Opis študijného programu
Študijný program dSJ - slovenský jazyk
Štúdium Stupeň - III. - doktorandský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Slovenský jazyk, 9890
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
III. stupeň, kód 864
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Literatúra a lingvistika - 0232
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
Udeľovaný akademický titul za menom.
PhD.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

nevzťahuje sa na tento študijný program

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
štyri roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
1 FiF UK + 2 SAV (plánovaný počet uchádzačov); 2 SAV (skutočný počet uchádzačov), počet študentov: 10
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Absolvovanie študijného programu vyúsťuje do schopnosti študenta:

-          orientovať sa v základnom aj aplikovanom výskume slovenského jazyka tak, že dokáže posúdiť jeho stav z hľadiska spoločenskej potreby i súčasných lingvistických trendov, identifikovať aktuálne slovakistické výskumné témy, formulovať ich ako koncepty vedeckovýskumných projektov a špecifikovať svoje miesto v potenciálnom riešiteľskom tíme;

-          interpretovať a kriticky analyzovať jazykovedné texty, rekonštruovať ich pojmovú štruktúru, vytvárajúcu ich logickú výstavbu, ktorá vypovedá o koncepcii vedeckého uchopovania referenčnej reality, a tak si utvárať mentálny obraz poznávacích prístupov k jazyku v spojitosti s ich kritickým hodnotením;

-          zaujať metateoretickú pozíciu, z ktorej môže posudzovať výsledky výskumov slovenského jazyka v rámci uplatnených teoreticko-metodologických koncepcií, kriticky ich zhodnotiť a vyvodzovať závery pre dynamizáciu vedeckého poznávania slovenčiny na podklade metodologickej inovácie;

-          postihnúť filozofické základy súčasnej jazykovedy a ich odraz v lingvistickej slovakistike, rozumieť potrebe ujasňovania jej filozofickej bázy, umožňujúcej pochopiť zdroj jej vedeckej paradigmatiky aj smery v interdisciplinárnom prístupe k skúmaniu slovenčiny, a participovať na výskume s týmto prístupom;

-          využívať kvantitatívne aj kvalitatívne metódy vo výskume, chápať ich hodnotu ako nástroja poznávania jazyka a jeho používania, zdôvodniť ich miesto v tomto procese, zhodnotiť získané údaje z hľadiska ich relevancie a technicky zvládnuť ich prípravu a použitie;

-          aplikovať výsledky lingvistických výskumov v edukačnej jazykovej praxi, kvalifikovane zasahovať do problematiky kultivácie používania slovenčiny a vstúpiť do sociovedeckej komunikácie s verejnosťou, prekračujúcej rámec tradičnej popularizácie.

Študent v čase ukončenia študijného programu:

-          disponuje rozvinutým kategoriálnym aparátom lingvistického bádania, má osvojené príslušné interpretačné metódy a orientuje sa v príbuzných disciplínach;

-          vyznačuje sa nezávislým kritickým a analytickým myslením, má schopnosti samostatnej realizácie výskumných projektov a prezentácie ich výsledkov;

-          nachádza spôsoby inovatívnej aplikácie výsledkov bádania v spoločenskej praxi a túto aplikáciu sám realizuje;

-          svoje odborné znalosti dokáže uplatniť v pedagogickej praxi;

-          je schopný zvládnuť prípravu projektov po koncepčnej i organizačnej stránke, ako aj koordinovať prípravu vedeckých a odborných podujatí;

-          ovláda techniky vedeckej edičnej práce v lingvistickej oblasti.

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. 

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent je pripravený predovšetkým na uplatnenie nadobudnutých lingvistických kompetencií v akademickej sfére, školstve, výskume a v oblastiach praxe, kde sa vyžaduje špičková kvalita jazykovedných znalostí a jazykových výstupov. Môže ísť o také pozície ako vedecký a výskumný pracovník (jazykovedec, jazykový expert), pedagóg na vysokoškolských pracoviskách filologického zamerania, koordinátor kvality jazykového prekladu (najmä) do slovenčiny, terminológ, učiteľ na strednej škole, lektor slovenčiny ako cudzieho jazyka na zahraničných akademických slavistických pracoviskách. Absolventi tohto programu sú pripravení uplatniť sa ako špičkoví lingvisti – slovakisti tiež v domácich a medzinárodných lingvistických organizáciách (Slovenská terminologická sieť, Medzinárodný komitét slavistov, EFNIL) či ako členovia poradných orgánov štátnej správy (napríklad Terminologickej komisie či Ústrednej jazykovej rady pri MK SR).

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mgr. Martina Malíková, riaditeľka odboru rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, PhDr. Ľubor Králik, CSc., predseda Vedeckej rady JÚĽŠ SAV

Generálne riaditeľstvo EK pre preklad v Luxemburgu, odbor slovenského jazyka, Doc. PhDr. Jozef Štefánik, PhD., vedúci odboru

Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD., dekan FAJ EU v Bratislave

Žilinská univerzita, Ústav celoživotného vzdelávania, Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD., riaditeľka ÚCV

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Bratislave – Dúbravke, riaditeľ Ing. Daniel Adamko, PhD.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Uplatnenie absolventov pravidelne zisťujeme v rámci študijného programu – komunikáciou s absolventmi, ako aj prieskumom a vyhodnocovaním uplatnenia absolventov na úrovni fakulty. Sledujeme podiel absolventov, ktorí sa uplatnia v odbore a mimo odboru. Výsledky prieskumov sa premietajú do pretvárania študijného plánu, ktorým reagujeme na zmeny na trhu práce v oblasti uplatnenia absolventov študijného programu.

Študijný program má solídne základy, dlhú tradíciu a vďaka kvalitným absolventom si udržiava dobré renomé v praxi. Absolventi študijného programu nachádzajú po ukončení štúdia 100% uplatnenie. Sú v praxi umiestnení v profesiách spätých s vyštudovanou špecializáciou na 3. stupni štúdia. Primárne sú úspešnými pracovníkmi najmä na postoch akademických vysokoškolských pedagógov – odborných asistentov, docentov a profesorov (na viacerých slovenských univerzitách a tiež v zahraničí). Typickým pôsobiskom ďalšej časti absolventov sú ústavy SAV (primárne JÚĽŠ SAV, ale aj ÚSL SAV a ÚI SAV), kde zastávajú pozície vedeckých pracovníkov. Rovnako úspešnými sú absolventi tohto štúdia ako lektori slovenského jazyka a kultúry na zahraničných slovakistických akademických pôsobiskách (v USA, Kórei, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Taliansku, Rakúsku, Francúzsku, Slovinsku, na Tchajwane). V menšej miere našli niektorí uplatnenie ako prekladatelia, spolupracovníci vydavateľstiev, príležitostní korektori a stredoškolskí pedagógovia. Viacerí spomedzi nich sa po čase presadili na svojich pracoviskách do vedúcich pozícií.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

doc. PhDr. Jozef Štefánik, PhD. – vedúci odboru SJ, Generálne riaditeľstvo pre preklad, EK, Luxemburg (Luxembursko), spoluzakladateľ a stály spolupracovník Slovenskej terminologickej siete, exlektor slovenského jazyka a kultúry v Pittsburgu (USA), Soule (Kórea), Budapešti (Maďarsko)

mim. prof. Jozef Pallay, PhD. – vysokoškolský pedagóg v zahraničí, Katedra slavistiky na Univerzite v Ľubľane (Slovinsko)

doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. – riaditeľka JÚĽŠ SAV, predsedníčka Ústrednej jazykovej rady pri MK SR

doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. – vysokoškolská pedagogička, exdekanka, vedúca Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU v Ružomberku, členka Frazeologickej komisie Medzinárodného komitétu slavistov

doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD – vysokoškolská pedagogička, UK FiF v Bratislave, členka Štylistickej komisie Medzinárodného komitétu slavistov

Mgr. Renáta Kamenárová, PhD. – lektorka slovenského jazyka v Bostone (USA), exlektorka slovenského jazyka a kultúry vo Forli/Bologni (Taliansko)

Mgr. Jana Kišová, PhD., vysokoškolská pedagogička, Univerzita v Žiline

Mgr. Katarína Muziková, PhD. – vysokoškolská pedagogička, UK FiF v Bratislave

Mgr. Michaela Mošaťová, PhD., pracovníčka Centra Studia Academica Slovaca na UK FiF v Bratislave, výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka

PhDr. Bronislava Chocholová, PhD. – vedecká pracovníčka JÚĽŠ SAV v Bratislave

Mgr. Adela Ismail Gabríková, PhD. – exlektorka slovenského jazyka a kultúry v Krakove (Poľsko), lektorka slovenčiny ako cudzieho jazyka v Centre Studia Academica Slovaca na UK FiF v Bratislave

Mgr. Róbert Sabo, PhD. – vedecký pracovník, expert na strojové rozpoznávanie reči, ÚI SAV v Bratislave

Mgr. Júlia Hansmannová, PhD. – exlektorka slovenského jazyka a kultúry v Ľubľane (Slovinsko)

PhDr. Siniša Habijanec, PhD. – vedecký pracovník JÚĽŠ SAV v Bratislave

Mgr. Sándor János Tóth, PhD. – vysokoškolský pedagóg, vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry, FF UJS Komárno

Mgr. Martin Braxatoris. PhD. – vedecký pracovník, ÚSL SAV v Bratislave, exlektor slovenského jazyka a kultúry v Moskve (Rusko)

Mgr. Miloš Horváth, PhD. – vysokoškolský pedagóg UK FiF v Bratislave, exlektor slovenského jazyka a kultúry v Krakove (Poľsko)

Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD. – vysokoškolská pedagogička, UK FiF v Bratislave

Mgr. Kristína Piatková, PhD. – vysokoškolská pedagogička, UK FiF v Bratislave

Mgr. Zuzana Omar Hargašová, PhD. – lektorka slovenského jazyka a kultúry na univ. vo Viedni (Rakúsko)

Mgr. Lucia Anna Trubačová, PhD. – lektorka slovenského jazyka a kultúry na univ. v Bukurešti (Rumunsko)

Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD. – vysokoškolský pedagóg na Katedre jazykov LF UK v Bratislave, exlektor slovenského jazyka a kultúry v Soule (Kórea)

Mgr. Marek Mikušiak, PhD. – vysokoškolský pedagóg, PF TU v Trnave

Mgr. Alena Faragulová, PhD. – stredoškolská profesorka

PhDr. Iveta Rizeková, PhD. – vysokoškolská pedagogička FAJ EU v Bratislave

PhDr. Ján Papuga, PhD. – expredseda Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny (SAUS), pedagóg na stredných školách aj na základnej škole – exriaditeľ, aktuálne člen komisie pri MŠVVŠ SR na kurikulárnu prestavbu obsahu vzdelávania na ZŠ, spisovateľ

Mgr. Liang Chen Podstavek, PhD. – lektorka slovenského jazyka a kultúry v Taj Pei (Tchajwan), prekladateľka

PhDr. Perla Bartalošová, PhD. – postdoktorandka na UK FiF v Bratislave, pracovníčka Vydavateľstva Motýľ

Mgr. Lucia Molnár Satinská, PhD. – vedecká pracovníčka JÚĽŠ SAV v Bratislave

Mgr. Petra Kollárová, PhD. – pracovníčka centra Studia Academica Slovaca na UK FiF v Bratislave, lektorka slovenčiny ako cudzieho jazyka

Mgr. Júlia Choleva, PhD. – vedecká pracovníčka JÚĽŠ SAV v Bratislave, členka európskej federácie národných jazykov EFNIL

Mgr. Jaroslava Rusinková, PhD. – vedecká pracovníčka JÚĽŠ SAV v Bratislave

Mgr. Zdenka Krasňanská, PhD. – pracovníčka Oddelenia pre styk s verejnosťou, Rektorát UK v Bratislave

Mgr. Slavomíra Stanková, PhD. – pracovníčka Vydavateľstva UK v Bratislave

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Hodnotenia zamestnávateľov sú uvedené v prílohách (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV; Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad v Luxemburgu, odbor slovenského jazyka; Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita Bratislava; Ústav celoživotného vzdelávania, Žilinská univerzita; Stredná priemyselná škola elektrotechnická Bratislava; Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR).

Prvé vyjadrenie pochádza od vedúceho Odboru slovenského jazyka pri Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre preklad v Luxemburgu. Absolventi programu tu pôsobili alebo pôsobia na pozíciách koordinátorov pre kvalitu, terminológov alebo prekladateľov.

Druhé vyjadrenie pochádza z vysokošpecializovaného jazykovedného pracoviska Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, kde zastávajú absolventi pozície výskumných pracovníkov.

Ďalšie vyjadrenie poskytol dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde sú absolventi študijného programu schopní na požadovanej vysokoodbornej úrovni prezentovať poznanie v odbore lingvistika, vypracovávať vedecké projekty, riešiť výskumné problémy a výsledky svojho uvažovania spracovať v podobe odborných a vedeckých publikácií, z ktorých niektoré sú publikované v časopisoch indexovaných vo svetových databázach.

Vyjadrenie poskytla aj riaditeľka UCV Žilinskej univerzity, na ktorej pôsobia absolventi na pozícii vysokoškolského pedagóga či lektora slovenského jazyka ako cudzieho jazyka pre zahraničných študentov, aj odborného slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, prednášateľa univerzity tretieho veku či jazykového garanta odborných prác a odborných prekladov.

Vyjadrenie poskytol aj riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Bratislave, kde absolventi zabezpečujú pozície učiteľov jazykov.

Posledné vyjadrenie dodala riaditeľka odboru rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR, odkiaľ sú absolventi študijného programu vysielaní na zahraničné lektoráty ako lektori slovenského jazyka a kultúry. 

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý definuje Vnútorný predpis č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“; čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37. Štruktúru študijných plánov študijných programov III. stupňa upravuje tiež Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Tretia časť – Osobitné ustanovenia o doktorandskom štúdiu.

Rada študijného programu Slovenský jazyk bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu Slovenský jazyk: Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. (hlavná zodpovedná osoba), Doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD., Mgr. Miloš Horváth, PhD., Doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD., Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., Mgr. Michal Zoller (zástupca študentov), Mgr. Nicol Janočková, PhD. (zástupca zamestnávateľov).

Integrálnou súčasťou štúdia v študijných programoch III. stupňa na FiF UK je celofakultná ponuka výberových predmetov pre doktorandov, ktorá sa aktualizuje na každý akademický rok tak, aby si študent počas štúdia, najmä v 1. a 2. ročníku, mohol zapísať viacero kurzov podľa svojho výberu. Pri príprave tejto ponuky sa kladie dôraz na interdisciplinaritu a na metodológiu vedeckej práce. Detailnejšie informácie o aktuálnej ponuke vrátane informačných listov možno nájsť v AiS2 a na webovej stránke študijného programu Slovenský jazyk (uniba.sk).

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je na webovej stránke študijného programu Slovenský jazyk (uniba.sk). Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia v súlade so svojimi preferenciami. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

●    podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

●    klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

●    sylaby predmetu,

●    výsledky vzdelávania,

●    povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK. 

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu dSJ.pdf (uniba.sk). 

 

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. 

 

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu. 

 

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom. 

 

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra. 

 

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce. 

 

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu dSJ.pdf (uniba.sk).  

 

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7. 

 

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.  

 

Predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116. 

  

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského štúdia je 240. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za dizertačnú skúšku a úspešnú obhajobu dizertačnej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie doktoranda v dennej forme štúdia počas akademického roka sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. V dennej forme doktorandského štúdia musí doktorand pre svoj postup do každého ďalšieho roka získať minimálne 40 kreditov. Za úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky študent získa 20 kreditov, za úspešnú obhajobu dizertačnej práce získa 30 kreditov. Kredity za dizertačnú skúšku musí doktorand v dennej forme štúdia získať najneskôr do konca tretieho roka; do tejto lehoty sa nezapočítava doba prerušenia štúdia doktoranda. Študent v dennej forme štúdia je povinný písomne požiadať o vykonanie dizertačnej skúšky najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia, podmienkou na dizertačnú skúšku je získanie minimálne 60 kreditov. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK – Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá a tretia časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:
 • počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 24 
 • počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 12  
 • počet kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy a výskumu, potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 70 
 • počet kreditov za pedagogickú činnosť (prípadne inú praktickú činnosť realizovanú na fakulte alebo v príbuznom zariadení, ak to vyžaduje charakter štúdia: 30 
 • počet kreditov za záverečné práce – práca k dizertačnej skúške, dizertačná práca – a ich obhajobu, potrebných na riadne skončenie štúdia: 20 + 30 = 50 
 • Súčet uvedených minimálnych počtov kreditov v jednotlivých častiach študijného programu je nižší ako celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského štúdia (186 ‹ 240), čo znamená, že študent musí v niektorej/niektorých časti/častiach študijného programu získať viac ako len predpísaný minimálny počet kreditov.


f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch: 

 • Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 11, 12, 14, 15, 29 – 35. 
 • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 1, 2 a 4, čl. 5 – 8 
 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 54 – 59 
 • Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 6.  
 • Študijný program III. stupňa Slovenský jazyk má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AIS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu Slovenský jazyk (uniba.sk).
 • Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylabách predmetu a odporúčanej literatúre.  

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov: 

 • UK č. 1/2006 – Registratúrny poriadok a Registratúrny plán 
 • VP FiF UK č. 11/2023, príl. 2, čl. 2, ods. 2 a 3 - Študijný poriadok FiF UK 


g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch: 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou: 

 • Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+.  

Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania je zabezpečená tým, že individuálny študijný plán doktoranda v študijnom programe zostavuje školiteľ v súčinnosti s doktorandom, a to s prihliadnutím na špecializáciu študenta a tému dizertačného projektu. Študenti študijného programu budú mať možnosť využiť medzinárodné mobilitných programov vrátane schémy doktorandského štúdia pod dvojitým vedením (cotutelle), ako aj prostredníctvom medzifakultných mobilitných programov a výberových predmetov inej fakulty, ktoré si budú môcť zapísať na základe zmluvy o štúdiu (VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 8, ods. 6, písm. a) a f). Pravidlá UK a FiF UK rešpektujú prenos a uznávanie kreditov získaných v rámci mobility. Predmet absolvovaný na prijímajúcej vysokej škole, ktorý je obsahom a rozsahom porovnateľný s predmetom na vysielajúcej fakulte, a ktorý študent absolvuje v rámci schválenej akademickej mobility sa bude automaticky uznávať ako absolvovaný (povinný, povinne voliteľný alebo výberový). 

Podľa Študijného poriadku FiF UK, čl. 17, ods. 1, má študent právo požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého odboru v rámci Univerzity Komenského, čím sa zabezpečuje možnosť flexibility trajektórií štúdia. Následne Študijný poriadok FiF UK, čl. 18, upravuje podmienky uznávania štúdia a častí štúdia absolvovaného v minulosti, pričom stanovuje dĺžku obdobia aj úroveň hodnotenia, ktorá umožňuje získané hodnotenie uznať. 

Filozofická fakulta UK podľa Vnútorného predpisu VP FiF UK č. 11/2023, čl. 19 umožňuje študentom prenos kreditov získaných aj pri absolvovaní časti štúdia na inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí (študentská mobilita) do počtu spočítavaných kreditov študenta podľa §4 ods. 3 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia 


Katedrovou koordinátorkou pre mobility je na Katedre slovenského jazyka a teórie komunikácie Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD. (maryna.kazharnovich@uniba.sk, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, miestnosť G359, Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD. (uniba.sk)

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry slovenského jazyka a teórie komunikácie .

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

-       pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe,

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu III. stupňa Slovenský jazyk majú záverečné práce: práca k dizertačnej skúške a dizertačná práca. Ich podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení sú upravené internými predpismi univerzity a fakulty:

 • ●    VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 30 – 35 
 • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave 
 • Časové vymedzenie vypisovania tém dizertačných prác, ako aj prijímacie konanie na doktorandské štúdium je upravené Vnútorným predpisom UK č. 4/2021 – Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 11, ako aj Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 53.  
 • Vypisovanie tém dizertačných prác sa zverejňujú na webovej stránke FiF UK,  


-       možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,

Študenti študijného programu Slovenský jazyk majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach.V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné tu. Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16. 


-       pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o: 

 • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10 
 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83 
 • Vnútorný predpis UK č. 13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10 
 • Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022 – Etický kódex 

Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia. 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorný predpis UK č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke-       postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42. 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022 – Etický kódex. 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.  

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.  

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici). 

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta 

 

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy: 


5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AIS2 a zverejnené na webovej stránke študijného programu Slovenský jazyk (uniba.sk).

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka. 

Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.  

Harmonogram akademického roka je koncipovaný v súlade s VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok. 

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., profesorka, FiF UK, olga.orgonova@uniba.sk, Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava

Odkaz na záznam osoby v registri zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4056

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/2023-2024/FiF/SK/dSJ.xml, profilové predmety sú označené skratkou „P“. 

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v AIS2

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/2023-2024/FiF/SK/dSJ.xml

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2.  Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webových stránkach Oddelenia vedy a doktorandského štúdia FIF UK. 


Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.

olga.orgonova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4056


Doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.

gabriela.mucskova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4048


Doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD.

alena.bohunicka@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3897


PhDr. Ľubor Králik, CSc.

kralik@juls.savba.sk, SAV – Ľubor Králik


PhDr. Alexandra Jarošová, CSc.

alexandra.jarosova@juls.savba.sk, SAV – Alexandra Jarošová

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Dostupné v AIS2

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Michal Zoller, zoller2@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD.

tajomníčka odborovej rady

Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie

Gondova 2, 811 02 Bratislava

alena.bohunicka@uniba.sk

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí Oddelenie vedy a doktorandského štúdia, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov študijných programov III. stupňa (kontakty na pracovníčky oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty. Zodpovednosť a kompetencie oddelenia sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. 7/2023, čl. 21. 

Na Katedre slovenského jazyka a teórie komunikácie je študentom k dispozícii sekretariát: Alena Honzová, ksj@fphil.uniba.sk, G220, telefón: +421 2 9013 2188

Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:  

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu. 

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu III. stupňa Slovenský jazyk sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na druhom poschodí situované pracovisko Katedry slovenského jazyka FiF UK.

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty). V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť. 

K uvedenému materiálnemu a technickému zabezpečeniu inštitúcie prispieva navyše samotná Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie realizujúca študijný program Slovenský jazyk. Katedra má k dispozícii vhodné technické vybavenie učební (dataprojektory s počítačmi, ozvučenie) i pracovní pedagógov (multifunkčné zariadenia, počítače, notebooky). Štandardom je wifi pripojenie vo všetkých priestoroch katedry. Doktorandi majú tiež k dispozícii nahrávacie zariadenia na realizáciu výskumov (zvukových aj audiovizuálnych nahrávok v teréne) a majú prístup k všetkému aj administratívnemu vybaveniu katedry (laminovačke, rýchloviazaču, tlačiarni fotografií, skartovačke). Katedra má tiež zakúpené licencie na používanie grafického programu INDESIGN pre potreby všetkých tvorivých pracovníkov, vrátane doktorandov.

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a na chodbe pred Študijným oddelením.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

Študenti Katedry slovenského jazyka a teórie komunikácie majú k dispozícii knižnicu Slovanský seminár, ktorá sa nachádza na 2. poschodí budovy FiF UK na Gondovej ulici. Knižnica Slovanský seminár vznikla v roku 1921. Obsahuje spoločný fond 58 000 knižničných jednotiek, ktoré predstavujú knižné publikácie, zborníky a periodiká z oblasti lingvistiky, literárnej vedy a umeleckej literatúry v slovenčine a ostatných slovanských jazykoch. Knižnica obsahuje aj archív kvalifikačných prác. Súčasťou Slovanského seminára je študovňa s príručnou knižnicou a s prístupom na internet.

Obvyklý je aj nákup kníh s témami dizertačných prác do čiastkových knižníc oboch katedier. Na katedre je tiež vyčlenený minimálne jeden počítač pre doktorandov, ktorý je pripojený na sprístupňovanie článkov a štúdií služby JSTOR a ďalších. Tieto služby môžu využívať aj z vlastných notebookov pripojených na sieť eduroam.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Manuál MS TEAMS pre študentov 

Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich 

E-learningový portál Moodle 

Videonávody k dištančnej výučbe 

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Záväzné zmluvné partnerstvá umožňujú účasť zainteresovaných strán a ich zástupcov pri návrhu, schvaľovaní, uskutočňovaní a hodnotení študijného programu. Dohody s partnermi konkretizujú podmienky participácie zamestnancov partnera na uskutočňovaní študijného programu a podmienky poskytovania priestorových, materiálových a informačných zdrojov a zabezpečovania kvality štúdia realizovaného v priestoroch partnera vrátane záverečných prác.

Pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu slovenský jazyk sa počíta s pokračovaním spolupráce s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV ako externou vzdelávacou inštitúciou, s ktorou má FiF UK uzavretú zmluvu o vzdelávaní doktorandov. Ďalších partnerov predstavujú odborníci z príbuzných pracovísk iných vysokých škôl na Slovensku i v Čechách (FF UMB v Banskej Bystrici, FF Prešovskej univerzity v Prešove, FF Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, FF Karlova Univerzita v Prahe, FF Univerzita Palackého v Olomouci, PdF Univerzity Hradec Králové a ďalšie), ich participácia bude spočívať v posudzovaní dizertačných prác, v obsadzovaní pozícií externých členov komisií na skúškach a obhajobách dizertačných prác. 

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Príručka pre študentov

(časti 4.8 a 4.9)  

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok FiF UK, čl. 19). 

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium posudzuje prijímacia komisia na základe predloženého dizertačného projektu a priebehu prijímacej skúšky. Informácie o prijímacom konaní sú zverejnené na webovej stránke fakulty.  

Prijímacia komisia pri hodnotení uchádzačov uplatňuje bodový systém a využíva jednotný postup, zabezpečujúci objektivitu, férovosť a rovnosť šancí na základe využitia jednotnej formy zápisu z prijímacieho konania, na základe ktorého dekan rozhoduje o prijatí alebo neprijatí uchádzača.  

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Prijímacia komisia pri hodnotení uchádzačov uplatňuje bodový systém a využíva jednotný postup, zabezpečujúci objektivitu, férovosť a rovnosť šancí na základe využitia jednotnej formy zápisu z prijímacieho konania, na základe ktorého dekan rozhoduje o prijatí alebo neprijatí uchádzača. 

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty.  

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.
b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej 

knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

Osobitnou požiadavkou študentov Katedry slovenského jazyka a teórie komunikácie je kvalitná výučba svetového jazyka na doktorandskom stupni. To katedra reflektovala zavedením PV kurzu Ruština pre slovakistov v rozsahu štyroch semestrov ako kurzu vytvárajúceho kompetencie študovať relevantné slavistické publikácie v origináli. Okrem toho pokračuje možnosť zapísať si predmet Odborná angličtina či Slovanský jazyk 1: poľský. Ponuka sa aktuálne rozširuje o kurz Odborná nemčina a Slovanský jazyk 2: srbský. 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021)  

Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK  

Klub absolventov – Alumni klub  

Absolventi doktorandského štúdia sa vyjadrujú o pozitívnom vplyve ich štúdia na ich profesionálny rozvoj, schopnosti uplatniť sa vo výskume. Za výhody považujú solídnu metodologickú prípravu, čo im umožňuje konzistentne reagovať na aktuálne problémy jazykovedy smerom dovnútra jazykovednej komunity, ale i v interdisciplinárnom dialógu s inými vedcami či v sociovedeckom dialógu s laikmi. V záujme zvyšovania kvality štúdia a zosúlaďovania s vládnymi výskumnými prioritami boli prepojené témy dizertačných prác s aktuálnymi problémami spoločnosti (jazyk a štýl v digitálnej ére, sociovedecká komunikácia, rétorická kompetencia a pod.).

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu