Opis študijného programu
Študijný program bxFISO - filozofia – sociológia
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - medziodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
04.09.2023
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Filozofia - sociológia, č. 177758
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň; kód 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
12. Filozofia; ISCED-F kód: 0223 Filozofia a etika, 34. Sociológia sociálna antropológia, ISCED-F kód: 0314 Sociológia a kulturálne štúdiá
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
3 roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/otvarane/. Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/. Celkový počet študentov študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/statistiky/bc/.
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

 

Absolvent bakalárskeho študijného programu Filozofia – Sociológia disponuje v rámci študijného programu Filozofia kľúčovými odbornými znalosťami, praktickými zručnosťami a kompetenciami zo základných filozofických disciplín (epistemológia, metafyzika, etika, logika), špeciálnych disciplín (sociálna a politická filozofia, filozofia vedy, environmentálna etika a ďalšie), ako aj z dejín filozofie. Vďaka nim vie analyzovať a kriticky interpretovať filozofické myšlienky a koncepcie, formulovať zásadné filozofické otázky a hodnotiť ich riešenia. Absolvent je schopný uvažovať o filozofických problémoch v širších historických aj aktuálnych kultúrnych a spoločenských súvislostiach. V rámci študijného programu Sociológia absolvent získa poznatky o základných charakteristikách, štruktúrach a procesoch spoločnosti, o jej sociálnych inštitúciách a mechanizmoch fungovania. Porozumie základným teoretickým a metodologickým zásadám sociologického prístupu a nadobudne zručnosti ich aplikácie. Spozná a osvojí si schopnosť skúmať aktuálne sociálne javy a sociálne problémy za využitia dostupných dát a prípravy vlastných výskumných nástrojov. Cieľom programu je absolvent so samostatným kritickým a tvorivým myslením, ktorý disponuje aktuálnymi znalosťami z oblasti filozofie a sociológie a vie tieto znalosti aplikovať v súčasných podmienkach dynamicky sa meniacej spoločnosti.

 

Absolvent študijného programu Filozofia – Sociológia získava:

Teoretické vedomosti:

- v rámci študijného odboru Filozofia: má poznatky zo základných a špeciálnych filozofických disciplín; má prehľad o kľúčových filozofických ideách a problémoch v historickej perspektíve, aktuálnom stave ich riešenia a ich význame vo vzťahu k vede, kultúre a životu jednotlivca i spoločnosti; má znalosti o základných myšlienkových postupoch filozofie a o kľúčových pojmoch filozofie a spoločensko-humanitných vied.

- v rámci študijného odboru Sociológia: má poznatky z oblasti všeobecnej sociologickej teórie (nosnými témami sú sociálne mikro- a makro-štruktúry, sociálne skupiny, sociálne inštitúcie a sociálna štrukturácia spoločnosti, procesy sociálnej reprodukcie a sociálnej zmeny), dejín sociológie (klasické a moderné sociologické teórie a ich interpretačné prístupy) a metód sociologického výskumu (poznatky o postupoch sociologickej analýzy, prípravy empirického výskumu, metódach a postupoch zberu empirických dát a postupoch ich matematicko-štatistickej spracovania a analýzy).

Praktické schopnosti a zručnosti: dokáže analyzovať filozofické i širšie súvislosti chápania aktuálnych problémov spoločnosti, vedy a kultúry, formulovať ich štruktúrovane a korektne s rešpektovaním obsahovej súvislosti a formálnej závislosti; vie tvorivo premýšľať o aktuálnych spoločenských, kultúrnych a vedeckých problémoch; je schopný uchopiť a vyjadriť pojmovú štruktúru textových celkov rôznej povahy, analyzovať a interpretovať filozofické a odborné texty a identifikovať ich hlavné problémy, myšlienky a argumenty; vie kriticky porovnávať a hodnotiť argumentačné stratégie, filozofické, sociálne a etické predpoklady i dôsledky filozofických koncepcií a nachádzať medzi nimi súvislosti a rozdiely; je schopný kultivovane komunikovať (slovom i písmom) a zrozumiteľne prezentovať názory a myšlienkové koncepcie.

Nadobúda praktické schopnosti a zručnosti samostatnej sociologickej analýzy vybraného sociálneho problému. Je schopný primerane konceptualizovať problém, porozumieť jeho spoločenským súvislostiam a spoločenskej podmienenosti. Získa kompetencie empirického preskúmania sociálnych javov, vrátene procesu transformácie teoretických pojmov do podoby empiricky merateľných indikátorov a znakov. Ovláda zručnosti samostatnej prípravy metód zberu empirických dát a postupov ich vyhodnotenia a interpretácie, vrátane primeranej prezentácie ich výsledkov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: študent posilňuje svoju profiláciu prostredníctvom medzinárodných pobytov na partnerských zahraničných pracoviskách (napríklad prostredníctvom programu Erasmus+); rozširuje si svoj interdisciplinárny profil prostredníctvom štúdia ďalších spoločenskovedných a humanitných disciplín); rozvíja svoje jazykové kompetencie.

 

Na základe uvedeného je absolvent teoreticky i kompetenčne pripravený na magisterský stupeň štúdia v jednej zo zvolených trajektórií vzdelávania, a to buď v magisterskom programe Filozofia alebo magisterskom študijnom programe Sociológia. Spojením teoretických základov oboch odborov absolvent dokáže na primeranej úrovni aplikovať získané vedomosti nielen v teoretických odboroch filozofia a sociológia, ale disponuje aj hlbším základom pre uplatnenie nadobudnutých vedomostí pri riešení aktuálnych problémov rozvoja spoločnosti, kultúry i vedy. Jeho znalosti a zručnosti sú devízou v profesiách, v ktorých ide o tvorivé, koncepčné, analytické a strategické myslenie, interpretačné schopnosti a kultivovaný jazykový prejav. Štandardnou pridanou hodnotou absolventa je schopnosť argumentovať, kriticky analyzovať a hľadať inovatívne riešenia problémov. Absolvent sa tak môže uplatniť v mnohých odvetviach znalostnej spoločnosti, predovšetkým v kultúrno-spoločenských inštitúciách, médiách, analytických, projektových a poradenských spoločnostiach, personalistike, v treťom sektore a na rôznych pozíciách verejného i súkromného sektora.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent bakalárskeho štúdia po absolvovaní magisterského štúdia v jednej z nadväzujúcich trajektórií vzdelávania môže vykonávať indikované povolania:

Kultúrno-osvetový pracovník

Odborný pracovník v kultúrnych a spoločenských inštitúciách

Projektový pracovník v kultúrnych, spoločenských a mimovládnych organizáciách

Odborný redaktor knižných vydavateľstiev

Odborný redaktor spoločenskovedných periodík

Samostatný odborný referent v kultúrnych a spoločenských inštitúciách

Samostatný referent v štátnej správe a územnej samospráve

Analytik / metodik vo výskumných a marketingových agentúrach

 

Potenciál študijného programu:

Študijný program Filozofia – Sociológia vyzbrojí absolventa nielen kľúčovými filozofickými a sociologickými poznatkami  a kompetenciami v aplikácii ich poznávacích prístupov, ale aj celým radom mäkkých zručností („soft skills“), teda schopnosťami analytickej a interpretačnej práce s textom, kritického a logického hodnotenia argumentov a podporuje jeho zručnosti kreatívneho kultivovaného ústneho i písomného prejavu. Súbor týchto nadobudnutých schopností a zručností tvorí pridaný potenciál tohto študijného programu , ktorý absolventovi umožní zamestnať sa v širokom okruhu povolaní, v ktorých sa mäkké zručnosti vyžadujú.

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Nevzťahuje sa na tento študijný program.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolvent sa vyznačuje dostatkom odborných vedomostí, tvorivým, koncepčným a analytickým myslením v rámci vedných odborov. Absolvent študijného programu pokračuje v štúdiu na magisterskom stupni v jednej z nadväzujúcich trajektórií vzdelávania (filozofia alebo sociológia). Po absolvovaní magisterského štúdia sa uplatní sa v socio-kultúrnej a umelecko-kreatívnej sfére, kde dokáže inovatívne aplikovať získané zručnosti v argumentácii a kritickej reflexii aktuálnych vedeckých a spoločenských problémov. Svoje názory vie stvárniť v kultivovanom ústnom i písomnom prejave a je schopný ich zdôvodniť. Nadobudnuté poznatky a zručnosti nielen teoretickej, ale aj empirickej analýzy aktuálnych sociálnych problémov môže uplatniť na pozíciách analytikov a metodikov vo verejnej, ale aj komerčnej sfére, výskumných, marketingových a reklamných agentúrach. 

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Študijný program Filozofia-Sociológia bol otvorený iba nedávno a nemá ešte absolventov, ale štúdium v oboch odboroch má dlhodobú tradíciu a početných úspešných absolventov.

Nakoľko všetci absolventi bakalárskeho študijného programu kontinuálne pokračujú v štúdiu na magisterskom stupni, uvádzame úspešných absolventov nadväzujúcich študijných programov:

Príklady úspešných absolventov študijného programu Filozofia:

MPhil. Marcela Herdova, PhD. (špičková odborníčka na problematiku neurofilozofie a otázok ľudskej slobody; pôsobí ako interná pracovníčka Oddelenia filozofie na Florida State University, USA)

Jozef Müller, PhD. (špičkový odborník na antickú filozofiu a aktuálne otázky etiky; pôsobí na Oddelení filozofie na University of California, Riverside, USA)

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD. (medzinárodne uznávaný odborník na francúzsku filozofiu, Fakulta humanitních studií UK, Praha)

Prof. PhDr. František Novosád, PhD. (medzinárodne uznávaný odborník na sociálnu a politickú filozofiu, Filozofický ústav SAV, Bratislava)

prof. PhDr. František Mihina, CSc. (medzinárodne uznávaný odborník na súčasnú filozofiu, FF PU, Prešov)

prof. PhDr. Zdenka Kalnická, PhD. (medzinárodne uznávaná odborníčka na rodové štúdiá, pôsobí na Filozofickej fakulte OSU, Ostrava)

doc. PhDr. Boris Zala, CSc. (poslanec Európskeho parlamentu, Brusel, Belgicko)

doc. Richard Sťahel, PhD. (medzinárodne uznávaný odborník na enviromentálnu filozofiu, pôsobí ako riaditeľ Filozofického ústavu SAV, Bratislava)

doc. Andrea Javorská, PhD. (odborníčka na filozofiu J. Patočku a M. Heideggera, pôsobí na Katedra filozofie, FF UKF Nitra)

doc. Marián Kuna, MA, MPhil, PhD. (vysokoškolský pedagóg na Katedre filozofie Filozofickej fakulty KU, Ružomberok)

doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. (odborníčka na filozofickú antropológiu; pôsobí na Filozofickej fakulte UCM, Trnava)

doc. Mgr. Tomáš Čaňa, PhD. (odborník na analytickú filozofiu; pôsobí na Filozofickej fakulte UCM, Trnava)

Mgr. Tomáš Prokopčák, (zástupca šéfredaktorky SME a člen predstavenstva Petit Press, Bratislava)

Mgr. František Škvrnda, PhD. (odborník na antickú filozofiu, pôsobí na Fakulte medzinárodných vzťahov EU, Bratislava)

Mgr. Juraj Podroužek, PhD. (špecialista na ICT etiku a etiku umelej inteligencie; pracuje na Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií, Bratislava)

PhDr. Igor Haraj, PhD. (moderátor v televízii TA3, Bratislava)

Mgr. Ľubica Kobová, PhD. (odborníčka na rodové štúdiá, pôsobí na Fakulte humanitních studií, Praha)

Mgr. Stanislava Chrobáková Repar (spisovateľka, prekladateľka a literárna vedkyňa)

PhDr. Sabína Gáliková Tolnaiová, PhD. (odborníčka na problematiku médií a komunikácie z hľadiska filozofie, etiky a axiológie; pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM, Trnava)

Mgr. Tomáš Orieščik (riaditeľ divízie Software Development spoločnosti Aliter Technologies, a.s., Bratislava)

Mgr. Milan Hrabovský, PhD. (publicista, odborník na rasizmus, Le Grand-Saconnex, Ženeva, Švajčiarsko)

doc. Mgr. Marek Debnár, PhD. (Centrum digitálnych humanitných vied, Filozofická fakulta UKF, Nitra)


Príklady úspešných absolventov študijného programu Sociológia:

Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. (dekanka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave) 

Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. (zástupkyňa riaditeľa Sociologického ústavu SAV)

Doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD. (docentka Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických  vied Univerzity Komenského v Bratislave)  

Doc. PhDr. Zuzana Mészárosová-Lampl, PhD. (docentka Katedry politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre a riaditeľka Oddelenia sociologického a demografického výskumu Fórum inštitútu pre výskum menšín)

Doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. (docent Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave)

Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD. (riaditeľ Sociologického ústavu SAV) 

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., (generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu Slovenskej republiky) 

PhDr. Zuzana Kusá, PhD. (samostatná vedecká pracovníčka Sociologického ústavu SAV) 

Mgr. Martin Slosiarik (riaditeľ FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s.r.o.)  

PhDr. Silvia Porubänová (výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva) 

Mgr. Miroslav Kučera, PhD. (riaditeľ odboru Infrastructure and Development Financing, podnikateľskej poradenskej agentúry ASPIRO) 

Mgr. Elena Gallová Kriglerová, PhD. (riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry) 

Mgr. Kamil Charvát (Chief Operating Officer, reklamná agentúra MUW Saatchi & Saatchi) 

Mgr. Adam Hvorecký (Strategy Director, reklamná agentúra MADE BY VACULÍK). 

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Nakoľko všetci absolventi bakalárskeho študijného programu kontinuálne pokračujú v štúdiu na magisterskom stupni, vyjadrenia zamestnávateľov sa vzťahujú na absolventov nadväzujúcich magisterských študijných programov.

V prílohách sú vyjadrenia nasledujúcich zamestnávateľov:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Inštitút pre výskum práce a rodiny

Petit Press, a. s.

Centrum pre filantropiu n. o.

Inštitút pre verejné otázky

PRO, s. r. o.

FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s.r.o

IPSOS. S.r.o.

MADE BY VACULIK, s.r.o.

Ministerstvo obrany SR

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Prognostický ústav SAV

Sociologický ústav SAV

Štatistický úrad SR

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Rada študijného programu Filozofia bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu Filozofia:  prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.; prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD; prof. PhDr. František Gahér, PhD.; doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.; doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.; zástupca zamestnávateľov: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.; zástupca študentov: Mgr. Katarína Marcinčinová.

Rada študijného programu Sociológia bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu Sociológia v kombinácii – 1-stupeň sú: Prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. (hlavná zodpovedná osoba/garantka); Prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.; Doc. PhDr. Dušan Janák, PhD.; Doc. Roman Džambazovič, PhD.; Doc. Daniel Gerbery, PhD.; Mgr. Martin Slosiarik – zástupca zamestnávateľov, Mgr. Jakub Hankovský – zástupca študentov.  

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-          podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-          klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-          sylaby predmetu,

-          výsledky vzdelávania,

-          povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2, Múzejná 10 a Šafárikovo námestie 6. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 180 pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej záverečnej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 124

počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 51

počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 5

počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 18


Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami je uvedené v prílohách.

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

 

Študijný program Filozofia - Sociológia má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu.


Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf;

Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4: https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6-

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou: Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf.

 

Koordinátorom pre mobility na Katedre filozofie a dejín filozofie je: doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD.; andrej.kalas@uniba.sk; Katedra filozofie a dejín filozofie, S-509, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-filozofie-a-dejin-filozofie/clenovia-katedry/doc-andrej-kalas-phd/.

Koordinátorom pre mobility na katedre sociológie je: Mgr. Pavol Baboš, PhD.; pavol.babos@uniba.sk; Katedra sociológie, S-512, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-sociologie/studium/mobility/.

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu Filozofia sú uvedené na webových stránkach Katedry filozofie a dejín filozofie: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-filozofie-a-dejin-filozofie/studium/schvalene-temy-bakalarskych-prac-2023-2024/.

Témy záverečných prác študijného programu sociológie sú uvedené na webovej stránke Katedry sociológie FiF UK:  https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-sociologie/studium/zaverecne-prace/.

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

-      pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe,

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Filozofia má bakalárska práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:

Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok;

Vnútorný predpis UK č. 7/2018 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave.

Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k bakalárskej práci a Obhajoba bakalárskej práce.

Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK:   https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/.


Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke Katedry filozofie a dejín filozofie: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-filozofie-a-dejin-filozofie/studium/temy-bakalarskych-prac/ a Katedry logiky a metodológie vied: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/klmv/studium/zaverecne-prace/.

Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/zaverecne-prace/zakladne-nalezitosti-odovzdavania-zaverecnych-prac/.

 

-      možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:

Študenti študijného programu Filozofia – Sociológia majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedra filozofie a dejín filozofie realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s 12 univerzitami: Cyperská univerzita v Nicosii, Masarykova univerzita v Brne, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita v Ostrave, Univerzita Karlova v Prahe, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach, Univerzita Regensburg v Regensburgu, Egejská univerzita v Aténach, Univerzita Patras v Patre, Maria Curie-Sklodowska univerzita v Lubline, Belehradská univerzita v Belehrade. Katedra sociológie realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s 5 univerzitami v: Lulea, Lublin, Ljubljana, Katowice, Rzeszów. 

Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné tu: https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/uzatvorene-zmluvy-erasmus.

Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16:https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf.

 

-      pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

Vnútorný predpis UK č. 7/2018 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf;

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf;

Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf;

Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022 – Etický kódex, čl. 3 – 4, 7.

Porušenie akademickej etiky môže mať za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorný predpis UK č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf.

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/disciplinarna-komisia-pre-studentov/realizovane-disciplinarne-konania/..

 

-      postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK: https://cezap.sk/.

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022 – Etický kódex, čl. 3, ods. 3.

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

-      postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf;

Vnútorný predpis UK č. 11/2011 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_01.pdf

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AIS a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/.

Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Prof. Mgr. Michal Chabada, PhD., vedúci Katedry filozofie a dejín filozofie; pôsobí na funkčnom mieste profesora (hlavná zodpovedná osoba študijného programu, osoba zodpovedná za ucelenú časť študijného programu – filozofia), michal.chabada@uniba.sk;

Prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., pôsobí na funkčnom mieste profesorky na katedre sociológie (osoba zodpovedná za ucelenú časť študijného programu – sociológia), gabriela.lubelcova@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/aktualnyAR/FiF/SK/bxFISO.xml.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/.

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v AIS.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/.

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-filozofie-a-dejin-filozofie/studium/temy-bakalarskych-prac/

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/klmv/studium/zaverecne-prace/

 

Prof. Michal Chabada, PhD.: michal.chabada@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3945

Prof. PhDr. František Gahér, PhD.: frantisek.gaher@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3931

Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.: emil.visnovsky@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4134

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.: zlatica.plasienkova@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4072

Prof. Marián Zouhar, PhD.: marian.zouhar@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4142

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.: mariana.szapuova@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5341

Doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.: lukas.bielik@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3893

Doc. Andrej Kalaš, PhD.: andrej.kalas@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3984

Doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD.: vladimir.marko@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4032

Doc. Erika Lalíková, PhD.: erika.lalikova@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4013

Mgr. Róbert Maco, PhD.: robert.maco@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4023

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.: martin.nuhlicek@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/19125

Mgr. Juraj Halas, PhD.: juraj.halas@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21803

Mgr. Filip Tvrdý, PhD., filip.tvrdy@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/45716

PhDr. Daniela Vacek, PhD., daniela.vacek@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/45830

 

Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam podprogramu Sociológia (s uvedením kontaktov): https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-sociologie/studium/zaverecne-prace/. 


Prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.:  gabriela.lubelcova@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5343

Prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD.: jan.sopoci@uniba,sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4112

Doc. PhDr. Dušan Janák, PhD., dusan.janak@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/38804

Doc. Roman Džambazovič, PhD.: roman.dzambazovic@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3913

Doc. Daniel Gerbery, PhD.: daniel.gerbery@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3939

Mgr. Pavol Baboš, PhD.: pavol.babos@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21795

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác:

https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Katarína Marcinčinová; katarina.sklutova@uniba.sk;

Mgr. Jakub Hankovský, hankovsky1@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.; martin.nuhlicek@uniba.sk, S 504a, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-filozofie-a-dejin-filozofie/clenovia-katedry/mgr-martin-nuhlicek-phd/;

Študijný poradca študijného programu Sociológia (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií):

Prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc., jan.sopoci@uniba.sk; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-sociologie/clenovia-katedry/jan-sopoci/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. 7/2023.


Na obidvoch katedrách je študentom k dispozícii sekretariát: Jarmila Strušková, jarmila.struskova@uniba.sk, tel. +421-2-9013 2033, +421-2-9013 1173; Katedra sociológie, Katedra filozofie a dejín filozofie, Katedra logiky a metodológie vied, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1, pondelok – piatok: 9.00 – 12:00 hod., miestnosť S511.


Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta: PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/.

Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/.

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu Filozofia - Sociológia sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Šafárikovom námestí č. 6, kde je na piatom poschodí situované pracovisko Katedry filozofie a dejín filozofie, ako aj Katedry sociológie FiF UK. Využívame učebne na Múzejnej ulici a v budove na Gondovej ulici.

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť.

 

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice, a v čiastkovej knižnici Katedry filozofie a dejín filozofie.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

 

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/.

Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 14/2023 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

 

Okrem toho Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK disponuje príručnou knižnicou (Katedra filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava, otváracie hodiny: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-filozofie-a-dejin-filozofie/kniznica-katedry/, ktorá je súčasťou Ústrednej knižnice FiF UK a kde sa nachádza knižničný fond v objeme 4 000 knižničných jednotiek. Knižnica má 10 miest na štúdium, 1 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie. Katedra sociológie FiF UK rovnako disponuje vlastnou katedrovou knižnicou (Gondova 2, č. d. 515, spravuje sekretárka katedry), v ktorej sa nachádza knižničný fond v objeme viac ako 1 080 knižničných jednotiek. Knižnica má 20 miest na štúdium, 1 PC pre používateľov, ďalšie technické vybavenie (napr. televízor, video) a wi-fi pripojenie.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Manuál MS TEAMS pre študentov

Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

E-learningový portál Moodle

Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk).

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.
e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Študentom sa poskytuje aj možnosť športového vyžitia počas vysokoškolského štúdia. Na Filozofickej fakulte UK pôsobí Stredisko telovýchovných voľnočasových aktivít, ktoré realizuje pravidelný tréningový režim v športoch, športových hrách, pohybových aktivitách, ako aj vo viacdenných outdoorových aktivitách v turistike, vysokohorskej turistike, vodnej turistike, v zjazdovom v bežeckom lyžovaní a v horolezectve. Na realizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí Filozofická fakulta UK využíva veľkoryso architektonicky stvárnený priestor fakultného átria a secesnej Moyzesovej siene, ktorá sa využíva na realizáciu koncertov, študentských fakultných plesov, na vystúpenia fakultných divadelných súborov a iných kultúrnych a spoločenských aktivít). Budova fakulty ponúka študentom aj niekoľko oddychových a relaxačných priestorov, ktoré sa využívajú aj na usporiadanie komorných a klubových podujatí. Duchovné možnosti vyžitia poskytuje študentom Univerzitné pastoračné centrum.

Príručka (nielen) pre prváčky a prvákov – časti 4.8. a 4.9.

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.11/2023, Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Medziodborový študijný program Filozofia – Sociológia je vhodný pre uchádzačov, ktorí majú záujem poznať, ako je usporiadaná a ako funguje moderná spoločnosť, jej sociálne skupiny a inštitúcie, majú záujem i o filozofické otázky, o dejiny filozofického a sociologického myslenia a o poznávanie vzťahu človeka a spoločnosti. Uchádzači by mali byť schopní samostatne kriticky myslieť a mali by (aspoň pasívne) ovládať aspoň jeden cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština). Profilovým predmetom na strednej škole, ktorý je dobrým základom pre štúdium študijného programu Filozofia – Sociológia, je náuka o spoločnosti.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/poziadavky/.

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/.

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/.

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf;

Študentská anketa

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf;

Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/;

Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/;

Katedra filozofie a dejín filozofie zapracovala do aktuálneho študijného programu spätnú väzbu absolventov; prieskumy sú dostupné na: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kfdf/Oznamy/Dotaznik_vysledky_28.6.2021.pdf; https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kfdf/Oznamy/Absolventi_prieskum.pdf.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).