Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Bakoš
I.2 - Meno
Oliver
I.3 - Tituly
prof., PhDr., CSc.
I.4 - Rok narodenia
1953
I.5 - Názov pracoviska
Katedra estetiky, FiF UK v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 818 01 Bratislava, Slovenská Republika
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
oliver.bakos@uniba.ak
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&name=Oliver&surname=Bako%C5%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
estetika

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1973 – 197
II.c - Odbor a program
odbor: estetika – filozofia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1979
II.c - Odbor a program
odbor: estetika filozofia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fi FUK v Bratislave
II.b - Rok
1984
II.c - Odbor a program
1984- Titul: „CSc.“, Odbor: Vedy o umení
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fi FUK v Bratislave
II.b - Rok
1988 – Titul : „Docent“, odbor: estetika 2003 – Titul: „Docent“, odbor: filozofia (Zákon č. 172/1990 Zb., Vyhláška MŠ SR
II.c - Odbor a program
1988 – Titul : „Docent“, odbor: estetika 2003 – Titul: „Docent“, odbor: filozofia (Zákon č. 172/1990 Zb., Vyhláška MŠ SR
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
FiFUK v Bratislave
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
2005 – Titul: „Profesor“, odbor: filozofia
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
0

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
asistent Katedra filozofie, Filozofická fakulta UK v Bratislave 1978- 1981
odborný asistent Katedra estetiky, Filozofická fakulta UK v Bratislave 1981 - 1988
docent Katedra estetiky, Filozofická fakulta UK v Bratislave 1988 - 2005
profesor Katedra estetiky, Filozofická fakulta UK v Bratislave 2005 - doteraz

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
angličtina pre čs expertov ŠZŠ UK v Bratislave 1998
Akademický informačný systém (AIS UK v Bratislave 2009
MS Teams Filozofická fakulta UK 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Dejiny estetiky estetika I.+II. filozofia/Philosophy
Dejiny estetiky estetika III. filozofia/Philosophy
Aktuálne problémy estetiky estetika II. filozofia/Philosophy
II.
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Habil. PhDr.Ľuboš Ptáček, PhD. - FFUP v Olomouci filozofia
doc. Dr. Martin Ciel, PhD. VŠMU v Bratislave filozofia
doc. Zdenek Hudec, PhD. FAMU v Prahe filozofia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
5
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
5
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Dejiny estetiky 3 estetika I estetika
Dejiny estetiky 4 estetika I. estetika
Dejiny estetiky 5 estetika I. filozofia
Aktuálne problémyx estetiky estetika III. filozofia
Kantova estetika 1 - 2 estika I. filozofia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
253
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
11
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
74
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
118
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Bakoš, Oliver: Paradoxy vkusu. Príspevok k poznaniu estetiky I. Kanta. 1. vyd. Bratislava: Pravda    1989. – 221

2

Bakoš, Oliver: Básnik a vec. – 1. Vyd. Nadlak (Rumunsko): KVS I. Kraska, 2000. – 169. s 

3

Nietzsche, Friedrich: 1. Zrod tragédie z ducha hudby. 2. Prípad Wagner. 3. Nietzsche proti Wagnerovi. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1998.

4

Názov Aktualita krásneho (umenie ako hra, symbol a slávnosť) Hans-Georg Gadamer ; prekl. Oliver Bakoš.

Bratislava : Archa , 1995, ISBN 80-7115-078-

5

K Schellingovým filozofickým a estetickým spisom aut. dosl. Oliver Bakoš. In: Schelling, Friedrich W. J. Filozofia umenia. - Bratislava : Kalligram, 2007. - ISBN 80-7149-908-0. - S. 659-695


VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1


Názov Aktualita krásneho (umenie ako hra, symbol a slávnosť) Hans-Georg Gadamer ; prekl. Oliver Bakoš

Bib-ID vtls000011818

Kategória EPC EAJ Odborné preklady publikácií

Vyd. údaje Bratislava : Archa , 1995

Rozsah 99 s.

ISBN 80-7115-078-9

Autor Gadamer, Hans-Georg

Spoluautor(i) Bakoš, Oliver 1953- [UKOFIES] (prekladateľ)

Kód afiliácie UKOIF95.

Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta UK. Katedra estetiky. Bratislava ; UKOFIES

Ohlas [o5] 1997 - Mathauser, Z. - In: Estetika, 34, 1997, č. 1 ; s. 48-50 [o5] 1998 - Hroch, J. - In: Filosofický časopis, 46, 1998, č. 1 ; s. 129-132 [o5] 1999 - Mathauser, Z. - In: Estetika racionálního zření. Praha : Univerzita Karlova, 1999 ; S. 58

2

ázov Básnik a vec Oliver Bakoš

Bib-ID vtls000074949

Kategória EPC AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Vyd. údaje Nadlak : KVS I. Kraska , 2000

Vydanie 1. vyd.

Rozsah 169 s.

ISBN 973-9292-61-5

Autor Bakoš, Oliver 1953- UKOFIES

Kód afiliácie UKOIF00

Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta UK. Katedra estetiky. Bratislava ; UKOFIES

Ohlas [o4] 2005 - Mathauser, Z. - In: Studia aesthetica 7 . - Prešov : UPJŠ, 2005 ; S. 73, 74 [o2] 2005 - Hroch, J. - In: Filozofia, roč. 60, č. 8, 2005 ; s. 612 ; AHCI [o1] 2002 - Mathauser, Z. - In: Česká literatura, roč. 50, č. 6, 2002 ; s. 605 ; AHCI [o6] 2000 - Babiak, M. - In: OS, č. 10, 2000 ; s. 79-80 [o5] 2000 - Babiak, M. - In: Nový život, roč. 52 č. 11-12, 2000 ; s. 658-660 [o6] 2001 - Mathauser, Z. - In: OS, č. 3, 2001 ; s. 70-71 [o5] 2001 - Michalovič, P. - In: Iluminace, roč. 13, č. 1(41), 2001 ; s. 157-160 [o1] 2012 - Višňovský, E. - In: Filosofický časopis, roč. 60, č. 2, 2012 ; s. 280 ; AHCI [o2] 2012 - Višňovský, E. - In: Filozofia, roč. 60, č. 2, 2012 ; s. 280 ; AHCI

Signatúra ES 2/00

3

Kultúrne vplyvy a presahy estetiky a filozofie 18. - 20. storočia v prostredí ruského umenia Oliver Bakoš

Bakoš, Oliver 1953- UKOFIES

Vykazovacie obdobie CREPČ

2016

Kategória EPC

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

Vyd. údaje

Podoby ruského umenia 19. a 20. storočia : kľúčové etapy vývoja ruského umenia 19. a 20. storočia a ich rezonancia v európskom kultúrnom priestore. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - ISBN 978-80-223-4038-0. - S. 257-289 [3 AH]

Kód afiliácie

UKOIF16

Najnovšie citácie (5)

[o3] 2016 - Pospíšil, I. - In: Slavica litteraria, roč. 19, č. 2, 2016 ; s. 216

4


book

Divadlo "optikou života" u Friedricha Nietzscheho Oliver Bakoš

Bakoš, Oliver 1953- UKOFIES

Vykazovacie obdobie CREPČ

2021

Kategória EPC

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Súbežný názov

Theatre through the Friedrich Nietzsche's "optics of life"

Vyd. údaje

Divadlo v meniacom sa svete a premeny divadla : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie 26.-27.11.2021. - : 1. vyd. ISBN 978-80-8206-052-5. - Banská Bystrica : Fakulta dramatických umení, 2021. - S. 108-115

Kód afiliácie

UKOIF21

5

K Schellingovým filozofickým a estetickým spisom aut. dosl. Oliver Bakoš. In: Schelling, Friedrich W. J. Filozofia umenia. - Bratislava : Kalligram, 2007. - ISBN 80-7149-908-0. - S. 659-695


VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Názov Der Einfluss der Kritik der Urteilskraft von Immanuel Kant auf das Werk von Samuel Bodorovský Oliver Bakoš

Bib-ID vtls000000137

Kategória EPC AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Vyd. údaje Jenseits der Grenzen. - Wien : WUV, 1992. - ISBN 3-85114-075-3. - S. 119-123

Podujatie Jenseits der Grenzen - Wien, 18.-19.1.1990. AT

Autor Bakoš, Oliver 1953- UKOFIES.

