I.5 - Názov pracoviska
Katedra muzikológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Docent
I.8 - E-mailová adresa
vladimir.zvara@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4143
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Vedy o umení a kultúre
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-6839-1528

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Karlova v Prahe, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1992
II.c - Odbor a program
Hudobná veda
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta - Ústav hudobnej vedy SAV
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
Dejiny a teória umenia - Hudobná veda
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
Dejiny a teória umenia - Hudobná veda
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Dramaturg Opera Slovenského národného divadla 1996 – 2015
Vedecký pracovník, zástupca riaditeľa Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied 1998 – 2001
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2002 – 2005
Docent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2005 –

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Nadstavbové pedagogické štúdium Akademie múzických umění Praha 1992
Kurz nemčiny a kurz angličtiny Univerzita Viedeň 1998
Akademický informačný systém AiS2 Univerzita Komenského v Bratislave 2002
Kurz dištančného vzdelávania Univerzita Komenského v Bratislave 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Úvod do muzikológie Muzikológia I. Vedy o umení a kultúre, Historické vedy
Proseminár Muzikológia I. Vedy o umení a kultúre
Hudba romantizmu Muzikológia I. Vedy o umení a kultúre
Dejiny opery a hudobného divadla Muzikológia II. Vedy o umení a kultúre
Dejiny hudby – prehľad 2 Etnológia-muzikológia I. Vedy o umení a kultúre, Historické vedy
Doktorandský seminár Umenovedné štúdiá III. Vedy o umení a kultúre
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Muzikológia I. Vedy o umení a kultúre
Muzikológia II. Vedy o umení a kultúre
Umenovedné štúdiá III. Vedy o umení a kultúre
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
14
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
28
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
6
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Seminár k záverečnej práci Muzikológia I. Vedy o umení a kultúre
Seminár k dizertačnému projektu Umenovedné štúdiá III. Vedy o umení a kultúre

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
175
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
162
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
48
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
17
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Zvara, Vladimír : Ján Cikker : Vzkriesenie. Genéza, osudy a interpretácia operného diela/Auferstehung. Entstehung, Wirkung und Interpretation der Oper. - Bratislava: VEDA, 2000. - 342 s. - ISBN 80-224-0619-8

2

Zvara, Vladimír : "Werk und Kommentar : zur Interpretation eigener Werke bei Strauss und Hofmannsthal". In: Richard Strauss und die Moderne. - Berlin: Henschel Verlag, 2001. - S. 139-151 - ISBN 3-89487-372-8 

3

Zvara, Vladimír : "Paul Hindemiths Cardillac zwischen Expressionismus und deutscher Händelrenaissance". In: Hudební věda, roč. 41, č. 1-2 (2004). - S. 95-106 - SCOPUS

4

Zvara, Vladimír : "Leoš Janáček and the ´Slavic catharsis´". In: International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, roč. 43, č. 1 (2012). - S. 23-34 - WoS

5

Zvara, Vladimír : "Auf der Suche nach dem Sinn der Oper : die ´untote´ Kunstgattung in der Stadt Bratislava". In: Musiktheater in Raum und Zeit : Beiträge zur Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert = Hudobné divadlo v priestore a čase : príspevky k dejinám divadelnej praxe v strednej Európe v 19. a 20. storočí (ed. Vladimír Zvara). - Bratislava : NM CODE, 2015. - S. 219-242. - ISBN 978-80-89484-05-8

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Zvara, Vladimír : Nová doba : premeny hudobného života v Bratislave po druhej svetovej vojne. In: Malé osobnosti veľkých dejín - veľké osobnosti malých dejín : Hudba v Bratislave : príspevky k hudobnej regionalistike : Roč. 6. - Bratislava : Slovenská muzikologická asociácia, 2021. - S. 272-289. - ISBN 978-80-8060-505-6 - https://www.snm.sk/swift_data/source/sidelna_budova/2021/muzea_web/hum/zbornik/Prinos%20svetovych%20osobnosti%20v%20kontexte%20historickych%20parkov%20a%20tradicia%20pestovania%20ruzi%20v%20Dolnej%20Krupej.pdf

2

Zvara, Vladimír : "He has lifted the Iron Curtain : Reflections on Ján Cikker's Literaturopern and their reception". In: Studia musicologica, roč. 59, č. 3-4 (2018). - S. 345-363. - ISSN (print) 1788-6244 - WoS, SCOPUS

3

Bohlman, Andrea F. (25%) - Motyčka, Peter (25%) - Zagorski, Marcus (25%) - Zvara, Vladimír (25%) : "Music and Cultural Opposition". In: The Handbook of COURAGE : Cultural Opposition and Its Heritage in Eastern Europe (ed. Sándor Horváth). - Budapest : Történettudományi Intézet, 2018. - S. 289-306. - ISBN 978-963-416-142-4

4

Zvara, Vladimír : "Constructing the past and the future of Slovak music : Dobroslav Orel in interwar Bratislava". In: Historický časopis, roč. 69, č. 5 (2021). - S. 921-939. - ISSN (print) 0018-2575, ISSN (online) 2585-9099 - SCOPUS

5

Zvara, Vladimír : "Das Private und das Öffentliche Opferfiguren in den drei ersten Opern Bedřich Smetanas". In: Opfermythen in Zentraleuropa (ed. László Levente Balogh - Christoph Leitgeb). - Wien : Praesens Verlag, 2021. - S. 143-154. - ISBN 978-3-7069-1109-2 

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Zvara, Vladimír : "Zum Problem der inneren Handlung in den Operntexten Hugo von Hofmannsthals". In: Richard Strauss-Blätter, roč. 34 (1995), s. 121-134. - ISSN 0720-9827

- [o3] 2000 Walter, M.: Richard Strauss und zeine Zeit. Laaber : Laaber-Verlag, 2000, s. 463

2

Zvara, Vladimír : Ján Cikker : Vzkriesenie. Genéza, osudy a interpretácia operného diela/Auferstehung. Entstehung, Wirkung und Interpretation der Oper. - Bratislava : Veda, 2000. - 342 s. - ISBN 80-224-0619-8

- [o5] 2002 Gojowy, D.: V. Zvara: "Ján Cikker : Auferstehung. Entstehung, Wirkung und Interpretation der Oper. Rezension". In: Die Musikforschung, roč. 55, č. 5, 2002, s. 217-218. - WoS

3

Zvara, Vladimír : "Ján Cikker und Fritz Oeser : zur Geschichte einer Verschwiegenen künstlerischen Zusammenarbeit". In: Musicologica Istropolitana 5. - Bratislava : Stimul, 2006. - S. 87-98. - ISBN 978-80-89236-18-3

- [o3] 2010 Corbellari, A.: Les mots sous les notes : Musicologie littéraire et poétique musicale dans l`oeuvre de Romain Rolland. Geneve : Librairie Droz S. A., 2010, s. 357.

4

Zvara, Vladimír : "Leoš Janáček and the ´Slavic catharsis´". In: International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, roč. 43, č. 1 (2012), s. 23-34. - ISSN 0351-5796 - WoS

- [o1] 2016 Zapletal, M.: "Proměny a konstanty Helfertova psaní o Janáčkovi". In: Musicologica Brunensia, roč. 51, č. 2, 2016, s. 271 - SCOPUS

5

Zvara, Vladimír : "Auf der Suche nach dem Sinn der Oper : die ´untote´ Kunstgattung in der Stadt Bratislava". In: Musiktheater in Raum und Zeit : Beiträge zur Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert = Hudobné divadlo v priestore a čase : príspevky k dejinám divadelnej praxe v strednej Európe v 19. a 20. storočí (ed. Vladimír Zvara). - Bratislava : NM CODE, 2015. - S. 219-242. - ISBN 978-80-89484-05-8

- [o3] 2017 Tyrrell, J.: "Musiktheater in Raum und Zeit : Beiträge zur Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert (ed. V. Zvara). Review". In: Music & letters, roč. 98, č. 3, 2017, s. 487-488 - WoS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

COURAGE - Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries. Horizon 2020 (projekt č. 692919; 2016 – 2019). National Task Manager (Slovensko).

2

Hudba v Bratislave. APVV (č. 14-0681; 2014 – 2019). Spoluriešiteľ. 

3

Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19. do prvej polovice 20. storočia (osobnosti, inštitúcie, repertoár, reflexia). VEGA (č. 2/0040/18; 2018 – 2021). Spoluriešiteľ.

4

Slovenská opera ako umelecký a spoločenský fenomén. VEGA (č. 1/0914/15; 2015 – 2018). Zodpovedný riešiteľ.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2019 – 2023
Podpredseda Vedeckej rady fakulty Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2019 –
Vedúci Katedry muzikológie Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2007 – 2019
Hodnotitel výzkumných organizací vybraných výsledků výzkumu, vývoje a inovací Úřad vlády ČR – RVVI 2018 – 2021
Hodnotitel záměru vzniku nového studijního programu Masarykova univerzita Brno 2019 – 2019
Člen hodnotiaceho panelu v rámci evaluácie spoločensko-vedných ústavov AV ČR Akademie věd České republiky 2015
Člen odborovej rady - hudobná veda (doktorandské štúdium) Univerzita Karlova, Praha 2013 –
Člen redakčnej rady: Musicologica Brunensia (SCOPUS, ESCI) Masarykova univerzita Brno 2008 –
Člen odborovej komisie - muzikológia, vedy o umení a kultúre (doktorandské štúdium) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2015 –

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Universität Bayreuth, Forschungsinstitut für Musiktheater/Výskumný ústav hudobného divadla Thurnau, Nemecko September 1994 – jún 1996; septebmer – december 2000 DAAD – bádateľský pobyt + samostatná pedagogická činnosť: 3 celosemestrálne kurzy na Univerzite Bayreuth
Universität Wien Viedeň September 1997 – júl 1998 Štipendium Viedenskej univerzity na základe nominácie laureáta Herderovej ceny (Prof. Oskár Elschek)
Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha Október – december 2004 Samostatná pedagogická činnosť: 1 celosemestrálny kurz na Karlovej Univerzite
Paul Sacher Stiftung/Nadácia Paula Sachera Bazilej September – december 2007 Výskumné štipendium Paul Sacher Stiftung (výskum hudobnej pozostalosti Igora Stravinského)
Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte ÖAW/ Ústav vied o kultúre a dejín divadla Rakúskej akadémie vied Viedeň 17. 5. 2018 Pozvaná prednáška mimo vedeckého podujatia ("Jour fixe")
Karl-Franzens-Universität, Geisteswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft Graz 22. 11. 2018 Pozvaná prednáška mimo vedeckého podujatia
Katedra hudební vědy, Filozofická fakulta Palackého univerzity Olomouc Dva päťdňové pobyty 2012, 2019 Erasmus

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Posudzovateľ vedeckých projektov pre agentúry: VEGA, KEGA, GAČR.

Člen grantových komisií Ministerstva kultúry SR, Fondu na podporu umenia a Bratislavského samosprávneho kraja.

Člen Arbeitsgemeinschaft für die Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa (Lipsko) a The Antonín Dvořák Society for Czech and Slovak Music (Londýn).

Dramaturg mnohých inscenácií Opery SND vrátane významných slovenských diel (E. Suchoň: Krútňava, 1999; M. Burlas: Kóma, 2007).

Dramaturg operných inscenácií nemeckého režiséra Petra Konwitschného: L. Janáček: Z mrtvého domu (Oper Zürich/Wiener Staatsoper 2011), Její pastorkyňa (Oper Graz/Oper Augsburg 2014), Věc Makropulos (SND 2015).

Dátum poslednej aktualizácie
27.09.2023