Opis študijného programu
Študijný program moAE - archeológia
Štúdium Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
04.09.2023
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
archeológia, 17669
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
2. stupeň, kód 767
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
15. Historické vedy; 0222
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
g) - Forma štúdia.
denná
i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk, anglický jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
dva roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/otvarane/ Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/ Celkový počet študentov študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/statistiky/mgr/
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Absolventi magisterského študijného programu Archeológia v rámci študijného odboru Historické vedy majú široké teoretické vedomosti vychádzajúce z kombinácie dvoch základných prístupov: systémového (chronologického) a prierezového (tematického). Disponujú poznatkami o sledovaných obdobiach kultúrneho vývoja, ovládajú špecifiká vývinu jednotlivých regiónov strednej Európy a dokážu sa orientovať v otázkach ťažiskových kultúrnych fenoménov. Môžu sa preukázať vysokým stupňom teoreticko-metodologickej kompetencie pri riešení stanovených vedeckých problémov.

 

Absolventi sa náležite orientujú v odbornej spisbe (materiálové, analytické a syntetické práce), samozrejmosťou je prehĺbená jazyková zdatnosť, predovšetkým v anglickom a v nemeckom jazyku (odborná terminológia). Sú schopní produkovať rôzne typy odborných a vedeckých výstupov (abstrakt, štúdia, poster, premietaná prezentácia), bezproblémovo uplatňovať techniku citovania a prezentovať pôvodné príspevky na vedeckých konferenciách.

 

Na požadovanej úrovni ovládajú všetky teoretické postupy a zručnosti potrebné na realizáciu terénneho výskumu a postexkavačné spracovanie nálezov. Sú schopní samostatnej práce v teréne pod vedením osoby s osobitnou odbornou spôsobilosťou. Výsledky výskumu dokážu zavŕšiť vypracovaním nálezovej správy. Súčasťou profilu absolventa je i prehľad v právnych aspektoch práce archeológa v našom prostredí.

 

Teoretické vedomosti absolventa:

- disponuje vedomosťami o kultúrnom vývoji a osídlení širšieho stredoeurópskeho priestoru od doby kamennej až po novovek,

- orientuje sa v problematike kultúrnych fenoménov, ktoré boli súčasťou vývoja spoločenstiev na študovanom území,

- nachádza vlastné riešenia problémov pri základnom komplexnom výskume v teréne, resp. pri práci s publikovaným prameňmi,

- je oboznámený s najnovšími metódami dokumentácie a deskripcie nálezových situácií a hnuteľných nálezov,

- je otvorený širokej interdisciplinárnej spolupráci (napr. geofyzikálny prieskum, antropológia, história a pomocné vedy historické, etnológia, dejiny umenia atď.),

- aktívne využíva inovatívne interdisciplinárne postupy na verifikáciu testovaných hypotéz a výsledkov,

- ovláda možnosti počítačovej podpory v archeológii.

 

Praktické schopnosti a zručnosti absolventa:

- aplikovať získané poznatky v praxi – v múzeách, vo vedeckých ústavoch SAV, v pamiatkových úradoch, v štátnej a verejnej správe,

- metodicky usmerňovať a riadiť tím pracovníkov terénneho archeologického výskumu a pri postexkavačnom spracovaní (evidenčnom, dokumentačnom, laboratórnom) nálezového fondu,

- prezentovať výsledky archeologického bádania formou publikačných výstupov (štúdie, monografie, katalógy), ako aj aktívnou účasťou na domácich i zahraničných konferenciách (prednášky a pod.),

- viesť tím odborných pracovníkov pri budovaní stálych expozícií, výstav, archeologických parkov a náučných chodníkov.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa:

- aktívne sa zapájať do organizácie kultúrnych a vedeckých podujatí,

- dodržiavať a aplikovať platnú legislatívu v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva,

- samostatne rozširovať svoje znalosti z vedného odboru a udržiavať si aktuálny prehľad o vývoji disciplíny, resp. špecializácie.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

archeológ, kurátor múzejnej zbierky, dokumentarista, odborný pracovník ústavu akadémie vied 

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave

Vlastivedné múzeum v Galante

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Možnosti uplatnenia v odbore poskytujú pre absolventov štúdia Archeologický ústav SAV, verejné vysoké školy, špecializované orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu (Pamiatkový úrad SR, Krajské pamiatkové úrady), múzeá (napr. Slovenské národné múzeum), mestské organizácie (napr. Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava) a súkromné archeologické spoločnosti vykonávajúce terénne výskumy. V Českej republike to sú najmä Archeologický ústav AV ČR a múzeá, v Rakúsku súkromné archeologické spoločnosti.

 

V rámci Slovenskej republiky nachádzajú absolventi zamestnanie najmä na referátoch pamiatkových úradov (oblasť ochrany kultúrneho dedičstva, výskum) a v súkromných archeologických spoločnostiach (záchranné terénne výskumy). Ďalej sa absolventi uplatňujú v muzeálnych inštitúciách rôznych zriaďovateľov, v menšej miere v prostredí verejných vysokých škôl a v Slovenskej akadémii vied. Celkovo ostáva v odbore pracovať približne polovica absolventov. Ostatní odchádzajú pracovať často do súkromného sektora, resp. podnikajú. Prípady nezamestnaných absolventov sú na trhu práce výnimočné a krátkodobé.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.

podpredsedu vlády SR, podpredseda SAV v Bratislave

Doc. PhDr. Ján Dekan, DrSc.

dekan FiF UK v Bratislave, prodekan FiF UK v Bratislave pre vedecký výskum, akademik SAV a ČSAV

Prof. PhDr. Bohuslav Chropovský, DrSc.

dlhoročný riaditeľ AÚ SAV v Nitre, akademik SAV a ČSAV, prezident UISPP pri UNESCO, nositeľ Pribinovho kríža I. stupňa

Mgr. Ladislav Snopko

minister kultúry ČSFR, oficier Rádu umenia a literatúry Francúzskej republiky

Prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc.

prodekanka FiF UK v Bratislave pre vedu a výskum, nositeľka Pribinovho kríža II. stupňa

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Vyjadrenia zamestnávateľov zahrnuté v prílohách tvoria súčasť tohto dokumentu.


4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

 

Rada študijného programu Archeológia bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu Archeológia: Univ. prof. Timothy Taylor, MA, PhD, FSA, FRSA (hlavná zodpovedná osoba / garant), doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. (spolugarant), Mgr. Martin Bača, PhD. (spolugarant), Mgr. Tomáš König, PhD. (spolugarant), Roderick B. Salisbury, M.A. Ph.D. (spolugarant), Mgr. Martin Novák, PhD. (Archeologický ústav AV ČR, Brno), Mgr. Natália Gerthoferová (študentka).

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/magisterske-studium/archeologia/ Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

 

-      podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-      klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-      sylaby predmetu,

-      výsledky vzdelávania,

-      povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu. Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom. Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra. Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce. Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výsledkov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu. Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Všetky informačné listy k predmetom študijného programu sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelisty/2023-2024/FiF/SK/moAE.pdf

 

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2, 811 02 Bratislava. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského stupňa štúdia je 120 pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu magisterskej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v magisterskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť): https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Kompletné znenie študijného plánu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je dostupné na webovej stránke fakulty: http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/aktualnyAR/FiF/SK/moAE.xml

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:Študijný program Archeológia (magisterský stupeň), má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/magisterske-studium/archeologia/


Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.


Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:


g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

 

Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf


Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

 

Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

Koordinátorom pre mobility študentov archeológie je: Mgr. Martin Bača, PhD. (martin.baca@uniba.sk, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1). Samostatná webová stránka venovaná možnostiam mobilít pre študentov archeológie: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-archeologie-a-kulturnej-antropologie/sekcia-archeologie/studium/zahranicne-mobility/

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry archeológie a kultúrnej antropológie: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-archeologie-a-kulturnej-antropologie/sekcia-archeologie/studium/zaverecne-prace/


i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

-      pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:

 

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Archeológia má magisterská práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:


Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 14 a 15


Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave


Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k bakalárskej práci a Obhajoba bakalárskej práce.


Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK.


Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke katedry k záverečným prácam.


Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53.


Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty k záverečným prácam.

 

-      možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:

 

Študenti študijného programu informačné štúdiá, 1. stupeň majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK.


Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty.


Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.

 

-      pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:

 

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:


Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10


Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83


Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10


Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov.

 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam.


-      postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:

 

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK.

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

-      postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:

 

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

 

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65.


Vnútorný predpis UK č. 23/2022 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK.

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke fakulty:

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelisty/2023-2024/FiF/SK/moAE.pdf

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/


Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Univ. prof. Timothy F. Taylor, MA, PhD, FSA, FRSA, profesor, timothy.taylor@uniba.sk 

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/magisterske-studium/archeologia/


Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Dostupné v AIS2.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne:

http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/aktualnyAR/FiF/SK/boAE.xml


Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).
f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Dostupné v AIS2.

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Natália Gerthoferová, gerthoferova1@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. Martin Bača, PhD., martin.baca@uniba.sk

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bc-mgr/studijni-poradcovia/


Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. 7/2023:

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_7_2023.pdf


Na Katedre archeológie a kultúrnej antropológie je študentom archeológie k dispozícii sekretariát: Mgr. Jaroslava Cedzová, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 2150, jaroslava.cedzova@uniba.sk, 8.00 – 16.30 hod.


Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta: PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu Archeológia sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na prízemí a treťom poschodí situované pracovisko Katedry archeológie a kultúrnej antropológie.

 

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi. Podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/

 

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra archeológie a kultúrnej antropológie podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch:

 

Počítačová miestnosť (napr. učebňa G8 v budove na Gondovej 2): jeden počítač pripadá na jedného študenta, realizácia predmetov z oblasti počítačovej podpory v archeológii a geografických informačných systémov.


Laboratórium so zameraním na štúdium a dokumentáciu artefaktov:

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_1_2016.pdf

 

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

 

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a v čiastkovej knižnici Katedry archeológie a kultúrnej antropológie.


Odborná prax pre študentov archeológie:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-archeologie-a-kulturnej-antropologie/sekcia-archeologie/studium/odborna-prax

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

 

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/


Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, prípadne ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich), alebo v Ústrednej knižnici FiF UK:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/.


Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/


Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.


Okrem toho Katedra archeológie FiF UK disponuje vlastnou katedrovou (seminárnou) knižnicou (Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Mgr. Andrea Bondorová, andrea.bondorova@uniba.sk), v ktorej sa nachádza knižničný fond v objeme viac ako 35 000 knižničných jednotiek. Knižnica má 8 miest na štúdium, 2 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie. Knižnica momentálne nie je obsluhovaná knihovníkom. Knižničný fond katedrovej knižnice je však dostupný cez súborný online katalóg  a je potrebné si ho objednať cez žiadanku. Priestory knižnice sú na štúdium k dispozícii počas dvoch dní v týždni. 

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Manuál MS TEAMS pre študentov

Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

E-learningový portál Moodle

Videonávody k dištančnej výučbe


Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Zoznam partnerov s charakteristikou ich participácie:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/partnerske-institucie-vyucba/

 

Zoznam partnerov zabezpečujúcich odbornú prax na základe zmluvy o spolupráci na praktickej výučbe:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-archeologie-a-kulturnej-antropologie/sekcia-archeologie/studium/odborna-prax

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Príručka (nielen) pre prváčky a prvákov – časť Voľný čas, časti 4.8 a 4.9.

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách, ktorý je súčasťou Študijného poriadku FiF UK.

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/poziadavky/

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


Študentská anketa: https://anketa.uniba.sk/fphil/

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/


Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu