Opis študijného programu
Študijný program moFI - filozofia
Štúdium Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
04.09.2023
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Filozofia, kód 17646
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
2. stupeň; kód 767
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
12. Filozofia; ISCED-F kód: 0223 Filozofia a etika
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
g) - Forma štúdia.
denná
i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
2 roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/otvarane/. Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/. Celkový počet študentov študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/statistiky/mgr/.
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.


Absolvent magisterského štúdia programu Filozofia disponuje rozšírenými a prehĺbenými odbornými znalosťami so zameraním na súčasné filozofické prístupy, problémy systematickej filozofie (metaetika, metódy vedy a filozofie, logická sémantika a ďalšie) a problémy súčasnej civilizácie, spoločnosti a kultúry (filozofická antropológia, sociálne a etické problémy vedy a technológie). Je odborníkom, ktorý ovláda metódy a teoretický aparát filozofického bádania, má rozvinuté analytické a interpretačné zručnosti, vie samostatne formulovať a interpretovať filozofické problémy v kontexte súčasnej kultúry a spoločenských výziev. Nadobudnuté myšlienkové postupy a znalosti je schopný využiť pri identifikácií spoľahlivých a pravdivých informácií a ich odlíšení od dezinformácií. Na základe širokej ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov si samostatne formuje vlastný odborný profil. Cieľom programu je absolvent s rozvinutými intelektuálnymi a morálnymi kvalitami, pripravený nielen na doktorandský stupeň štúdia, ale aj na riešenie dôležitých problémov myslenia a praxe a na obohacovanie intelektuálnej kultúry spoločnosti.

 

Absolvent študijného programu Filozofia získava:

Teoretické vedomosti: má prehĺbené znalosti z vybraných oblastí filozofického myslenia so zameraním na problémy, smery a postavy súčasnej filozofie a ich miesto v kultúre; pozná metaetické teórie morálnych súdov, motivácie a vzťahu faktov a hodnôt; má dostatok informácií o etických a interdisciplinárnych riešeniach odborných a spoločenských problémov; má vedomosti z logickej sémantiky a analýzy prirodzeného i odborného jazyka; má rozšírený prehľad o aplikáciách a dôsledkoch riešení konkrétnych praktických problémov z humánneho hľadiska.

Praktické schopnosti a zručnosti: dokáže používať relevantný pojmový a kategoriálny aparát filozofie a formulovať filozofické problémy a možnosti ich riešenia aj mimo akademickej filozofie; je schopný kriticky interpretovať informácie, posudzovať ich spoľahlivosť, konzistentnosť a pravdivosť; vie strategicky a koncepčne uvažovať o aktuálnych spoločenských a etických problémoch a problémoch technologického rozvoja; ovláda spôsoby analýzy etických teórií a systémov morálky z hľadiska ich logickej výstavby a praktickej účinnosti; dokáže navrhnúť modely, v ktorých je možné systematicky posúdiť dôsledky etických teórií; fundovane vedie diskusiu o odborných a spoločenských problémoch; je schopný kultivovane komunikovať vlastné názory slovom a písmom a vie ich zdôvodniť; samostatne analyzuje a tvorí texty o filozofických, kultúrnych, spoločenských, vedecko-technologických a politických otázkach.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: zvyšuje si svoju profiláciu prostredníctvom medzinárodných pobytov na partnerských univerzitách (v rámci programu Erasmus+); dokáže administrovať a koordinovať individuálne i tímové projekty; má osvojené zručnosti produkcie a prezentácie odborných výstupov s kultivovaným jazykovým prejavom.

 

Na základe uvedeného je absolvent teoreticky i kompetenčne pripravený na nadväzujúce doktorandské štúdium a následne na akademickú kariéru na vysokej škole alebo vo vedecko-výskumnej inštitúcii. Zároveň vie svoje kompetencie a znalosti uplatniť aj mimo akademickej oblasti v širokom spektre spoločenských inštitúcií, ktoré sa venujú vzdelávaniu, kultúre, alebo spoločenskej či politickej agende. Vie sa uplatniť v mediálnom priestore či v oblasti ľudských zdrojov a zastávať riadiace, analytické a strategické pozície v orgánoch štátnej správy, miestnej samosprávy či v treťom sektore.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Indikované povolania:

Filozof

Kultúrno-osvetový pracovník

Odborný pracovník vo vedeckých inštitúciách

Projektový koordinátor a projektový manažér

Projektový pracovník v kultúrnych, spoločenských a mimovládnych organizáciách

Odborný redaktor knižných vydavateľstiev

Odborný redaktor spoločenskovedných periodík

Referent v štátnej správe a územnej samospráve

Učiteľ druhého stupňa základných škôl a stredoškolský učiteľ – po doplnení kvalifikácie o DPŠ

Vysokoškolský učiteľ / lektor

 

Potenciál študijného programu:

Študijný program Filozofia generuje absolventa s prehĺbenými znalosťami o kľúčových postavách a problémoch filozofie 20. storočia. Rozvíja a upevňuje jeho tzv. mäkké zručnosti („soft skills“), teda zdokonaľuje schopnosti analytickej a interpretačnej práce s textom, kritického a logického hodnotenia argumentov a zručnosti potrebné pre kultivovaný ústny i písomný prejav. Súbor týchto nadobudnutých schopností a zručností tvorí pridaný potenciál študijného programu „Filozofia“, ktorý absolventovi umožňuje zamestnať sa vo všetkých druhoch povolaní, v ktorých sa mäkké zručnosti vyžadujú. Na základe získaných vedomostí a zručností sa dokáže uplatniť v širokom spektre spoločenských inštitúcií, ktoré sa venujú vzdelávaniu, kultúre, alebo spoločenskej či politickej agende. Vie sa uplatniť v mediálnom priestore či v oblasti ľudských zdrojov a zastávať riadiace, analytické a strategické pozície v orgánoch štátnej správy, miestnej samosprávy či v treťom sektore.

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Nevzťahuje sa na tento študijný program.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Vďaka nadobudnutým teoretickým poznatkom a rozvinutým praktickým schopnostiam a zručnostiam je absolvent uplatniteľný v širokej škále odborov a povolaní, kde sa vyžaduje strategické a koncepčné uvažovanie o aktuálnych spoločenských a etických problémoch a problémoch technologického rozvoja. Absolvent je takisto uplatniteľný v kultúrnej a kreatívnej sfére.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

MPhil. Marcela Herdova, PhD. (špičková odborníčka na problematiku neurofilozofie a otázok ľudskej slobody; pôsobí ako interná pracovníčka Oddelenia filozofie na Florida State University, USA)

Jozef Müller, PhD. (odborník na antickú filozofiu; pôsobí ako „associate professor“ na Oddelení filozofie na University of California, Riverside, USA)

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD. (medzinárodne uznávaný odborník na francúzsku filozofiu; Fakulta humanitních studií UK, Praha)

prof. PhDr. František Mihina, CSc. (medzinárodne uznávaný odborník na súčasnú filozofiu; Filozofická fakulta PU, Prešov)

prof. PhDr. Zdenka Kalnická, CSc. (medzinárodne uznávaná odborníčka na rodové štúdiá; Filozofická fakulta OSU, Ostrava)

Prof. PhDr. František Novosád, PhD. (medzinárodne uznávaný odborník na sociálnu a politickú filozofiu, Filozofický ústav SAV, Bratislava) 

mim. prof. Etela Farkašová, PhD. (medzinárodne uznávaná odborníčka na feministickú filozofiu a epistemológiu, spisovateľka a literárna kritička, Bratislava).

doc. PhDr. Boris Zala, CSc. (zaoberá sa sociálnou a politickou filozofiou, dlhoročný poslanec NR SR, predseda zahraničného výboru NR SR, podpredseda Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v Štrasburgu, poslanec Európskeho parlamentu, Brusel, Belgicko)

doc. Richard Sťahel, PhD. (medzinárodne uznávaný odborník na environmentálnu filozofiu; riaditeľ Filozofického ústavu SAV, Bratislava)

doc. Andrea Javorská, PhD. (odborníčka na filozofiu J. Patočku a M. Heideggera, predsedníčka SFZ 2014-2020; vedúca Katedry filozofie, Filozofická fakulta UKF, Nitra)

doc. Mgr. et Mgr. Marián Kuna, MA, MPhil, PhD. (vysokoškolský pedagóg, odborník na etiku a sociálnu filozofiu; Filozofická fakulta KU, Ružomberok)

doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. (zaoberá sa fenomenológiou, hermeneutikou a bioetikou; Filozofická fakulta UCM, Trnava)

Mgr. Tomáš Prokopčák (člen predstavenstva vydavateľstva Petit Press a šéf jeho digitálneho obsahu, Bratislava)

Mgr. František Škvrnda, PhD. (odborník na antickú filozofiu; Fakulta medzinárodných vzťahov EU, Bratislava)

Mgr. Juraj Podroužek, PhD. (špecialista na ICT etiku a etiku umelej inteligencie; Kempelenov inštitút inteligentných technológií, Bratislava)

PhDr. Igor Haraj, PhD. (moderátor v televízii TA3, Bratislava)

Mgr. Ľubica Kobová, PhD. (odborníčka na feministickú filozofiu a rodové štúdiá; Fakulta humanitních studií UK, Praha)

PhDr. Stanislava Chrobáková Repar, PhD. (slovenská /a slovinská/ spisovateľka, prekladateľka, literárna vedkyňa a vydavateľka, od r. 2018 šéfredaktorka literárneho časopisu FRAKTÁL)

PhDr. Sabína Gáliková Tolnaiová, PhD. (odborníčka na problematiku médií a komunikácie z hľadiska filozofie, etiky a axiológie; Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Trnava)

doc. Mgr. Marek Debnár, PhD. (špecialista na digitálne humanitné vedy, dištančné čítanie; riaditeľ Centra digitálnych humanitných vied, Filozofická fakulta UKF, Nitra)

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

V prílohách sú vyjadrenia nasledujúcich zamestnávateľov:


Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Akadémia kritického myslenia, s. r. o.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Inštitút pre výskum práce a rodiny

Petit Press, a. s.

Centrum pre filantropiu n. o.

Inštitút pre verejné otázky

PRO, s. r. o.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Rada študijného programu Filozofia bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu Filozofia: hlavná zodpovedná osoba - prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.; členovia garančnej pätice: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD; prof. PhDr. František Gahér, PhD.; doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.; doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.; zástupca zamestnávateľov: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.; zástupca študentov: Mgr. Katarína Marcinčinová,

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-          podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-          klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-          sylaby predmetu,

-          výsledky vzdelávania,

-          povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Šafárikovo námestie 6, Múzejná 10 a Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského stupňa štúdia je 120 pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v magisterskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 58;

počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 50;

počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 12;

počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 21.

 

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami je uvedené v prílohách.

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

 

Študijný program Filozofia má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu.


Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf;

Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4: https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6.

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou: Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf.

 

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD.; andrej.kalas@uniba.sk; Katedra filozofie a dejín filozofie, S-509, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-filozofie-a-dejin-filozofie/clenovia-katedry/doc-andrej-kalas-phd/.

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu Filozofia sú uvedené na webových stránkach Katedry filozofie a dejín filozofie: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-filozofie-a-dejin-filozofie/studium/schvalene-temy-diplomovych-prac-2023-2024/.

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

-      pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Filozofia má diplomová práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:

Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok;

Vnútorný predpis UK č. 7/2018 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave.

Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k bakalárskej práci a Obhajoba bakalárskej práce.

Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK:   https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/.

 

Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke Katedry filozofie a dejín filozofie: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-filozofie-a-dejin-filozofie/studium/temy-diplomovych-prac/ a Katedry logiky a metodológie vied: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/klmv/studium/zaverecne-prace/

Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/zaverecne-prace/zakladne-nalezitosti-odovzdavania-zaverecnych-prac/

 

-      možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,

Študenti študijného programu Filozofia majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedra filozofie a dejín filozofie realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s 12 univerzitami: Cyperská univerzita v Nicosii, Masarykova univerzita v Brne, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita v Ostrave, Univerzita Karlova v Prahe, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach, Univerzita Regensburg v Regensburgu, Egejská univerzita v Aténach, Univerzita Patras v Patre, Maria Curie-Sklodowska univerzita v Lubline, Belehradská univerzita v Belehrade.

Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné tu: https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/uzatvorene-zmluvy-erasmus

Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

-      pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

Vnútorný predpis UK č. 7/2018 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf;

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf;

Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf;

Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022 – Etický kódex čl. 3 – 4, 7:

 

Porušenie akademickej etiky môže mať za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorný predpis UK č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke:

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/disciplinarna-komisia-pre-studentov/realizovane-disciplinarne-konania/

 

-      postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK: https://cezap.sk/.

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022 – Etický kódex

čl. 3, ods. 3:

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

-      postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf;

Vnútorný predpis UK č. 11/2011 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK: ttps://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_01.pdf.

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AIS a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/.

Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Prof. Mgr. Michal Chabada, PhD., Katedra filozofie a dejín filozofie; pôsobí na funkčnom mieste profesora: michal.chabada@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“: http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/aktualnyAR/FiF/SK/moFI.xml.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/.

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH pedagógov zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v akademickom informačnom systéme (AIS) na adrese: https://ais2.uniba.sk/ais/portal/start.do

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/.

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-filozofie-a-dejin-filozofie/studium/temy-diplomovych-prac/

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/klmv/studium/zaverecne-prace/

 

Prof. Michal Chabada, PhD.: michal.chabada@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3945

Prof. PhDr. František Gahér, PhD.: frantisek.gaher@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3931

Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.: emil.visnovsky@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4134

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.: zlatica.plasienkova@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4072

Prof. Marián Zouhar, PhD.: marian.zouhar@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4142

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.: mariana.szapuova@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5341

Doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.: lukas.bielik@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3893

Doc. Andrej Kalaš, PhD.: andrej.kalas@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3984

Doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD.: vladimir.marko@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4032

Doc. Erika Lalíková, PhD.: erika.lalikova@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4013

Mgr. Róbert Maco, PhD.: robert.maco@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4023

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.: martin.nuhlicek@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/19125

Mgr. Juraj Halas, PhD.: juraj.halas@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21803

Mgr. Filip Tvrdý, PhD., filip.tvrdy@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/45716

PhDr. Daniela Vacek, PhD., daniela.vacek@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/45830

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác:

https://ais2.uniba.sk/ais/start.do


g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Katarína Marcinčinová; katarina.sklutova@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).
i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. 7/2023.


Na Katedre filozofie a dejín filozofie je študentom k dispozícii sekretariát: Jarmila Strušková, jarmila.struskova@uniba.sk, tel. +421-2-9013 2033, +421-2-9013 1173; Katedra sociológie, Katedra filozofie a dejín filozofie, Katedra logiky a metodológie vied, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1, pondelok – piatok: 9.00 – 12:00 hod., miestnosť S511.


Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/..

Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/.

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu Filozofia sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Šafárikovom námestí č. 6, kde je na piatom poschodí situované pracovisko Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK. Využívame učebne na Múzejnej ulici a v budove na Gondovej ulici.

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/.

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť.

 

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a v čiastkovej knižnici Katedry filozofie a dejín filozofie.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

 

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/.

 

Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 14/2023 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje sa v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

 

Okrem toho Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK disponuje príručnou knižnicou (Katedra filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1, otváracie hodiny: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-filozofie-a-dejin-filozofie/kniznica-katedry/, ktorá je súčasťou Ústrednej knižnice FiF UK a kde sa nachádza knižničný fond v objeme 4000 knižničných jednotiek. Knižnica má 10 miest na štúdium, 1 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Manuál MS TEAMS pre študentov

Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

E-learningový portál Moodle

Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk).

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.
e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Študentom sa poskytuje aj možnosť športového vyžitia počas vysokoškolského štúdia. Na Filozofickej fakulte UK pôsobí Stredisko telovýchovných voľnočasových aktivít, ktoré realizuje pravidelný tréningový režim v športoch, športových hrách, pohybových aktivitách, ako aj vo viacdenných outdoorových aktivitách v turistike, vysokohorskej turistike, vodnej turistike, v zjazdovom v bežeckom lyžovaní a v horolezectve. Na realizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí Filozofická fakulta UK využíva veľkoryso architektonicky stvárnený priestor fakultného átria a secesnej Moyzesovej siene, ktorá sa využíva na realizáciu koncertov, študentských fakultných plesov, na vystúpenia fakultných divadelných súborov a iných kultúrnych a spoločenských aktivít). Budova fakulty ponúka študentom aj niekoľko oddychových a relaxačných priestorov, ktoré sa využívajú aj na usporiadanie komorných a klubových podujatí. Duchovné možnosti vyžitia poskytuje študentom Univerzitné pastoračné centrum.

Príručka (nielen) pre prváčky a prvákov – časti 4.8. a 4.9.

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.11/2023, Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Od uchádzača na magisterské štúdium očakávame prehĺbený záujem o zásadné filozofické problémy v interdisciplinárnom kontexte a o dejinné etapy vývoja filozofie. Predpokladáme rozvinuté analytické, interpretačné a prezentačné schopnosti, ako aj zručnosti v kritickom myslení, kultivovanom písomnom i ústnom prejave. Uchádzači sú prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru v bakalárskom štúdiu. Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/.

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/ (magisterské štúdium).

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/ (magisterské štúdium).

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf;

Študentská anketa

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/.

Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

Katedra zapracovala do aktuálneho študijného programu spätnú väzbu absolventov; prieskumy sú dostupné na: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kfdf/Oznamy/Dotaznik_vysledky_28.6.2021.pdf; https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kfdf/Oznamy/Absolventi_prieskum.pdf

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).