Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. PhDr. Michal Babiak, CSc.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Babiak
I.2 - Meno
Michal
I.3 - Tituly
Doc. PhDr., CSc.
I.4 - Rok narodenia
1961
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra estetiky
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
Docent
I.8 - E-mailová adresa
michal.babiak@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/9370
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filozofia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade (Srbsko) ; Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1985, 1994
II.c - Odbor a program
Slovenský jazyk a literatúra; Estetika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade (Srbsko)
II.b - Rok
1989
II.c - Odbor a program
Juhoslovanské literatúry a svetová literatúry
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
Slavistika
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Docent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra estetiky 1999 - súčasnosť
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra estetiky 1991 - 1999
Odborný asistent Univerzita v Novom Sade, Filozofická fakulta, Katedra slovakistiky 1986 - 1991

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Pedagogické minimum v rámci vysokoškolského štúdia Univerzita v Novom Sade, Filozofická fakulta 1984 - 1985
Školenia na prácu s elektronickými aplikáciami VŠ štúdia Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 1991 - 1993

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Dejiny svetovej literatúry 1, 2 Estetika I Filozofia
Dejiny hudby 1, 2 Estetika I Filozofia
Dejiny slovenskej estetiky Estetika II. Filozofia
Dejiny drámy Estetika II. Filozofia
Komparatívny prístup k umeniu Estetika III. Filozofia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Estetika I. Filozofia
Estetika II. Filozofia
Estetika III. Filozofia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
45
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
35
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Dejiny svetovej literatúry 1 Estetika 1. Filozofia
Dejiny svetovej literatúry 2 Estetika 1. Filozofia
Dejiny hudby 1 Estetika 1. Filozofia
Dejiny hudby 2 Estetika 1. Filozofia
Dejiny slovenskej estetiky Estetika 2 Filozofia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
384
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
85
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
236
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAA01 Babiak, Michal [UKOFIES] (100%) : Literatúra a kontext. - 1. vyd. - Nadlak : KVS I. Krasku, 1999. - 160 s.

2

AAA02 Babiak, Michal [UKOFIES]: Spomínanie medzi bytím a zabúdaním : estetické štúdie a eseje. - 1. vyd. - Nadlak : Vyd. Ivan Krasko, 2009. - 300 s.

3

AAA03 Babiak, Michal [UKOFIES] (100%) : Tradícia a identita. - 1. vyd. - Nadlak : Vyd. Ivan Krasko, 2016. - 225 s.

4

AAB01 Babiak, Michal [UKOFIES] (33.334%) - Blecha, Jaroslav (33.333%) - Hamar, Juraj [UKOFIES] (33.333%): Slovenský loutkář 1928. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenský ľudový umelecký kolektív, 2018. - 333 s. [print]

5

ADN01 Babiak, Michal [UKOFIES] (100%) : Cultural heritage of the Slovaks from Vojvodina in the context of Slovak culture

Lit.: 23 zázn. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 121-130. - ISSN (print) 1339-2204

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

AAA01 Babiak, Michal (aut) [UKOFIES] (100%): Tradícia bez identity. - 1. vyd. - Nadlak : Vydavateľstvo - Editura

Ivan Krasko, 2019. - 187 s.

2

ADN01 Babiak, Michal [UKOFIES] (100%) : Cultural heritage of the Slovaks from Vojvodina in the context of Slovak culture

Lit.: 23 zázn. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 121-130. - ISSN (print) 1339-2204

3

AAB01 Babiak, Michal [UKOFIES] (33.334%) - Blecha, Jaroslav (33.333%) - Hamar, Juraj [UKOFIES] (33.333%): Slovenský loutkář 1928. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenský ľudový umelecký kolektív, 2018. - 333 p. [print]

4

ADN02 Babiak, Michal [UKOFIES] (100%) : Juraj Rohoň v reflexii Ruda Brtáňa

Lit.: 17 zázn. In: Slovenská literatúra. - Roč. 66, č. 5 (2019), s. 334-392. - ISSN (print) 0037-6973

5

ADE01 Babiak, Michal (aut) [UKOFIES] (100%): Pozorište kao metafora kraja istorije

In: Scena. - Roč. 53, č. 1 (2017), s. 166-171. - ISSN 0036-5734

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

AAA01 Babiak, Michal [UKOFIES] (100%) : Literatúra a kontext. - 1. vyd. - Nadlak : KVS I. Krasku, 1999. - 160 s.

ISBN 973-9292-44-5

POZNÁMKA:

Vyšlo aj - Bratislava : ESA, 1999 . - ISBN 80-85684-12-8:

[o2] 2013 Hučková, D.: World literature studies, roč. 5 (22), špeciálne číslo, 2013, s. 32 - SCOPUS

2

AAA03 Babiak, Michal [UKOFIES] (100%) : Tradícia a identita. - 1. vyd. - Nadlak : Vyd. Ivan Krasko, 2016. - 225 s.

Lit. 99 zázn.

ISBN 978-973-107-115-2:

[o2] 2018 Lenovský, L.: Vzťah jazyka, kultúry a identity v prostredí etnických minorít. In: Slavica Slovaca, roč. 53, č. 3-4 (suppl.), 2018, s. 245 - scopus

3

ADN01 Babiak, Michal [UKOFIES] (100%) : Cultural heritage of the Slovaks from Vojvodina in the context of Slovak culture

Lit.: 23 zázn. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 121-130. - ISSN (print) 1339-2204

Registrované v: scopus

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2018=0,347

SNIP (SCOPUS) 2018=0,894

CiteScore (SCOPUS) 2018=0,4

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q1 [Museology] -- 2018

scimago-sjr -- Q1 [Conservation] -- 2018; ohlas: [o2] 2019 Letavajová, S. - Čukan, J. - Michalik, B. - Durakov, V.: Ritual round walk "ladies" (paničke) as a specific expression of identity of Slovaks in Vojvodina (Serbia). In: AD alta, roč. 9, č. 1, 2019, s. 162-166 - ESCI

[o3] 2019 Michalík, B. - Ďurakov, V.: Niekoľko poznámok k posunom v teórii a metodológii výskumu Slovákov na Dolnej zemi. In: Dolnozemskí Slováci a rok 1918. Nadlak : Vyd. Ivan Krasko, 2019, S. 127

4

AED03 Babiak, Michal [UKOFIES] (100%) : Krajanská literatúra v rokoch 1945-2000

Lit. 14 zázn.

In: Marčok, Viliam a kol. : Dejiny slovenskej literatúry 3 : cesty slovenskej literatúry druhou polovicou 20. storočia. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2004. - S. 440-456. - ISBN 89-88878-87-X

Ohlas:

[o2] 2013 Hučková, D.: World literature studies, roč. 5 (22), špeciálne číslo, 2013, s. 32 - SCOPUS

5

AFC13 Babiak, Michal [UKOFIES] (100%) : Naratívna intencionalita prózy dolnozemských Slovákov

Lit. 3 zázn.

In: Svedectvá slovenskej dolnozemskej prózy. - Nadlak : Vyd. Ivan Krasko, 2012. - S. 7-14. - ISBN 978-973-107-072-8

[Svedectvá slovenskej dolnozemskej prózy : medzinárodná konferencia. Nadlak, 18.-19.3.2011]

Ohlas:

[o2] 2013 Hučková, D.: World literature studies, roč. 5 (22), špeciálne číslo, 2013, s. 32 - SCOPUS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Vedúci grantu VEGA č. 1/0456/22 Kontext slovenského umenia a estetiky

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen Správnej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2019 - súčasnosť
Člen odbornej komisie Fond na podporu umenia 2016 - súčasnosť
Člen redakčnej rady Ročenky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade (Srbsko) Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade (Srbsko) 2015 - súčasnosť

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
27.09.2023