Opis študijného programu
Študijný program boAMD - archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
29.03.2021
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
26.09.2023
Odkaz na výsledky ostatného periodického hodnotenia študijného programu vysokou školou:
nevzťahuje sa na tento študijný program
Odkaz na hodnotiacu správu k žiadosti o akreditáciu študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.:
https://is.saavs.sk/attachments/download/33820/hodnotiaca_sprava-11897.pdf
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva (184512)
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň, kód 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
7115. Historické vedy; 0222, 0322
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

nevzťahuje sa na tento študijný program

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
tri roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/otvarane/ (bakalársky stupeň); Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/ (bakalársky stupeň); Celkový počet študentov študijného programu: Bakalárske štúdium (uniba.sk) (bakalársky stupeň)
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Absolventi bakalárskeho študijného programu Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva v rámci študijného odboru Historické vedy získajú vedomosti, zručnosti a kompetencie z pomocných vied historických (najmä paleografie, diplomatiky, sfragistiky, heraldiky a pod.), muzeológie, archívnictva, histórie, dejín správy a dostanú základnú jazykovú výbavu na prácu s originálnym historickým materiálom (latinčina a podľa vybraných modulov nemčina a/alebo maďarčina, stará slovenčina a čeština). Zároveň získajú základný prehľad o digitalizácii historického dedičstva, moderných formách sprístupňovania historického dedičstva, o analýze (historických) dát a informačných systémoch pre archívne, múzejné a ostatné pamäťové inštitúcie (v predmetoch ako Informačné systémy, Analýza a vizualizácia dát, Digitalizácia historického dedičstva alebo Základy informatiky pre archivárov a muzeológov).

Prvý rok štúdia študijného programu je spoločný, v druhom a treťom roku štúdia majú študenti k dispozícii dva moduly (skupinové trajektórie) v štúdiu: modul archívnictvo a modul muzeológia. Absolventi oboch modulov budú mať vedomosti z dejín Slovenska a digitalizácie ako aj analýzy dát a dobrú jazykovú výbavu pre prácu s historickým písomným materiálom. V module Archívnictvo navyše získajú prioritné vzdelanie v pomocných vedách historických, archívnictve a správe registratúry ako aj základy vzdelania z muzeológie. Naopak v module muzeológia získajú absolventi vedomosti, ktoré ich primárne budú predurčovať na prácu s nepísomnými historickými prameňmi (najmä muzeálnymi zbierkami) a zároveň získajú prehľadné vedomosti z pomocných vied historických a archívnictva.

 

Absolventi študijného programu Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva so zameraním na modul archívnictvo získajú:

- teoretické vedomosti - prehľad vo všeobecných a slovenských dejinách; oboznámenie sa s metodológiou a súčasným stavom poznania v oblasti pomocných vied historických a dejín správy, muzeológie ako aj digitalizácie a spracovania historických dát; orientácia v ťažiskových teoretických problémoch archivistiky a muzeológie, prehľad v archívnej a múzejnej legislatíve a terminológii;

praktické schopnosti a zručnosti - zvládnutie základnej logistiky prác v archíve a múzeu, schopnosť vypracovať návrh na registratúrny poriadok a registratúrny plán, zabezpečiť základnú správu registratúry a trvanlivosť registratúrneho záznamu v klasickej aj elektronickej podobe, realizovať vyraďovanie registratúrnych záznamov v súlade s platnou legislatívou, zakladať a viesť evidenciu archívnych dokumentov, manipulovať s archívnym fondom a schopnosť zhotoviť základné archívne pomôcky k jednoduchším archívnym fondom;

doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti – jazykové kompetencie (možnosť rozšíriť alebo prehĺbiť v rámci partnerských zahraničných pracovísk napr. v rámci Erasmus – praxe); schopnosť zvyšovať svoje vedomosti samoštúdiom odbornej literatúry; organizácia vlastnej práce v rámci stanovených úloh; základy vedeckého publikovania vlastných výskumov; verejná prezentácia výsledkov svojej práce a vytváranie vizuálnych podkladov pre takéto prezentácie a pod.

 

Na základe uvedeného bude pripravený pre prácu s historickými reliktami písomnej (a parciálne aj materiálnej) kultúry. Bude schopný spravovať registratúry štátnych, verejných a súkromných organizácií, spoločností a podnikov. Ako odborný pracovník archívu môže zabezpečovať predarchívnu starostlivosť a preberanie archívnych dokumentov od pôvodcov registratúr, vie analyzovať archívne dokumenty a zhotovovať k nim archívne pomôcky. Má znalosti o archívnej teórii a praxi, o archívnej terminológii a legislatíve, vie uplatniť vedomosti z pomocných vied historických, histórie, využívať špeciálne jazykové školenie. Je však pripravený aj na celý rad administratívnych povolaní v štátnej, verejnej aj súkromnej sfére.

 

Absolventi študijného programu Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva so zameraním na modul muzeológia získajú:

 

- teoretické vedomosti: prehľad vo všeobecných a slovenských dejinách; základy historického vývoja muzeológie a ochrany pamiatok a celkovo historického dedičstva, terminológie a metodologických problémov; prehľad v múzejnej a archívnej legislatíve; základy teoretického vývoja pomocných vied historických; vedomosti o východiskách a priebehu digitalizácie historického dedičstva a filozofii spracovania historických dát;

- praktické schopnosti a zručnosti: absolvent zvládne základnú logistiku prác v múzeu a archíve, získa schopnosť podieľať sa na akvizícii a spracúvaní múzejných zbierok a ich dokumentácii vrátane prvostupňovej dokumentácie; zároveň sa vie aktívne spolupodieľať na príprave múzejných výstav a ich prezentácii, vrátane lektorských výkladov; v spolupráci s múzejným pedagógom je schopný pripraviť múzejné programy zamerané na jednotlivé kategórie návštevníkov a vypracovať printové, vizuálne a multimediálne podklady;

doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: jazykové kompetencie (možnosť rozšíriť alebo prehĺbiť v rámci partnerských zahraničných pracovísk napr. v rámci Erasmus – praxe) – vzhľadom na množstvo latinských, nemeckých a maďarských textov v múzeách bude absolvent pripravený na sofistikovanú prácu s múzejnými zbierkami; bude mať schopnosť zvyšovať svoje vedomosti samoštúdiom odbornej literatúry a organizovať vlastnú prácu v rámci stanovených úloh; bude vedieť postaviť základy vedeckého publikovania vlastných výskumov, verejne prezentovať výsledky svojej práce a vytvárať vizuálnych podkladov pre takéto prezentácie.

 

Absolventi modulu muzeológia budú pripravení pre prácu s historickými dokladmi materiálnej (a do veľkej miery aj písomnej) kultúry. Budú schopní spravovať a prezentovať múzejné zbierky, ale aj pripravovať a realizovať múzejno-pedagogické aktivity, zabezpečovať základnú fyzickú ochranu predmetov, publikovať odborné aj vedecké práce z oblasti kultúrneho dedičstva a využívať jazykové znalosti nielen v komunikácii so zahraničnými návštevníkmi, ale aj s partnermi z iných pamäťových inštitúcií, napríklad pri mobilite zbierok. Ako odborní pracovníci múzeí môžu realizovať akvizičnú aj deakvizičnú politiku múzea, pripravovať dokumentáciu predmetov i sprievodných informácií, pripravovať a realizovať expozície aj krátkodobé, napríklad putovné výstavy, realizovať programy s rámci public relations atď., zabezpečovať primárne spracovanie zbierok, ich základnú analýzu a vytváranie metadát v rámci prebiehajúcej digitalizácii múzejných zbierok, ktoré sa využívajú v rámci dokumentačnej a prezentačnej činnosti múzeí. Študenti sú pripravovaní zaujímať nižšie, neskôr aj vyššie manažérske funkcie v pamäťových inštitúciách.

 

Reálne naplnenie cieľov a priblíženie profilu absolventa očakávaniam pracovného trhu je garantované pomerne vysokou mierou praxe u potenciálnych zamestnávateľov (hlavne archívy a múzeá). Počas troch rokov štúdia študenti absolvujú exkurzie (minimálne jednu päťdňovú do vybraných archívov a múzeí) ale navyše aj 4 týždne odbornej praxe vo vybranej pamäťovej inštitúcii v rámci Slovenska alebo v zahraničí (s väčšinou relevantných pracovísk majú pedagógovia zabezpečujúci študijný program resp. ich katedry zmluvne zabezpečené vzťahy).

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Už v rámci bakalárskeho študijného programu sa absolventi môžu vybrať po študijnej trajektórii venovanej viac archívnictvu alebo viac muzeológii. Ti prví budú môcť pracovať predovšetkým ako archivári vo všetkých typoch archívov (štátne, špecializované, cirkevné...), v registratúrach štátnych aj súkromných inštitúcií; tí druhí sú skôr orientovaní na prácu v múzeách a na pamiatkových úradoch. Jedni aj druhí budú (najmä vďaka bloku pomocných vied historických) do veľkej miery pripravení aj na prácu v pamäťových inštitúciách vo všeobecnosti. Vzhľadom na základy digitalizácie a využívania digitálnych zručností pri analýze a sprístupňovaní humanitných informácií budú kvalifikovaní aj pre prácu pri veľkých digitalizačných projektoch, ale aj pre výkon všeobecných administratívno-správnych činností vo verejnej a súkromnej sfére (povolania v štátnych úradoch ako sú ministerstvá alebo v samosprávnej administratíve – napr. referenti odborov, asistenti administratívy v súkromnej sfére a pod.). Vzhľadom na očakávané projekty smerujúce k ďalšej digitalizácii historického (a v širšom slova zmysle aj kultúrneho) dedičstva budú absolventi schopní pracovať aj v súkromných firmách orientovaných na tento druh činnosti alebo realizovať komerčné genealogické poradenstvo (súkromní genealógovia). Vzhľadom na širokú jazykovú podporu sa predpokladá aj zamestnanie v diplomatických službách (ako doteraz pri viacerých absolventoch študijného programu Archívnictvo).

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Študijný program nevyžaduje stanovisko zainteresovanej strany, no je úzko previazaný s potenciálnymi zamestnávateľskými a profesijnými organizáciami (napr. Spoločnosť slovenských archivárov, Ministerstvo vnútra SR - Slovenský národný archív, jednotlivé štátne archívy a ich pracoviská a špecializované pracoviská, Zväz múzeí Slovenska, Slovenské národné múzeum, Múzeum mesta Bratislavy, ďalšie regionálne a špecializované múzeá a pod.).

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Nový bakalársky študijný program vznikol fúziou jadier predtým samostatného študijného programu archívnictvo a študijného programu muzeológia a kultúrne dedičstvo. Vzhľadom na možnosť výberu medzi modulom orientovaným viac na archívnictvo a ďalším viac na muzeológiu získajú absolventi nielen vedomosti, zručnosti a schopnosti z pôvodne samostatných študijných programov, ale aj základné znalosti a zručnosti z ďalšej sféry ľudského poznania, čo zväčší ich kariérne šance. Väčšia orientácia oboch modulov na digitalizáciu historického dedičstva je napokon tým najdôležitejším inovatívnym prvkom nového študijného programu, ktorý zaručuje, že absolventi budú vítaní vo všetkých pamäťových inštitúciách (a vzhľadom na jazykovú výbavu) nielen na Slovensku, ale potenciálne aj v zahraničí.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Príklady úspešných absolventov doterajšieho študijného programu Archívnictvo:

PhDr. Radoslav Ragač, PhDr. (Ministerstvo kultúry SR), Dr. Ivan Tichý (riaditeľ MV SR - Slovenského národného archívu), PhDr. Mária Mrižová (riaditeľka Odboru archívov a registratúr MV SR), riaditelia/-ky Štátneho archívu v Trnave, Trenčíne, Nitre atď., prof. Pavol Tišliar (Masarykova univerzita Brno), Dr. Miroslav Lacko (Ostravská univerzita v Ostrave), Mgr. M. A. Zuzana Rácová (Archiv der Veterinär-Universität Wien), Mgr. Lucia Hoľanová (Národní archiv - Praha), Mgr. Andrea Farkas (Magyar Nemzeti Levéltár - Budapest) a iní.


Príklady úspešných absolventov študijného programu Muzeológia a kultúrne dedičstvo: Mgr. Marcela Horváthová, Mgr. Anita Lévaiová a Bc. Kristián Horváth (Slovenské národné múzeum), Mgr. Zuzana Danihelová (ÚĽUV), PhDr. János Húshegyi (Mestské múzeum Senec), Mgr. Marianna Tutková a Mgr. Nela Szabóová (dnes interné doktorandky, M. Tutková predtým Zetor Gallery v Brne), Mgr. Lenka Vargová, PhD. (UK Bratislava), Mgr. Miroslava Žažová (Malokarpatské múzeum v Pezinku), Mgr. Dalibor Uhlár (Slovenské centrum dizajnu) a iní.

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Podľa zmluvy s Ministerstvom vnútra SR sa minimálne raz ročne koná spoločné stretnutie zástupcov OAR MV SR so zástupcami Katedry archívnictva a muzeológie FiF UK, na ktorom spoločne preberáme aktuálne aj dlhodobé ciele slovenského archívnictva. Učitelia FiF UK prispôsobujú obsah aj formu svojich predmetov trendom nielen v slovenskom archívnictve, ale aj strategickým smerovaniam relevantných disciplín v okolitých štátoch (udržiavame kontakty prostredníctvom praxí, exkurzií ale aj vedeckých projektov či podujatí s podobne orientovanými pracoviskami na univerzitách, akadémiách ale aj s potenciálnymi zamestnávateľmi našich študentov). Prostredníctvom sociálnych sietí (facebookový profil katedry) sú absolventi v kontakte s katedrou a dochádza k obojstrannej výmene informácií (aj ohľadom kvality študijného programu, uplatnenia absolventov a možností zlepšovania prípravy pre prax). Zamestnávatelia majú možnosť vyjadriť spätnú väzbu aj v hodnotení praxí našich študentov (či sú dostatočne pripravení, ak nie, v ktorej oblasti sú najväčšie nedostatky). Najväčšou platformou pre spätnú väzbu zo strany zamestnávateľov sú každoročné Archívne dni, na ktorých sa predstavitelia katedry stretávajú so zástupcami archívov z celej SR a okolitých štátov, pričom dochádza k obojstrannej spätnej väzbe.

Pedagógovia a študenti bývalého študijného programu Muzeológia (dnešný modul muzeológia v rámci študijného programu Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva) sa podieľajú na spolupráci s múzeami a s inými pamäťovými inštitúciami a na akreditovaných kurzoch organizovaných pre zamestnancov múzeí (napr. akreditovaný kurz Múzejnej pedagogiky organizovaný SNM), čím je zabezpečené prepojenie teoretických poznatkov pri štúdiu odboru s praxou. Pracovníci zabezpečujúci študijný program a angažujú v činnosti profesijných združení múzeí (Zväz múzeí na Slovensku a jeho jednotlivé odborné špecializované komisie, slovenská komisia medzinárodnej rady múzeí ICOM), spolupracujú na spoločných projektoch. Študenti v rámci študentskej praxe získavajú potrebné odborné znalosti a zručnosti, zapájajú sa tiež do zabezpečovania odborných podujatí a konferencií. V spolupráci s vybranými múzeami a ďalšími pamäťovými inštitúciami sa napríklad podieľajú na praktickej príprave výstav (cyklus výstav k histórii Petržalky v spolupráci s Miestnou knižnicou Petržalka, výstava k histórii bicykla v STM-Múzeu dopravy v Bratislave). Pedagógovia doterajšieho študijného programu Muzeológia fungujú aj ako neformálna poradenská skupina pre potreby slovenského múzejníctva. Existuje obojstranná informačná výmena a spätná väzba zo strany spolupracujúcich organizácií a potenciálnych zamestnávateľov.


4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Rada študijného programu archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva: prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS. PhD. (predseda), doc. Jan Dolák, Ph.D.; doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.; doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.; doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.; PhDr. Michal Duchoň, PhD. (zástupca zamestnávateľov - Hlavné mesto SR Bratislava - Archív mesta Bratislavy), Bianka Müllerová (zástupca študentov).

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/archivnictvo-muzeologia-a-digitalizacia-historickeho-dedicstva/.


Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-          podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-          klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-          sylaby predmetu,

-          výsledky vzdelávania,

-          povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2 prípadne v ďalších budovách, v ktorých fakulta realizuje výučbu – ide najmä o priestory Historickej budovy UK v Bratislave (Šafárikovo námestie 6 v Bratislave). Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


Bližšie informácie sú uvedené na stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/archivnictvo-muzeologia-a-digitalizacia-historickeho-dedicstva/

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 180 pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť)
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

-      počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 84

-      počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 65

-      počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 19

-      počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: nevzťahuje sa na tento typ študijného programu

-      počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 12

-      počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 6

-      počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch: nevzťahuje sa na tento typ študijného programu: nevzťahuje sa na tento študijný program

-      počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: nevzťahuje sa na tento typ študijného programu: nevzťahuje sa na tento študijný program

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

 

Študijný program archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva, má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/archivnictvo-muzeologia-a-digitalizacia-historickeho-dedicstva/

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

·        https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf

·        Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

·         Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: doc. PhDr. Jan Dolák, Ph.D. (jan.dolak@uniba.sk; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kam/clenovia-katedry/jan-dolak/)

katedra má samostatnú webovú stránku venovanú možnostiam mobilít pre študentov jej študijných programov: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kam/studium/erasmus/.

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry archívnictva a muzeológie FiF UK: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kam/studium/zaverecne-prace/.

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

·        https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf

·        Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

·        Univerzite Komenského v Bratislave

·        Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k bakalárskej práci a Obhajoba bakalárskej práce.

·        Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK.

·        Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke katedry k záverečným prácam.

·        Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53.

·        Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty k záverečným prácam.

 

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:

Študenti študijného programu informačné štúdiá, 1. stupeň majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK.

·       Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty.

·       Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.

 

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

 

·        Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10

·        Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83

·        Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10

·        Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov.

 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam.

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK.

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

 

·        Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65:

·        Vnútorný predpis UK č. 23/2022 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK.

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/archivnictvo-muzeologia-a-digitalizacia-historickeho-dedicstva/

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/


Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu: prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., profesor, juraj.sedivy@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“:

https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/archivnictvo-muzeologia-a-digitalizacia-historickeho-dedicstva/

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Vedecko-pedagogicko-umelecké charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety sú uvedené v akademickom informačnom systéme:

https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne:

https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/archivnictvo-muzeologia-a-digitalizacia-historickeho-dedicstva/

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS. PhD., juraj.sedivy@uniba.sk

doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD., frederik.federmayer@uniba.sk

Mgr. Balázs Csiba, PhD., balazs.csiba@uniba.sk

Mgr. Ján Valo, PhD., jan.valo@uniba.sk

Mgr. Lenka Vargová, PhD., lenka.vargova@uniba.sk

doc. PhDr. Jan Dolák, Ph.D., jan.dolak@uniba.sk

doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., lubos.kacirek@uniba.sk


Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kam/studium/zaverecne-prace/

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/interne-materialy-fif-uk/vedeckoumelecko-pedagogicke-charakteristiky-ucitelov/

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Bianka Müllerová, mullerova49@uniba.sk (členka Rady študijného programu)

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. Ján Valo, PhD. jan.valo@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/valo/


Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (e-mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_7_2023.pdf

Na Katedre archívnictva a muzeológie je študentom k dispozícii sekretariát: Jana Štrbová, PhD. https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kam/kontakt/

Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, e-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, ako aj v Historickej budove UK na Šafárikovom námestí kde je na štvrtom podlaží situované pracovisko Katedry archívnictva a muzeológie FiF UK.

 

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/)

 

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra archívnictva a muzeológie FiF UK podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch: v plne vybavenom počítačovom laboratóriu, kde jeden počítač pripadá na jedného študenta (napr. učebňa G8) sa budú realizovať predmety z oblasti digitalizácie a informatiky. Digitálne technológie bude študijný program realizovať v učebni IT na Gondovej ulici (G8), kde bude k dispozícii pre každého študenta 1 PC (ak by sa na kurz prihlásilo viac študentov aj z iných ŠP, tak nie je problém doplniť o cca 5 – 7 notebookov vo vlastníctve katedry, z ktorých časť je určená bežne pre prácu dobrovoľníkov na pamäťovom portáli PamMap.sk).

 

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom). Keďže študijný program je orientovaný aj na digitalizáciu, tak súčasťou vybavenia domovskej katedry archívnictva je cca 7 notebookov, viacero stolových PC, 3 poloprofesionálne skenery (1 A3, 2x A4 Epson), 3 poloprofesionálne zostavy digitálnych fotoaparátov so statívmi a svietením (Nicon), prenosný dataprojektor s plátnom, digitálny diktafón. Muzeológia má samostatnú seminárnu miestnosť na Gondovej ulici pre 24 poslucháčov. Je vybavená dataprojektorom a ďalšími učebnými pomôckami s muzeologickým zameraním.

 

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

 

Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2023/Vp_2023_14.pdf „deviata časť“.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

 

Okrem toho Katedra archívnictva a muzeológie FiF UK disponuje vlastnou katedrovou knižnicou – Knižnica Historického seminára FiF UK https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kapvh/kniznica/), v ktorej sa nachádza knižničný fond v objeme 50 000 knižničných jednotiek. Knižnica má 10 miest na štúdium, 2 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Manuál MS TEAMS pre študentov

Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

E-learningový portál Moodle

Videonávody k dištančnej výučbe

https://uniba.sk/elearning


Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.
e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/poziadavky/ Postupy prijímania na štúdium:

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/


10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

·         Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·         Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

·         Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

·         Študijný program Archívnictvo, ktorý predchádzal študijnému programu Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva realizoval spätnú väzbu prostredníctvom každoročných stretnutí s absolventmi na tradičných Archívnych dňoch. Ale dáta pre efektívne manažovanie prichádzajú aj po formálnej linke prostredníctvom každoročných stretnutí s Odborom archívov a registratúr MV SR, ktoré je kvantitatívne najväčším zamestnávateľom absolventov modulu Archívnictvo. V rámci modulu Muzeológia získavame spätnú väzbu jednak prostredníctvom študentskej ankety, ako aj na odborných podujatiach organizovaných Zväzom múzeí na Slovensku. Neformálnym podujatím je každoročné stretnutie študentov a absolventov na predvianočnom stretnutí. Rovnako tak aj študijný program Muzeológia a kultúrne dedičstvo (predchádzajúci modelu Muzeológia v rámci ŠP AMD) komunikoval so zamestnávateľmi po oficiálnej linke aj neoficiálnymi (kolegiálnymi) spôsobmi a získané informácie pedagógovia vyhodnocovali a zapracúvali do študijných plánov na pravidelných poradách (minimálne 2-krát ročne).

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).