Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Zvara
I.2 - Meno
Vladimír
I.3 - Tituly
Doc. Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1969
I.5 - Názov pracoviska
Katedra muzikológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Docent
I.8 - E-mailová adresa
vladimir.zvara@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4143
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Vedy o umení a kultúre
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-6839-1528

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Karlova v Prahe, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1992
II.c - Odbor a program
Hudobná veda
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.b - Rok
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.c - Odbor a program
Dejiny a teória umenia - Hudobná veda
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
Dejiny a teória umenia - Hudobná veda
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Dramaturg Opera Slovenského národného divadla 1996 – 2015
Vedecký pracovník, zástupca riaditeľa Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied 1998 – 2001
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2002 – 2005
Docent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2005 –

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.2 - Počet obhájených prác

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

IX. - Iné relevantné skutočnosti