Kód afiliácie UKOIF92

Pracovisko Universität. Wien [organizátor] Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta UK. Katedra estetiky. Bratislava ; UKOFIES

Ohlas [o4] 1998 - Sošková, J. - In: Estetika Michala Greguša . - Prešov : Filozofická fakulta, 1998 ; S. 96 [o4] 1991 - Bžoch, A. - In: Tvorba T, roč. 1(10), č. 2, 1991 ; s. 28

Signatúra ES 18/92e output and the corresponding citation.

2

Názov Der Einfluss der Kritik der Urteilskraft von Immanuel Kant auf das Werk von Samuel Bodorovský Oliver Bakoš

Bib-ID vtls000000137

Kategória EPC AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Vyd. údaje Jenseits der Grenzen. - Wien : WUV, 1992. - ISBN 3-85114-075-3. - S. 119-123

Podujatie Jenseits der Grenzen - Wien, 18.-19.1.1990. AT

Autor Bakoš, Oliver 1953- UKOFIES.

Kód afiliácie UKOIF92

Pracovisko Universität. Wien [organizátor] Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta UK. Katedra estetiky. Bratislava ; UKOFIES

Ohlas [o4] 1998 - Sošková, J. - In: Estetika Michala Greguša . - Prešov : Filozofická fakulta, 1998 ; S. 96 [o4] 1991 - Bžoch, A. - In: Tvorba T, roč. 1(10), č. 2, 1991 ; s. 28

Signatúra ES 18/92e output and the corresponding citation.

3


Názov Katedra paupológie Oliver Bakoš o1] 2018 Halffman, W. - Radder, H. - Lacroix, M. - Brown, M. B. - Dagnino, R. et al.: International responses to the Academic Manifesto : reports from 14 countries. In: Cic-Cuadernos de Informacion y Comunicacion, č. 23, 2018, s. 25-103 -ESCI 

[o3] 2016 Németh, Z.: The appearance of the 1989 political transformation in Central European Prose. In: Polilog. Studia Neofilologiczne, č. 6, 2016, s. 141

Bib-ID vtls000077878

Kategória EPC CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách

Vyd. údaje Levice : LCA , 2001

Rozsah 155 s.

Online http://www.lca.sk/bakos-katedra.htm

ISBN 80-88897-69-6

Autor Bakoš, Oliver 1953- UKOFIES

Kód afiliácie UKOIF01

Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta UK. Katedra estetiky. Bratislava ; UKOFIES

Ohlas [o4] 2006 - Žilka, T. - In: Vademecum poetiky . - Nitra : UKF, 2006 ; S. 22 [o5] 2002 - Grombíř, J. - In: www.inext.cz/texty/No26/recenze.html ; nestr. [o6] 2001 - Frišová, M. - In: Sme, roč. 9, 2001, č. 104 ; s. 8 [o8] 2001 - Pálková, S. - In: Pravda, roč. 11, 2001, č. 77 ; s. 8 [o6] 2001 - Jedlička, R. - In: Študentské noviny, č. 2, 2001 ; s. 21 [o8] 2001 - Ščepka, M. - In: Práca, roč. 56, č. 171, 2001 ; s. 9 [o6] 2001 - Doktor, V. - In: Rak, roč. 6, č. 5-6, 2001 ; s. 97 [o6] 2001 - Gajdoš, M. - In: Knižná revue, roč. 11, 2001, č. 13 ; s. 5 [o6] 2001 - P. S. - In: Naša univerzita, roč. 47, 2001, č. 9 ; s. 14

Signatúra ES 1/01

4

Názov O učiteľoch a ľuďoch Oliver Bakoš

Bib-ID vtls000142328

Kategória EPC CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách

Vyd. údaje Levice : LCA , 2003

Rozsah 142 s.

ISBN 80-89129-07-2

Autor Bakoš, Oliver 1953- UKOFIES

Kód afiliácie UKOIF03

Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta UK. Katedra estetiky. Bratislava ; UKOFIES

Ohlas [o4] 2006 - Žilka, T. - In: Vademecum poetiky . - Nitra : UKF, 2006 ; S. 22 [o6] 2004 - Bžoch, J. - In: Sme, roč. 12, č. 11, 2004 ; s. 26 [o6] 2004 - Ferusová, Z. - In: Rak, roč. 9, č. 5, 2004 ; s. 49-50 [o5] 2004 - Pacálová, J. - In: www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=15275 (2004) ; s. 1-3 [o6] 2003 - Bábik, J. - In: Knižná revue, roč. 13, č. 23, 2003 ; s. 8

Signatúra ES 5/03

5


Názov Paradoxy vkusu príspevok k poznaniu estetiky I. Kanta Oliver Bakoš [o4] 2003 Démuth, A.: Homo - anima cognoscens. Bratislava : Iris, 2003, S. 195

[o4] 2004 Fischerová, A.: Kulturologické koncepcie a koncepty na Slovensku v 20. storočí. Bratislava : PEEM, 2004, S. 39[o4] 2003 Démuth, A.: Homo - anima cognoscens. Bratislava : Iris, 2003, S. 195

[o4] 2004 Fischerová, A.: Kulturologické koncepcie a koncepty na Slovensku v 20. storočí. Bratislava : PEEM, 2004, S. 39

[o6] 1990 Matulčík, J.: Vysoká škola, roč. 38, 1989/1990, č. 6, s. 284-285

[o6] 1990 Sedová, T.: Filozofia, roč. 45, 1990, č. 3, s. 348-350

[o6] 1991 Gerát, I.: Estetika, roč. 29, 1991, č. 1, s. 52-54

[o6] 1991 Plintovič, I.: Literárny týždenník, roč. 4, 1991, č. 16, s. 5

[o6] 1990 Matulčík, J.: Vysoká škola, roč. 38, 1989/1990, č. 6, s. 284-285

[o6] 1990 Sedová, T.: Filozofia, roč. 45, 1990, č. 3, s. 348-350

[o6] 1991 Gerát, I.: Estetika, roč. 29, 1991, č. 1, s. 52-54

[o6] 1991 Plintovič, I.: Literárny týždenník, roč. 4, 1991, č. 16, s. 5


Bib-ID vtls000011831

Kategória EPC AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Vyd. údaje Bratislava : Pravda , 1989

Vydanie 1. vyd.

Rozsah 221 s.

Autor Bakoš, Oliver 1953- UKOFIES

Kód afiliácie UKOIF89

Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta UK. Katedra estetiky. Bratislava ; UKOFIES

Ohlas [o4] 2004 - Fischerová, A. - In: Kulturologické koncepcie a koncepty na Slovensku v 20. storočí . - Bratislava : PEEM, 2004 ; S. 39 [o4] 2003 - Démuth, A. - In: Homo - anima cognoscens . - Bratislava : Iris, 2003 ; S. 195 [o6] 1990 - Matulčík, J. - In: Vysoká škola, roč. 38, 1989/1990, č. 6 ; s. 284-285 [o6] 1991 - Plintovič, I. - In: Literárny týždenník, roč. 4, 1991, č. 16 ; s. 5 [o6] 1991 - Gerát, I. - In: Estetika, roč. 29, 1991, č. 1 ; s. 52-54 [o6] 1990 - Sedová, T. - In: Filozofia, roč. 45, 1990, č. 3 ; s. 348-350

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Názov Klasické estetické kategórie v kontexte postmodernej filozofie ed. Oliver Bakoš

Bib-ID vtls000295071 hl. riešiteľ

Vykazovacie obdobie CREPČ 2014

Kategória EPC FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Vyd. údaje Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2014

Vydanie 1. vyd.

Rozsah 162 s. [CD-ROM]

Oblasť výskumu / Štud. odbor 020 Humanitné vedy

ISBN 978-80-223-3775-5

Spoluautor(i) Bakoš, Oliver 1953- [UKOFIES] (vedecký redaktor) (100%)

Grant Klasické estetické kategórie v kontexte postmodernej filozofie [VEGA 1/0793/12] - VEGA

Kód afiliácie UKOIF14

Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta UK. Katedra estetiky. Bratislava ; UKOFIES

Signatúra ES 11/1

2


Kultúrne vplyvy a presahy estetiky a filozofie 18. - 20. storočia v prostredí ruského umenia Oliver Bakoš

Bakoš, Oliver 1953- UKOFIES

Vykazovacie obdobie CREPČ

2016

Kategória EPC

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

Vyd. údaje

Podoby ruského umenia 19. a 20. storočia : kľúčové etapy vývoja ruského umenia 19. a 20. storočia a ich rezonancia v európskom kultúrnom priestore. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - ISBN 978-80-223-4038-0. - S. 257-289 [3 AH]

Kód afiliácie

UKOIF16

Najnovšie citácie (5)

[o3] 2016 - Pospíšil, I. - In: Slavica litteraria, roč. 19, č. 2, 2016 ; s. 216

3


Súbežný názov Meaning of symbol in Schelling´s Philosophy of art

Kategória EPC AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Vyd. údaje Studia humanitatis - Ars hermeneutica : metodologie a theurgie hermeneutické interpretace 3. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7368-800-4. - S. 117-123

Recenzovanie Kadlubiec, Karel [rec.] Holzbachová, Ivana [rec.] Altrichter, Michal [rec.]

Autor Bakoš, Oliver 1953- UKOFIES (autor)

Grant Nové tendencie vo filozoficko-estetickej reflexii umenia v 21. storočí [VEGA 1/0528/08] - VEGA

Kód afiliácie UKOIF10

Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta UK. Katedra estetiky. Bratislava ; UKOFIES

Signatúra ES 53/11

4


Názov Vzťah estetiky a umenia v 21. storočí Oliver Bakoš hl. riešiteľ

Bib-ID vtls000227401

Vykazovacie obdobie CREPČ 2010

Kategória EPC AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Vyd. údaje Vzťah estetiky a umenia v 21. storočí. - Bratislava : UK, 2009. - ISBN 978-80-223-2731-2. - S. 29-41

Oblasť výskumu / Štud. odbor 020 Humanitné vedy

Autor Bakoš, Oliver 1953- UKOFIES (autor)

Grant Vzťah estetiky a umenia v 21. storočí [VEGA 1/4733/07] - VEGA

Kód afiliácie UKOIF09

Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta UK. Katedra estetiky. Bratislava ; UKOFIES

Signatúra ES 16/09

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
1: Inštitút pre filozofiu a sociológiu. Gdaňská univerzita v Gdaňsku. Poľsko. (1997) Gdaňsk, Poľsko 7 dní prednáška
1986 – 1987 10-mesačný stážový pobyt na Humboldtovej Univerzite v Berlíne (Nemecko) Berlín, Nemecko 1986 87 Stáž ved
Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade. Nový Sad, Srbsko 7 dní prednáška
Filozofická fakulta. Karlova Univerzita. Praha. Česká Republika. (1999) Praha, Česká Republika 7 dní prednáška
4. Filozofická fakulta Masarykovej Univerzity, Brno, Česká republika (2001) Brno, Česká Republika 7 dní prednáška

IX. - Iné relevantné skutočnosti