Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Michalovič
I.2 - Meno
Peter
I.3 - Tituly
prof., PhDr., CSc.
I.4 - Rok narodenia
1960
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave ,Filozofická fakulta, Katedra estetiky
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava/Gondova str. 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
michalovic@fphil.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&name=Peter&surname=Michalovi%C4%8D&university=701000000&sort=surname&employment_state=yes&function%5B0%5D=1P&advanced=on&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
estetika

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1985
II.c - Odbor a program
filozofia - estetika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1994
II.c - Odbor a program
estetika
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1996
II.c - Odbor a program
filozofia
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Prešovská univerzita v Prešove
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
dejiny filozofie
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
študijný pobyt Výskumný ústav kultúry 1985 - 1987
interný ašpirant, odborný asistent, docent, profesor Univerzita Komenského v Bratislave 1987 - doteraz

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
maďarský jazyk autodidakt

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Estetická teória 1 - 2 estetika, učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii I. vedy o umení a kultúre
Estetická teória 3 - 4 estetika, učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii II. vedy o umení a kultúre
Umenie a(post) moderná doba 1 - 2 estetika, učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii II. vedy o umení a kultúre
Súčasná estetická teória umenovedné štúdiá III. vedy o umení a kultúre
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
estetika I. vedy o umení a kultúre
estetika II. vedy o umení a kultúre
učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii I. vedy o umení a kultúre
učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii Ii. vedy o umení a kultúre
umenovedné štúdiá III. vedy o umení a kultúre
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
estetika - habilitačné konanie vedy o umení a kultúre
estetika - inauguračné konanie vedy o umení a kultúre
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
42
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Estetická dimenzia umenia 1. - 2. estetika, učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii II. vedy o umení a kultúre

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
472
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
67
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
19
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
164
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
19
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
11
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

 Úvod do štrukturalizmu a postštrukturalizmu (spolu s Pavlom Minárom, 50 /50 %) Bratislava : Iris , 1997, 320 s.

2

Michalovič, Peter (50%) – Zuska, Vlastimil (50%) : Znaky, obrazy a stíny slov úvod do (jedné) filozofie a sémiologie obrazů . Praha : Akademie múzických umění , 2009. - 374 s. ISBN 978-80-7331-129-2

3

Michalovič, Peter (90%) - Zervan, Marian (10%) : Vita circulus est : (Ivan Csudai práce na papieri). – 1. vyd. - Bratislava : Petrus publishers, 2020. - 303 s. [print] ISBN 978-80-89913-54-1

4

 Michalovič, Peter (50%) – Zuska, Vlastimil (50%) : Rasprava o vesternu. Nový Sad: 2021. - 450 s. ISBN 978 – 86 – 7543 – 400 – 9

5

Michalovič, Peter : Az idióma keresése. Bratislava: 1997. – 161 s. ISBN 80 – 7149 175 – 6 

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Dogadaji, govorni žanrovi i priče. In: Modeli i diskursi nauke o književnosti : izbor iz novije slovačke nauke o književnosti. - : 1. vyd. ISBN 978-86-519-2160-8. - Beograd : Službeni glasnik, 2018. - S. 316-326.  

2

Forma a sloh. In: Filosofický časopis. - Roč. 66, r. 2018, č. 3, s. 21-35, ISSN (print) 0015-1831 ISSN (online) 2570-9232.

3

Michalovič, Peter (50%) – Zuska, Vlastimil (50%) : Rasprava o vesternu. Nový Sad: 2021. - 450 s. ISBN 978 – 86 – 7543 – 400 – 9

4

Marginálie k estetickej funkcii, norme a hodnote. In: Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty : aktuálnosť diela Jana Mukařovského. - Bratislava : Slovenská asociácia pre estetiku, 2017. ISBN 978-80-972624-0-2.

5

Vita circulus est (Ivan Csudai – práce na papieri) (spolu s Marianom Zervanom 90/10%) Bratislava : Petrus publishers , 2020, 1. vyd., 303 s. ISBN 978-80-89913-54-1.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Úvod do štrukturalizmu a postštrukturalizmu (spolu s Pavlom Minárom, 50 /50 %) Bratislava : Iris , 1997, 320 s. - 1999 - Mathauser, Z. - In: Česká literatura, 47, 1999, č. 4 ; s. 401-403 ; AHCI, 1999 - Kubínová, M. - In: Česká literatura, 47, 1999, č. 4 ; s. 387-400 ; AHCI.

2

Znaky, obrazy a stíny slov úvod do (jedné) filozofie a sémiologie obrazů. (spolu s Vlastimilom Zuskom, 50 / 50 %), Praha : Akademie múzických umění , 2009, 374 s. ISBN 978-80-7331-129-2. - [o3] 2017 - Matonoha, J. - In: Za (de)konstruktivismem : kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie . - Praha : Academia, 2017 ; s. 482.

3

Estetika na křižovatce humanitních disciplín. – Praha Univerzita Karlova 1997. - ISBN 80-7184-379-2. - S. 13-26. - 2000 - Ševčík, M., ml. - In: Estetika, roč. 36, č. 1, 2000 ; s. 61.

4

Vita circulus est (Ivan Csudai – práce na papieri) (spolu s Marianom Zervanom 90/10%) Bratislava : Petrus publishers , 2020, 1. vyd., 303 s. ISBN 978-80-89913-54-1 - Rusinová, Z. – In: Knižná revue, 2020, č. 10, 12.

5

Rozprava o westerne (spolu s Vlastimilom Zuskom, 50 / 50%) Bratislava : Slovenský filmový ústav , Bratislava : Slovenský filmový ústav , 2014, 1. vyd., 366 s, ISBN 978-80-85187-65-6. - 2014 - Zervan, M. - In: Kino-ikon, roč. 18, č. 1, 2014 ; s. 238.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Filozofická analýza semiotických predpokladov komunikácie a interpretácie (2013 – 2016) – VEGA 1/0088/14 – vedúci projektu

2

Filozofická, estetická a antropologická analýza úlohy médií a umenia v súčasných komunikačných procesoch (2017 – 2019) – VEGA 1/0446/17 - vedúci projektu

3

Umelecké dielo: medialita, pravidlá umenia a, interpretácie (2020 – 2022) - VEGA 1/0541/20 – vedúci projektu

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen Vedecká rada Filozofickej fakulty, Univerzita Komenského v Bratislave 2016 - dodnes
člen Vedecká rada Slovenského filmového ústavu 2018 - dodnes
predseda, člen Rada Fondu na podporu umenia 2015 - 2021
člen Společnosti pro estetiku pri Akademii věd České republiky/Czech Society for AestheticsCzech Academy of Sciences 1992 - dodnes
člen Slovenská filmová a televízna akadémia/ Slovak Film and Television Academy 2005 - dodnes
člen Vedecká rada Trnavskej univerzity 2021 - dodnes

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita Karlova Praha, Česká republika november. 2018
Univerzita Sapienza Rím, Taliansko december 2017
Masarykova univerzita Brno, Česká republika október 2002
Masarykova univerzita Brno, Česká republika marec - apríl 2001
Univerzita Jana Evangelistu Purkyně Filozofická fakulta Ústí nad Labem máj 2023 Prednáška

IX. - Iné relevantné skutočnosti