Opis študijného programu
Študijný program bxETHI - etnológia – história
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - medziodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
04.09.2023
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
etnológia - história, číslo: 168335
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň, kód: 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
15. Historické vedy; ISCED-F kód: 0222 (história a archeológia), 0314 (Sociológia a kulturálne štúdiá)
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

nevzťahuje sa na tento študijný program

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
tri roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/otvarane/. Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/. Celkový počet študentov študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/statistiky/bc/.
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Cieľom bakalárskeho vzdelávania v študijnom programe etnológia – história  je pripraviť absolventa/absolventku, ktorý/á má základné všeobecné vedomosti o jednotlivých aspektoch ľudskej spoločnosti a poskytnúť mu základné metodologické vedomosti, ktoré sú východiskom pre prax a výskum. Ďalej má vedomosti o relevantných zdrojoch informácií v etnológii, pozná ich typológiu, spôsob uchovávania, vie ich vyhľadať, spracovať a kriticky interpretovať. Tieto zdroje je schopný študovať v origináli. Disponuje základnými vedomosťami o vývoji etnológie, pozná najvýznamnejšie bádateľské smery a školy. Absolvent má vďaka štúdiu odboru História zároveň znalosti o slovenských dejinách v celom chronologickom rozsahu od raného stredoveku po 20. storočie, zohľadňujúc politický, sociálny, hospodársky a kultúrny vývoj, ako aj esenciálne poznatky o najstarších dejinách ľudstva a o vzniku starovekých civilizácií a spoľahlivo sa orientuje v kľúčových udalostiach v dejinách Európy a sveta, ktoré vplývali na vytváranie európskej identity a formovanie kultúrneho dedičstva od stredoveku až po súčasnosť. Zvláda metodiku a techniky historikovej práce, je schopný aplikovať základy kritickej práce s historickými prameňmi a literatúrou pri tvorbe historiografického textu. Cieľom programu je absolvent so širokou paletou kompetencií, ktoré mu umožnia uvedomiť si historické korene a súvislosti problémov spoločenského vývoja.  


Absolvent/ka študijného programu si počas štúdia získa:

·       teoretické vedomosti o

o   dejinách a teoretickom vývoji etnológie a folkloristiky,

o   spoločensko-kultúrnom vývoji Slovenska v dejinách,

o   tradičnej ľudovej kultúre,

o   etnických skupinách a migrácii,

o   problematike príbuzenstva a rodiny,

o   rodovej problematike,

o   náboženstve, rituáloch a obyčajoch,

o   materiálnej kultúre,

o   urbánnej kultúre,

o   kultúre počas obdobia socializmu;

o   základných politických, kultúrnych a hospodárskych medzníkoch európskeho a svetového vývoja

o   základných metodologických prístupoch a historiografických trendoch

o   interpretácii dejinných procesov a udalostí

o   spoločenskom presahu výsledkov historického bádania

o   koncipovaní odborných textov za dodržania pravidiel akademickej etiky.

 

·       praktické schopnosti a zručnosti vzťahujúce sa na

o    využitie etnografických metód,

o   emický prístup (pochopenie perspektívy skúmanej komunity alebo skupiny),

o    holistický prístup (prepojenie faktov z rôznych sfér ľudského života),

o    prácu v etnografických múzeách,

o    prácu v pamiatkových a osvetových inštitúciách,

o    prácu v oblasti národnostných menšín,

o    prácu v oblasti migrácie,

o    prácu s lokálnymi komunitami,

o   prácu s historickými prameňmi (edične spracovanými i v origináli),

o    kritickú a tvorivú prácu s odbornou literatúrou,

o   aplikáciu teoretických vedomosti z propedeutických historických disciplín v praxi,

o   spoľahlivú orientáciu v poznatkoch z dejín ľudskej spoločnosti,

o    komunikáciu (slovom i písmom) na žiaducej odbornej úrovni,

o   interpretáciu diskurzov odborného i laického charakteru, zohľadňujúc perspektívu tvorcu i prijímateľa,

o   koncipovanie odborných textov za dodržania pravidiel akademickej etiky

o   akademické a vedecko-populárne písanie;

 

·       doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti vzťahujúce sa na

o    rozšírené jazykové kompetencie pre prácu s odbornými anglickými textami,

o   samostatné riešenie úloh

o    tvorivú spoluprácu v pracovných tímoch s pracovníkmi v príbuzných povolaniach

 


Počas štúdia absolvent/ka tieto zručnosti prehlbuje vykonaním terénnej praxe, ktorá je základom pre napísanie záverečnej bakalárskej práce. Pri jej koncipovaní sa naučí vytvoriť projekt základného výskumu, v ktorom berie do úvahy dejinné i kultúrne faktory. Po ukončení štúdia absolvent/ka má znalosti kultúrnych javov na Slovensku aj v historickom kontexte, ako aj v iných krajinách, vie zvoliť a aplikovať etnografické metódy terénneho výskumu, dokáže aplikovať teoretické vedomosti z propedeutických historických disciplín v praxi a je schopný/á samostatne pracovať napríklad na poli regionálnych dejín. Pri riešení špecifických odborných úloh spoľahlivo narába s kľúčovými pojmami a kategóriami etnológie a príbuzných disciplín, uplatňuje pre ne charakteristické teoretické a praktické zásady tvorivej činnosti, používa osvedčené výskumné a tvorivé postupy. Dokáže samostatne používať informačné a komunikačné technológie. Chápe najpodstatnejšie morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti etnologického bádania. Zvláda orientovať sa v zdrojoch informácií a posúdiť ich relevantnosť a interpretovať z viacerých uhlov pohľadu niektoré sporné a prípadne konfliktné historické otázky, ktoré v súčasnosti vstupujú do verejnej diskusie.

Absolvent/ka dokáže samostatne riešiť problémy v odbore etnológia-história a navrhovať riešenia. Výsledky svojej práce dokáže profesionálne prezentovať. Je schopný/á efektívne pracovať ako člen/ka tímu a dokáže zorganizovať prácu menšieho tímu. Vyznačuje sa samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v meniacom sa prostredí, plánovaním svojho vlastného vzdelávania, autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní, tvorivým a pružným myslením, ako aj schopnosťou vhodne a profesionálne prezentovať výsledky svojej práce a vlastné stanoviská. 

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent bakalárskeho štúdia po absolvovaní magisterského štúdia v jednej z nadväzujúcich trajektórii vzdelávania môže vykonávať indikované povolania:

·       Pracovník/pracovníčka v štátnej organizácii zameranej na národnostné menšiny

·       Pracovník/pracovníčka v štátnej organizácii zameranej na migrácie

·       Pracovník/pracovníčka v osvetovej organizácii

·       Kurátor/kurátorka múzea

·       Redaktor/redaktorka

·       Pracovník/pracovníčka v organizácii pre miestny a regionálny rozvoj

·       Pracovník/pracovníčka v pamiatkovej starostlivosti

·       Pracovník/pracovníčka v mimovládnej alebo podnikateľskej organizácii

·       Odborný pracovník v centrálnych a regionálnych pamäťových a kultúrnych inštitúciách (archív, galéria a podobne)

·       Pracovník historických knižníc

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Daný študijný program nepripravuje na výkon regulovaných povolaní v súlade s požiadavkami pre získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Študijný program je nový (4. rok) a preto nedisponujeme dostatočným množstvom absolventov tohto programu. Väčšina absolventov študijného programu etnológia-história  zatiaľ pokračuje v štúdiu na magisterskom stupni v jednej z nadväzujúcich trajektórií vzdelávania (história alebo etnológia). Po absolvovaní magisterského štúdia absolvent/ka študijného programu dokáže tvorivo uplatniť odborné vedomosti v bádaní súčasných sociokultúrnych javov vykonaním terénneho etnografického výskumu. Ako nástroj používa teoretické koncepcie, ktoré jemu/jej umožnia pochopiť problémy súčasnej spoločnosti, a etnografické metódy, ktoré si osvojí v rámci príslušných kurzov a ktorých využitie znamená pochopenie perspektívy skúmaných skupín a komunít. Ovláda etické stránky výskumu, ktorým sa venuje zvláštna pozornosť pri vyučovaní terénnych metód. Poznatky o dejinných súvislostiach a tradičnej ľudovej kultúre je schopný/á využiť v práci v múzeách a osvetových organizáciách. Vedomosti o národnostných menšinách a migrácii, rodovej problematike, náboženských javoch, ako aj o urbánnych komunitách dokáže uplatniť v štátnych, samosprávnych a mimovládnych organizáciách. Poznanie sociokultúrnych aspektov fungovania inštitúcií je schopný/á využiť pri koncipovaní rozvojových projektov a v pozícii manažéra, ako aj v podnikateľskom sektore. Štúdium základných teoretických a empirických odborných diel, ako aj diskusie počas seminárov rozvíjajú intelektuálne schopnosti poslucháčov a poslucháčok a kultivujú ich verbálny aj písomný prejav, dôležitý v prezentácii výsledkov pre širokú verejnosť. 

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Nakoľko väčšina absolventov bakalárskeho študijného programu zatiaľ kontinuálne pokračuje v štúdiu na magisterskom stupni, uvádzame úspešných absolventov jednoodborových študijných programov etnológia a história na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia.

Úspešní absolventi študijného programu etnológia na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia (v abecednom poradí):

·       Edina Bogárová, odborná pracovníčka, Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru Bratislava Rusovce, https://www.ludovakultura.sk/kontakty/

·       Dáša Bombjaková, vysokoškolská učiteľka, sociálna antropologička, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, aktivistka, https://fses.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-socialnej-antropologie/pracovnici/

·     Michal Herceg, redaktor, Rádio Regina, https://reginazapad.rtvs.sk/tim-kontakty; https://temata.rozhlas.cz/nevidiaci-rozhlasovy-redaktor-michal-herceg-a-jeho-inspirativny-pohlad-na-8007603 

·       Ľuboš Kovács, sociálny antropológ, výskumný pracovník Inštitútu Mateja Bela, https://imb-bmi.org/nas-tim/

·       Attila Agócs, primátor, Fiľakovo, https://www.filakovo.sk/index.php/sk/samosprava/primator-mesta

·       Jana Belišová, vysokoškolská pedagogička, Filozofická fakulta UK v Bratislave, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-muzikologie/clenovia-katedry/mgr-jana-belisova-phd/

·       Magdaléna Belková, rod. Ištvancová, vedúca Oddelenia medzinárodných vzťahov, Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave, https://uniba.sk/ludia/belkova1/

·       Nina Beňová, Členka správnej rady občianskeho združenia Proti prúdu, laureátka ceny Slovenka roka https://www.notabene.sk/?kontakty; https://www.slovenkaroka.sk/poll/slovenka-roka-2020-charita/sr-23-mgr-nina-benova-small/; https://www.slovoplus.sk/odbornicka-nina-benova-vacsina-predajcov-nota-bene-sa-vdaka-casopisu-dokaze-vymanit-aspon-z-poulicneho-bezdomovectva/

·       Zuzana Sekeráková Búriková, vedecká pracovníčka, Sociologický ústav SAV, https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=12315

·       Lea Daňková, Filozofická fakulta UK v Bratislave, Referát medzinárodných vzťahov, Sekretariát dekana a prodekanov, https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dekanat-fakulty/referat-medzinarodnych-vztahov-rmv/, https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dekanat-fakulty/sekretariat-dekana-a-sekretariat-prodekanov-sd-sp/

·       Zuzana Drugová, programová manažérka, Rektorát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/metodicke-centrum-pre-slovakov-zijucich-v-zahranici/nasi-spolupracovnici/interni-pracovnici/phdr-zuzana-drugova.html

·       Jasna Gaburová, Slovenské národné múzeum, kurátorka, https://www.snm.sk/?historicke-muzeum-uvodna-stranka

·       Eva Hasalová (rod. Nemčeková), Slovenské národné múzeum, kurátorka, https://www.snm.sk/?historicke-muzeum-uvodna-stranka

·       Tomáš Hrustič, vedecký pracovník, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, https://uesa.sav.sk/?q=sk/tomas-hrustic-mgr-phd

·       Juraj Janto, vysokoškolský učiteľ, Filozofická fakulta UK v Bratislave, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-etnologie-a-muzeologie/clenovia-katedry/juraj-janto/

·       Petra Jarošová, dizajnerka, https://vpriestore.com/portfolio/petja/

·       Irena Jenčová, redaktorka, Bratislava Metropolitan Area, EURACTIV Slovensko, https://euractiv.sk/authors/irena-jencova/

·       Mirka Kišoňová, Mesto Modra, https://m.modra.sk/mgr-miroslava-kisonova/o-1161; https://www.visitmodra.sk

·     Matej Karásek, vysokoškolský učiteľ, Filozofická fakulta UK v Bratislave, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/clenovia-katedry/matejkarasek/

·       Matej Kotál, pracovník evidencie pamiatok a informatiky, Pamiatkový úrad SR, miestny poslanec za Bratislava- Karlova Ves, http://www.pamiatky.sk/sk/page/telefonny-zoznam-pusr; http://nasa-bratislava.sk/nasi-ludia/mgr-matej-kotal/

·       Eva Kovačechová, ľudsko-právna aktivistka, EurActiv.sk, https://euractiv.sk/tag/eva-kovacechova/?type_filter=news

·       Zdena Krišková, vysokoškolská pedagogička, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, https://www.ff.umb.sk/en/zkriskova/

·       Zuzana Kumanová, Pribinov kríž I. triedy od prezidenta Andreja Kisku za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti etnografie a histórie, https://sk.wikipedia.org/wiki/Zuzana_Kumanov%C3%A1

·       Matúš Lago, profesionálny fotograf, https://sk.linkedin.com/in/matuslago

·     Silvia Letavajová, docentka, vysokoškolská pedagogička, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra manažmentu, kultúry a turizmu, https://kmkt.sk/pracovnici/letavajova/

·       Petra Lukšíková-Ezzedine, vysokoškolská pedagogička, Karlova Univerzita v Prahe, https://antropologie.fhs.cuni.cz/KOAFHS-45.html

·      Soňa G. Lutherová, vedecká pracovníčka, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, https://uesa.sav.sk/?q=sk/sona-g-lutherova-mgr-phd

·    René Lužica, vysokoškolský profesor, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/?option=com_content&view=article&id=354:akreditovane-tudijne-programy&catid=3:content-&Itemid=4

·       Mária Machajdiková, Nadácia SOCIA, manažérka programu pre podporu práv ľudí so zdravotným postihnutím, https://www.socia.sk/

·       Simona Marhefková (rod. Bombárová), riaditeľka nezávislého kultúrneho centra Ramagu zameraného na regionálnu osvetovú a kultúrnu činnosť, https://www.ramagu.sk/  

·       Norbert Maur, programový manažér pre vzdelávanie, Nadácia Pontis, https://sk.linkedin.com/in/norbert-maur-47482b56

·       Martina Muráňová, kurátorka, Slovenské národné múzeum, https://www.snm.sk/?historicke-muzeum-uvodna-stranka

·       Martina Némethová, hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov, https://www.webnoviny.sk/osobnosti/martina-nemethova/

·     Mária Nicolauová, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/NKSpreRPNnD/

·       Mgr. Katarína Očková, kurátorka Slovenské národné múzeum- Etnografické múzeum Martin https://www.snm.sk/?etnograficke-muzeum-uvodna-stranka

·       Lucia Šlamiarová, redaktora, UĽUV

·     Zuzana Panczová, rodená Galiová, vedecká pracovníčka, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, https://uesa.sav.sk/?q=sk/zuzana-panczova-galiova-mgr-phd

·       Marijan Pavlov, odborný pracovník, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, https://www.linkedin.com/in/marijan-pavlov-06027835/?originalSubdomain=rs, https://www.slovackizavod.org.rs/kontakt

·       Katarína Platznerová, stredoškolská pedagogička, Gymnázium Garciu Lorcu, Bratislava, https://www.gymhron.sk/ucitelia; nositeľka Ceny Vladimíra Jochmanna Vzdelávacej nadácie Jána Husa https://www.vnjh.cz/stredni-skoly/labyrint-sveta-cena-vladimira-jochmanna-pro-ucitele/minule-rocniky/

·       Vladimír Potančok, odborný pracovník, redaktor časopisu Slovenský národopis, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, redaktor a moderátor RTVS, https://uesa.sav.sk/?q=sk/vladimir-potancok-mgr; https://fm.rtvs.sk/ludia/moderatori-vecerneho-vysielania/5354/potkan_fm

·       Eleonóra Sándor, tajomníčka Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien http://www.nrsr.sk

·       Lucia Segľová, výskumná pracovníčka, Univerzita Prešov, Ústav rómskych štúdií  https://www.unipo.sk/cjknm/hlavne-sekcie/urs/kontakt/

·       Martina Sekulová, vedecká pracovníčka, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, https://uesa.sav.sk/?q=sk/martina-sekulova-mgr-phd-0

·       Barbora Morongová (rod. Skraková), riaditeľka Odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva, Ministerstvo kultúry SR, https://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo/

·       Mária Straková, sólová interpretka, pedagogička ľudového spevu, http://www.mariastrakova.sk/sk

·       Kamil Sládek, predseda Centra pre európsku politiku, https://cep.sk/kontakt/

·       Michal Šipoš, vedecký pracovník, Ústav etnológie AV ČR, Praha, http://www.eu.avcr.cz/cs/pracovnici/michal-sipos/

·       Michaela Škodová, kurátorka, Novohradské múzeum a galéria, Lučenec  http://www.nmg.sk/Informacie_o_nas.html

·       Helena Tužinská (rod. Vagačová), docentka, vysokoškolská pedagogička, FiF UK, Filozofická fakulta UK v Bratislave, https://fphil.uniba.sk/helenatuzinska/

·       Michal Uhrin, vysokoškolský učiteľ, FiF UK, https://fphil.uniba.sk/index.php?id=8465, ocenený cenou prezidenta Kisku, študentská osobnosť akademického roka 2017-2018, https://www.jci.sk/studentska-osobnost-slovenska-akad-r-2017-2018/

·       Rozália Vlásková, redaktorka, Rádio Junior, https://junior.rtvs.sk/kontakty

·      Ľubica Voľanská, rodená Herzánová, vedecká pracovníčka, hlavná redaktorka časopisu Slovenský národopis, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, https://uesa.sav.sk/?q=sk/lubica-volanska-herzanova-mgr-phd, predsedníčka Hodnotiaceho orgánu Medzivládneho výboru Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (2003) pre cyklus zápisov v roku 2021, UNESCO, https://www.ludovakultura.sk/lv-predsednicka-hodnotiaceho-organu-mv-unesco/

·       Tomáš Winkler, vedecký pracovník, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti


Úspešní absolventi študijného programu história:

 

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., riaditeľ HÚ SAV

Mgr. Marek Púčik, PhD., vedecký pracovník, SNA

Mgr. Andrej Solár, riaditeľ Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, SNM

Mgr. Martin Miti Kováč, riaditeľ Ústredného archívu a Centra histórie ECAV na Slovensku

Mgr. Daniel Gahér, PhD., Archív Pamiatkového ústavu SR

Mgr. Lucia Habancová, hovorkyňa BSK ; moderátorka

Mgr. Katarína Muziková, PhD., odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka

Mgr. Janka Medveďová, PhD., odborná asistentka na katedra pedagogiky a andragogiky;

Mgr. Marián Hochel, PhD., vedúci Oddělení muzeologie, památkové péče a kulturního dědictví, novodobé dějiny FPF Slezské univerzity v Opavě

Mgr. Matej Gogola, PhD., Lekárska fakulta UK, Ústav sociálneho lekárstva a lek.etiky, Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva

Mgr. Adam Mesiarkin, PhD.,  Lekárska fakulta UK, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva

Mgr. Marek Meško, PhD., Univerzita v Hradci Králové (predtým Masarykova Univerzita v Brne), dejiny vojenstva (predtým Vojenský historický ústav)

Mgr. Zuzana Černáková, PhD., Úrad Predsedníctva SAV

Mgr. Denisa Nešťáková, PhD., Herder Institut für historiche Ostmitteleuropaforschung , Marburg (SRN) 

Mgr. Peter Bystrický, PhD.,  Historický ústav SAV

Mgr. Peter Macho, PhD., Historický ústav SAV

Mgr. Barbora Buzássyová, PhD., Historický ústav SAV

Mgr. Michala Lônčíková, PhD., Masarykův ústav a Archiv AV ČR Praha

Mgr. Boris Strečanský, senior expert v Centre pre filantropiu (rozvoj darcovstva a občianskej spoločnosti)

Mgr. Dionýz Hochel, Európsky parlament, Kancelária na Slovensku

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Študijný program etnológia – história  poskytuje široko koncipovaný vedomostný základ pre orientáciu absolventa v tých odvetviach spoločenskej praxe, ktoré vyžadujú porozumenie pre kultúrne tradície a kultúrne dedičstvo, medzikultúrnu komunikáciu, prezentáciu spoločenských a kultúrnych faktov a vzťahov v médiách a konkrétnej spoločenskej praxi. Zamestnávatelia hodnotia kvalitu študijného programu pozitívne. Nakoľko väčšina  absolventov bakalárskeho študijného programu zatiaľ kontinuálne pokračuje v štúdiu na magisterskom stupni, vyjadrenia zamestnávateľov sa vzťahujú na absolventov nadväzujúcich magisterských študijných programov. Zamestnávatelia hodnotia kvalitu študijného programu pozitívne. V prílohách sú vyjadrenia nasledujúcich zamestnávateľov:

·       Fond na podporu kultúry národnostných menšín

·       Nadácia Pontis

·       Slovenské národné múzeum – Historické múzeum v Bratislave

·       Slovenské národné múzeum – Múzeum v Martine

·       Ústredie ľudovej umeleckej výroby

·       Historický ústav SAV

·       Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Rada študijného programu etnológia - história bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu etnológia- história:

·       prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., hlavná zodpovedná osoba/garant

·       Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc., spolugarant

·       doc. RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD., spolugarant

·       Mgr. Juraj Janto, PhD., spolugarant

·       doc. Mgr. Eva Škorvanková, PhD., spolugarant

·       doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD., spolugarant

·       Mgr. Norbert Maur, PhD., zástupca zamestnávateľov (Nadácia Pontis)

·       Bc. Eva Thonhauserová, zástupca študentov

·       prof. Miroslav Daniš, CSc., spolugarant

·       doc. Mgr. Martin Vašš, PhD., spolugarant

·       Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.

·       Mgr. Peter Benka, PhD.;

·       Mgr. Juraj Kucharík, zástupca zamestnávateľov (Historické múzeum SNM)

·       Marián Okres, zástupca študentov

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-        podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-        klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-        sylaby predmetu,

-        výsledky vzdelávania,

-        povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116 https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 180 pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

-        počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia 96

-        počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia 57

-        počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia 9

-        počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia 18


Počty kreditov za všetky predmety sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

Študijný program etnológia - história má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/etnologia-historia/

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:


g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

·       Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf

·       Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

·       Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf


Informácie o mobilitách pre študentov študijného programu etnológia sú uvedené na webovej stránke Katedry archeológie a kultúrnej antropológie FiF UK: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-archeologie-a-kulturnej-antropologie/sekcia-etnologie-a-kulturnej-antropologie/studium/mobility/

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD. (helena.tuzinska@uniba.sk, Gondova 2, 811 02 Bratislava, miestnosť č, 313, https://fphil.uniba.sk/helenatuzinska/),

 

Informácie o mobilitách pre študentov študijného programu v kombinácii s históriou sú uvedené na webových stránkach Katedry všeobecných dejín https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vseobecnych-dejin/studium/zahranicne-mobility/ a Katedry slovenských dejín https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksd/studium/medzinarodne-mobility/


Katedrovým koordinátorom pre mobility pre katedry histórie sú :

Mgr. et Mgr. Daniela Rošková, PhD. daniela.roskova@uniba.sk; Katedra všeobecných dejín, S-423, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vseobecnych-dejin/clenovia-katedry/daniela-roskova/

 

Mgr. Stanislava Kuzmová, MA, PhD. stanislava.kuzmova@uniba.sk; Katedra slovenských dejín, S-407, Filozofická

fakulta UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksd/staff/mgr-stanislava-kuzmova-ma-phd/    


h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry archeológie a kultúrnej antropológie FiF UK: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-archeologie-a-kulturnej-antropologie/sekcia-etnologie-a-kulturnej-antropologie/studium/zaverecne-prace/

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webových stránkach Katedry slovenských dejín: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksd/studium/zaverecne-prace/  a Katedry všeobecných dejín: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vseobecnych-dejin/studium/zaverecne-prace/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu etnológia história má bakalárska práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:


·       Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 14 a 15

·       Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

·       Univerzite Komenského v Bratislave

·       Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k bakalárskej práci a Obhajoba bakalárskej práce.

·       Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK.

·       Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke katedry k záverečným prácam.

·       Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53.

·       Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty k záverečným prácam.


Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:

Študenti študijného programu etnológia história majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK.

·       Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty.

·       Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.


·       Zoznam univerzít, s ktorými Katedra etnológie realizuje výmenu v rámci mobilít Erasmus+ a CEEPUS, ako aj bilaterálnych dohôd, je uvedený na webovej stránke Katedry etnológie FiF UK: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-etnologie-a-muzeologie/etnologia/studium/mobility/

 

·       Katedry histórie (KSD a KVD) realizujú v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s 20 univerzitami v ČR (Olomouc, Praha, Opava, Plzeň, Hradec Králové, České Budějovice) v Poľsku (Wroclaw, Krakow, Gdansk), V Nemecku (Chemnitz, Leipzig, Göttingen) v Maďarsku (Budapešť, Szeged), v Slovinsku (Ljubljana), v Chorvátsku (Záhreb), v Taliansku (Cassiino), Bulharsku (Veliko Tarnovo), Izraeli (Akko), Bielorusku (Minsk)

 

·       Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné tu:https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/uzatvorene-zmluvy-erasmus

·       Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf


Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

 

·       Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10

·       Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83

·       Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10

·       Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov.

 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam.


Študenti študijného programu etnológia – história majú k dispozícii aj Etický kódex Národopisnej spoločnosti Slovenska, ktorý sa vzťahuje na vykonanie terénneho etnografického výskumu (http://www.nss.sav.sk/wp-content/uploads/EtickyKodexNSS.pdf)


Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK.

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

 

·       Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65:

·       Vnútorný predpis UK č. 23/2022 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK.

 

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka

Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., pôsobí na funkčnom mieste profesora, roman.holec@uniba.sk (hlavná zodpovedná osoba študijného programu, osoba zodpovedná za ucelenú časť študijného programu – história)

 

Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc., pôsobí na funkčnom mieste profesora, marta.botikova@uniba.sk, (osoba zodpovedná za ucelenú časť študijného programu – etnológia)

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/aktualnyAR/FiF/SK/bxETHI.xml

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety ŠP sú dostupné v AIS2: https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/aktualnyAR/FiF/SK/bxETHI.xml

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Odkazy na register pracovníkov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH, ktoré sú dostupné v AIS2.


Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc., marta.botikova@uniba.sk

doc. RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD., tatiana.buzekova@uniba.sk

Mgr. Juraj Janto, PhD., juraj.janto@uniba.sk

doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD., helena.tuzinska@uniba.sk

Mgr. Michal Uhrin, PhD., michal.uhrin@uniba.sk

Témy záverečných prác s menami školiteľov sú uvedené na stránke:https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-archeologie-a-kulturnej-antropologie/sekcia-etnologie-a-kulturnej-antropologie/studium/zaverecne-prace/


Prof. Miroslav Daniš, CSc.,  miroslav.danis@uniba.sk

Prof. Eduard Nižňanský, CSc., eduard.niznansky@uniba.sk

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., vincent.mucska@uniba.sk

Prof. Mgr. Martin Hurbanič, PhD., martin.hurbanič@uniba.sk

doc. Mgr. Eva Škorvanková, PhD., eva.skorvankova@uniba.sk

doc. Mgr. Dušan Zupka, PhD., dusan.zupka@uniba.sk

Mgr. et Mgr. Daniela Rošková, PhD., daniela.roskova@uniba.sk

Mgr. et Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD., daniela.hrnciarova@uniba.sk

Mgr. PhDr. Lukáš Rybár, PhD., lukas.rybar@uniba.sk

Mgr. Matej Ivančík, PhD., matej.ivancik@uniba.sk

Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., roman.holec@uniba.sk

Prof. Martin Homza, Dr., martin.homza@uniba.sk

doc. Mgr. Martin Vašš, PhD., martin.vass@uniba.sk

doc. PhDr. Peter Podolan, PhD.peter.podolan@uniba.sk

PhDr. Eva Benková, PhD., eva.benkova@uniba.sk

Mgr. Peter Benka, PhD.peter.benka@uniba.sk

PhDr. Jakub Palko, PhD., jakub.palko@uniba.sk 

Mgr. Stanislava Kuzmová, MA, PhD., stanislava.kuzmova@uniba.sk

Mgr. Adam Mesiarkin, PhD., adam.mesiarkin@fmed.uniba.sk

Mgr. Ivana Lukáč Labancová, PhD., labancova11@uniba.sk

Mgr. Peter Vanek, PhD., peter.vanek@uniba.sk


Témy záverečných prác s menami školiteľov sú uvedené na stránke:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-ppracoviska/ksd/studium/zaverecne-prace/ 

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vseobecnych-dejin/studium/zaverecne-prace/

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú dostupné v AIS2: https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Bc. Eva Thonhauserová, thonhauserova2@uniba.sk; Marián Okres, okres1@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. Juraj Janto, PhD., juraj.janto@uniba.sk, Gondova 2, 8102 Bratislava, miestnosť č. 321, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-archeologie-a-kulturnej-antropologie/clenovia-katedry/juraj-janto/


Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.; Gondova 2, 8102 Bratislava, miestnosť č. S - 423; daniela.hrnciarova@uniba.sk; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vseobecnych-dejin/clenovia-katedry/daniela-hrnciarova/

Mgr. Peter Benka, PhD. Gondova 2, 8102 Bratislava, miestnosť č. S - 403, peter.benka@uniba.sk; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksd/staff/mgr-peter-benka-phd/

 


Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

•   Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v Organizačnom poriadku fakulty.

•   Na Katedre archeológie a kultúrnej antropológie je študentom k dispozícii sekretariát: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-archeologie-a-kulturnej-antropologie/kontakt/

• Na Katedre všeobecných dejín a Katedre slovenských dejín je k dispozícii sekretariát katedier histórie: Jana Štrbová jana.strbova@uniba.sk+421 2 9013 2012; Šafárikovo námestie 6, IV. posch., Š426; úradné hodiny: Po - Pia 9:30 - 12:30 (počas akademického roka) Po - Pia 9:00 - 10:30 (počas prázdnin)

•   Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu etnológia – história  sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na treťom poschodí situované pracovisko Katedry archeológie a kultúrnej antropológie FiF UK. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta aj vo výučbových priestoroch v budove na na Múzejnej ulici a na Šafárikovom námestí č. 6, kde sú na štvrtom poschodí situované pracoviská Katedry slovenských dejín a Katedry všeobecných dejín FiF UK.

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2, v budove na Šafárikovom námestí je 7 učební s kapacitou 325 miest a rozlohou 428m2, v budove na Múzejnej ulici je 20 učební s kapacitou 724 miest a rozlohou 1 003m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/)

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra etnológie a muzeológie podľa zamerania študijného programu.

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a v čiastkových knižniciach Katedry etnológie a muzeológie a Katedry slovenských dejín a Katedry všeobecných dejín. 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

·        Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

·        Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2023/Vp_2023_14.pdf

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

Študenti katedier histórie majú k dispozícii knižničné služby čiastkovej tzv. knižnice Historického seminára (Šafárikovo námestie č. 6, 811 02, S-425, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksd/kniznica-historicky-seminar/), ktorá patrí k najstarším a najväčším seminárnym (odborným) knižniciam na fakulte s fondom pozostávajúcim z  vyše  37 000 zväzkov. Knižnica uchováva aj historický knižničný fond, ktorý tvorí cca 1500 knižničných jednotiek pochádzajúcich z obdobia 17. – 1. polovice 19. storočia.  Knižnica má 35 miest na štúdium, 2 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie.


c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

·         Manuál MS TEAMS pre študentov

·         Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

·         E-learningový portál Moodle

·         Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

·         Zoznam partnerov s charakteristikou ich participácie:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/partnerske-institucie-vyucba/

·         Slovenské národné múzeum: dohoda o spolupráci na úrovni fakulty ohľadne výučby niektorých kurzov v priestoroch a národnostných múzeách SNM (napr. uskutočnilo sa vyučovanie kurzov Etnografické múzeá, Etnické štúdiá, blokové vyučovanie Dejín etnológie v SNM - Etnografické múzeum v Martine, odborné exkurzie v priestoroch a súčastiach SNM)

·         Samosprávy obcí pri organizovaní terénneho výskumu študentov 1. ročníka. Dohody sa týkajú povolenia vykonávať výskum v obci, ubytovania študentov, prípadne publikovania zozbieraných etnografických dát v rámci obecnej monografie.

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/poziadavky/

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

·         Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·         Študentská anketa

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

Spätnú väzbu učitelia študijného programu etnológia získavajú priebežne, na konci každej hodiny, aj na konci semestra, v rámci svojich kurzov. Ďalším postupom je komunikácia s volenými zástupcami/zástupkyňami študentov (richtármi a richtárkami ročníkov), ktoré ich spätnú väzbu sprostredkovávajú na pravidelných zasadnutiach katedry.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

  

Absolventi študijného programu etnológia sa stretávajú na pravidelných každoročných seminároch, ktoré sa konajú vždy v zimnom semestri akademického roka. Na týchto seminároch dostávajú informácie o vývoji odboru na Katedre etnológie a majú možnosť diskutovať s učiteľmi a študentmi. Ich odporúčania sa vedením katedry berú do úvahy.Komunikácia s absolventmi študijného programu etnológia a získanie ich spätnej väzby sa uskutočňuje prostredníctvom facebookovej stránky Katedry etnológie a muzeológie FiF UK: https://www.facebook.com/etnologiaUK/Vyjadrenia absolventov študijného programu etnológia sú umiestnené na webovej stránke Katedry archeológie a kultúrnej antropológie FiF UK: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-archeologie-a-kulturnej-antropologie/sekcia-etnologie-a-kulturnej-antropologie/studium/absolventi/ a na facebookovej stránke: https://www.facebook.com/etnologiaUK/videos

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).