Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko prof. Mgr. Milan Kováč, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kováč
I.2 - Meno
Milan
I.3 - Tituly
Mgr., PhD., Prof.
I.4 - Rok narodenia
1967
I.5 - Názov pracoviska
Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
vedúci katedry
I.8 - E-mailová adresa
milan.kovac@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/?surname=Kov%C3%A1%C4%8D&name=Milan&university=701000000&faculty=701030000&employment_state=yes&sort=surname&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5&do=filterForm-submit
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Historické vedy
I.11 - ORCID iD
0000-0002-9846-2523

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
1994
II.c - Odbor a program
Filozofia a históra (1995) Religionistika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
1997
II.c - Odbor a program
Religionistika
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
Religionistika
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
Etnológia
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
asistent Filozofická fakulta UK v Bratislave 1994-1997
odborný asistent Filozofická fakulta UK v Bratislave 1997-2002
docent Filozofická fakulta UK v Bratislave 2002-2011
profesor Filozofická fakulta UK v Bratislave 2011-súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Teaching and Learning in the Bologna Context Professional Development Program for academics in Central Europe, CEP 2003
Academic Skills Professional Development Program for academics in Central Europe, CEP 2004
Maya Hieroglyphic Writing Wayeb (Association of European Mayanist), BMM 2007- každoročne po súčasnosť

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Úvod do náboženstiev staroveku religionistika I. Historické vedy
Súčasné teórie náboženstva religionistika II. Historické vedy
Úvod do náboženstiev Ameriky religionistika I. Historické vedy
Svetové mytológie religionistika II. Historické vedy
Súčasné antropologické a religionistické teórie Kultúry a náboženstvá sveta III. Historické vedy
Náboženstvo súčasných Mayov religionistika II. Historické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Religionistika (garant) I. Historické vedy
Religionistika (garant) II. Historické vedy
Svetové kultúry a náboženstvá III. Historické vedy
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
religionistika (predseda habilitačnej a inauguračnej komisie) Historické vedy
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
28
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
36
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
9
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Religionistika M. Eliadeho religionistika II. Historické vedy
Náboženské predstavy o tele a sexualite religionistika II. Historické vedy
Ontologický obrat v religionistike religionistika II. Historické vedy
Terénna prax religionistika I. Historické vedy
Súčasné náboženské pomery na Slovensku Religionistika I. Historické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
351
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
112
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
12
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
428
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
287
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
123
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
88
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
42
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
19
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Canuto, M.A., Estrada-Belli, F., Garrison, T.G., Houston, S.D., Acuña, M.J., Kovác, M., Marken, D., Nondédéo, P., Auld-Thomas, L., Castanet, C., Chatelain, D., Chiriboga, C.R., Drápela, T., Lieskovský, T., Tokovinine, A., Velasquez, A., Fernández-Díaz, J.C., Shrestha, R., Ancient lowland Maya complexity as revealed by airborne laser scanning of northern Guatemala (2018) Science, 361 (6409).

2

Kováč, M., Jobbová, E., & Krempel, G. (2016). The Legacy of an Early Maya King: Text, Imagery and Ritual Contexts of a Late Preclassic Cache from Structure H-XVI Sub, Uaxactun. Mexicon, 9-29.

3

Kováč, M. (2011). Hiatus en el fin del Preclásico y retorno de los reyes, Uaxactún, Guatemala. Contributions in New World Archaeology, 3, 49-63.

4

Kováč, M. (2022), Visual propaganda in the Maya Proto-Writing Period: The Example of Stucco Frieze from Palace H-Sub 2, Uaxactun, Guatemala. In: Communicating the Sacred. Miloš Hubina and Francis S. M. Chan (eds.), Peter Lang Publishing, New York. 

5

Bundzel, M., Jaščur, M., Kováč, M., Lieskovský, T., Sinčák, P., Tkáčik, T. Semantic segmentation of airborne lidar data in maya archaeology (2020) Remote Sensing, 12 (22), art. no. 3685, pp. 1-22.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Canuto, M.A., Estrada-Belli, F., Garrison, T.G., Houston, S.D., Acuña, M.J., Kovác, M., Marken, D., Nondédéo, P., Auld-Thomas, L., Castanet, C., Chatelain, D., Chiriboga, C.R., Drápela, T., Lieskovský, T., Tokovinine, A., Velasquez, A., Fernández-Díaz, J.C., Shrestha, R., Ancient lowland Maya complexity as revealed by airborne laser scanning of northern Guatemala (2018) Science, 361 (6409).

2

Kováč, M. (2022), Visual propaganda in the Maya Proto-Writing Period: The Example of Stucco Frieze from Palace H-Sub 2, Uaxactun, Guatemala. In: Communicating the Sacred. Miloš Hubina and Francis S. M. Chan (eds.), Peter Lang Publishing, New York. 

3

Kováč, M., Beliaev, D., Špoták, J., Safronov, A. (2019). Uaxactun after the conquest by teotihuacanos as told by the mural from palace B-XIII. Contributions in New World Archaeology 13, p. 37-66. 

4

Bundzel, M., Jaščur, M., Kováč, M., Lieskovský, T., Sinčák, P., Tkáčik, T. Semantic segmentation of airborne lidar data in maya archaeology (2020) Remote Sensing, 12 (22), art. no. 3685, pp. 1-22.

5

Kováč, Milan, Harri Kettunen and Guido Krempel (eds.) (2019): Maya Cosmology. Terrestrial and Celestial Landscapes. Anton Saurwein, Munich.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Canuto, M.A., Estrada-Belli, F., Garrison, T.G., Houston, S.D., Acuña, M.J., Kovác, M., Marken, D., Nondédéo, P., Auld-Thomas, L., Castanet, C., Chatelain, D., Chiriboga, C.R., Drápela, T., Lieskovský, T., Tokovinine, A., Velasquez, A., Fernández-Díaz, J.C., Shrestha, R., Ancient lowland Maya complexity as revealed by airborne laser scanning of northern Guatemala (2018) Science, 361 (6409). In: Inomata, T., Triadan, D., Vázquez López, V.A., Fernandez-Diaz, J.C., Omori, T., Méndez Bauer, M.B., García Hernández, M., Beach, T., Cagnato, C., Aoyama, K., Nasu, H. Monumental architecture at Aguada Fénix and the rise of Maya civilization

(2020) Nature, 582 (7813), pp. 530-533. 

2

Canuto, M.A., Estrada-Belli, F., Garrison, T.G., Houston, S.D., Acuña, M.J., Kovác, M., Marken, D., Nondédéo, P., Auld-Thomas, L., Castanet, C., Chatelain, D., Chiriboga, C.R., Drápela, T., Lieskovský, T., Tokovinine, A., Velasquez, A., Fernández-Díaz, J.C., Shrestha, R., Ancient lowland Maya complexity as revealed by airborne laser scanning of northern Guatemala (2018) Science, 361 (6409). n Beach, T., Luzzadder-Beach, S. , Krause, S., Guderjan, T., Valdez, F., Jr, Fernandez-Diaz, J.C., Eshleman, S.,Doyle, C.Ancient Maya wetland fields revealed under tropical forest canopy from laser scanning and multiproxy evidence

(2019) Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116 (43), pp. 21469-21477. 

3

Canuto, M.A., Estrada-Belli, F., Garrison, T.G., Houston, S.D., Acuña, M.J., Kovác, M., Marken, D., Nondédéo, P., Auld-Thomas, L., Castanet, C., Chatelain, D., Chiriboga, C.R., Drápela, T., Lieskovský, T., Tokovinine, A., Velasquez, A., Fernández-Díaz, J.C., Shrestha, R., Ancient lowland Maya complexity as revealed by airborne laser scanning of northern Guatemala (2018) Science, 361 (6409). In: Magnani, M., Douglass, M., Schroder, W., Reeves, J., Braun, D.R.The Digital Revolution to Come: Photogrammetry in Archaeological Practice

(2020) American Antiquity, 85 (4), pp. 737-760. 

4

Kováč, M., Jobbová, E., & Krempel, G. (2016). The Legacy of an Early Maya King: Text, Imagery and Ritual Contexts of a Late Preclassic Cache from Structure H-XVI Sub, Uaxactun. Mexicon, 9-29. In: Źrałka, J., Helmke, C., Sotelo, L., & Koszkul, W. (2018). The discovery of a beehive and the identification of apiaries among the ancient Maya. Latin American Antiquity, 29(3), 514-531.

5

Kováč, M. (2011). Hiatus en el fin del Preclásico y retorno de los reyes, Uaxactún, Guatemala. Contributions in New World Archaeology, 3, 49-63. In: Dowd, A. S., Aveni, A. F., & Carrasco, R. (2017). Solar observatory or allegory? Calakmul'S group e-type complex form and function. Ancient Mesoamerica, 28(2), 559.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

PACUNAM LiDAR Initiative, Tulane University, New Orleans 2016-trvá (vedúci sekcie)

2

Proyecto Arqueologico Regional Uaxactun, Guatemala 2016-trvá (vedúci)

3

APVV-17-0648- V ríši kukuričného boha. Prelomový výskum v oblasti (vedúci)

predkolumbovského mayského poľnohospodárstva. 2018-2022

4

APVV-0864-12, Mayský rituálny a astronomický komplex - výskum, konzervácia a prezentácia slovenského objavu svetového významu 2013-2017 (vedúci)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen vedeckej rady FiF UK FiF Univerzita Komenského
Predseda odborovej rady pre doktorandské štúdium v odbore religionistika FiF Univerzita Komenského 2011-súčasnosť
Člen odborovej rady pre doktorandské štúdium v odbore religionistika FiF Masarykova Univerzita 2012-súčasnosť
Člen odborovej rady pre doktorandské štúdium v odbore religionistika FiF Univerzita Pardubice 2012-súčasnosť
Vedúci katedry porovnávacej religionistiky FiF Univerzita Komenského 2003-súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University of Vienna Universitätsring 1 1010 Vienna, Austria 1.9.-15.12. 2019 CEEPUS
Missouri State University 901 S National Ave., MO 65897 Springfield, USA 1.3.-31.7. 2014 Fulbright Commission
Universidad Autonoma de Yucatan Calle 60 491A, 97000 Mérida, Mexico 1.7.-30.10 2013 Genaro Estrada
Centre national de la recherche scientifique 3 rue Michel-Ange, 75 016 Paris, France 1.4.-30.6. 2009 Mellon Foundation
Universidad Nacional Autonoma de México Av Sonora 113, Mexico City, Mexico 15.7.-15.12 2005 Genaro Estrada
University of Vienna Universitätsring 1 1010 Vienna, Austria 15.2. 2003-15.6. 2003 CEEPUS

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
29.09.2023