Opis študijného programu
Študijný program dTG/x - translatológia
Štúdium Stupeň - III. - doktorandský, forma - externá, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Translatológia, 9889
Translatológia, 9889
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
III. stupeň, kód 864
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
11. Filológia, ISCED-F kód odboru: 0232
11. Filológia, ISCED-F kód odboru: 0232
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
Udeľovaný akademický titul za menom.
PhD.
g) - Forma štúdia.
externá
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nevzťahuje sa na tento študijný program.

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
päť rokov
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
aktuálny počet študentov: 4, plánovaný počet študentov (2023/2024): 1, počet prihlásených (2023/2024): 2, počet prijatých (2023/2024): 1, plánovaný počet študentov (2022/2023): 1, počet prihlásených (2022/2023): 1, počet prijatých (2022/2023): 1
aktuálny počet študentov: 4, plánovaný počet študentov (2023/2024): 1, počet prihlásených (2023/2024): 2, počet prijatých (2023/2024): 1, plánovaný počet študentov (2022/2023): 1, počet prihlásených (2022/2023): 1, počet prijatých (2022/2023): 1
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Študijný program je zameraný na rozvoj vedeckej reflexie v oblasti teórie a dejín prekladu a tlmočenia a na prehĺbenie znalostí výskumných metód v oblasti translatológie. Obsahovo, štrukturálne a profilovo organicky nadväzuje na druhý stupeň vysokoškolského vzdelania získaného v translatologicky orientovaných študijných programoch.

Absolvent študijného programu ovláda prácu s dátami, pozná spôsoby využitia dát v translatologickom výskume. Pozná systémy strojového a počítačom podporovaného prekladu a nové trendy vo vývoji prekladových technológií. Pozná základné postupy, analýzy a interpretácie prozaického, dramatického a básnického textu. Je schopný aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky pri rozmanitých kultúrno-umeleckých a pragmaticko-komunikačných aktivitách. Rozvíja vlastnú jazykovú kultúru v prvom aj príslušnom ďalšom jazyku. Vyznačuje sa tvorivým a pružným myslením a je schopný zapájať sa do práce v umelecko-kreatívnych odvetviach. Vie kriticky analyzovať písomný aj hovorený prejav, formulovať vlastné stanoviská a postoje, kriticky ich revidovať a konštruktívne obhajovať. Dokáže profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, a to aj v cudzom jazyku. Ovláda dejinno-kultúrne, odborné, hodnotovo-morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti a osobitosti študovaného jazyka alebo jazykov alebo jazykového areálu.

Absolvent študijného programu má odborné a metodologické vedomosti z translatológie v jej širších interdisciplinárnych súvislostiach, z všeobecnej teórie prekladu, interpretácie odborného a umeleckého textu a literárnovednej metodológie, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi alebo výskume. Preukazuje vysoko špecializované dispozície a poznanie princípov a hlavných zásad svojho študijného odboru v jeho vzťahovo-výkladovej komplexnosti, argumentačnej presvedčivosti a výpovednej hodnote, vrátane interakcií so súvisiacimi vednými odbormi (lingvistika, literárna komparatistika, literárna veda, terminológia a pod.). Vyznačuje sa nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v dynamicky premenlivých podmienkach. Má rozvinuté predpoklady na riešenie náročných výskumných problémov s vysokým stupňom originality a prínosu v oblasti synchrónneho a diachrónneho výskumu inonárodnej prekladovej literatúry, prekladu odbornej a umeleckej literatúry ako kľúčových oblasti inonárodnej a národnej kultúry a na tvorivé

formulovanie vedeckých úloh v oblasti translatológie. Je schopný reflektovať etické a spoločensko-kultúrne stránky vedeckej práce, zverejňovania jej výsledkov a ich tvorivej aplikácie v praxi. Pozná teoreticko-metodologické stránky a vedecké metódy výskumu so zameraním na interdisciplinárnu a translatologickú reflexiu odborných a umeleckých textov. Je pripravený individuálne a skupinovo projektovať, profesionálne organizovať, zreteľne určiť zameranie výskumu, produktívne koordinovať výskumný tím a spoločensky kultivovane napĺňať vedecký výskum v oblasti translatológie ako odborno-komunikačne kompetentný a metodicky fundovaný špecialista s nevyhnutným interdisciplinárnym zázemím.

Dokáže vyberať objekty vedeckého bádania, voliť techniky zisťovania, nadobúdania, verifikovania a spracúvania údajov a zvládnuť diagnostiku a prognózovanie vedeckého výskumu. Pozná konkrétne vedecké metódy základného výskumu a aplikovaného translatologického výskumu, ovláda efektívne organizačné formy a konceptualizáciu vedeckého problému a uplatňuje hlavné zásady vedeckej spolupráce v domácom a medzinárodnom rozmere. Dokáže reflektovať domáce a zahraničné vedecké podnety a koncepcie. Ovláda postupy vedeckej diskusie, výber a používanie prostriedkov a foriem výskumnej metakomunikácie na publikovanie výsledkov v konkurenčne náročných podmienkach a uplatňuje ich samostatne pred odbornou komunitou a širšou kultúrnou verejnosťou v Slovenskej republike a v zahraničí. Uvedomuje si vývinové trendy a aplikačné možnosti translatologického výskumu a je schopný reflektovať etické a spoločensko-kultúrne stránky vedeckej práce a jej tvorivého zužitkúvania v praxi. Vie presvedčivo argumentovať vzťahy medzi teóriou a empíriou, prichádzať s vlastnými závermi, originálnymi návrhmi a progresívnymi riešeniami problematiky v nosných oblastiach translatológie. Dokáže udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom v študovanej disciplíne a účinne pokračovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji.

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Študijný program sa chápe primárne ako príprava vedeckých pracovníkov v oblasti translatológie. Absolventi sú taktiež pripravení stať sa koncepčnými pracovníkmi v oblasti prekladovej kultúry a pôsobiť pedagogicky. Na základe osvojených vedomostí a schopností je absolvent 3. stupňa štúdia spôsobilý uplatniť sa v praxi doma i v zahraničí, a to najmä v profesiách:

- samostatný vedecký pracovník (translatológ) v akademickej sfére (vedecko-výskumný pracovník na vysokých školách a v Slovenskej akadémii vied) alebo v špecializovanej inštitúcii so zameraním na prekladovú literatúru, translačnú politiku,

recepciu prekladovej literatúry, kritiku prekladu (Literárne informačné centrum, Literárny fond);

- samostatný tvorivý pracovník v oblasti prekladovej kultúry, a to na pôde štátnych a zriaďovaných inštitúcií, ale tiež vo sfére nezávislej kultúry (občianske združenia, nadácie a pod.);

- vysokoškolský učiteľ (odborný asistent, lektor prekladu a tlmočenia na univerzitách doma i v zahraničí)

- samostatný tvorivý pracovník v oblasti vydavateľskej a edičnej politiky (vydavateľstvá, redakcie, médiá)

- projektový manažér a editor (prekladateľské agentúry, európske inštitúcie)

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Daný študijný program nepripravuje na výkon regulovaných povolaní v súlade s požiadavkami pre získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.


3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Uplatnenie absolventov pravidelne zisťujeme v rámci študijného programu – komunikáciou s absolventmi, ako aj prieskumom a vyhodnocovaním uplatnenia absolventov na úrovni fakulty. Sledujeme podiel absolventov, ktorí sa uplatnia v odbore a mimo odboru. Výsledky prieskumov sa premietajú do pretvárania študijného plánu, ktorým reagujeme na zmeny na trhu práce v oblasti uplatnenia absolventov študijného programu. Absolventi študijného programu sa uplatňujú ako vysokoškolskí pedagógovia na univerzitách v Slovenskej republike i v zahraničí, ako vedeckovýskumní pracovníci SAV v Bratislave, ale aj v oblasti kultúry a publicistiky.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

-    Mgr. Rút Lindtnerová Huemer, PhD. – Technická univerzita Košice (odborná asistentka), t.č. prekladateľka v Rakúsku

-     Mgr. Iveta Kontríková, PhD. – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (odborná asistentka)

-     PhDr. Jaroslav Šoltys, PhD. – honorárny konzul Chile, podpredseda Sekcie odborného

-     a vedeckého prekladu v Literárnom fonde

-     Mgr. Mária Rošková, PhD. – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (odborná asistentka)

-     PhDr. Hedviga Kubišová, PhD. – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (odborná asistentka)

-     Doc. Mgr. Martin Djovčoš, PhD. – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (docent translatológie)

-     doc. Mgr. Pavol Šveda, PhD. – Filozofická fakulta UK (akreditovaný tlmočník pre inštitúcie EÚ, predseda Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov)

-     Mgr. Marián Kabát, PhD. – Filozofická fakulta UK (odborný asistent, špecialista v oblasti lokalizácie)

-     Mgr. Lýdia Machová, PhD. – jazyková mentorka, polyglotka

-     Mgr. Zuzana Guldanová, PhD. – Filozofická fakulta UK (odborná asistentka, ocenená

-     prekladateľka odbornej a umeleckej literatúry)

-     Mgr. Barbara Sigmundová, PhD. – ocenená prekladateľka umeleckej literatúry, predsedníčka profesijnej organizácie prekladateľov umeleckej literatúry Doslov

-     Mgr. Lucia Pavlínyová, PhD. – Filozofická fakulta UK (odborná asistentka, odborníčka na audiovizuálny preklad)

-     Mgr. Tomáš Sovinec, PhD. – Filozofická fakulta UK (odborný asistent, akreditovaný tlmočník pre inštitúcie EÚ)

-     Mgr. Zuzana Močková-Lorková, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave (lektorka)

-     Mgr. Tatiana Paholíková, PhD. – pôsobila ako lektorka slovenského jazyka a literatúry, aktuálne pôsobí na Veľvyslanectve SR v Paríži na odbore kultúry a vzdelávania.

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli stanovisko:

-     Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

-     ARThur, s.r.o. (Vydavateľstvo INAQUE), Pražská 3, 811 04 Bratislava

-     EXE, s.r.o., Galvániho 19, 821 04 Bratislava (prekladateľská agentúra, výhradný dodávateľ externých prekladov pre Európsku Komisiu)

-     Ústav svetovej literatúry SAV

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý definuje Vnútorný predpis č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“; čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37. Štruktúru študijných plánov študijných programov III. stupňa upravuje tiež Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Tretia časť – Osobitné ustanovenia o doktorandskom štúdiu.

Rada študijného programu III. stupňa Translatológia bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu III. stupňa Translatológia:

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (hlavná zodpovedná osoba/garant),

doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD. (spolugarantka),

doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD. (spolugarantka),

doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD. (spolugarantka),

doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD. (spolugarant),

Ing. Zuzana Demjanová (zástupca zamestnávateľov),

Mgr. Michaela Zárecká (zástupca študentov).

Integrálnou súčasťou štúdia v študijných programoch III. stupňa na FiF UK je celofakultná ponuka výberových predmetov pre doktorandov, ktorá sa aktualizuje na každý akademický rok tak, aby si študent počas štúdia, najmä v 1. a 2. ročníku, mohol zapísať viacero kurzov podľa svojho výberu. Pri príprave tejto ponuky sa kladie dôraz na interdisciplinaritu a na metodológiu vedeckej práce. Detailnejšie informácie o aktuálnej ponuke vrátane informačných listov možno nájsť v AiS2 a na webovej stránke študijného programu.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je na webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-     podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-     klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-     sylaby predmetu,

-     výsledky vzdelávania,

-     povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.


c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

Predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského štúdia je 240. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za dizertačnú skúšku a úspešnú obhajobu dizertačnej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie doktoranda v externej forme štúdia počas akademického roka sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 48 kreditom. V externej forme doktorandského štúdia musí doktorand pre svoj postup do každého ďalšieho roka získať minimálne 30 kreditov. Za úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky študent získa 20 kreditov, za úspešnú obhajobu dizertačnej práce získa 30 kreditov. Kredity za dizertačnú skúšku musí doktorand v externej forme štúdia získať najneskôr do konca štvrtého roka; do tejto lehoty sa nezapočítava doba prerušenia štúdia doktoranda. Študent v externej forme štúdia je povinný písomne požiadať o vykonanie dizertačnej skúšky najneskôr do 30 mesiacov od začiatku štúdia, podmienkou na dizertačnú skúšku je získanie minimálne 60 kreditov. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá a tretia časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:
  • počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 24
  • počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 12
  • počet kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy a výskumu, potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 70
  • počet kreditov za záverečné práce – práca k dizertačnej skúške, dizertačná práca – a ich obhajobu, potrebných na riadne skončenie štúdia: 20 + 30 = 50
  • Súčet uvedených minimálnych počtov kreditov v jednotlivých častiach študijného programu je nižší ako celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského štúdia (156 ‹ 240), čo znamená, že študent musí v niektorej/niektorých časti/častiach študijného programu (študijná časť, vedecká činnosť, prípadne aj pedagogická činnosť) získať viac ako len predpísaný minimálny počet kreditov.
f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch: 

·        VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19

·        Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4.

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

·        Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+.

Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania je zabezpečená tým, že individuálny študijný plán doktoranda v študijnom programe zostavuje školiteľ v súčinnosti s doktorandom, a to s prihliadnutím na špecializáciu študenta a tému dizertačného projektu. Študenti študijného programu budú mať možnosť využiť medzinárodné mobilitných programov vrátane schémy doktorandského štúdia pod dvojitým vedením (cotutelle), ako aj prostredníctvom medzifakultných mobilitných programov a výberových predmetov inej fakulty, ktoré si budú môcť zapísať na základe zmluvy o štúdiu (VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 8, ods. 6, písm. a) a f). Pravidlá UK a FiF UK rešpektujú prenos a uznávanie kreditov získaných v rámci mobility. Predmet absolvovaný na prijímajúcej vysokej škole, ktorý je obsahom a rozsahom porovnateľný s predmetom na vysielajúcej fakulte, a ktorý študent absolvuje v rámci schválenej akademickej mobility sa bude automaticky uznávať ako absolvovaný (povinný, povinne voliteľný alebo výberový). 

Podľa Študijného poriadku FiF UK, čl. 17, ods. 1, má študent právo požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého odboru v rámci Univerzity Komenského, čím sa zabezpečuje možnosť flexibility trajektórií štúdia. Následne Študijný poriadok FiF UK, čl. 18, upravuje podmienky uznávania štúdia a častí štúdia absolvovaného v minulosti, pričom stanovuje dĺžku obdobia aj úroveň hodnotenia, ktorá umožňuje získané hodnotenie uznať.

Filozofická fakulta UK podľa Vnútorného predpisu VP FiF UK č. 11/2023, čl. 19 umožňuje študentom prenos kreditov získaných aj pri absolvovaní časti štúdia na inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí (študentská mobilita) do počtu spočítavaných kreditov študenta podľa §4 ods. 3 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia.

Koordinátorom pre mobility je: 

Katedra anglistiky a amerikanistiky:

PhDr. Beáta Borošová, PhD., beata.borosova@uniba.sk, G 102, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

PhDr. Erika Mayerová, PhD., erika.mayerova@uniba.sk, G 236, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Katedra klasickej a semitskej filológie:

za klasickú sekciu doc. Mgr. Jana Grusková, PhD., jana.gruskova@uniba.sk, G339, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava; 

za semitskú sekciu Mgr. Zuzana Gažáková, PhD., zuzana.gazakova@uniba.sk, G120, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Katedra maďarského jazyka a literatúry:

Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD., zoltan.csehy@uniba.sk, G 118, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Katedra romanistiky: 

Sekcia francúzskeho jazyka a literatúry - Mgr. Stanislava Moyšová, PhD., stanislava.moysova@uniba.sk, G 345, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Sekcia portugalského jazyka - Mgr. Jana Benková Marcelliová, PhD., jana.marcelliova@uniba.sk, G 331, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Sekcia španielskeho jazyka a literatúry - Doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD., bohdan.ulasin@uniba.sk, G 349, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Sekcia talianskeho jazyka a literatúry - doc. PhDr. Roman Sehnal, PhD., roman.sehnal@uniba.sk, G 303a, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Katedra východoázijských štúdií:

Mgr. Hana Bogdanová, hana.bogdanova@uniba.sk, N324, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií:

Mgr. Lizaveta Madej, PhD., lizaveta.madej@uniba.sk, G 235, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava. 


Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch: · Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 11, 12, 14, 15, 29-35. · Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 1, 2 a 4, čl. 5 – 8 · Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 54 – 59 · Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 6.

Študijný program III. stupňa Translatológia má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AIS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylabách predmetu a odporúčanej literatúre.

  • Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov: · UK č. 1/2006 – Registratúrny poriadok a Registratúrny plán · VP FiF UK č. 11/2023, príl. 2, čl. 2, ods. 2 a 3 - Študijný poriadok FiF UK
g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch: 

·        VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19

·        Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4.

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

·        Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+.

Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania je zabezpečená tým, že individuálny študijný plán doktoranda v študijnom programe zostavuje školiteľ v súčinnosti s doktorandom, a to s prihliadnutím na špecializáciu študenta a tému dizertačného projektu. Študenti študijného programu budú mať možnosť využiť medzinárodné mobilitných programov vrátane schémy doktorandského štúdia pod dvojitým vedením (cotutelle), ako aj prostredníctvom medzifakultných mobilitných programov a výberových predmetov inej fakulty, ktoré si budú môcť zapísať na základe zmluvy o štúdiu (VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 8, ods. 6, písm. a) a f). Pravidlá UK a FiF UK rešpektujú prenos a uznávanie kreditov získaných v rámci mobility. Predmet absolvovaný na prijímajúcej vysokej škole, ktorý je obsahom a rozsahom porovnateľný s predmetom na vysielajúcej fakulte, a ktorý študent absolvuje v rámci schválenej akademickej mobility sa bude automaticky uznávať ako absolvovaný (povinný, povinne voliteľný alebo výberový). 

Podľa Študijného poriadku FiF UK, čl. 17, ods. 1, má študent právo požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého odboru v rámci Univerzity Komenského, čím sa zabezpečuje možnosť flexibility trajektórií štúdia. Následne Študijný poriadok FiF UK, čl. 18, upravuje podmienky uznávania štúdia a častí štúdia absolvovaného v minulosti, pričom stanovuje dĺžku obdobia aj úroveň hodnotenia, ktorá umožňuje získané hodnotenie uznať.

Filozofická fakulta UK podľa Vnútorného predpisu VP FiF UK č. 11/2023, čl. 19 umožňuje študentom prenos kreditov získaných aj pri absolvovaní časti štúdia na inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí (študentská mobilita) do počtu spočítavaných kreditov študenta podľa §4 ods. 3 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia.

Koordinátorom pre mobility je: 

Katedra anglistiky a amerikanistiky:

PhDr. Beáta Borošová, PhD., beata.borosova@uniba.sk, G 102, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

PhDr. Erika Mayerová, PhD., erika.mayerova@uniba.sk, G 236, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Katedra klasickej a semitskej filológie:

za klasickú sekciu doc. Mgr. Jana Grusková, PhD., jana.gruskova@uniba.sk, G339, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava; 

za semitskú sekciu Mgr. Zuzana Gažáková, PhD., zuzana.gazakova@uniba.sk, G120, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Katedra maďarského jazyka a literatúry:

Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD., zoltan.csehy@uniba.sk, G 118, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Katedra romanistiky: 

Sekcia francúzskeho jazyka a literatúry - Mgr. Stanislava Moyšová, PhD., stanislava.moysova@uniba.sk, G 345, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Sekcia portugalského jazyka - Mgr. Jana Benková Marcelliová, PhD., jana.marcelliova@uniba.sk, G 331, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Sekcia španielskeho jazyka a literatúry - Doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD., bohdan.ulasin@uniba.sk, G 349, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Sekcia talianskeho jazyka a literatúry - doc. PhDr. Roman Sehnal, PhD., roman.sehnal@uniba.sk, G 303a, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Katedra východoázijských štúdií:

Mgr. Hana Bogdanová, hana.bogdanova@uniba.sk, N324, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií:

Mgr. Lizaveta Madej, PhD., lizaveta.madej@uniba.sk, G 235, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava. 


h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webových stránkach Oddelenia vedy a doktorandského štúdia FIF UK. 


Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webových stránkach Oddelenia vedy a doktorandského štúdia FIF UK. 


i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu III. stupňa Translatológia majú záverečné práce: práca k dizertačnej skúške a dizertačná práca. Ich podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení sú upravené internými predpismi univerzity a fakulty:

·        VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 30 – 35

·        Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

·        Časové vymedzenie vypisovania tém dizertačných prác, ako aj prijímacie konanie na doktorandské štúdium je upravené Vnútorným predpisom UK č. 4/2021 – Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 11, ako aj Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 53. 

·         Vypisovanie tém dizertačných prác sa zverejňujú na webovej stránke FiF UK, 

 

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov

 

Študenti študijného programu III. stupňa Translatológia majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné tu. Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.

 

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov 

 

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

·        Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10

·        Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83

·        Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10

·        Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022 – Etický kódex.

Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorný predpis UK č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke.

 

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami

 

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK.

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022 Etický kódex, čl. 3, ods. 3.

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK. 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta

 

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

·         Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65

·        Vnútorný predpis UK č. 23/2022 – Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu III. stupňa Translatológia majú záverečné práce: práca k dizertačnej skúške a dizertačná práca. Ich podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení sú upravené internými predpismi univerzity a fakulty:

·        VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 30 – 35

·        Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

·        Časové vymedzenie vypisovania tém dizertačných prác, ako aj prijímacie konanie na doktorandské štúdium je upravené Vnútorným predpisom UK č. 4/2021 – Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 11, ako aj Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 53. 

·         Vypisovanie tém dizertačných prác sa zverejňujú na webovej stránke FiF UK, 

 

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov

 

Študenti študijného programu III. stupňa Translatológia majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné tu. Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.

 

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov 

 

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

·        Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10

·        Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83

·        Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10

·        Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022 – Etický kódex.

Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorný predpis UK č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke.

 

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami

 

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK.

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022 Etický kódex, čl. 3, ods. 3.

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK. 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta

 

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

·         Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

·         Aktuálny harmonogram akademického roka.

·        Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

Harmonogram akademického roka je koncipovaný v súlade s VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., profesor, e-mail: maria.kusa@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier.

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v AIS.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/.

 

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., e-mail: maria.kusa@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4009

 

Prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc., e-mail: maria.dobrikova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4145

 

doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD., e-mail: eva.palkovicova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4061

 

doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD., e-mail: marketa.stefkova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4092

 

doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD., e-mail: ivan.susa@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11493?mode=full

 

doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD., e-mail: zvonko.taneski@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22808 

 

doc. Mgr. Pavol Štubňa, PhD., e-mail: pavol.stubňa@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4095

 

doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD. , e-mail: daniel.lancaric@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4980

 

doc. Mgr. Jana Grusková, PhD., e-mail: jana.gruskova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3942

 

doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD., e-mail: jaroslav.stahl@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4114

 

doc. Mgr. Silvia Bondarenko Vertánová, PhD., e-mail: silvia.vertanova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4131

 

doc. Mgr. Pavol Šveda, PhD., email: pavol.sveda@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15954

 

doc. Mgr. Monika Sánchez Presa, PhD., email: monica.sanchez@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/655

 

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác: Dostupnhttps://ais2.uniba.sk/ais/start.do

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Michaela Zárecká, zarecka10@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

doc. Mgr. Pavol Šveda, PhD., tajomník odborovej rady, Katedra anglistiky a amerikanistiky FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava, e-mail: pavol.sveda@uniba.sk

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí Oddelenie vedy a doktorandského štúdia, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov študijných programov III. stupňa (kontakty na pracovníčky oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty. Zodpovednosť a kompetencie oddelenia sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. 7/2023, čl. 21.

 

Na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK je študentom k dispozícii sekretariát: Alena Honzova, alena.honzova@uniba.sk

Na Katedre anglistiky a amerikanistiky je študentom k dispozícii sekretariát: 

Adriana Dvořáková, adriana.dvorakova@uniba.sk, G112, +421 2 9013 2152

Na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky a Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií je študentom k dispozícii sekretariát:

Mária Strížová, maria.strizova@uniba.sk, G250, +421 2 9013 2147 

Na Katedre klasickej a semitskej filológie je študentom k dispozícii sekretariát:

Mgr. Jaroslava Cedzová, jaroslava.cedzova@uniba.sk , G318, +421 2 9013 2150

Na Katedre maďarského jazyka a literatúry je študentom k dispozícii sekretariát: 

Magdaléna Elzerová, magdalena.elzerova@uniba.sk , G146, +421 2 9013 2151, 

+421 2 9013 1484

Na Katedre romanistiky je študentom k dispozícii sekretariát:

Mája Rehušová, maja.rehusova@uniba.sk , G348, +421 2 9013 2180

Na Katedre východoázijských štúdií je študentom k dispozícii sekretariát:

Mgr. Dana Pekaríková, dana.pekarikova@uniba.sk , Šafárikovo nám. 6, č. 523, 

+421 2 9013 2065.

 

Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta: 

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu.


8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu III. stupňa Translatológia sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na druhom poschodí situovaná Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK.

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty). V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská.


b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek. Študenti študijného programu Translatológia majú k dispozícii aj čiastkové knižnice:

Slovanský seminár

Katedra anglistiky a amerikanistiky – knižnica a študovňa

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky – knižnica a študovňa 

Katedra klasickej a semitskej filológie

Katedra maďarského jazyka a literatúry

Katedra východoázijských štúdií


d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

-

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Príručka pre študentov (časti 4.8 a 4.9) 

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č. 11/2023, Študijného poriadku FiF UK).


9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium posudzuje prijímacia komisia na základe predloženého dizertačného projektu a priebehu prijímacej skúšky. Informácie o prijímacom konaní sú zverejnené na webovej stránke fakulty

Prijímacia komisia pri hodnotení uchádzačov uplatňuje bodový systém a využíva jednotný postup, zabezpečujúci objektivitu, férovosť a rovnosť šancí na základe využitia jednotnej formy zápisu z prijímacieho konania, na základe ktorého dekan rozhoduje o prijatí alebo neprijatí uchádzača. 

 


b) - Postupy prijímania na štúdium.

Prijímacia komisia pri hodnotení uchádzačov uplatňuje bodový systém a využíva jednotný postup, zabezpečujúci objektivitu, férovosť a rovnosť šancí na základe využitia jednotnej formy zápisu z prijímacieho konania, na základe ktorého dekan rozhoduje o prijatí alebo neprijatí uchádzača.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty.

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty. 

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.
b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej

knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021) 

Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK 

Klub absolventov – Alumni klub 11. 

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu