Opis študijného programu
Študijný program dSL/x - slovenská literatúra
Štúdium Stupeň - III. - doktorandský, forma - externá, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2021
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Slovenská literatúra, 12589
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
III. stupeň, kód 864
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
11. Filológia, ISCED-F kód odboru: 0232
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
Udeľovaný akademický titul za menom.
PhD.
g) - Forma štúdia.
externá
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nevzťahuje sa na tento študijný program

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
päť rokov
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
plánovaný počet študentov: 2 (1 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1 Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave); skutočný počet uchádzačov: 0 (v akademickom roku 2022/2023); počet študentov: 6 (4 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2 Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave)
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Študijný program je zameraný na získanie špecializácie v oblasti teórie a dejín slovenskej literatúry a na prehĺbenie znalostí výskumných metód v oblasti literárnovednej slovakistiky. Obsahovo, štrukturálne a profilovo organicky nadväzuje na druhý stupeň vysokoškolského vzdelania získaného v slovakisticky orientovaných študijných programoch.

Absolvent študijného programu má odborné a metodologické vedomosti z dejín slovenskej literatúry v jej širších medziliterárnych súvislostiach, z teórie literatúry, interpretácie literárneho textu a literárnovednej metodológie, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi alebo výskume. Preukazuje vysoko špecializované dispozície a poznanie princípov a hlavných zásad svojho študijného odboru v jeho vzťahovo-výkladovej komplexnosti, argumentačnej presvedčivosti a výpovednej hodnote, vrátane interakcií so súvisiacimi vednými odbormi (lingvistika, literárna komparatistika, história, filozofia a dejiny filozofického myslenia, translatológia a pod.). Vyznačuje sa nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v dynamicky premenlivých podmienkach. Má rozvinuté predpoklady na riešenie náročných výskumných problémov s vysokým stupňom originality a prínosu v oblasti synchrónneho a diachrónneho výskumu národnej literatúry ako jednej z kľúčových oblasti národnej kultúry a na tvorivé formulovanie vedeckých úloh v oblasti literárnovednej slovakistiky. Je schopný reflektovať etické a spoločensko-kultúrne stránky vedeckej práce, zverejňovania jej výsledkov a ich tvorivej aplikácie v praxi. Pozná teoreticko-metodologické stránky a vedecké metódy výskumu so zameraním na literárnohistorickú, literárnoteoretickú a literárnokritickú reflexiu literárnych textov. Je pripravený individuálne a skupinovo projektovať, profesionálne organizovať, zreteľne určiť zameranie výskumu, produktívne koordinovať výskumný tím a spoločensky kultivovane napĺňať vedecký výskum v oblasti literárnovednej slovakistiky ako odborno-komunikačne kompetentný a metodicky fundovaný špecialista so značným interdisciplinárnym zázemím.

Dokáže vyberať objekty vedeckého bádania, voliť techniky zisťovania, nadobúdania, verifikovania a spracúvania údajov a zvládnuť diagnostiku a prognózovanie vedeckého výskumu. Pozná konkrétne vedecké metódy základného výskumu a aplikovaného literárnovedného výskumu, ovláda efektívne organizačné formy a konceptualizáciu vedeckého problému a uplatňuje hlavné zásady vedeckej spolupráce v domácom a medzinárodnom rozmere. Dokáže reflektovať domáce a zahraničné vedecké podnety a koncepcie. Ovláda postupy vedeckej diskusie, výber a používanie prostriedkov a foriem výskumnej metakomunikácie na publikovanie výsledkov v konkurenčne náročných podmienkach a uplatňuje ich samostatne pred odbornou komunitou a širšou kultúrnou verejnosťou v Slovenskej republike a v zahraničí. Uvedomuje si vývinové trendy a aplikačné možnosti slovakistického literárnovedného výskumu a je schopný reflektovať etické a spoločensko-kultúrne stránky vedeckej práce a jej tvorivého zužitkúvania v praxi. Vie presvedčivo argumentovať vzťahy medzi teóriou a empíriou, prichádzať s vlastnými závermi, originálnymi návrhmi a progresívnymi riešeniami problematiky v nosných oblastiach literárnovednej slovakistiky.

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Študijný program sa chápe primárne ako príprava vedeckých pracovníkov v oblasti literárnovednej slovakistiky. Absolventi sú taktiež pripravení stať sa koncepčnými pracovníkmi v oblasti literárnej kultúry a pôsobiť pedagogicky. Na základe osvojených vedomostí a schopností je absolvent 3. stupňa štúdia spôsobilý uplatniť sa v praxi doma i v zahraničí, a to najmä v profesiách: samostatný vedecký pracovník (literárny historik, literárny teoretik) v akademickej sfére (vedecko-výskumný pracovník na vysokých školách a v Slovenskej akadémii vied) alebo v špecializovanej pamäťovej inštitúcii (literárne zamerané múzeá, knižnice a archívy); samostatný tvorivý pracovník v oblasti literárnej kultúry, a to na pôde štátnych a zriaďovaných inštitúcií, ale tiež vo sfére nezávislej kultúry (občianske združenia, nadácie a pod.); vysokoškolský učiteľ (odborný asistent, lektor slovenského jazyka a kultúry na univerzitách v zahraničí)

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Nevzťahuje sa na tento študijný program

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Uplatnenie absolventov pravidelne zisťujeme v rámci študijného programu – komunikáciou s absolventmi, ako aj prieskumom a vyhodnocovaním uplatnenia absolventov na úrovni fakulty. Sledujeme podiel absolventov, ktorí sa uplatnia v odbore a mimo odboru. Výsledky prieskumov sa premietajú do pretvárania študijného plánu, ktorým reagujeme na zmeny na trhu práce v oblasti uplatnenia absolventov študijného programu. Absolventi študijného programu sa uplatňujú ako vysokoškolskí pedagógovia na univerzitách v Slovenskej republike i v zahraničí, ako vedeckovýskumní pracovníci v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave, ale aj v oblasti kultúry a publicistiky.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Mgr. Ľubica Blažencová, PhD., vysokoškolská pedagogička, Pedagogická fakulta UK v Bratislave 

Doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD., vysokoškolská pedagogička, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Mgr. Karol Csiba, PhD., vedecký pracovník, Ústav slovenskej literatúry SAV

Doc. Mgr. Peter Darovec, PhD., vysokoškolský pedagóg, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Mgr. Marta Fülöpová, PhD., vysokoškolská pedagogička, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Dr. sc. Zrinka Kovačević, izv. prof., vysokoškolská pedagogička, Filozofická fakulta Univerzity v Záhrebe

Prof. Mgr. Dagmar Garay Kročanová, PhD., vysokoškolská pedagogička, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Mgr. Daniel Hevier, PhD., spisovateľ

Mgr. Ivana Hostová, PhD., vysokoškolská pedagogička FiF Prešovskej univerzity, vedecká pracovníčka, Ústav slovenskej literatúry SAV

Mgr. Tamara Janecová, PhD., vysokoškolská pedagogička, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD, vysokoškolská pedagogička, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

Doc. PhDr. Martin Kasarda, PhD, spisovateľ, vysokoškolský pedagóg, Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Mgr. Viktória Kissová, PhD., lektorka slovenského jazyka a kultúry na univerzitách v zahraničí (Budapešť, Viedeň)

Mgr. Marianna Koliová, PhD., vysokoškolská pedagogička, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Doc. PaedDr. Ľubomír Kováčik, PhD, vysokoškolský pedagóg, Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Mgr. Matej Masaryk, PhD., vysokoškolský pedagóg, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Mgr. Edita Príhodová, PhD., pedagogička, literárna historička  

Prof. Andrej Rozman, PhD., vysokoškolský pedagóg, Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane

Doc. Mgr. Veronika Rácová, PhD., vysokoškolská pedagogička, Filozofická fakulta UK v Bratislave 

Mgr. Derek Rebro, PhD., redaktor, spisovateľ

Mgr. Lenka Szentesiová, PhD., vysokoškolská pedagogička, Pedagogická fakulta UK v Bratislave

Mgr. Zuzana Šmatláková, PhD., spisovateľka, ilustrátorka

Doc. Mgr. Mária Stanková, PhD., vysokoškolská pedagogička, Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Mgr. Veronika Svoradová, PhD., vysokoškolská pedagogička, SAS Filozofická fakulta UK v Bratislave

Doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD., vysokoškolský pedagóg, Katedra slovanských filológií, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Mgr. Peter Tollarovič, PhD., vysokoškolský pedagóg, lektor slovenčiny ako cudzieho jazyka, SAS Filozofická fakulta UK v Bratislave

Mgr. Zuzana Trstenská, PhD., prekladateľka

Prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., vysokoškolský pedagóg, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Mgr. Monika Zumríková Kekeliaková, PhD., vysokoškolská pedagogička, Filozofická fakulta UKF v Nitre

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli stanovisko:

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Slovenská národná knižnica v Martine

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý definuje Vnútorný predpis č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“, čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37. Štruktúru študijných plánov študijných programov III. stupňa upravuje tiež Vnútorný predpis č. 11/2023 – Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Tretia časť.

Rada študijného programu III. stupňa slovenská literatúra bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu III. stupňa slovenská literatúra: prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. (hlavná zodpovedná osoba/garant), doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD (spolugarantka), doc. Mgr. Peter Darovec, PhD. (spolugarant), prof. Mgr. Dagmar Garay Kročanová, PhD. (spolugarantka), doc. PhDr. Zuzana Kákošová, PhD. (spolugarantka), prof. PaedDr. Martin Golema, PhD. (Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici, zástupca zamestnávateľov), Mgr. Dana Hučková, PhD. (Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave, zástupkyňa zamestnávateľov), Mgr. Beáta Hanesová (zástupkyňa študentov).

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedený na webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

 • podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,
 • klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,
 • sylaby predmetu,
 • výsledky vzdelávania,
 • povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.
c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:
 • jednotlivé časti študijného plánu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety
 • v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie),
 • pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu): Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.
 • prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu: Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.
 • pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania: Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.
 • metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov): Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.
 • osnovu/ sylaby predmetu: Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.
 • pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne): Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.
 • kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia: Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.
 • osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu: Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.
 • učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov): Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.
 • miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách): Predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského štúdia je 240. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za dizertačnú skúšku a úspešnú obhajobu dizertačnej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie doktoranda v externej forme štúdia počas akademického roka sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 48 kreditom. V externej forme doktorandského štúdia musí doktorand pre svoj postup do každého ďalšieho roka získať minimálne 30 kreditov. Za úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky študent získa 20 kreditov, za úspešnú obhajobu dizertačnej práce získa 30 kreditov. Kredity za dizertačnú skúšku musí doktorand v externej forme štúdia získať najneskôr do konca štvrtého roka; do tejto lehoty sa nezapočítava doba prerušenia štúdia doktoranda. Študent v externej forme štúdia je povinný písomne požiadať o vykonanie dizertačnej skúšky najneskôr do 30 mesiacov od začiatku štúdia, podmienkou na dizertačnú skúšku je získanie minimálne 60 kreditov.
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 24

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 12 

počet kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy a výskumu, potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 70

počet kreditov za záverečné práce – práca k dizertačnej skúške, dizertačná práca – a ich obhajobu, potrebných na riadne skončenie štúdia:

20 + 30 = 50

Súčet uvedených minimálnych počtov kreditov v jednotlivých častiach študijného programu je nižší ako celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského štúdia (156 ‹ 240), čo znamená, že študent musí v niektorej/niektorých časti/častiach študijného programu (študijná časť, vedecká činnosť, prípadne pedagogická činnosť) získať viac ako len predpísaný minimálny počet kreditov.

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.


Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch: 


Študijný program III. stupňa slovenská literatúra má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AIS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylabách predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systémeAiS2 a archivované na základe predpisov: 


g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19.

Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4: https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania je zabezpečená tým, že individuálny študijný plán doktoranda v študijnom programe zostavuje školiteľ v súčinnosti s doktorandom, a to s prihliadnutím na špecializáciu študenta a tému dizertačného projektu. Študenti študijného programu budú mať možnosť využiť medzinárodné mobilitných programov vrátane schémy doktorandského štúdia pod dvojitým vedením (cotutelle), ako aj prostredníctvom medzifakultných mobilitných programov a výberových predmetov inej fakulty, ktoré si budú môcť zapísať na základe zmluvy o štúdiu (Vnútorný predpis č. 11/2023 – Študijný poriadok). Pravidlá UK a FiF UK rešpektujú prenos a uznávanie kreditov získaných v rámci mobility. Predmet absolvovaný na prijímajúcej vysokej škole, ktorý je obsahom a rozsahom porovnateľný s predmetom na vysielajúcej fakulte, a ktorý študent absolvuje v rámci schválenej akademickej mobility sa bude automaticky uznávať ako absolvovaný (povinný, povinne voliteľný alebo výberový).

Podľa Študijného poriadku FiF UK má študent právo požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého odboru v rámci Univerzity Komenského, čím sa zabezpečuje možnosť flexibility trajektórií štúdia. Následne Študijný poriadok FiF UK, čl. 18, upravuje podmienky uznávania štúdia a častí štúdia absolvovaného v minulosti, pričom stanovuje dĺžku obdobia aj úroveň hodnotenia, ktorá umožňuje získané hodnotenie uznať.

Filozofická fakulta UK umožňuje študentom prenos kreditov získaných aj pri absolvovaní časti štúdia na inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí (študentská mobilita) do počtu spočítavaných kreditov študenta podľa §4 ods. 3 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia

Koordinátorom pre mobility je: Doc. Mgr. Veronika Rácová, PhD. (veronika.racova@uniba.sk), Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Gondova 2, 811 02 Bratislava).

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webových stránkach fakulty.


i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu III. stupňa slovenská literatúra majú záverečné práce: práca k dizertačnej skúške a dizertačná práca. Ich podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení sú upravené internými predpismi univerzity a fakulty:


Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,

Študenti študijného programu III. stupňa slovenská literatúra majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s 15 univerzitami v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Chorvátsku, Slovinsku, Taliansku a Fínsku. Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné tu: https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/uzatvorene-zmluvy-erasmus. Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:


Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc., a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK: https://cezap.sk/

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Etický kódex.

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).


Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka

Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., profesor, e-mail: miloslav.vojtech@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier a Ústavu slovenskej literatúry SAV.


c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety:

a) Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

b) Ústav slovenskej literatúry SAVd) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne. Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier a Ústavu slovenskej literatúry SAV.

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., miloslav.vojtech@uniba.sk

(Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, FiF UK v Bratislave),

 

Doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD., andrea.boknikova@uniba.sk

(Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, FiF UK v Bratislave),

 

Doc. Mgr. Peter Darovec, PhD., peter.darovec@uniba.sk

(Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, FiF UK v Bratislave),

 

Doc. Mgr. Dagmar Garay Kročanová, PhD., dagmar.krocanova@uniba.sk

(Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, FiF UK v Bratislave),

 

Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc., zuzana.kakosova@uniba.sk

(Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, FiF UK v Bratislave)

 

Mgr. Dana Hučková, CSc., dana.huckova@uniba.sk

(Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave)

 

Mgr. Ivana Taranenková, PhD., ivana.taranenkova@uniba.sk

(Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave)

 

Mgr. Michal Habaj, PhD., usllmiha@savba.sk

(Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave)

 

Mgr. Karol Csiba, PhD., usllkajo@savba.sk

(Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave)

 

Mgr. Lenka Rišková, PhD., lenka.riskova@savba.sk

(Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave)

 

Mgr. Radoslav Passia, Ph. D., radoslav.passia@savba.sk

(Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave)

 

Mgr. Tomáš Horváth, PhD., usllthor@savba.sk

(Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave)

 

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webových stránkach Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksllv/dokumenty_21_22/Dizertacne_prace_SL.pdf a na webových stránkach Ústavu slovenskej literatúry SAV: http://www.uslit.sav.sk/veda-a-vyskum/phd-studium/

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.
g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Beáta Hanesová, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK, e-mail: hanesova16@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. Matej Masaryk, PhD., Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK, e-mail: matej.masaryk@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksllv/clenovia-katedry/mgr-matej-masaryk-phd/i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).


8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu III. stupňa slovenská literatúra sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na druhom poschodí situovaná Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK.

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty. V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek. Študenti študijného programu slovenská literatúra majú k dispozícii aj knižnicu Slovanský seminár.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Manuál MS TEAMS pre študentov

Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

E-learningový portál Moodle

Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty.

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Študijný program III. stupňa slovenská literatúra sa realizuje v spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, s ktorým má FiF UK uzavretú Rámcovú dohodu o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou (Ústav slovenskej literatúry SAV) pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu slovenská literatúra: http://www.uslit.sav.sk/


e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (Vnútorný predpis FiF UK č.11/2023, Študijný poriadok FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium posudzuje prijímacia komisia na základe predloženého dizertačného projektu a priebehu prijímacej skúšky. Informácie o prijímacom konaní sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Prijímacia komisia pri hodnotení uchádzačov uplatňuje bodový systém a využíva jednotný postup, zabezpečujúci objektivitu, férovosť a rovnosť šancí na základe využitia jednotnej formy zápisu z prijímacieho konania, na základe ktorého dekan rozhoduje o prijatí alebo neprijatí uchádzača. 

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty. 

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.
b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021) 

Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK

Klub absolventov - Alumni klub

Katedra slovenskej literatúry FiF UK zohľadňuje výsledky spätnej väzby študentov, absolventov aj hosťujúcich pedagógov a reagujú na ne priebežnou aktualizáciou študijného programu. 

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu