Opis študijného programu
Študijný program boVA - východoázijské jazyky a kultúry
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
12.11.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Východoázijské jazyky a kultúry, ŠaUO-7368T06
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň, kód 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Múzejná 10, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
11. Filológia, 0231, 0232
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
tlmočnícko-prekladateľsky orientované štúdiá; interdisciplinárne štúdiá
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský, anglický, čínsky, japonský, kórejský, český
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
štyri roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/otvarane/. Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/. Celkový počet študentov študijného programu: Bakalárske štúdium (uniba.sk)
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.


Študijný program Východoázijské jazyky a kultúry (1. stupeň) je štruktúrovaný tak, že v rámci povinných kurzov ponúka prehľad teórie jazykov, čínskeho znakového písma, literatúry, filozofie, kultúry, dejín, reálií a aktuálneho vývoja celého vymedzeného areálu východnej Ázie (Číny, Japonska a Kórey)—a na úrovni povinne voliteľných kurzov ponúka študentom možnosť špecializovania sa na jeden konkrétny jazykový areál (Čínu, Japonsko alebo Kóreu), v rámci ktorého študuje aj konkrétny východoázijský jazyk.


Povinne voliteľné kurzy sú definované v troch tzv. moduloch: modul čínsky (CN PV), modul japonský (JP PV) a modul kórejský (KR PV). Príslušný modul povinne voliteľných kurzov si študent vyberá v prijímacom procese a študuje v ňom počas celého bakalárskeho štúdia.


Absolvent študijného programu Východoázijské jazyky a kultúry (1. stupeň) ovláda na úrovni pokročilý jednotlivé roviny (fonetickú, morfosyntaktickú a lexikálnu) jazykového systému zvoleného východoázijského jazyka (čínskeho, japonského alebo kórejského) a niektoré funkčné štýly v konfrontácii so slovenským jazykom. Nadobudol schopnosť komunikovať v tomto jazyku slovom aj písmom na pokročilej úrovni a schopnosť prekladať jednoduchšie umelecké a odborné texty z tohto jazyka do slovenčiny.


Získava všeobecný prehľad teórie jazykov, dejín, literatúry, kultúry a reálií východoázijského areálu a hlbší prehľad o dejinách, literatúre, kultúre ako aj o súčasnom ekonomickom a politickom vývoji v krajine príslušného ním zvoleného jazyka (Čína, Japonsko alebo Kórea).


Teoretické vedomosti absolventa:

Absolvent študijného programu Východoázijské jazyky a kultúry:

 • získal teoretické a metodologické vedomosti v najdôležitejších disciplínach patriacich do skupiny východoázijských teritoriálnych štúdií;
 • získal teoretické poznatky o súčasnej forme konkrétneho východoázijského jazyka (čínskeho, japonského alebo kórejského) v oblastiach: syntax, morfológia, lexikológia;
 • osvojil si metodológiu výskumu literatúry, kultúry a histórie regiónu východnej Ázie;
 • vie aplikovať teoretické poznatky odboru na praktickej a metodickej úrovni.

 

Praktické schopnosti a zručnosti absolventa:

Absolvent študijného programu Východoázijské jazyky a kultúry:

 • nadobudol schopnosť komunikovať slovom a písmom v konkrétnom východoázijskom jazyku (čínskom, japonskom alebo kórejskom) na pokročilej úrovni;
 • má všeobecný prehľad o literatúre, dejinách, filozofii, kultúre a reáliách regiónu východnej Ázie na úrovni uzavretého bakalárskeho štúdia
 • nadobudol schopnosť prekladať jednoduchšie umelecké a odborné texty z východoázijského jazyka (čínskeho, japonského alebo kórejského) do slovenčiny;
 • vie prezentovať a vysvetľovať otázky týkajúce sa súčasného ekonomického a politického vývoja východoázijského regiónu;
 • vie vykonávať analytickú činnosť vo východoázijských teritoriálnych štúdiách;
 • dokáže využívať informačné zdroje z oblasti východoázijských teritoriálnych štúdií.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa

Absolvent študijného programu Východoázijské jazyky a kultúry dokáže:

 • akceptovať potrebu sústavného profesionálneho rozvoja a celoživotného vzdelávania;
 • permanentne sa oboznamovať s najnovšími výsledkami vedeckého výskumu daného odboru;
 • rozvíjať vlastnú jazykovú kultúru v materinskom aj príslušnom východoázijskom jazyku (čínskom, japonskom alebo kórejskom);
 • osvojovať si nové odborné poznatky na interdisciplinárnej báze s cieľom využívať ich v rámci svojej odbornej špecializácie;
 • aplikovať pravidlá odbornej práce s literatúrou a správneho citovania.
b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.
 • tlmočník a prekladateľ
 • kultúrno-osvetový pracovník
 • manažér v oblasti prekladateľstva
 • odborný administratívny asistent na veľvyslanectve alebo konzuláte
 • odborný administratívny asistent v inštitúciách sprostredkujúcich kultúrnu a literárnu výmenu
 • odborný asistent v nadnárodných spoločnostiach
 • regionálny sprievodca
 • textový korektor
 • vydavateľský redaktor
 • geopolitický analytik—špecialista na východoázijský región
c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Daný študijný program nepripravuje na výkon regulovaných povolaní v súlade s požiadavkami pre získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Oblasťami uplatnenia absolventov tohto štúdia vzhľadom na vyššie uvedené nadobudnuté vedomosti, zručnosti, kompetencie a prenositeľné spôsobilosti sú: práca tlmočníka a prekladateľa, práca vo vydavateľstvách, v médiách (teritoriálny expert), v podnikovej, priemyselnej a obchodnej sfére, na zahraničných misiách a zastupiteľských úradoch, jazykový a teritoriálny expert pre podniky zahraničného obchodu, v cestovnom ruchu, v štátnej službe, v diplomacii, v kultúrnej diplomacii, všade tam, kde sú vyžadované jazykové znalosti a zručnosti spolu s vedomosťami o príslušných jazykových a kultúrnych areáloch. Absolventi sa môžu uplatniť aj ako kultúrni mediátori.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.
 • súdni tlmočníci a prekladatelia: Mgr. Milan Ivan, Mgr. Stanislav Vavrovský, Mgr. Andrea Vlčková, Mgr. Daniela Zhang Cziráková, PhD.
 • slovensko-čínska bilingválna sekcia Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici: ako učitelia čínskeho jazyka pôsobia: Mgr. Ján Ďurica, Mgr. Marek Školuda a Mgr. Igor Telepčák.
 • učitelia v jazykovej alebo základnej škole:  Mgr. Zora Ercsényiová, Mgr. Zuzana Kadlecová, Mgr. Jana Krajčiová, Mgr. Lukáš Petrík, Mgr. Andrej Kubík
 • umeleckí prekladatelia: Prof. Martin Slobodník, Mgr. Elena Jung Hidvéghyová, Mgr. Eva Lukáčová, Mgr. Viera Lelkesová, Mgr. František Paulovič, PhD., doc. Ivan Rumánek
 • pracovníci na zastupiteľských úradoch: Veľvyslanectvo SR v ČĽR: Mgr. Peter Ondris, Veľvyslanectvo Japonska v SR: Mgr. Jana Šoucová, PhD, Veľvyslanectvo ČĽR v SR: Mgr. Hana Kucharovičová, PhD
 • Mgr. Monika Filipová, PhD—pôsobila ako štátna tajomníčka MŠVaV SR
 • absolventi Ph.D. na významných svetových univerzitách: Kristína Janotová (Zurich)
 • učiteľské štúdium na čínskych univerzitách: Mgr. Elena Onačilová, Bc. Denisa Borbášová
 • univerzitní profesori a docenti: Prof. Jana Benická, Prof. Martin Slobodník, Doc. Ľuboš Gajdoš, Dr. Ivan Rumánek (v habilitačnom konaní na Masarykovej univerzite), Dr. Zuzana Kubovčáková (v habilitačnom konaní na Masarykovej univerzite).

 

Študijný program Východoázijské štúdiá je koncipovaný tak, že poskytuje rozsiahly vedomostný základ pre orientáciu absolventa v odvetviach spoločenskej praxe, ktoré si vyžadujú prácu s cudzími jazykmi a v cudzích jazykoch, porozumenie pre prácu s textom a informáciami. Program dáva po absolvovaní bakalárskeho stupňa predpoklad pokračovať na magisterskom stupni a v doktorandskom štúdiu. Umožní tak absolventovi venovať sa vedeckému výskumu, po rozšírení vzdelania o Doplňujúce pedagogické štúdium tiež uchádzať sa o zamestnanie aj vo sfére vzdelávania. Zamestnávatelia hodnotia kvalitu študijného programu pozitívne. Vyjadrenia niektorých zamestnávateľov sú súčasťou príloh.

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Vyjadrenia zamestnávateľov sú prílohami tohto opisu.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

 

Rada študijného programu Východoázijské jazyky a kultúry bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu Východoázijské jazyky a kultúry sú:

hlavná zodpovedná osoba: prof. Mgr. Janka Benická, PhD.

ďalší garanti programu: Prof. Rong Ye, PhD., Doc. Sascha Klotzbücher, PhD., Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD.; Akiko Komura, PhD.

zástupca zamestnávateľov: Mgr. Ján Budinský

zástupcovia študentov: Richard Búči

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

 • podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,
 • klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,
 • sylaby predmetu,
 • výsledky vzdelávania,
 • povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.
c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:
 • jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety

Čína, Japonsko a Kórea sa označujú aj ako sinické (Sinitic) kultúry, pretože ich písomná kultúra je založená na čínskom znakovom písme. Čínske znakové písmo sa po stáročia stalo médiom zapisovania nielen čínskych, ale aj japonských a kórejských textov. Zároveň, aj prostredníctvom neho, dochádzalo k významnej medzikultúrnej výmene—a stalo sa nositeľom spoločného kultúrneho dedičstva východoázijského areálu (kozmológia, mytológia, konfucianizmus, taoizmus a iné). V Japonsku sa čínske znaky používajú dodnes. V Kórei sa postupne nahradili kórejskou abecedou (19. storočie), ale znalosť čínskych znakov umožňuje diachrónne skúmanie kórejského jazyka a pochopenie socio-lingvistickej situácie nielen premodernej Kórey.

Študijný program východoázijské jazyky a kultúry je zasadený do tohto teoretického rámca—povinné (profilové) kurzy (spravidla ich prednášková časť) vychádzajú z výkladu teórie jazykov, dejín, literatúry, filozofie či intelektuálnej histórie najmä z pohľadu vzájomnej medzikultúrnej interakcie umožnenej aj vďaku používaniu čínskych znakov v Číne, Japonsku a Kórei—a na úrovni povinne voliteľných kurzov poskytuje študentom možnosť špecializovania sa na jeden konkrétny jazykový areál (Čínu, Japonsko alebo Kóreu), v rámci ktorého študuje aj konkrétny východoázijský jazyk. Výučba spoločného dedičstva všetkých troch špecializácií—klasická čínština, sa bude ďalej na úrovni povinne voliteľných predmetov vyučovať hlavne v predmetoch Klasická čínština 1, 2 (CN PV), Sino-kórejské písmo (handža) 1, 2 (KR PV) a Keigo-japonský zdvorilostný jazyk 1, 2 (JP KR).

 

Povinne voliteľné kurzy sú definované v troch tzv. moduloch: modul čínsky (CN PV), modul japonský (JP PV) a modul kórejský (KR PV). Príslušný modul povinne voliteľných kurzov si študent vyberá v prijímacom konaní a študuje v ňom počas celého bakalárskeho štúdia.

 

Študent sa môže zapísať na celofakultné výberové predmety, ktorých rozsah a zameranie korešponduje a dobre sa dopĺňa so štúdiom východoázijského areálu.

 

 • v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie),

Program Východoázijské jazyky a kultúry je zostavený z profilových predmetov sústredených v bloku A, ktorý študenti absolvujú povinne.

Profilovými predmetmi sú všetky predmety bloku A1:

Úvod do štúdia jazykov východnej Ázie 1

Úvod do štúdia jazykov východnej Ázie 2

Dejiny východnej Ázie 1

Dejiny východnej Ázie 2

Literatúry krajín východnej Ázie 1

Literatúry krajín východnej Ázie 2

Dejiny myslenia východnej Ázie 1

Dejiny myslenia východnej Ázie 2

 

 • pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu)

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

 

 • prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

 

 • pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania,

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

 

 • metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov),

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

 

 • osnovu/ sylaby predmetu,

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

 

 • pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne),

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

 

 • kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia,

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

 

 • osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu,

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

 

 • učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov),

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

 

 • miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách).

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Múzejná 10. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 240 pri štandardnej dĺžke štúdia 4 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:
 • počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 58
 • počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 160
 • počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 22
 • počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: --
 • počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 6 (semináre k záverečnej práci) + 12 (obhajoba)
 • počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: --
 • počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch: --
 • počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: --.
f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

Študijný program Východoázijské jazyky a kultúry, bakalársky stupeň štúdia), má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelisty/2023-2024/FiF/SK/boVA.pdf.


Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

 

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: Mgr. Hana Bogdanová; hana.bogdanova@uniba.sk, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Aktuálne témy záverečných prác sú dostupné na webovej stránke katedry:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vychodoazijskych-studii/studium/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:
 1. pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe,

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Východoázijské jazyky a kultúry má bakalárska/diplomová práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:

Univerzite Komenského v Bratislave: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

 

 

 1. možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,

Študenti študijného programu východoázijské jazyky a kultúry majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK.

 

Katedra východoázijských štúdií realizuje mobility v rámci programov Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže), CEEPUS a bilaterálnych dohôd výmenu s viacerými univerzitami.

Erasmus+:

Univerzita Karlova, Univerzita Palackého, Masarykova univerzita, Ľubľanská univerzita, Akita International University, Waseda University, Tokyo University of Foreign Studies, Josai University, Nanzan University

 

Medziuniverzitné zmluvy:

Waseda University, Josai University, Shizuoka University (Japonsko)

 

Medzifakultné zmluvy:

Akita International University, Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo International University, Ryukoku University, Ferris University, Nanzan University (Japonsko)

 

CEEPUS: CIII-AT-0604-06-1617-M-101279 - Korean Studies in Central & Eastern Europe 

CEEPUS: CIII-CZ-0011-00-222 - Study of Religions

 

Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné tu: https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/uzatvorene-zmluvy-erasmus

 • Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

 1. pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

 • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorný predpis UK č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/disciplinarna-komisia-pre-studentov/realizovane-disciplinarne-konania/

 

 1. postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK: https://cezap.sk/

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

 • postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AIS a zverejnené na webovej stránke fakulty:

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelisty/2023-2024/FiF/SK/boVA.pdf

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).
7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Prof. Mgr. Janka Benická, PhD.; pôsobí na funkčnom mieste profesora; jana.benicka@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“:

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/2023-2024/FiF/SK/boVA.xml


Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH osôb zabezpečujúcich jednotlivé profilové predmety sú dostupné v AIS.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v študijnom pláne:

http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/aktualnyAR/FiF/SK/boVA.xmle) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Prof. Mgr. Janka Benická, PhD., jana.benicka@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/389

Doc. Sascha Klotzbücher, PhD., sascha.klotzbucher@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/45707

Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD., lubos.gajdos@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3933

Mgr. Daniela Zhang Cziráková, PhD.daniela.zhang.czirakova@uniba.sk,

daniela.zhang@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31492Aktuálna ponuka vypísaných záverečných prác Katedry východoázijských štúdií je dostupná na na webovej stránke katedry: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vychodoazijskych-studii/studium/

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

VUPCH školiteľov záverečných prác sú dostupné na: https://ais2.uniba.sk/ais/start.do.

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Richard Búči, <buci5@uniba.sk>

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Študijný poradca študijného programu je Mgr. Miloš Procházka, PhD., milos.prochazka@uniba.sk, miestnosť č. N320 (budova UK Múzejná 10).

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vychodoazijskych-studii/clenovia-katedry/

Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).
 • Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. 7/2023: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_7_2023.pdf

Na Katedre východoázijských štúdií je študentom k dispozícii sekretariát: Mgr. Dana Pekaríková, Šafárikovo nám. (stará budova), 5. poschodie, č. dverí 523,email: dana.pekarikova(at)uniba.sk.

 • Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu východoázijské jazyky a kultúry sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Múzejnej ulici 10, kde je na treťom poschodí situované pracovisko Katedry východoázijských štúdií FiF UK.

 

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/)

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť.

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a v čiastkovej knižnici Katedry východoázijských štúdií.

Univerzita Komenského spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2023/Vp_2023_14.pdf - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, "deviata časť".

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

 

Okrem toho Katedra východoázijských štúdií FiF UK disponuje vlastnou katedrovou knižnicou (miestnosti N317 a N323, 3. poschodie, vchod z Múzejnej ulice).

Knižničný fond v objeme 6 371 knižničných jednotiek fondu, zahŕňa všetky ponúkané jazyky.

Knižnice majú 4 PC a pre používateľov a wi-fi pripojenie pre používateľov.

 • Sekcia čínskeho jazyka navyše disponuje knižným fondom literatúry v čínskom a anglickom jazyku, ktorý je umiestnený v učebni Konfuciovho inštitútu (miestnosť N319, vchod z Múzejnej ulice).
 • Kórejský Sedžongov inštitút pomáha s akvizíciou študijnej literatúry koreanistického zamerania.
c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk).

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Zoznam partnerov s charakteristikou ich participácie:

 • Katedra východoázijských štúdií dlhodobo spolupracuje s Konfuciovým inštitútom, ktorý ponúka doplnkové kurzy čínštiny, podporuje vydávanie publikácií zameraných na čínsky jazyk a kultúru, finančne prispieva na pozvané prednášky, kultúrne podujatia a študentskú prekladateľskú súťaž.
 • V priestoroch Univerzity Komenského so sídlom na Filozofickej fakulte v Bratislave pôsobí Sedžongov inštitút s cieľom podporiť výučbu a výskum kórejského jazyka a kultúry a slúžiť študentom, učiteľom, výskumníkom, odborníkom a všetkým záujemcom o kórejský jazyk a kultúru.
 • Korea Foundation—vysielanie hosťujúcich profesorov
 • Japonologická sekcia katedry spolupracuje s japonským veľvyslanectvom pri organizácii kultúrnych a vzdelávacích činností v oblasti japonského jazyka a kultúry.

 

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/partnerske-institucie-vyucba/

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.5/2020, Študijného poriadku FiF UK: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf)

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/poziadavky/ .

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/.

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/ (bakalárske štúdium); https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/.

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.
b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.
11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).