Opis študijného programu
Študijný program dSF - systematická filozofia
Štúdium Stupeň - III. - doktorandský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Systematická filozofia, 9887
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
III. stupeň, kód 864
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
12. Filozofia, ISCED-F kód odboru: 0220 Humanitné vedy; 0223 Filozofia a etika
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
Udeľovaný akademický titul za menom.
PhD.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nevzťahuje sa na tento študijný program.

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
štyri roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
aktuálny počet študentov: 8 (3 Filozofická fakulta UK (2 Katedra filozofie a dejín filozofie, 1 Katedra logiky a metodológie vied), 5 (Filozofický ústav SAV, v. v. i.), plánovaný počet študentov (2023/2024): 5 (3 Filozofická fakulta UK (2 Katedra filozofie a dejín filozofie; 1 Katedra logiky a metodológie vied)); 2 Filozofický ústav SAV, v. v. i., Bratislava), plánovaný počet študentov (2022/2023): 3, počet prihlásených (2022/2023): 5 (4 Filozofická fakulta UK, Katedra filozofie a dejín filozofie, 1 Filozofický ústav SAV, v. v. i.), počet prijatých (2022/2023): 1 (Filozofický ústav SAV, v. v. i.)
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Študijný program sa zameriava na získanie užšej špecializácie v oblasti disciplín systematickej filozofie a na prehĺbenie teoreticko-systematických, metodologických a historicko-filozofických poznatkov a aspektov profesionálnej prípravy odborníka – filozofa, resp. teoretika humanitných vied. Obsahovo, štrukturálne a profilovo organicky nadväzuje na druhý stupeň vysokoškolského vzdelania získaného v študijných programoch v rámci študijného odboru 12. Filozofia.

Absolvent študijného programu má odborné a metodologické vedomosti z jednotlivých filozofických disciplín (metafyzika, etika, epistemológia, metodológia vied, logika), z dejín filozofie, interpretácie filozofického textu a metodológie vedeckej práce, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi alebo vo vlastnom výskume. Absolvent má prehĺbený teoretický a metodologický základ filozofických disciplín a upriamuje pozornosť na štúdium vybraných filozofických problémov s akcentovaním interdisciplinárneho prístupu. Absolvent disponuje komplexným hĺbkovým poznaním myšlienkových, spoločenských a historických predpokladov a súvislostí v oblasti svojej expertízy. Preukazuje vysoko špecializované dispozície a poznanie princípov a hlavných zásad svojho študijného odboru v jeho interpretačnej komplexnosti, argumentačnej presvedčivosti a výpovednej hodnote, vrátane interdisciplinárnych interakcií. Má rozvinuté predpoklady na riešenie náročných výskumných problémov s vysokým stupňom originality a prínosu v oblasti synchrónneho a diachrónneho výskumu systematických problémov filozofie. Absolvent má rozvinuté samostatné kritické myslenie, dokáže tvorivo riešiť filozofické problémy svojej profilácie, ako aj pripravovať a implementovať výskumné programy v oblasti humanitných a spoločenských vied v profesijných inštitúciách doma i v zahraničí. Ovláda celé spektrum interpretačných metód a prístupov k formulovaniu, re-formulovaniu, rekonštrukcii a k riešeniu tradičných aj aktuálnych filozofických problémov. Absolvent je pripravený navrhovať, organizovať, koordinovať a viesť výskumné projekty v oblasti systematickej filozofie a príbuzných spoločensko-humanitných disciplín. Absolvent je odborno-komunikačne kompetentným a metodicky fundovaným špecialistom s interdisciplinárnym zázemím. Je pripravený zapájať sa do odborných diskusií v oblasti svojej profilácie v medzinárodnom priestore. Ovláda postupy vedeckej diskusie v rámci odbornej komunity ako aj sprostredkovania poznatkov laickej verejnosti, ďalej ovláda prostriedky a formy výskumnej komunikácie vrátane publikovania svojich výsledkov vo vedeckých časopisoch. Je schopný reflektovať etické a spoločensko-kultúrne aspekty vedeckej práce a jej tvorivého zužitkovania v praxi. Prichádza s vlastnými závermi, originálnymi návrhmi a riešeniami problematiky v nosných oblastiach systematickej filozofie. Absolvent je pripravený na pedagogické pôsobenie na vysokých školách, v akademických a vedeckovýskumných inštitúciách v domácom a zahraničnom kontexte. Z hľadiska dizertačných tém a zamerania jednotlivých študentov štúdium akcentuje individuálnosť a špecializáciu, ktoré vyvažuje spoločný rámec vzdelávania, daný najmä povinnými predmetmi.

Študent v čase ukončenia študijného programu:

-          disponuje expertnými znalosťami z oblasti systematickej filozofie na úrovni súčasného stupňa jej rozvoja, na základe ktorých samostatne prispieva k aktuálnemu filozofickému výskumu v domácom aj medzinárodnom prostredí

-          má rozšírenú teoretickú výbavu pre interdisciplinárne riešenie odborných a spoločenských problémov a posudzovanie možných dôsledkov navrhovaných riešení

-          dokáže samostatne viesť vedecký výskum a zabezpečovať výučbu na vysokej škole

-          je schopný analyzovať, pripomienkovať, posudzovať a tvoriť samostatné vedecké a odborné publikácie

-          vie navrhovať a riešiť výskumné projekty, vykonávať expertné, poradenské a analytické činnosti so zameraním na prácu s jazykom, informáciami, argumentáciou a s prípravou vedeckých, odborných a administratívnych publikácií

-          uplatňuje komplexnosť filozofickej problematiky pri riešení vedeckých, spoločenských, kultúrnych a etických problémov aj v multidisciplinárnych a transdisciplinárnych kontextoch

-          zvyšuje si svoju profiláciu prostredníctvom medzinárodných pobytov na partnerských univerzitách (v rámci programu Erasmus+)

-          má nadštandardné prezentačné schopnosti a odborný jazykový prejav

-          ovláda spôsoby prípravy a manažovania projektov, organizácie a koordinácie vedeckých podujatí, popularizácie filozofického a vedeckého výskumu

-          vie svoj odborný potenciál uplatniť v domácej a medzinárodnej kooperácii

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Študijný program sa chápe primárne ako príprava vedeckých pracovníkov v oblasti humanitno-vedného výskumu. Absolvent je taktiež pripravený koncipovať výskumné projekty v oblasti humanitných vied a zabezpečovať pedagogickú činnosť v danom odbore.

Na základe osvojených vedomostí a schopností je absolvent 3. stupňa štúdia spôsobilý uplatniť sa v praxi doma i v zahraničí, a to najmä v profesiách:

-          vedecký pracovník v akademickej sfére (vedecko-výskumný pracovník na vysokých školách a v Slovenskej akadémii vied, SAV) alebo v špecializovanej akademickej inštitúcii (knižnica)

-          samostatný tvorivý pracovník v kultúrnych a spoločenských inštitúciách, ako projektový manažér, samostatný kultúrno-osvetový pracovník, či už na pôde štátnych a verejných inštitúcií alebo v neziskovom sektore (občianske združenia, nadácie a pod.), redaktor knižných vydavateľstiev, redaktor odborných a spoločenských periodík

-          vysokoškolský učiteľ (odborný asistent na pôde vysokej školy)

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Nevzťahuje sa na tento študijný program.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Uplatnenie absolventov priebežne sledujeme najmä priamou komunikáciou s absolventmi. Sledujeme podiel absolventov, ktorí sa uplatnia v odbore a mimo odboru. Naše zistenia sa premietajú do pretvárania študijného plánu, ktorým reagujeme na zmeny na trhu práce v oblasti uplatnenia absolventov študijného programu. Absolventi študijného programu sa uplatňujú ako vysokoškolskí pedagógovia na univerzitách v Slovenskej republike i v zahraničí, ako vedeckí pracovníci vo Filozofickom ústave SAV v. v. i. v Bratislave, vo Filosofickom ústave AV ČR, v. v. i. v Prahe, ale aj v oblasti kultúry a publicistiky.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD. (medzinárodne uznávaný odborník na francúzsku filozofiu; Fakulta humanitních studií UK, Praha);

prof. PhDr. František Mihina, CSc. (medzinárodne uznávaný odborník na súčasnú filozofiu; Filozofická fakulta PU, Prešov);

prof. PhDr. Zdenka Kalnická, CSc. (medzinárodne uznávaná odborníčka na rodové štúdiá; Filozofická fakulta OSU, Ostrava);

prof. PhDr. František Novosád, PhD. (medzinárodne uznávaný odborník na sociálnu a politickú filozofiu, Filozofický ústav SAV, v. v. i. Bratislava) 

mim. prof. Etela Farkašová, PhD. (medzinárodne uznávaná odborníčka na feministickú filozofiu a epistemológiu, spisovateľka a literárna kritička, Bratislava);

prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. DSc. (medzinárodne uznávaný odborník na epistemológie, teóriu vedy a analytickú filozofiu; Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Praha);

prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. (medzinárodne uznávaný odborník na pragmatizmus a sociálnu filozofiu; Filozofická fakulta UK, Bratislava);

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. (medzinárodne uznávaná odborníčka na filozofickú antropológiu a etiku; Filozofická fakulta UK, Bratislava);

prof. PhDr. František Gahér, PhD. (medzinárodne uznávaný odborník na logiku a teóriu argumentácie; Filozofická fakulta UK, Bratislava) ;

prof. Marián Zouhar, PhD. (medzinárodne uznávaný odborník na logiku a metodológiu vied; Filozofická fakulta UK, Bratislava);

doc. PhDr. Boris Zala, CSc. (zaoberá sa sociálnou a politickou filozofiou, dlhoročný poslanec NR SR, predseda zahraničného výboru NR SR, podpredseda Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v Štrasburgu, poslanec Európskeho parlamentu);

doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. (medzinárodne uznávaná odborníčka na epistemológiu a rodové štúdiá; Filozofická fakulta UK, Bratislava)

doc. Lukáš Bielik, PhD. (medzinárodne uznávaný odborník na logiku a metodológiu vied; Filozofická fakulta UK, Bratislava);

doc. Richard Sťahel, PhD. (medzinárodne uznávaný odborník na environmentálnu filozofiu; riaditeľ Filozofického ústavu SAV, v. v. i. Bratislava);

doc. Mgr. et Mgr. Marián Kuna, MA, MPhil, PhD. (vysokoškolský pedagóg, odborník na etiku a sociálnu filozofiu; Filozofická fakulta KU, Ružomberok);

Ľubomír Dunaj, PhD. (medzinárodne uznávaný odborník na globálne štúdiá, politickú a sociálnu filozofiu; Institut für Philosophie, Universität Wien; Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha);

Mgr. Igor Sedlár, Ph.D. (medzinárodne uznávaný odborník na modálnu a neklasickú logiku, na filozofické, matematické a historické aspekty logiky; Ústav informatiky AV ČR a Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Praha);

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD. (odborník na epistemológiu a teóriu argumentácie; Filozofická fakulta UK, Bratislava);

Mgr. Juraj Podroužek, PhD. (špecialista na ICT etiku a etiku umelej inteligencie; Kempelenov inštitút inteligentných technológií, Bratislava)

PhDr. Igor Haraj, PhD. (moderátor v televízii TA3, Bratislava);

Mgr. Ľubica Kobová, PhD. (odborníčka na feministickú filozofiu a rodové štúdiá; Fakulta humanitních studií UK, Praha);

doc. Mgr. Marek Debnár, PhD. (špecialista na digitálne humanitné vedy, dištančné čítanie; riaditeľ Centra digitálnych humanitných vied, Filozofická fakulta UKF, Nitra);

Mgr. Michaela Ujházyová, PhD. (vedúca výskumnej činnosti na Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva, Bratislava);

Mgr. Tatiana Cárová, PhD. (metodička a facilitátorka vzdelávacích podujatí, samoživiteľka, Bratislava)

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Viď prílohy – hodnotenia relevantných externých zainteresovaných strán:

Filozofický ústav v. v. i. SAV v Bratislave

Filosofický ústav v. v. i. AV ČR v Prahe

Petit Press

Akadémia kritického myslenia

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý definuje Vnútorný predpis č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“; čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37. Štruktúru študijných plánov študijných programov III. stupňa upravuje tiež Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Tretia časť – Osobitné ustanovenia o doktorandskom štúdiu.

Rada študijného programu III. stupňa Systematická filozofia bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu III. stupňa Systematická filozofia: Prof. Mgr. Michal Chabada, PhD. (hlavná zodpovedná osoba / garant), prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. (spolugarant), prof. PhDr. František Gahér, PhD. (spolugarant), doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. (spolugarantka), doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD. (spolugarant), doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. (Filozofický ústav SAV, v. v. i. v Bratislave), Mgr. Katarína Marcinčinová (zástupkyňa študentov).

Integrálnou súčasťou štúdia v študijných programoch III. stupňa na FiF UK je celofakultná ponuka výberových predmetov pre doktorandov. Táto sa aktualizuje na každý akademický rok tak, aby študent počas štúdia, najmä v 1. a 2. ročníku, si mohol zapísať viacero kurzov podľa svojho výberu. Pri príprave tejto ponuky sa kladie dôraz na interdisciplinaritu a na metodológiu vedeckej práce. Detailnejšie informácie o aktuálnej ponuke vrátane informačných listov možno nájsť v AIS2 a na webovej stránke študijného programu.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je na webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-          podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-          klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-          sylaby predmetu,

-          výsledky vzdelávania,

-          povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu. 

Predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2, Šafárikovo námestie 6 a Múzejná 10. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského štúdia je 240. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za dizertačnú skúšku a úspešnú obhajobu dizertačnej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie doktoranda v dennej forme štúdia počas akademického roka sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. V dennej forme doktorandského štúdia musí doktorand pre svoj postup do každého ďalšieho roka získať minimálne 40 kreditov. Za úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky študent získa 20 kreditov, za úspešnú obhajobu dizertačnej práce získa 30 kreditov. Kredity za dizertačnú skúšku musí doktorand v dennej forme štúdia získať najneskôr do konca tretieho roka; do tejto lehoty sa nezapočítava doba prerušenia štúdia doktoranda. Študent v dennej forme štúdia je povinný písomne požiadať o vykonanie dizertačnej skúšky najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia, podmienkou na dizertačnú skúšku je získanie minimálne 60 kreditov. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK – Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá a tretia časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 24;

počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 12;

počet kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy a výskumu, potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 70;

počet kreditov za pedagogickú činnosť (prípadne inú praktickú činnosť realizovanú na fakulte alebo v príbuznom zariadení, ak to vyžaduje charakter štúdia: 30;

počet kreditov za záverečné práce – práca k dizertačnej skúške, dizertačná práca – a ich obhajobu, potrebných na riadne skončenie štúdia: 20 + 30 = 50.

Súčet uvedených minimálnych počtov kreditov v jednotlivých častiach študijného programu je nižší ako celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského štúdia (186 ‹ 240), čo znamená, že študent musí v niektorej/niektorých časti/častiach študijného programu získať viac ako len predpísaný minimálny počet kreditov.

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

  • Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 11, 12, 14, 15, 29 – 35.
  • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 1, 2 a 4, čl. 5 – 8
  • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 54 – 59
  • Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 6.


Študijný program III. stupňa Systematická filozofia má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AIS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylabách predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

UK č. 1/2006 – Registratúrny poriadok a Registratúrny plán

• VP FiF UK č. 11/2023, príl. 2, čl. 2, ods. 2 a 3 - Študijný poriadok FiF UK

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19

Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4.


Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou: Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+.


Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania je zabezpečená tým, že individuálny študijný plán doktoranda v študijnom programe zostavuje školiteľ v súčinnosti s doktorandom, a to s prihliadnutím na špecializáciu študenta a tému dizertačného projektu. Študenti študijného programu budú mať možnosť využiť medzinárodné mobilitné programy vrátane schémy doktorandského štúdia pod dvojitým vedením (cotutelle), ako aj prostredníctvom medzifakultných mobilitných programov a výberových predmetov inej fakulty, ktoré si budú môcť zapísať na základe zmluvy o štúdiu (VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 8, ods. 6, písm. a) a f). Pravidlá UK a FiF UK rešpektujú prenos a uznávanie kreditov získaných v rámci mobility. Predmet absolvovaný na prijímajúcej vysokej škole, ktorý je obsahom a rozsahom porovnateľný s predmetom na vysielajúcej fakulte, a ktorý študent absolvuje v rámci schválenej akademickej mobility sa bude automaticky uznávať ako absolvovaný (povinný, povinne voliteľný alebo výberový).

Podľa Študijného poriadku FiF UK, čl. 17, ods. 1, má študent právo požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého odboru v rámci Univerzity Komenského, čím sa zabezpečuje možnosť flexibility trajektórií štúdia. Následne Študijný poriadok FiF UK, čl. 18, upravuje podmienky uznávania štúdia a častí štúdia absolvovaného v minulosti, pričom stanovuje dĺžku obdobia aj úroveň hodnotenia, ktorá umožňuje získané hodnotenie uznať.

Filozofická fakulta UK podľa Vnútorného predpisu VP FiF UK č. 11/2023, č. 19 umožňuje študentom prenos kreditov získaných aj pri absolvovaní časti štúdia na inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí (študentská mobilita) do počtu spočítavaných kreditov študenta podľa §4 ods. 3 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia

Koordinátorom pre mobility je: doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD.; andrej.kalas@uniba.sk; Katedra filozofie a dejín filozofie, S-509, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-filozofie-a-dejin-filozofie/clenovia-katedry/doc-andrej-kalas-phd/.

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Filozofickej fakulty UK, na webových stránkach Katedry filozofie a dejín filozofie, Katedry logiky a metodológie vied FiF UK: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-filozofie-a-dejin-filozofie/studium/doktorandske-phd-studium/, ako aj na stránke externej vzdelávacej inštitúcie – Filozofický ústav SAV, v. v. i.: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/?q=sk/phd/themes/2021/022.

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

-      pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu III. stupňa Systematická filozofia majú záverečné práce: práca k dizertačnej skúške a dizertačná práca. Ich podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení sú upravené internými predpismi univerzity a fakulty:

VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 30 – 35;

Vnútorný predpis č. 7/2018 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

• Časové vymedzenie vypisovania tém dizertačných prác, ako aj prijímacie konanie na doktorandské štúdium je upravené Vnútorným predpisom UK č. 4/2021 – Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 11, ako aj Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 53.

• Vypisovanie tém dizertačných prác sa zverejňujú na webovej stránke FiF UK.


-      možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:

Študenti študijného programu III. stupňa Systematická filozofia majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedra filozofie a dejín filozofie a Katedra logiky a metodológie vied realizujú v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s týmito univerzitami: Cyperská univerzita v Nicosii, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita v Ostrave, Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach, Egejská univerzita v Aténach, Univerzita Patras v Patre. (uzatvorené zmluvy FiF UK). Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty.

Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.


-      pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

Vnútorný predpis UK č. 7/2018 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10;

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83;

Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov, čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10;

Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 – Etický kódex, čl. 3 – 4, 7.

Porušenie akademickej etiky môže mať za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorný predpis UK č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov.

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke fakulty:


-      postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK.

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022 – Etický kódex.

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).


-      postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61 – 65;

Vnútorný predpis UK č. 23/2022 – Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AIS2 a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka;

Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS2.

Harmonogram akademického roka je koncipovaný v súlade s VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Prof. Mgr. Michal Chabada, PhD., pôsobí na funkčnom mieste profesora. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3945;

funkcia: garant, e-mail: michal.chabada@uniba.sk.

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier.

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v AIS2.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier.

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Školiteľmi doktorandov sú učitelia študijného programu a školitelia z externého vzdelávacej inštitúcie Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied:

Prof. Mgr. Michal Chabada, PhD., e-mail: michal.chabada@uniba.sk (Katedra filozofie a dejín filozofie, FiF UK v Bratislave); https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3945

Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD., e-mail: emil.visnovsky@uniba.sk (Katedra filozofie a dejín filozofie, FiF UK v Bratislave); https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4134

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., e-mail: zlatica.plasienkova@uniba.sk (Katedra filozofie a dejín filozofie, FiF UK v Bratislave); https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4072

Prof. PhDr. František Gahér, PhD., e-mail: frantisek.gaher@uniba.sk (Katedra logiky a metodológie vied, FiF UK v Bratislave); https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3931

Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., e-mail: marian.zouhar@uniba.sk (Katedra logiky a metodológie vied, FiF UK v Bratislave); https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4142

Doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD., e-mail: andrej.kalas@uniba.sk (Katedra filozofie a dejín filozofie, FiF UK v Bratislave); https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3984

Doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD., e-mail: erika.lalikova@uniba.sk (Katedra filozofie a dejín filozofie, FiF UK v Bratislave); https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4013

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., e-mail: mariana.szapuova@uniba.sk (Katedra filozofie a dejín filozofie, FiF UK v Bratislave);https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5341

Doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD., e-mail: vladimir.marko@uniba.sk (Katedra logiky a metodológie vied, FiF UK v Bratislave); https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4032

Doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD., e-mail: lukas.bielik@uniba.sk (Katedra filozofie a dejín filozofie, FiF UK v Bratislave); https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3893

Doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD., e-mail: richard.stahel@savba.sk (Filozofický ústav SAV, v. v. i. v Bratislave); http://www.klemens.sav.sk/fiusav/?q=sk/view/profile/4004

Mgr. Róbert Karul, PhD., e-mail: robert.karul@savba.sk (Filozofický ústav SAV, v. v. i. v Bratislave); http://www.klemens.sav.sk/fiusav/?q=sk/view/profile/66

Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD., e-mail: jaroslava.vydrova@savba.sk (Filozofický ústav SAV, v. v. i. v Bratislave); http://www.klemens.sav.sk/fiusav/?q=sk/view/profile/75

Mgr. Miloš Kosterec, PhD., e-mail: milos.kosterec@savba.sk (Filozofický ústav SAV, v. v. i. v Bratislave); http://www.klemens.sav.sk/fiusav/?q=sk/view/profile/3003

Prof. Dr. Phil. Martin Muránsky, PhD., e-mail: martin.muransky@savba.sk (Filozofický ústav SAV, v. v. i. v Bratislave); http://www.klemens.sav.sk/fiusav/?q=sk/view/profile/70

Doc. Mgr. Mgr. Peter Šajda, PhD., e-mail: peter.sajda@savba.sk (Filozofický ústav SAV, v. v. i. v Bratislave); http://www.klemens.sav.sk/fiusav/?q=sk/view/profile/1050


Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Filozofickej fakulty UK, na webových stránkach Katedry filozofie a dejín filozofie a Katedry logiky a metodológie vied FiF UK, ako aj na stránke externej vzdelávacej inštitúcie – Filozofický ústav SAV, v. v. i.

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Dostupné v AIS2.

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Katarína Marcinčinová; katarina.sklutova@uniba.sk; Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-filozofie-a-dejin-filozofie/clenovia-katedry/mgr-katarina-marcincinova/

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. Róbert Maco, PhD., e-mail: robert.maco@uniba.sk; Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1; Miestnosť: Š-504a; Telefón: +421 2 9013 2068; konzultačné hodiny: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-filozofie-a-dejin-filozofie/clenovia-katedry/mgr-robert-maco-phd/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí Oddelenie vedy a doktorandského štúdia, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov študijných programov III. stupňa (kontakty na pracovníčky oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty. Zodpovednosť a kompetencie oddelenia sú upravené v organizačnom poriadku fakulty - Vnútorný predpis FiF UK č. 7/2023, čl. 21.

Pre Katedru filozofie a dejín filozofie, Katedru logiky a metodológie vied a Katedru sociológie je študentom k dispozícii spojený sekretariát: Jarmila Strušková, jarmila.struskova@uniba.sk, Telefón: +421-2-9013 2033. Kancelária: S511, Adresa: Šafárikovo nám. 6, 5. poschodie 811 02 Bratislava 1, pondelok – piatok: 9.00 – 12:00

Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta: PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, +421 2 9013 1310, martin.cicilla@uniba.sk. Informácie k ubytovaniu študentov sú dostupné tu.

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu III. stupňa Systematická filozofia sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, Múzejnej ulici č. 10 a na Šafárikovom námestí č. 6, kde sú na piatom poschodí situované pracoviská Katedry filozofie a dejín filozofie a Katedry logiky a metodológie vied FiF UK.

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty).

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

Okrem toho Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK disponuje príručnou knižnicou, ktorú majú k dispozícii študenti študijného programu Systematická filozofia. Uvedená knižnica je súčasťou Ústrednej knižnice FiF UK a nachádza sa v nej knižničný fond v objeme 4000 knižničných jednotiek. Knižnica má 10 miest na štúdium, 1 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie.

Študentom je k dispozícii aj knižnica Filozofického ústavu SAV, v. v. i. a aj Ústredná knižnica SAV.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Manuál MS TEAMS pre študentov

Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

E-learningový portál Moodle

Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Študijný program III. stupňa Systematická filozofia sa realizuje v spolupráci s Filozofickým ústavom Slovenskej akadémie vied, v. v. i., s ktorým má FiF UK uzavretú Rámcovú dohodu o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu Systematická filozofia.

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Príručka pre študentov (časti 4.8 a 4.9)

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok FiF UK, čl. 19).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium posudzuje prijímacia komisia na základe predloženého dizertačného projektu a priebehu prijímacej skúšky. Informácie o prijímacom konaní sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

Prijímacia komisia pri hodnotení uchádzačov uplatňuje bodový systém a využíva jednotný postup, zabezpečujúci objektivitu, férovosť a rovnosť šancí na základe využitia jednotnej formy zápisu z prijímacieho konania, na základe ktorého dekan rozhoduje o prijatí alebo neprijatí uchádzača.

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Prijímacia komisia pri hodnotení uchádzačov uplatňuje bodový systém a využíva jednotný postup, zabezpečujúci objektivitu, férovosť a rovnosť šancí na základe využitia jednotnej formy zápisu z prijímacieho konania, na základe ktorého dekan rozhoduje o prijatí alebo neprijatí uchádzača.

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.
b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021);

Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK;

Klub absolventov – Alumni klub

Katedra filozofie a dejín filozofie a Katedra logiky a metodológie vied zohľadňujú výsledky spätnej väzby študentov, absolventov aj hosťujúcich pedagógov a reagujú na ne priebežnou aktualizáciou študijného programu.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu