Opis študijného programu
Študijný program moSL - slovenský jazyk a literatúra
Štúdium Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Slovenský jazyk a literatúra, 17584
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
II. stupeň, kód 767
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
11. Filológia; 0232 Literatúra a lingvistika
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný študijný program
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

nevzťahuje sa na tento študijný program  

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
2 roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet prijímaných študentov a počet uchádzačov o štúdium je každoročne aktualizovaný a zverejnený na webstránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/otvarane/; Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/. Celkový počet študentov študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/statistiky/mgr/.
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Absolvent študijného programu Slovenský jazyk a literatúra disponuje po ukončení štúdia študijného programu druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania hlbokými a prierezovými vedomosťami z komunikačno-pragmaticky orientovaných lingvistických disciplín a systematickými poznatkami z dejín slovenskej literatúry a literárnej vedy. Pozná aktuálne metodologické prístupy a postupy uplatňované v lingvistických a literárnovedných výskumoch a vie ich aplikovať v praxi.

Absolvent ovláda súčasné lingvistické teórie, vie aplikovať poznatky zo systémovej lingvistiky a lingvistickej pragmatiky pri opise a vysvetľovaní jazyka, disponuje poznatkami o fungovaní súčasného jazyka v komunikácii s ohľadom na spoločenské, kultúrne a pragmatické súvislosti, pozná princípy jazyka a jazykovedného výskumu, princípy tvorby popularizačných diel a vedeckých prác. Má komplexné vedomosti z dejín slovenskej literatúry doplnené o poznatky z oblasti kontextových súvislostí slovenskej literatúry a kultúry, ako aj poznatky z metodológie literárnej vedy, z literárnej kritiky a z interpretácie literárneho textu.

Je schopný aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky vo vedeckovýskumnej praxi, pri rozmanitých kultúrno-umeleckých a pragmaticko-komunikačných aktivitách. Je schopný samostatne formulovať vedecký problém, zapojiť sa do tvorby a riešenia vedeckých projektov zameraných na rôzne jazykové a literárne problémy. Je pripravený vykonávať výskum slovenského jazyka a literatúry s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a vyhodnocovať jeho výsledky. Je schopný zapájať odborné vedomosti do interdisciplinárnych súvislostí. Dokáže zrozumiteľne a presvedčivo propagovať výsledky výskumov v oblasti lingvistiky a literárnej vedy širšej kultúrnej verejnosti. Je schopný flexibilne adaptovať svoje odborné znalosti zo slovenského jazyka a literatúry na meniace sa podmienky praxe a verejne kriticky reagovať na jazykové a literárne podnety.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolventi študijného programu Slovenský jazyk a literatúra v magisterskom stupni sa môžu uplatniť ako pracovníci v kultúrno-spoločenských a vedeckých inštitúciách, vo vydavateľstvách a redakciách, v štátnej správe, v reklamnej a mediálnej oblasti v indikovaných povolaniach ako jazykový redaktor, redaktor knižných publikácií alebo periodík, vedecký pracovník v oblasti lingvistiky a literárnej vedy, jazykový expert, redaktor v médiách, editor, lektor slovenčiny ako cudzieho jazyka, marketingový špecialista, PR špecialista. Po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia sa môžu uplatniť aj v školstve ako učitelia slovenského jazyka a literatúry.

Absolventi s najlepšími študijnými výsledkami a tvorivými predpokladmi majú možnosť pokračovať v nadväzujúcom 3. stupni vysokoškolského štúdia.

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Daný študijný program nepripravuje na výkon regulovaných povolaní v súlade s požiadavkami pre získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu. 


3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolvent sa môže uplatniť ako pracovník v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v štátnej správe, v reklamnej a mediálnej oblasti, ako jazykový redaktor, editor alebo korektor vo vydavateľstvách a redakciách novín a časopisov, v štátnej správe, v reklamnej a mediálnej oblasti. Môže pracovať ako autor alebo moderátor kultúrnych programov (televíznych, rozhlasových a iných), pracovník reklamných a iných agentúr vo firemnom prostredí, v štátnej a verejnej správe, tiež ako pracovník v oblasti jazykovedy a literárnej vedy. Uplatnenie si nájde aj v ďalších organizáciách zo sféry knižného trhu (vydavateľstvá, časopisy, autorské agentúry, projekty, festivaly, veľtrhy, distribúcia, predaj atď.). Po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ) sa absolvent môžu uplatniť aj ako lektor a učiteľ slovenského jazyka a literatúry a lektor slovenčiny ako cudzieho jazyka.  Absolvent sa môže uchádzať aj o doktorandské štúdium, po ukončení ktorého sa vie uplatniť v rôznych vedeckých a výskumných inštitúciách alebo ako vysokoškolský pedagóg. Štúdium tvorí dobré východisko aj pre rôzne typy umeleckej dráhy: medzi našimi absolventmi sa nachádzajú aj spisovatelia, režiséri, dramaturgovia a iné známe osobnosti kultúrneho života.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Bartalošová Perla, pracovníčka Vydavateľstva Motýľ

