Opis študijného programu
Študijný program dVJ/x - všeobecná jazykoveda
Štúdium Stupeň - III. - doktorandský, forma - externá, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Všeobecná jazykoveda, 12579
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
III. stupeň, kód 864
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
11. Filológia, ISCED-F kódy odboru: 0231 Osvojenie si jazyka, 0232 Literatúra a lingvistika
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
Udeľovaný akademický titul za menom.
PhD.
g) - Forma štúdia.
externá
i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
5 rokov
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
aktuálny počet študentov: 7; plánovaný počet študentov (2023/2024): 0, plánovaný počet študentov (2022/2023): 2, počet prihlásených (2022/2023): 0, počet prijatých (2022/2023): 0
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium posudzuje prijímacia komisia na základe predloženého dizertačného projektu a priebehu prijímacej skúšky. Informácie o prijímacom konaní sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

Prijímacia komisia pri hodnotení uchádzačov uplatňuje bodový systém a využíva jednotný postup, zabezpečujúci objektivitu, férovosť a rovnosť šancí na základe využitia jednotnej formy zápisu z prijímacieho konania, na základe ktorého dekan rozhoduje o prijatí alebo neprijatí uchádzača.

Študijný program sa zameriava na užšie špecializácie a prehĺbenie teoreticko-systematických, metodologických a historických poznatkov a aspektov profesionálnej prípravy odborníka – jazykovedca, lingvistu v širšom ponímaní. Obsahovo, štrukturálne a profilovo organicky nadväzuje na 2. stupeň vzdelania získaného v študijných programoch v rámci študijného odboru 11. Filológia. Študijný program je zameraný tak všeobecnolingvisticky, ako aj na jazyk, ktorý je predmetom štúdia. Všeobecné jazykové zameranie upriamuje pozornosť na všeobecné princípy fungovania jazyka, jazykový systém, metodologické prístupy skúmania jazykových javov, na získanie prehľadu o súčasných jazykových smeroch, aktuálnych teóriách a nových trendoch ako aj na dejiny lingvistiky a problematiku otázok aplikácie lingvistickej teórie do praxe. Absolvent hlbšie prenikne do teoretických aspektov lingvistického výskumu a rozumie zmyslu teoretickej lingvistiky. Má nadobudnutú kompetenciu zhodnotiť prínos rôznych teoretických prístupov k predmetu vlastného výskumu. Absolvent má prehĺbené vedomosti z fungovania jazykového systému konkrétneho študovaného jazyka, periodizáciu jeho dejín a charakter zmien, súčasný stav, inovačné procesy a vývojové tendencie. Pozná štruktúru, typologickú charakteristiku, stratifikáciu a variabilitu vybraného jazyka, jeho jazykový areál, jazykovú politiku a jazykové ideológie vplývajúce naň, oboznámil sa s konceptmi, metódami a novými trendmi v skúmaní vybraného jazyka. Takisto chápe miesto lingvistiky v širšom rámci vzhľadom na mnohostrannosť a polyfunkčnosť jazyka a väzby na ďalšie disciplíny. Absolvent vie samostatne a tvorivo riešiť vedecké problémy, je pripravený tiež na pedagogické pôsobenie na vysokých školách, v akademických inštitúciách a platformách, a to v domácom i medzinárodnom kontexte.

Absolvent v čase ukončenia študijného programu

-        disponuje rozvinutým kategoriálnym aparátom lingvistického bádania a dôslednou znalosťou odboru vrátane jeho histórie a orientuje sa v interdisciplinárnych súvislostiach príbuzných odborov;

-        má osvojené príslušné metódy skúmania, vrátane terénneho výskumu;

-        získal prehľad o najvýznamnejších lingvistických teóriách, je si vedomý výhod i slabín ich explanačného potenciálu;

-        je schopný analyzovať jazykový materiál, identifikovať a vysvetliť prvky jazykovej štruktúry a ich fungovanie v konkrétnom sociopragmatickom kontexte;

-        orientuje sa v odbornej literatúre a je schopný kritickej syntézy výsledkov cudzieho výskumu;

-        vyznačuje sa nezávislým kritickým a analytickým myslením, má schopnosti samostatnej formulácie a programovania vedeckých úloh ako aj realizácie náročných a originálnych výskumných projektov a prezentácie ich výsledkov;

-        je schopný reflektovať etické a spoločensko-kultúrne stránky vedeckej práce, zverejňovania jej výsledkov a ich tvorivej aplikácie v praxi.

-        je pripravený individuálne a skupinovo projektovať, profesionálne organizovať, zreteľne určiť zameranie výskumu, produktívne koordinovať výskumný tím a spoločensky kultivovane napĺňať vedecký výskum vo vymedzenej oblasti ako odborno-komunikačne kompetentný a metodicky fundovaný špecialista so značným interdisciplinárnym zázemím;

-        je schopný vedeckej spolupráce ako aj samostatnej prezentácie výsledkov svojho výskumu, obhájenie si vlastných výsledkov a postupov v konfrontácii s alternatívnym prístupom pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí;

-        svoje odborné znalosti dokáže uplatniť v pedagogickej praxi;

-        je schopný zvládnuť prípravu projektov po koncepčnej i organizačnej stránke, ako aj koordinovať prípravu vedeckých a odborných podujatí;

-        je schopný plánovať si vlastný rozvoj a ďalšie systematické vzdelávanie.

 

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Študijný program sa chápe primárne ako príprava vedeckých pracovníkov v oblasti lingvistického výskumu. Absolventi sú taktiež pripravení pôsobiť pedagogicky. Na základe osvojených vedomostí a schopností je absolvent 3. stupňa štúdia spôsobilý uplatniť sa v praxi doma i v zahraničí, a to najmä v profesiách

-        samostatného vedeckého pracovníka na pôde akademickej (VŠ, SAV a i.);

-        poradcu vo verejných inštitúciách ako aj v súkromnom sektore v oblasti jazyka a medzikultúrnej komunikácie

-        pedagogického pracovníka na pôde vysokej školy.

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Ústav orientalistiky SAV

Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Katedra romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Uplatnenie absolventov pravidelne zisťujeme v rámci študijného programu – komunikáciou s absolventmi, ako aj prieskumom a vyhodnocovaním uplatnenia absolventov na úrovni fakulty. Sledujeme podiel absolventov, ktorí sa uplatnia v odbore a mimo odboru. Výsledky prieskumov sa premietajú do pretvárania študijného plánu, ktorým reagujeme na zmeny na trhu práce v oblasti uplatnenia absolventov študijného programu.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Mgr. Ľuboš Dudík, PhD., akreditovaný tlmočník pre inštitúcie Európskej únie v anglickom a španielskom jazyku

Mgr. Katarína Klimentová, PhD., vysokoškolská učiteľka (anglický jazyk a španielsky jazyk), Katedra odborného jazykového vzdelávania, Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Mgr. Henrietta Németh Takács, PhD., redaktorka, prekladateľka online denníka Körkép

Mgr. Milica Nováková, PhD., umelecká prekladateľka, anglický a poľský jazyk

Mgr. Dominika Uhríková, PhD., projektová manažérka, prekladateľka a tlmočníčka v Európskej komisii v Luxembursku, anglický jazyk a taliansky jazyk

Mgr. Melinda Vasiľová Schrantzová, PhD., vysokoškolská učiteľka (latinský jazyk a anglický jazyk), Ústav cudzích jazykov, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Absolventi ŠP zameraných na konkrétne jazyky, ktoré predchádzali kreovaniu ŠP všeobecná jazykoveda (s lingvisticky zameranou témou práce):

Mgr. Jana Levická, PhD., vedúca oddelenia Slovenského národného korpusu, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV (francúzsky jazyk)

PhDr. Mária Medveczká, PhD., vedúca Sekcie španielskeho jazyka Katedry romanistiky, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (španielsky jazyk)

Mgr. Szabolcs Simon, PhD., vysokoškolský učiteľ, Pedagogická fakulta J. Selyeho, Katedra maďarského jazyka a literatúry (maďarský jazyk)

doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD., prodekanka pre vedu a výskum, Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave (španielsky jazyk)

doc. Mgr. Martin Štúr, PhD., docent, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra romanistiky (španielsky jazyk)

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Stanoviská poskytli:

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Ústav orientalistiky SAV

Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Katedra romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici


4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý definuje Vnútorný predpis č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“), čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37. Štruktúru študijných plánov študijných programov III. stupňa upravuje tiež Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Tretia časť – Osobitné ustanovenia o doktorandskom štúdiu.

Rada študijného programu III. stupňa Všeobecná jazykoveda bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu III. stupňa Všeobecná jazykoveda: Prof. PhDr. Daniel Lančarič, PhD. (hlavná zodpovedná osoba / garant), prof. PhDr. István Lanstyák, CSc. (spolugarant), prof. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD. (spolugarant), doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD. (spolugarantka), doc. PhDr. Roman Sehnal, PhD. (spolugarant), PhDr. Ľubor Králik, PhD. (predseda Vedeckej rady JÚĽŠ SAV, zástupca zamestnávateľov), Mgr. Michaela Hroteková (študentka).

Integrálnou súčasťou štúdia v študijných programoch III. stupňa na FiF UK je celofakultná ponuka výberových predmetov pre doktorandov. Táto sa aktualizuje na každý akademický rok, tak aby študent počas štúdia, najmä v 1. a 2. ročníku, si mohol zapísať viacero kurzov podľa svojho výberu. Pri príprave tejto ponuky sa kladie dôraz na interdisciplinaritu a na metodológiu vedeckej práce. Detailnejšie informácie o aktuálnej ponuke vrátane informačných listov možno nájsť v AIS2 a na webovej stránke študijného programu.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je na webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-        podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-        klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-        sylaby predmetu,

-        výsledky vzdelávania,

-        povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

Predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2, Šafárikovo nám. 5 a Múzejná 10. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116. 

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského štúdia je 240. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za dizertačnú skúšku a úspešnú obhajobu dizertačnej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie doktoranda v externej forme štúdia počas akademického roka sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 48 kreditom. V externej forme doktorandského štúdia musí doktorand pre svoj postup do každého ďalšieho roka získať minimálne 30 kreditov. Za úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky študent získa 20 kreditov, za úspešnú obhajobu dizertačnej práce získa 30 kreditov. Kredity za dizertačnú skúšku musí doktorand v externej forme štúdia získať najneskôr do konca štvrtého roka; do tejto lehoty sa nezapočítava doba prerušenia štúdia doktoranda. Študent v externej forme štúdia je povinný písomne požiadať o vykonanie dizertačnej skúšky najneskôr do 30 mesiacov od začiatku štúdia, podmienkou na dizertačnú skúšku je získanie minimálne 60 kreditov. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá a tretia časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 24

počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 12 

počet kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy a výskumu, potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 70

počet kreditov za pedagogickú činnosť (prípadne inú praktickú činnosť realizovanú na fakulte alebo v príbuznom zariadení, ak to vyžaduje charakter štúdia: 30

počet kreditov za záverečné práce – práca k dizertačnej skúške, dizertačná práca – a ich obhajobu, potrebných na riadne skončenie štúdia:

20 + 30 = 50

Súčet uvedených minimálnych počtov kreditov v jednotlivých častiach študijného programu je nižší ako celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského štúdia (186 ‹ 240), čo znamená, že študent musí v niektorej/niektorých časti/častiach študijného programu získať viac ako len predpísaný minimálny počet kreditov.

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch: 

Študijný program III. Stupňa Všeobecná jazykoveda má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu. Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

VP FiF UK č. 11/2023 príloha č. 2, čl. 2 a 3– Študijný poriadok FiF UK

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

·       VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19 

·       Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2, 3, čl. 7, príl. 1 – 4

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

·       Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+

Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania je zabezpečená tým, že individuálny študijný plán doktoranda v študijnom programe zostavuje školiteľ v súčinnosti s doktorandom, a to s prihliadnutím na špecializáciu študenta a tému dizertačného projektu. Študenti študijného programu budú mať možnosť využiť medzinárodné mobilitných programov vrátane schémy doktorandského štúdia pod dvojitým vedením (cotutelle), ako aj prostredníctvom medzifakultných mobilitných programov a výberových predmetov inej fakulty, ktoré si budú môcť zapísať na základe zmluvy o štúdiu (Vnútorný predpis č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 8, ods. 6, písm. a) a f). Pravidlá UK a FiF UK rešpektujú prenos a uznávanie kreditov získaných v rámci mobility. Predmet absolvovaný na prijímajúcej vysokej škole, ktorý je obsahom a rozsahom porovnateľný s predmetom na vysielajúcej fakulte, a ktorý študent absolvuje v rámci schválenej akademickej mobility sa bude automaticky uznávať ako absolvovaný (povinný, povinne voliteľný alebo výberový).

Podľa Študijného poriadku FiF UK, čl. 17, ods. 1, má študent právo požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého odboru v rámci Univerzity Komenského, čím sa zabezpečuje možnosť flexibility trajektórií štúdia. Následne Študijný poriadok FiF UK, čl. 18, upravuje podmienky uznávania štúdia a častí štúdia absolvovaného v minulosti, pričom stanovuje dĺžku obdobia aj úroveň hodnotenia, ktorá umožňuje získané hodnotenie uznať.

Filozofická fakulta UK podľa Vnútorného predpisu FiF UK č. 5/2020, čl. 19 umožňuje študentom prenos kreditov získaných aj pri absolvovaní časti štúdia na inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí (študentská mobilita) do počtu spočítavaných kreditov študenta podľa §4 ods. 3 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia

Koordinátori pre mobility sú:

PhDr. Beáta Borošová, PhD., beata.borosova@uniba.sk, Katedra anglistiky a amerikanistiky, konzultačné hodiny

doc. Mgr. Jana Grusková, PhD., jana.gruskova@uniba.sk, Katedra klasickej a semitskej filológie, konzultačné hodiny

doc. Mgr. Pavol Száz, PhD., szaz2@uniba.sk, Katedra maďarského jazyka a literatúry, konzultačné hodiny

doc. PhDr. Roman Sehnal, PhD., roman.sehnal@uniba.sk, Katedra romanistiky, konzultačné hodiny

Mgr. Hana Bogdanová, hana.bogdanova@uniba.sk, Katedra východoázijských štúdií, konzultačné hodiny, web.

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webových stránkach FiF UK.

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu III. stupňa Translatológia majú záverečné práce: práca k dizertačnej skúške a dizertačná práca. Ich podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení sú upravené internými predpismi univerzity a fakulty:

VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 30 – 35 

·       Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave

·       Časové vymedzenie vypisovania tém dizertačných prác, ako aj prijímacie konanie na doktorandské štúdium je upravené Vnútorným predpisom UK č. 4/2021 – Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 11

ako aj Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 53

·       Vypísané témy dizertačných prác pre daný akademický rok sa zverejňujú na webovej stránke FiF UK.

-        možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,

Študenti študijného programu III. stupňa Všeobecná jazykoveda majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedry anglistiky a amerikanistiky, klasickej a semitskej filológie, maďarského jazyka a literatúry, romanistiky a východoázijských štúdií realizujú v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s týmito univerzitami: Ostravská univerzita (CZ), University of Rzeszów (PL), Jagelonská univerzita v Krakove (PL), Masarykova univerzita v Brne (CZ), Eötvös Loránd University, Budapešť (HU), University of Crete (GR), University of Bologna (ITA), University of Trieste (ITA), D´Annunzio University in Chieti-Pescara (ITA), University of Jyväskylä (FIN), University of Ljubljana (SLO), University of Oviedo (E), Bordeaux Montaigne University (F).

·       Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty

·       Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16

-        pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

·       Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10

·       Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83

·       Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov, čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10

·       Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 – Etický kódex, čl. 3 – 4, 7

Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorný predpis UK č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke fakulty.

-        postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK.

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 – Etický kódex, čl. 3, ods. 3.

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

-        postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

·       Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61 – 65

Vnútorný predpis UK č. 23/2022 – Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka. 

Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.  

Harmonogram akademického roka je koncipovaný v súlade s VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok. 

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Prof. PhDr. Daniel Lančarič, PhD., funkcia: garant, kontakt: daniel.lancaric@uniba.sk, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, 811 02 Bratislava

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“. 

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v AIS.d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webových stránkach Oddelenia vedy a doktorandského štúdia FIF UK. 


Prof. PhDr. Daniel Lančarič, PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4980, daniel.lancaric@uniba.sk

Doc. PhDr. Roman Sehnal, PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/662, roman.sehnal@uniba.sk

Prof. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4126bohdan.ulasin@uniba.sk

Doc. Orsolya Katalin Nádor, PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/30603?mode=full, orsolya.katalin.nador@uniba.sk

Doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4043?mode=full, katarina.misadova@uniba.sk

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Dostupné v AIS2

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Michaela Hroteková, hrotekova1@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

prof. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD., tajomník odborovej rady, Katedra romanistiky FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava, e-mail: bohdan.ulasin@uniba.sk


i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

·       Na fakulte pôsobí Oddelenie vedy a doktorandského štúdia, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov študijných programov III. stupňa (kontakty na pracovníčky oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty. Zodpovednosť a kompetencie oddelenia sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. 7/2023, čl. 21. 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022 – Etický kódex, čl. 3, ods. 2.

Na Katedre maďarského jazyka a literatúry: Magdaléna Elzerová, +421 2 9013 2151, +421 2 9013 1484, magdalena.elzerova@uniba.sk, G 146, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kmjl/kontakt-na-sekretariat/ 

Na Katedre romanistiky je študentom k dispozícii sekretariát: Maja Rehušová, +421 2 9013 2180, maja.rehusova@uniba.sk , G 348, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/kontakt/  

Na Katedre anglistiky a amerikanistiky: Adriana Dvořáková, +421 2 9013 2152, adriana.dvorakova@uniba.sk, G 112,

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/kontakt/

Na Katedre klasickej a semitskej filológie: Mgr. Jaroslava Cedzová, jaroslava.cedzova@uniba.sk, +421 2 9013 2150, Gondova 2, miestnosť G318, III. posch., https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kksf/kontakt/

Na Katedre východoázijských štúdií je študentom k dispozícii sekretariát: Mgr. Dana Pekaríková, dana.pekarikova@uniba.sk, Šafárikovo nám. 6, č. 523, +421 2 9013 2065. 

·       Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, +421 2 9013 1310, martin.cicilla@uniba.sk, web. Informácie k ubytovaniu študentov sú dostupné na webovej stránke UK

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu III. stupňa Všeobecná jazykoveda sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde sú na prvom poschodí situované pracoviská Katedry anglistiky a  amerikanistiky, Katedry klasickej a semitskej filológie a Katedry maďarského jazyka a literatúry, na treťom poschodí pracoviská Katedry klasickej a semitskej filológie a Katedry romanistiky FiF UK. Pracoviská Katedry východoázijských štúdií sa nachádzajú v budove na Šafárikovom nám. 5 na piatom poschodí a na Múzejnej ulici č. 10 na treťom poschodí.

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty).

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra klasickej a semitskej filológie, Katedra maďarského jazyka a literatúry, Katedra romanistiky a Katedra východoázijských štúdií podľa zamerania predmetu.

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice, na chodbe pred Študijným oddelením, kde sú umiestnené webkiosky a v čiastkových knižniciach jednotlivých katedier.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK, príp. v čiastkových knižniciach Katedry anglistiky a amerikanistiky, Katedry klasickej a semitskej filológie, Katedry maďarského jazyka a literatúry, Katedry romanistikyKatedry východoázijských štúdií. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

·       Manuál MS TEAMS pre študentov

·       Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

·       E-learningový portál Moodle

·       Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Študijný program III. stupňa Všeobecná jazykoveda sa realizuje na katedrách, ktoré majú nadviazanú úzku spoluprácu s viacerými inštitúciami. Okrem všetkých partnerských univerzít, s ktorými majú predmetné katedry nadviazanú spoluprácu prostredníctvom Erasmus+, Katedra romanistiky spolupracuje so Cervantesovým inštitútom, s ktorým má UK uzavretú dohodu o spolupráci a o zriadení Auly Cervantes, ktorá sídli na FiF UK a s Talianskym kultúrnym inštitútom. Katedra maďarského jazyka a literatúry spolupracuje s bádateľskou knižnicou Bibliotheca Hungarica v Šamoríne, s agentúrou TASR, slovenskými univerzitami UKF v Nitre a Univerzitou Jána Selyeho v Komárne, maďarskými univerzitami Univerzita Loránda Eötvösa, Univerzita Gáspára Károliho, Univerzita v Szegede. Partnerom Katedry východoázijských štúdií je nadácia The Chinese International Education Foundation, ktorá je zriaďovateľom Konfuciovho inštitútu so sídlom na katedre. Tam sídli aj Sedžongov inštitút, zameraný na šírenie kórejského jazyka a kultúry. Japonológia sa rozvíja aj vďaka podpore Japan Foundation, či vďaka zmluvám s japonskými univerzitami (Waseda University v Tokiu, Ferris University v Jokohame, Ryukoku University v Kjóte, Shizuoka University v Šizuoke, Josai Universit v Tokiu), ktoré umožňujú študentom absolvovať ročné štipendijné pobyty. Katedra klasickej a semitskej filológie FiFUK dlhodobo spolupracuje s partnerským pracoviskom Institut für Klassische Philologie, Mittel- und Neulatein UNI Wien, s Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Wien, s Laboratoire STIH (Sens Texte Informatique Histoire), Sorbonne Université, Paris.

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Príručka pre študentov (časti 4.8 a 4.9)  

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok FiF UK, čl. 19). 

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium posudzuje prijímacia komisia na základe predloženého dizertačného projektu a priebehu prijímacej skúšky. Informácie o prijímacom konaní sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

Prijímacia komisia pri hodnotení uchádzačov uplatňuje bodový systém a využíva jednotný postup, zabezpečujúci objektivitu, férovosť a rovnosť šancí na základe využitia jednotnej formy zápisu z prijímacieho konania, na základe ktorého dekan rozhoduje o prijatí alebo neprijatí uchádzača.

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/doktorandske-studium/prijimacie-konanie/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty. 

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·       Študentská anketa

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

·       Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021)

·       Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK

·       Klub absolventov – Alumni klub

·       Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra klasickej a semitskej filológie, Katedra maďarského jazyka a literatúry, Katedra romanistiky a Katedra východoázijských štúdií zohľadňujú výsledky spätnej väzby študentov, absolventov aj hosťujúcich pedagógov a reagujú na ne priebežnou aktualizáciou študijného programu.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu