Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Dr. Vladimír Marko, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Marko
I.2 - Meno
Vladimír
I.3 - Tituly
doc., PhD., PhDr.
I.4 - Rok narodenia
1961
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Gondová 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
vladimir.marko@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4032
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filozofia, Katedra logiky a metodológie vied
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-7166-5726

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
University of Belgrade, Faculty of Philosophy
II.b - Rok
1986
II.c - Odbor a program
filozofia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
University of Belgrade, Faculty of Philosophy
II.b - Rok
1986
II.c - Odbor a program
filozofia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK, Bratislava
II.b - Rok
1997
II.c - Odbor a program
Sistematická filozofia, Logika a metodologia vied
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK, Bratislava
II.b - Rok
2020
II.c - Odbor a program
Sistematická filozofia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Katedra logiky a metodoógie vied Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Bratislava 2005-dodnes
Odbor pre inovácie Hospodárska komora, Vojvodina, Srbsko 2002-2004
Katedra logiky a metodoógie vied Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Bratislava 1997-2001
Katedra logiky a metodoógie vied Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Bratislava 1993-1997
Katedra filozofie a sociológie Univerzita v Novom Sade, Srbsko 1988-1993

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
FiF.KLMV/A-AboLO-06/15 - Logika pre sociológov sociológia I. sociológia a sociálna antropológia
FiF.KLMV/A-AboLO-05 Logika pre žurnalistov Žurnalistika I. Mediálne a komunikačné štúdiá
FiF.KLMV/A-AboLO-04 Logika Pedagodia, muzikológia, estetika I. filozofia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Logické interpretácie historických argumentov a ich rekonštrukcia Filozofia, klasická filológia, dejiny filozofia
Metodologické základy vedeckého výskumu filozofia, dejiny, muzikológia, estetika, etnológia filozofia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
FiF.KLMV/A-AboLO-15/15 - Úvod do logiky všeobecný základ I.

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
37
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
32
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
20
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1
Marko, Vladimír : Vreme, objašnenje, modalnost. - Novi Sad : Futura publikacije, 2004. - 279 s.
2
Marko, Vladimír : Štyri antické argumenty o budúcich náhodnostiach. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - 369 s.
3
Marko, Vladimír [UKOFILG] (90%), Gahér, František [UKOFILG] (10%): Metóda, problém a úloha. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2017. - 192 s.
4
Marko, Vladimír : Some sketchy notes on the Reaper Argument, In: Organon F. - Roč. 19, č. 3 (2012), s. 361-387
5
Marko, Vladimír : Looking for the Lazy Argument candidates (1), In: Organon F. - Roč. 18, č. 4 (2011), s. 447-474.
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Marko, V.: Štyri antické argumenty o budúcich náhodnostiach. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - 369 s.

2

Marko, V. (90%), Gahér, F (10%): Metóda, problém a úloha. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2017. - 192 s.

3

Marko, V., Toward a demarcation of forms of determinism, In: Organon F. - Roč. 24, č. 1 (2017), s. 54-84.

4

Marko, V., Sľuby a procedúry, In: Filozofia. - Roč. 74, č. 9 (2019), s. 735-753.

5

Marko, V., On Cicero's Fabius argument, In: Filozofia. - Roč. 75, č. 8 (2020), s. 677-692.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1
Pelucchi, M.: Callimaco, il «Fedone» e la scuola filosofica cirenaica nell’epigramma per Cleombroto (23 Wil.), ACME-ANNALI DELLA FACOLTA DI STUDI UMANISTICI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO, roč. 69, č. 2, 2016, s. 107 – ESCI
2
Rybaříková, Z.: The Reconstruction of A. N. Prior´s Ontology. Olomouc : Univerzita Palackého, 2016, S. 122
3
Žunjič, S.: Istorija srpske filozofije. Beograd : Zavod za udžbenike, 2014, S. 439
4
Prelević, D.: Metafizičke osnove modalnog mišljenja. Beograd : Srpsko filozofsko društvo, 2017, S. 179
5
Vorobjov, V. V.: Stefan Aleksandrijskij kak "naslednik" Ammonija. In: Logičeskije issledovanija, roč. 24, č. 1, 2018, s. 96
6

VLADIMÍR MARKO: Argumenty a klimatické zmeny, Tatiana Sedová, Filozofia, 78 (2023), 5, 395 - 397.

DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.5.6

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1
2018 – 2022: APVV, Analýza, rekonštrukcia a hodnotenie argumentov, spoluriešiteľ
2
2020 – 2022: VEGA, Postoje v komunikácii a argumentácii: sémantické a pragmatické aspekty, spoluriešiteľ
3
2017 – 2020, Argumentácia vo vede a vo filozofii; grant VEGA č. 1/0036/17;
4
2013 – 09/2017, Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach; projekt APVV č. 0149-12;
5
2014 – 2016, Evidencia v sémantike; grant VEGA č. 1/0221/14;
6

2022 – 2026: APVV, Sémantika kondicionálov, spoluriešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen Akademického senátu Akademický senát, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Bratislava 2015-dodnes

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Inter University Center (IUC) (Philosophy of Science), Dubrovnik Dubrovnik, HR 1990 (apríl, dva týždne)
Katedra filozofie FF UP Olomouc, Cz 2010
Katedra filozofie Fakulty filozofické ZČU Plzeň, Cz 2011
Institute for Central and Eastern Europe Viedeň 1996, September, October

IX. - Iné relevantné skutočnosti