Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko
prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Filozofická fakulta
Sídlo fakulty:
Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Daniš
I.2 - Meno
Miroslav
I.3 - Tituly
prof., Mgr., CSc.
I.4 - Rok narodenia
1960
I.5 - Názov pracoviska
Katedra všeobecných dejín FF UK
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova ul.2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
miroslav.danis@uniba.sk
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
história
I.11 - ORCID iD
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3914

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK
II.b - Rok
1984
II.c - Odbor a program
dejepis - ruský jazyk
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK
II.b - Rok
1984
II.c - Odbor a program
dejepis - ruský jazyk
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Štátna univerzita Tarasa Ševčenka v Kyjeve (Ukrajina)
II.b - Rok
1989
II.c - Odbor a program
história
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
FF UK v Bratislave
II.b - Rok
1994
II.c - Odbor a program
všeobecné dejiny
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
FF UK v Bratislave
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
všeobecné dejiny
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
nie
II.b - Rok
nie
II.c - Odbor a program
nie

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolský pedagóg FF UK v Bratislave 1984 až po súčasnosť

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Prednáška :Východná Európa v stredoveku všeobecné dejiny bakalársky história
Historický seminár : Rusko a Európa I.II. všeobecné dejiny bakalár história
Historický seminár: Slováci a Rusko v 18.-19. storočí I.II. všeobecné dejiny magisterský história
Medzinárodné dejiny v stredoveku všeobecné dejiny PhD. štúdium všeobecné dejiny
Doktorandský seminár všeobecné dejiny PhD. štúdium všeobecné dejiny
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
história bakalár história
história magister história
všeobecné dejiny PhD. štúdium všeobecné dejiny
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
všeobecné dejiny všeobecné dejiny
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
30
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
45
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
20
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Kyjevská Rus - Výberová prednáška história bakalár história
Dejiny Ukrajiny do roku 1861 história magister história

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
370
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
75
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
270
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
65
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
20
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

AAB Daniš Miroslav: Slovensko, husári a cárovná. - 1. vyd. Bratislava:Stimul,1993.-133 s.

2.

ABA Daniš Miroslav: Slovaki i Rossija: političeskije koncepciji i plany v 1900-1917 gg.In: Russkij sbornik: issledovanija po istoriji Rossiji.Tom 3.-Moskva: Modest Kolerov,2006.-S.38-107.-

3.

ACB Dejiny európskeho stredoveku1. : raný stredovek. 1 vyd.-Prešov: Vyd.Michala Vaška,2006.-349 s.

4.

AAB Dejiny Azerbajdžanu.-1.vyd.- Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius,2014.-503 s.

5.

AAB M.F. Rajevskij a Slováci v 19. storočí.-1.vyd.-Bratislava:Stimul,2014.-303 s.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

ADM On the definition of the notion of National in Slavic operatic production.In: AD ALTA.-Roč.8,č.2(2018) s.265-277.

2.

ABB Obrazy z dejín východnej Európy a Kyjevskej Rusi do pol. 12. storočia. In: Nestorov letopis:povesť o dávnych časoch na ruskej zemi.-Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov,2018.-S.203-284.

3.

ADE N.I. Karejev v českoj i slovackoj istoriji i istoriografii.In: Učenyje zapisky Kazanskogo universiteta.-Roč.162,č.6(2020),s.99-110.

4.

ACB Dejiny európskeho stredoveku II.:vrcholný stredovek.1.vyd.-Bratislava:Hlbiny,2019.-350 s.

5.

ADM Soslovnoje vosstanije pod rukovodstvom Ferenca Rakoci II. v kontexte rossijskoj diplomatiji.In. Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta,.-Roč.65,č.3(2020),s.865-882.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Miroslav Daniš: Ivan Franko [textový dokument (print)] : život a dielo (1856-1916) / Daniš, Miroslav [Autor, 50%] ; Nevrlý, Mikuláš [Autor, 50%]. – 1. vyd. – Prešov (Slovensko) : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009. – 334 s. [tlačená forma]. – [recenzované]. – ISBN 978-80-7165-725-5

[o5] 2010 - Mušinka, M. - In: Slovo i čas, č. 5 (593), 2010 ; s. 106-108

[o5] 2009 - Pospíšil, I. - In: Slavica litteraria, č. 1 . - Brno : MU, 2009 ; S. 1533-155

[o5] 2009 - Pasemko, I. - In: Ukrainske slovo , č. 41, 2009 ; s. 8

[o6] 2009 - Bajcura, A. - In: Slovenský rozhľad, roč. 9, č. 15-16, 2009 ; s. 6

[o5] 2009 - Roman, M. - In: Slovanský přehled, roč. 95, č. 3, 2009 ; s. 403-405

[o5] 2010 - Pasemko, I. - In: Slovo i čas, č. 5 (593), 2010 ; s. 109-115

2.

AAB: M.F. Rajevskij a Slováci v 19. storočí [textový dokument (print)] = Perepiska M.F. Rajevskogo so slovakami / Daniš, Miroslav [Autor, 50%] ; Matula, Vladimír [Autor, 50%] ; Harbuľová, Ľubica [Recenzent] ; Nanaševa, Z.S. [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta UK. Stimul, 2014. – 303 s. [tlačená forma]. – (ActahistoricaPosoniensia ; 23). – ISBN 978-80-8127-097-0

[o5] - Pospíšil  I. Kontaktologická studie o vlivném Rusovi a štúrovské souvislosti [DANIŠ, M. – MATULA, V. M. F. Rajevskij a Slováci v 19. storočí. Bratislava: Katedra všeobecných dejín, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2014]. In: Slavica Litteraria, roč. 17, 2014, č. 1, s. 276–283

 [o3] 2015 - Lapteva, L. P. - In: Rossijskije i slavianskijeissledovanija, vyp. 10 . - Minsk : BGU, 2015 ; S. 138

[o3] 2015 - Čurkina, I. V. - Nenaševa, Z. S. - In: Slavianovedenije, č. 5, 2015 ; S. 86

[o5] 2015 - Lapteva, L. P. - In: Slavianskijmir v treťjemtysiačeletii : ratnyjpodvig i mirnyj trud v istorii i kuľtureslavianskichnarodov . - Moskva : RAN, 2015 ; S. 182-192

[n2] 2019 - Bondarenko, N. A. - L.N. Tolstoy, A Škarvan and D. P. Makovický in the Context of Russian-Slovak Relations. - In: Advances in Social Science, Education and Humanities Researchm roč 378 : 6th International Conference on Education, Language, Art and Inter-cultural Communication (ICELAIC 2019) . - Dordrecht : Atlantic Press, 2019 ; S. 774

3.

AED Daniš, Miroslav:  Nestorov letopis [textový dokument (print)] : povesť o dávnych časoch na ruskej zemi /The Primary Chronicle (Nestor Chronicle), or The Tale of Past Years in Land of Rus/ Daniš, Miroslav [Prekladateľ, 100%] ; Eliáš, Anton [Recenzent] ; Šafin, Ján [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018. – 319 s. [tlačená forma], úvod s. 5-21. – ISBN 97o5] 2018 - Augustín, M. : Nestorov letopis : povesť o dávnych časoch na ruskej zemi. - In: Istoričeskij časopis z bogemistiki i slovakistiki . - Užhorod : RIK-U, 2018 ; S. 72-83

[o5] 2019 - Rokina, G. V. : Nestorov letopis : povesť o dávnych časoch na ruskej zemi. - In: VestnikMarijskogogosudarstvennogouniversiteta, serijaIstoričeskijenauki, juridičeskijenauki, roč. 5, č. 1, 2019 ; s. 97-100

[o6] 2019 - Adamovič, V. : Daniš, Miroslav: Nestorov letopis. Povesť o dávnych časoch na ruskej zemi. - In: Medea, roč. 21-22 . - Bratislava : Univerzita Komenského, 2019 ; S. 110-114

[o6] 2018 - Randin, A. - In: Historické rozhľady . - Bratislava : Univerzita Komenského, 2018 ; S. 239-241

[o4] 2019 - Homza, M. - Malinovská, N. - Gurňák, D. - In: Haličsko-volynská kronika : neznáme rozprávanie o rodine kráľov a kniežat východo-strednej Európy v 13. storočí . - Martin : Matica slovenská, 2019 ; S. 3838-80-8202-025-3

4.

AAB: Miroslav Daniš .Slovensko, husári a cárovná. / Slovakia, hussars and queen/. Bratislava : Stimul , 1993, 1. vyd. , 133 s. ISBN 80-85697-12-2

[o3] 2006 - Ivantyšynová, T. - In: Česko-slovenská historická ročenka 2006 . - Brno : Masarykova univerzita, 2006 ; S. 82

[o3] 2005 - Horbulák, Zs. - In: Vasiszemle, roč. 59, č. 6, 2005 ; s. 744

[o2] 1998 - Urbanovský, M. - In: Historický časopis, roč. 46, č. 1, 1998 ; s. 137-138 ; AHCI

[o3] 1996 - Goněc, V. - In: Ruské a sovětskédějiny v české poválečné historiografii . - Praha : Karolinum, 1996 ; S. 79

[o4] 2019 - Horbulák, Z. - Tóth, F. - In: Historický časopis, roč. 67, č. 2, 2019 ; s. 226; AHCI

5.

AEC Daniš, Miroslav. Iz istoriji slovacko-rossijskich sviazej v 18 veke = From the Slovak-Russian ties in the 18th century. 2017. In: Zapad – Vostok, 10 ISSN 2227-6874, s. 20 – 47.

[o3] 2019 - Krylova, O. S. : Slovackije siužety na stranicach universitetskich periodičeskich izdanij Povolžja. - In: Vestnik Marijskogo gosudarstvennogo universiteta, serija Istoričeskije nauki, juridičeskije nauki, roč. 5, č. 1, 2019 ; s. 12

[o4] 2021 - Součková, T. : Charakteristika klimatických podmínek a jejich vlivu na zdraví obyvatel v díle Matěje Bela, Vasilije Nikitiče Tatiščeva a Bohuslava Balbína. - In: Historické rozhľady . - Bratislava : Stimul, 2021 ; S. 94

[n2] 2019 - Bondarenko, N. A. : L.N. Tolstoy, A Škarvan and D. P. Makovický in the Context of Russian-Slovak Relations. - In: Advances in Social Science, Education and Humanities Researchm roč 378 : 6th International Conference on Education, Language, Art and Inter-cultural Communication (ICELAIC 2019) . - Dordrecht : Atlantic Press, 2019 ; S. 774


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Grant VEGA 2017-2019. Krym v zahraničnej politike Európy v moderných dejinách – vedúci grantu 1/0324/17

2.

Grant KEGA 042UK-4/2018 Vvysokoškolská učebnica Dejiny európskeho stredoveku II. – III

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Erasmus + Štátna univerzita v Minsku Bielorusko 20-30. september 2019

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Člen redakčných rád vedeckých zborníkov a časopisov doma a v zahraničí (8); hlavný redaktor vedeckého zborníka Acta Historica Posoniensia a Byzantinoslovaca

Dátum poslednej aktualizácie
30.05.2022