Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Hamar
I.2 - Meno
Juraj
I.3 - Tituly
doc., Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1965
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra estetiky
I.6 - Adresa pracoviska
Katedra estetiky, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
juraj.hamar@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3949
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
filozofia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1991
II.c - Odbor a program
estetika-literárna veda
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ústav etnológie SAV v Bratislave
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
národopis
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
estetika
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
referent pre amatérske umenie Osvetový ústav Bratislava 1983 - 1986
asistent, odborný asistent, docent Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 1991 - dodnes
generálny riaditeľ Slovenský ľudový umelecký kolektív 2010 - dodnes

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Školenie k akademickému informačnému systému (AIS2) Univerzita Komenského v Bratislave 2009
Kurz k MS TEAMS (výučba a skúšanie) Univerzita Komenského v Bratislave 2020
webinár Writefull Univerzita Komenského v Bratislave 2022

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Úvod do estetiky 1, 2 estetika I. filozofia
Dejiny estetiky 6 estetika I. filozofia
Komické estetika II. filozofia
Interpretácia umeleckého textu 1, 2 estetika II. filozofia
EStetika a poetika ľudového divadla estetika II. +filozofia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
estetika I filozofia
estetika II filozofia
estetika III filozofia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
17
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
53
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Úvod do estetiky pre neestetikov 1, 2 spoločný základ I, II
Výberový kurz z estetiky špecializovaného umenia estetika III filozofia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
135
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
23
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
14
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
89
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
16
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
44
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Hamar, Juraj: Ľudové bábkové divadlo a bábkar Anton Anderle. Bratislava: Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, 2008, 224 p., ISBN 978-80-970098-0-9.

2

Babiak, Michal - Blecha, Jaroslav - Hamar, Juraj: Slovenský Loutkář 1928. Bratislava: Slovenský ľudový umelecký kolektív, 2018, 333 p. ISBN 978-80-970602-7-5.

3

Babiak, Michal - Hamar, Juraj - Dulebová, Irina: Kľúčové body vývinu ruského dramatického umenia v 19. a 20. storočí. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016, pp. 117–178, ISBN 978-80-223-4038-0. 

4

Hamar, Juraj: Škrholové a Gašparkové divadlo. In: Hry ľudových bábkarov Anderlovcov z Radvane. Bratislava: Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, 2010, pp. 13–57, ISBN 978-80-970098-1-6.

5

Rusko, Milan - Hamar, Juraj: Character Identity Expression in Vocal Performance of Traditional Puppeteers. In: Text, Speech and Dialogue. Berlin: Springer, 2006, pp. 509–516, ISBN 3-540-39090-1.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Babiak, Michal - Blecha, Jaroslav - Hamar, Juraj: Slovenský Loutkář 1928. Bratislava: Slovenský ľudový umelecký kolektív, 2018, 333 p. ISBN 978-80-970602-7-5.

2

Blecha, Jaroslav, Hamar, Juraj: Marionettes et pouvoir: censures, propagandes, résistannces. Charleville-Méziéres: Institut international de la marionette, 2019, pp. 119–149, ISBN 98-2-37769-066-4.

3

Hamar, Juraj: Bábkové divadlo do roku 1945. In: Dejiny slovenského divadla 1. Divadelný ústav, 2018, pp. 509–547, ISBN 978-80-8190-039-6.

4

Hamar, Juraj: Úvod do estetiky bábkového divadla. Bratislava: Stimul - Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, 2020, 146 p., ISBN 978-80-970098-3-0. Hamar, Juraj: O nasledju i identitetu (About Heritage and Identity). In: Niti No. 8–9,2018, ISSN (print)2406-176X.

5

Hamar, Juraj: O nasledju i identitetu (About Heritage and Identity). In: Niti No. 8–9,2018, ISSN (print)2406-176X.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Geneid, A. - Roukko, M. - Voutilainen, R. - Airaksinen, L. Toskala, E. - Alku, P. - Vilkman, E.: Journal of Voice, Vol. 26, No. 2, 2012, pp. 154–163 (registered in WOS).

2

Wright, P.: The Vienna Corpus Christi Fragment: A Fifteenth-Century Partbook In: Hudební věda, Vol. 53, No. 4, 2016, p. 333.

3

Testa, A.: From Folklore to Intangible Cultural Heritage: Observations About a Problematic Filiation. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, Vol. 11, No. 3–4, 2016, p. 231 (SCOPUS).

4

Valentičič Furlan, N.: Films on Intangible Cultural Heritage: Speaking For, Speaking About, Speaking With, or Speaking Alongside?. In: Visualising Intangible Cultural Heritage. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2018, p. 41.

5

Valent Belič, Z.: Slovački lutkar 1928. In: Niti, No. 10–11, 2019, pp. 78–79.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Vzťah estetiky a umenia v 21. storočí, VEGA 1/4733/07/, 2007 - 2009. Výskum celkovej situácie estetiky a hlavných vývojových trendov v 21. storočí, ktoré sa týkajú konvergencie estetiky a umenia v jednotlivých oblastiach vedeckého estetického výskumu vo všeobecnosti a paralelne v jednotlivých umeleckých oblastiach (najmä v literatúre, dráme, výtvarnom umení, hudbe a v oblasti umeleckého využitia médií). Výskum sa zameria na tri hlavné okruhy problémov: 1. vývin severoamerickej, anglickej a nemeckej estetiky po roku 2000; 2. vývin umeleckých tendencií po roku 2000; 3. hlavné tendencie a styčné body s vývinom estetického myslenia na Slovensku. V druhej etape výskum sa zameria na divergenciu estetického myslenia a umenia, ktorá sa prejavuje špecifickým spôsobom práve na pôde posledných umeleckých smerov moderny na konci 20. storočia a adekvátne na ne nadväzuje v súčasných postmoderných umeleckých smeroch. Spoluriešiteľ/The relationship between Aesthetics and Art in the 21st century: VEGA 1/4733/07 /, 2007–2009.2

Nové tendencie vo filozoficko-estetickej reflexie umenia v 21. storočí, VEGA č. 1/0528/08, 2008-2011. Identifikácia prejavov filozoficko-estetického myslenia v kontexte umeleckého vývoja v 2. pol. 20. stor. Prejavy nových tendencií v jednotlivých umeleckých oblastiach – literatúra, dráma, hudba, film, médiá. Aktuálnosť problémov v 21. storočí v oblasti filozofického a estetického myslenia. Analýza postupy používaných pri analýze určujúcich aspektov filozoficko-estetickej reflexie súčasného umenia. Spoluriešiteľ/New tendencies in the philosophical-aesthetic reflection of art in the 21st century: VEGA No. 1/0528/08, 2008-2011.


3

Kľúčové etapy vývoja ruského umenia 19. a 20. storočia a ich rezonancia v európskom kultúrnom priestore. VEGA č. 1/0078/13, 2013-2016. Nová analýza vybraných diel ruského umenia a deskripcia jednotlivých kľúčových etáp vývinu ruského umenia 19. a 20. storočia; konfrontácia nových analýz s aktuálnymi poznatkami o umeleckých dielach širšieho európskeho umeleckého kontextu; projekt si nárokuje odbúranie zaužívaných stereotypov o ruskom umení (autoroch, dielach, periodach atď.), odbúranie stereotypov o vzťahu ruského umenia k širšiemu európskemu kontextu a kladie dôraz na reflexiu tohto umenia v komplexnejších syntézach (neanalyzovať fenomén ruského umenia iba v úzkom kontexte izolovaného prostredia, ale cez prienik a dialóg rozličných inonárodných vplyvov a javov a v synkretickom nazeraní rozličných druhov umenia). Spoluriešiteľ

4

Kontext slovenského umenia a estetiky. VEGA: 1/0456/22, 2022 – 2024, zástupca zodpovedného riešiteľa.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen redakčnej rady Národopisná revue. Národní ústav lidové kultury, Strážnice, Česká republika 2008 - súčasnosť present
člen redakčnej rady Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava 2012 - súčasnosť
člen, podpredseda a predseda Rada ministra kultúry pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva 2006 - súčasnosť
člen Výbor pre kultúrne dedičstvo Rady vlády SR pre kultúru 2017 - súčasnosť
člen Odborová komisia pre tanečné umenie 2014 - súčasnosť

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Okrem pôsobenia na Katedre estetiky pôsobím aj ako expert pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva, ktorý reprezentuje Slovenskú republiku na zasadnutiach Mimovládneho výboru UNESCO pre nehmotné kultúrne dedičstvo. Ako autor – scenárista, dramaturg a režisér som vytvoril desiatky diel pre Slovenskú televíziu a festivaly doma i v zahraničí

Dátum poslednej aktualizácie
04.11.2022