Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Odbor habilitačného a inauguračného konania hdFI - filozofia
Typ dokumentu Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
1. - Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Filozofia
Priradenie k študijnému odboru/odborom
Filozofia
Obsahové vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania

Filozofia je jednou zo základných humanitných disciplín a obsahuje poznatky o fundamentálnych problémoch ľudskej existencie a sveta, pričom využíva tvorivé a kritické pojmové myslenie. Filozofia skúma najmä všeobecné otázky týkajúce sa bytia, poznania a konania a na ne nadväzujúce otázky o človeku, spoločnosti, kultúre, hodnotách, jazyku, myslení, pravde a podobne. Filozofické bádanie predstavuje východisko pre ďalšie skúmanie jazyka, myslenia, spoločnosti, kultúry, umenia a podobne v jednotlivých špeciálnovedných disciplínach.

Udeľovaný akademický titul
docent (doc.); profesor (prof.)
2. - Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
Odkaz na zloženie vedeckej rady fakulty
Odkaz na zloženie vedeckej rady VŠ
3. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá

Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_doce

nt_a_profesor.pdf

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá

na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách

UK:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/FiF_UK_HIK_schvalene.pdf

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK platné od 1.4.2014 do 31.8.2022:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_03.pdf

4. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá

Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_a_profesor.pdf

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/FiF_UK_HIK_schvalene.pdf

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK platné od 1.4.2014 do 31.8.2022:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_03.pdf


5. - Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na vnútorný predpis

Odkaz na platný vnútorný predpis alebo jeho časť:

Vnútorný predpis č. 25/2021 Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získavanie práv na habilitačné konania a inauguračné konania na Univerzite Komenského v Bratislave:

Vp_2021_25_Pravidla_pre_tvorbu_a_posudzovanie_podkladov_HaIK.pdf

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_7.pdf

6. - Linky/odkaz na ukončené konania a ich výsledky
Habilitačné konania ukončené:

Mgr. Lukáš Bielik, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2020/, vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore filozofia dňa 1.9.2020

PhDr. Vladimír Marko, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2020/, vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore filozofia dňa 1.9.2020


Inauguračné konania ukončené:


doc. Mgr. Michal Chabada, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania-2016/, vymenovanie za profesora v odbore filozofia dňa 15.6.2016

doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2018/, vymenovanie za profesora v odbore filozofia dňa 22.5.2018

7. - Linky/odkaz na prebiehajúce konania
Inauguračné konania:

doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania/, určený termín inauguračnej prednášky na 26.10.2023