Dzúr Martin, jazykový expert KEÚ PZ

Gába Matej, učiteľ na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave

Gajdošová Katarína, vedecká pracovníčka JÚĽŠ SAV 

Garajszki Margit, prekladateľka, spisovateľka 

Géčová Vladimíra, lektorka slovenského jazyka a kultúry v Bulharsku

Habaj Michal, vedecký pracovník ÚSL SAV, spisovateľ

Hargašová Omar Zuzana, lektorka slovenského jazyka a kultúry Inštitútu slavistiky Viedenskej univerzity v Rakúsku

Hroncová Ľubica, redaktorka 

Hučková Dana, vedecká pracovníčka ÚSL SAV

Janecová Tamara, vysokoškolská pedagogička PdF Trnavskej univerzity v Trnave

Jarošová Alexandra, vedecká pracovníčka JÚĽŠ SAV 

Jílek Peter, lektor slovenského jazyka a kultúry Inštitútu západoslovanských jazykov a literatúr FiF Univerzity v Záhrebe

Kašíková Vladimíra, korektorka

Kollárová Petra, vysokoškolská pedagogička, lektorka slovenčiny ako cudzieho jazyka, FiF UK v Bratislave

Krajanová Kristína, redaktorka vo vydavateľstve DAXE v Bratislave

Macsaliová Lenka, redaktorka, korektorka  

Majtánová Karin, moderátorka; redaktorka RTVS, Ružinovskej TV

Mráz Peter, pedagóg na Strednej odbornej škole dopravy a služieb Holíč

Pauliaková Simona, redaktorka vo Vydavateľstve UK v Bratislave

Pavligová Mária, novinárka, redaktorka 

Podstavek Liang Chen, lektorka slovenského jazyka a kultúry, prekladateľka Slovenského ekonomického a kultúrneho úradu v Taipei na Tchajwane

Rusinková Jaroslava, vedecká pracovníčka JÚĽŠ SAV 

Sabo Róbert, vedecký pracovník Ústavu informatiky SAV

Stanková Mária, vysokoškolská pedagogička Katedry žurnalistiky, FiF UK v Bratislave, spisovateľka, prekladateľka, korektorka

Svoradová Veronika, vysokoškolská pedagogička, lektorka slovenčiny ako cudzieho jazyka

Šmatláková Zuzana, spisovateľka, ilustrátorka

Števlíková Jana, redaktorka mediálnej spoločnosti Albatros Media Slovakia v Bratislave

Trstenská Zuzana, prekladateľka 

Trubačová Lucia Anna, lektorka slovenského jazyka a kultúry v Rumunsku

Vlnka Jaroslav, vysokoškolský pedagóg PdF Univerzity J. Selyeho v Komárne, literárny kritik, spisovateľ, editor

 

Vybraní absolventi štúdia slovakistiky pred rokom 1989 

Bátorová Mária, vedecká pracovníčka Ústavu svetovej literatúry SAV, vysokoškolská pedagogička, PdF UK v Bratislave, spisovateľka

Bovan Marián, historik, spisovateľ, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

Heribanová Alena, moderátorka 

Hevier Daniel, spisovateľ, textár 

Keruľová Marta, bývalá vysokoškolská pedagogička FiF UKF v Nitre

Králik Ľubor, vedecký pracovník JÚĽŠ SAV

Kusá Tatiana, dramatička, redaktorka, prekladateľka 

Lesná Ľubica, analytička, novinárka, spisovateľka

Machaj Ľuboš, redaktor, dramaturg, autor rozhlasových hier, manažér

Matejov Fedor, vedecký pracovník ÚSL SAV 

Müllerová Soňa, moderátorka 

Pallay Jozef, vysokoškolský pedagóg FiF Univerzity v Ľubľane

Plesník Ľubomír, vysokoškolský pedagóg FiF UKF v Nitre 

Prušková Zora, vedecká pracovníčka ÚSL SAV

Rozman Andrej, bývalý vysokoškolský pedagóg FiF Univerzity v Ľubľane

Součková Marta, vysokoškolská pedagogička FiF Prešovskej university v Prešove

Štefánik Jozef, jazykovedec, prekladateľ, lektor, redaktor, vedúci jazykovej sekcie Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre prekladv Luxemburgu

Zajac Peter, vedecký pracovník ÚSL SAV

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Hodnotenia zamestnávateľov sú uvedené v prílohách (Slovart; Literárne informačné centrum; RTVS; Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV; Ústav informatiky SAV; Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru)

 

Prvé vyjadrenie pochádza od vydavateľstva Slovart, ktoré predstavuje uplatniteľnosť našich absolventov v komerčnom sektore knižného trhu. Vydavateľstvo reprezentuje širokospektrálny záber vyžadovaných kompetencií, ktoré zodpovedajú profilu absolventa štúdia. Absolventi si v tejto firme nachádzajú uplatnenie ako korektor, redaktor knižných publikácií, špecialista knižného trhu, marketingový a PR špecialista a ako pracovníci na ďalších odborných pozíciách vrátane vedúcich.

Druhé vyjadrenie je od riaditeľky Literárneho informačného centra. Od zamestnanca LIC sa vyžaduje, aby bol o. i. schopný pracovať aj na redaktorských úlohách, či písať recenzie i marketingové správy. Samozrejmosťou je používanie nových technológií, sociálnych médií, databáz či programov na prácu s textom a samotná práca s informáciami. Naši absolventi sa v tejto inštitúcii uplatňujú ako korektori a redaktori knižných publikácií, periodík a literárno-informačného portálu LIC, ako odborní administrátori databáz a pracovníci na ďalších odborných pozíciách vrátane vedúcich. Inštitúcia reprezentuje ideálnu uplatniteľnosť absolventa.

Súčasťou priložených vyjadrení je aj stanovisko RTVS, ktoré potvrdzuje, že absolventi tohto študijného programu sú spôsobilí na vykonávanie práce moderátorov a redaktorov RTVS a na podobných pozíciách dlhodobo úspešne pôsobia.

Ďalšie vyjadrenia pochádzajú od vysokošpecializovaných odborných pracovísk (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Ústav informatiky SAV, Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru), kde sa absolventi magisterského študijného programu uplatňujú ako odborní pracovníci, spolupodieľajú sa na riešení vedeckovýskumných projektov a na publikovaných výstupoch, ako pracovníci na špeciálnych pracoviskách (oddelenie analýzy a syntézy reči, budovanie rečových databáz, jazykové expertízy).

Všetky inštitúcie dlhodobo zamestnávajú absolventov študijného programu Slovenský jazyk a literatúra alebo inak s nimi úzko spolupracujú.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Rada študijného programu Slovenský jazyk a literatúra (17584) bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu Slovenský jazyk a literatúra (17584): prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. (hlavná zodpovedná osoba), prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc., doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD., doc. Mgr. Peter Darovec, PhD., Mgr. Michal Zoller (zástupca študentov), Mgr. Martin Dzúr, PhD. (zástupca zamestnávateľov)

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

 • podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,
 • klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60 % pre úspešné absolvovanie predmetu,
 • sylaby predmetu,
 • výsledky vzdelávania,
 • povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.
c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:
 • Profilové predmety v študijnom programe Slovenský jazyk a literatúra (jednoodborové štúdium) sú uvedené v študijnom pláne pod symbolom (P).
 • Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.
 • Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.
 • Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.
 • Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.
 • Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.
 • Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.
 • Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.
 • Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.
 • Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.
 • Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
 •  Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na webovej stránke študijného programu.
d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského stupňa štúdia je 120 pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu diplomovej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v magisterskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom.Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť): https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf.
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:
 • počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 72
 • počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 20
 • počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 1
 • počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: nevzťahuje sa na tento študijný program
 • počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15
 • počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: Odborná prax nie je súčasťou študijného programu.
 • počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch: Projektová práca nie je súčasťou študijného programu.
 • počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: Umelecké výkony nie sú súčasťou študijného programu.
f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

Študijný program slovenský jazyk a literatúra (druhý stupeň) má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/magisterske-studium/slovensky-jazyk-a-literatura/.

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

 • Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19:

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webových stránkach katedier. Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksjtk/archiv/; Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksllv/archiv/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Slovenský jazyk a literatúra má diplomová práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:

Študenti študijného programu Slovenský jazyk a literatúra majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s 15 univerzitami v: Česku, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Chorvátsku, Slovinsku a Taliansku.

 • Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty.
 • Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

 • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10
 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83
 • Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10
 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov.

 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam. 


Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK.

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici). 


Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AIS a zverejnené na webovej stránke fakulty.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).
7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., pôsobí na funkčnom mieste profesorky, olga.orgonova@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety, ako aj ďalších učiteľov sú dostupné v AIS.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., olga.orgonova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4056

 

Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD., maryna.kazharnovich@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27378

 

Doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD., alena.bohunicka@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3897

 

Doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD., gabriela.mucskova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4048

 

Mgr. Miloš Horváth, PhD., milos.horvath@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3966

 

Mgr. Katarína Muziková, PhD., katarina.muzikova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4050

 

Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD., zuzana.popovicova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20840

 

Prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., miloslav.vojtech@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5334

 

Doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD., andrea.boknikova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4122

 

Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc., zuzana.kakosova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3983

 

Prof. Dagmar Garay Kročanová, PhD., dagmar.krocanova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4149

 

Doc. Mgr. Peter Darovec, PhD., peter.darovec@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3915

 

Doc. Mgr. Veronika Rácová, PhD., veronika.racova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21302


Mgr. Marta Fülöpová, PhD., fulupova16@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29962

 

Mgr. Marianna Koliová, PhD., marianna.koliova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29963?mode=full

 

Mgr. Matej Masaryk, PhD., matej.masaryk@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31513

 

Link na aktuálnu ponuku vypísaných tém záverečných diplomových prác Katedry slovenského jazyka a teórie komunikácie

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksj/dokumenty/Ponuka_ZP_na_KSJTK_2023_24_boSL_moSL_FINAL_01.pdf

 

Link na aktuálnu ponuku vypísaných tém záverečných diplomových prác Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy:

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksllv/dokumenty_23_24/Schvalene_ZP_23-24.pdf

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko-pedagogické charakteristiky školiteľov sú dostupné v AIS: https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Michal Zoller, zoller2@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie: Mgr. Miloš Horváth, PhD. (milos.horvath@uniba.sk) Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, miestnosť G225, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksjtk/clenovia-katedry/mgr-milos-horvath-phd/

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy: Mgr. Matej Masaryk, PhD. (matej.masaryk@uniba.sk, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, miestnosť G226, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksllv/clenovia-katedry/mgr-matej-masaryk-phd/).


Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_7_2023.pdf

Na Katedre slovenského jazyka a teórie komunikácie a Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy je študentom k dispozícii sekretariát: Alena Honzová, alena.honzova@uniba.sk, Gondova 2, 811 02 Bratislava, miestnosť číslo G 224, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksjtk/kontakt/.

Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta: PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská): 

Pre študentov študijného programu Slovenský jazyk a literatúra sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na druhom poschodí situované pracovisko Katedry slovenského jazyka a teórie komunikácie a Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK.

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953 m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/). V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť.

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice, ako aj v čiastkovej knižnici KSJTK a KSLLV Slovanský seminár.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2023/Vp_2023_14.pdf

Zazmluvnenými partnermi študijného programu Slovenský jazyk a literatúra sú Divadelný ústav a vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK – https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

Okrem toho Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy disponuje vlastnou knižnicou Slovanský seminár, obsahujúcou spoločný fond viac než 58 000 knižničných jednotiek, ktoré predstavujú knižné publikácie, zborníky a periodiká z oblasti lingvistiky, literárnej vedy a umeleckej literatúry v slovenčine a ostatných slovanských jazykoch. Knižnica Slovanský seminár obsahuje aj archív kvalifikačných prác a jej súčasťou je študovňa s príručnou knižnicou a s prístupom na internet. Knižnica Slovanský seminár sa nachádza v miestnosti č. 237 v budove Filozofickej fakulty UK v Bratislave na Gondovej ulici 2, podrobnejšie informácie a otváracie hodiny sú zverejnené na webovej stránke https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksjtk/kniznica-slovansky-seminar/.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie:

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk).

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.
e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Príručka (nielen) pre prváčky a prvákov – časť 4.8 a 4.9

Na fakulte pôsobia viaceré študentské spolky (záujmové zoskupenia divadelníkov, tvorcov študentských časopisov, organizátorov študentských podujatí a pod.). Osobitne pre slovakistov jestvuje od roku 2011 pedagogicko-študentské občianske združenie Slovenčina, ktoré ponúka študentom komplex aktivít odborného zamerania (napr. cvičný časopis Kulturárium): https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksjtk/studium/studentske-aktivity/, organizuje odborné exkurzie a návštevy kultúrnych podujatí, podporuje študentské vedecké konferencie ŠVOK a pod. Porov.: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/studentska-cast-as-fif-uk/zaujimave-odkazy-studentske-spolky/ či https://slovencinaoz.wordpress.com/aktuality/

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.11/2023, Študijného poriadku FiF UK): https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium:

Od uchádzačov o štúdium v programe Slovenský jazyk a literatúra sa očakáva najmä aktívny záujem o slovakistiku a vzťah k slovenskému jazyku, slovenskej literatúre a slovenskému kultúrnemu prostrediu a rovnako aj vôľa systematicky pracovať na svojom vzdelaní. Požadovaná jazyková úroveň: slovenský jazyk – úroveň B2. Všetky informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/poziadavky/.

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.
b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.
11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).