Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Taneski
I.2 - Meno
Zvonko
I.3 - Tituly
doc. PhDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1980
I.5 - Názov pracoviska
Katedra slovanských filológií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
zvonko.taneski@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22808
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia
I.11 - ORCID iD
0000-0002-5984-5732

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzitet sv. Kiril i Metodij vo Skopje, Filološki fakultet "Blaže Koneski" (Severné Macedónsko)
II.b - Rok
2000
II.c - Odbor a program
Všeobecná a komparatívna literatúra - filológia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzitet sv. Kiril i Metodij vo Skopje, Filološki fakultet "Blaže Koneski" (Severné Macedónsko)
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
Všeobecná a komparatívna literatúra - vedecký smer
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny slovenskej literatúry
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzitet FON vo Skopje, Fakultet za stranski jazici (Severné Macedónsko)
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
Macedonistika - slovanské jazyky a literatúry
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 1. 9. 2015 - doteraz
docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta 15. 9. 2014 - 31. 8. 2015
docent Univerzitet FON vo Skopje, Fakultet za stranski jazici (Severné Macedónsko) 1. 9. 2011 - 15. 9. 2014
vedecko-výskumný pracovník Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta 1. 9. 2007 - 31. 8. 2011
interný ašpirant Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 1. 9. 2004 - 31. 8. 2007

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Akademický informačný systém (AIS2)/Academic information system (AIS) Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2015
Las lectures digitales de poesía - kurz La Casa del Escritor y la Fundación Cultural Alkimia - Encuentro de Poesía de San Salvador - Digital 2020
MS Teams Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2020
Zoom Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2020
Zagrebačka slavistička škola u Dubrovniku Hrvatski seminar za strane slaviste - Filozofski fakultet u Zagrebu 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Seminár k bakalárskej práci 1, 2 Slovanské štúdiá; Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii I. filológia
Chorvátska literatúra 1, 2, 3 Slovanské štúdiá I. filológia
Súčasná chorvátska literatúra, Súčasná srbská literatúra, Súčasná bulharská literatúra Slovanské štúdiá; Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii II. filológia
Doktorandský seminár 1, 2 Slavistika III. filológia
Problémy výskumu slovanského areálu Slavistika III. filológia
Kľúčové otázky vybraného obdobia dejín a kultúry konkrétneho slovanského etnika Slavistika III. filológia
Interpretačný seminár z bulharskej literatúry Slovanské štúdia; Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii II. filológia
Interpretačný seminár z chorvátskej literatúry, Interpretačný seminár zo srbskej literatúry Slovanské štúdia II. filológia
Seminár k diplomovej práci 1, 2 Slovanské štúdia; Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii II. filológia
Recepcia južnoslovanských literatúr na Slovensku Slovanské štúdia II. filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Slovanské štúdiá I.+II. filológia (denná forma štúdia)
Chorvátsky jazyk a kultúra v kombinácii I.+II. filológia (denná forma štúdia)
Slavistika III. filológia (denná forma + externá forma štúdia)
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
12
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
19
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Úvod do literárnej komparatistiky Translatologický základ; Slovanské štúdiá; Stredoeurópske štúdia II. filológia
Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 2 Translatologický základ; Slovanské štúdia; Stredoeurópske štúdiá II. filológia
Reálie Macedónska Slovanské štúdia I. filológia
Macedónsky film Slovanské štúdia I. filológia
Dejiny a recepcia súčasných slovanských literatúr Slavistika III. filológia
Kľúčové otázky vývinu konkrétnej slovanskej literatúry vybraného obdobia Slavistika III. filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
269
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
117
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
83
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
45
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Taneski, Zvonko: Metaforické modely obraznosti v poézii Jána Ondruša. Nitra: Logos E. H., 2008, - 207 s. ISBN 978-80-969594-3-3.

2

AAB Taneski, Zvonko: Slovensko-macedónske literárne a kultúrne vzťahy. Bratislava: Juga / Ústav svetovej literatúry SAV, 2009. - 303 s. ISBN 978-80-89030-43-9.

3

AAA Taneski, Zvonko: Prostorite na tekstot (Po vrvicite na kritikata i na akademskoto pišuvanje). Skopje: Makedonika litera, 2015, - 401 s. ISBN 978-608-4614-84-5.

4

AAA Taneski, Zvonko: Slavistički sintezi / Slavistické syntézy. Beograd: Filološki fakultet - Univerzitet u Beogradu, 2018, - 252 s. ISBN 978-86-6153-514-7.

5

AAB Taneski, Zvonko: Poetika dislokácie (Komparatistické sondy k migráciám v južnoslovanských literatúrach po roku 1989. Bratislava: Univerzita Komenského, 2021, - 216 s. ISBN 978-80-223-5141-6

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ADN Taneski, Zvonko: Literárnohistorické a interpretačné východiska "poetiky dislokácie" v južnoslovanských literatúrach a ich reflexia na Slovensku. In. Konštantínove listy (Constantine's lettres - International Scientific Journal), 2020, Vol. 13, Issue 1, pp. 208-223. ISSN 1337-8740 (Web of Science).

2

ADM Taneski, Zvonko: Poetika dislokácie - bulharská literatúra v slovenskej kultúre po roku 1989 (s osobitným zreteľom na román "18% sivej" Zacharyho Karabašlieva). In. Orbis Linguarum (Ezikov svyat), 2020, Vol. 18, Issue 2, pp. 105-117. ISSN 1312-0484 (print), ISSN 2603-4026 (online) (Scopus).

3

ADN Taneski, Zvonko: Macedónska dráma na Slovensku po roku 1989. In. Slovenské divadlo (Revue dramatických umení), 2020, roč. 68, č. 2, s. 176-184. ISSN 0037-699X (Scopus).

4

ADM Taneski, Zvonko: Južnoslovanskí spisovatelia na stránkach slovenského časopisu "Fragment" (1987 - 2017). In. Zbornik Matice Srpske za slavistiku 98 (Matica Serbica: Department of Literature and Language - Review of Slavic Studies). Novi Sad: Matica Srpska, 2020, pp. 201-213. ISSN 03352-5007 (Scopus, Web of Science). 

5

ADM Taneski, Zvonko: Current Status and Contemporary Academic Perspectives of Comparative Literature in Slovakia. In. Interlitteraria, 2020, 25/2 (Thematic Issue: Current State of Literary Theory, Research and Criticism in Non-"Centric" National Cultures & Miscellanea). Tartu: University of Tartu Press, pp. 310-318. ISSN 1406-0701 (print), ISSN 2228-4729 (online) (Web of Science).

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Taneski, Zvonko: Poetika dislokácie (Komparatistické sondy k migráciám v južnoslovanských literatúrach po roku 1989. Bratislava: Univerzita Komenského, 2021, - 216 s. ISBN 978-80-223-5141-6: Kovač, Zvonko. Recenzija - In. Anafora, roč. 8, č. 2, 2021 ; s. 523-525 - SCOPUS - Web of Science.

2

AAB Taneski, Zvonko: Metaforické modely obraznosti v poézii Jána Ondruša. Nitra: Logos E. H., 2008, - 207 s. ISBN 978-80-969594-3-3: Dimova, Irena. Poézia ako útek do jazyka. Na príklade básní Jána Ondruša a Alexandra Vutimského. In. Slovenská literatúra (Revue pre literárnu vedu), 2020, roč. 67, č. 1, s. 62, 73 - Web of Science.

3

ADN Taneski, Zvonko: Literárnohistorické a interpretačné východiská "poetiky dislokácie" v južnoslovanských literatúrach po roku 1989 na Slovensku. In: Konštantínove listy. Roč. 13, č. 1 (2020), s. 208-223. ISSN (print) 1337-8740: Kondrla, P. - Majda, P. - Králik, R. - Máhrik, T.: Transformations of Cyrillo-Methodian Tradition in Contemporary Religiosity. In: Konštantínové listy, roč. 15, č. 2, 2022, s. 157 SCOPUS; WOS; ESCI. 

4

AED Taneski, Zvonko: Niektoré teórie a historicko-spoločenské podmienky vzniku slovanského písma a písomníctva. In. Konštantínove listy, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, roč. 1, č. 1, 2008, s. 110-124. ISSN 1337-8740: Malinovska, Nora. Problems of Slavic identity on the pages of the Slovak journal Konštantínove listy / Constantine's letters. - In. Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, č. 1, 2021, s. 167 - ESCI.

5

AAA Taneski, Zvonko: Slavistički sintezi / Slavistické syntézy. Beograd: Filološki fakultet - Univerzitet u Beogradu, 2018, 252 s. ISBN 978-86-6153-514-7: Nagyová, Nora. Recenzija. In. Slovenská literatúra (Revue pre literárnu vedu), 2019, roč. 66, č. 2, s. 160-162 - Web of Science.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Vedecký fakultný grant (FG 14 / 2018) a grant Fondu na podporu umenia na vydanie autorskej vedeckej monografie v cudzom jazyku s názvom "Slavistički sintezi" v Belehrade, Srbsko. Obdobie riešenia 2017 - 2018 (vedúci riešiteľského kolektívu).

2

Umelecký projekt: Preklad a vydanie knihy slovenskej autorky Ivany Dobrakovovej v macedónčine. Dotácia z grantov "Kreatívna Európa" pri EÚ a Ministerstvo kultúry Republiky Severné Macedónsko. Obdobie riešenia 2020-2021 (spoluriešiteľ).

3

Vedecký projekt: VEGA V-19-017-00 POETIKA DISLOKÁCIE. Obraz imigranta v južnoslovanských literatúrach po roku 1989. Obdobie riešenia 2019 - 2021 (vedúci riešiteľského kolektívu).

4

Prekladateľský grant z Literárneho informačného centra v Bratislave. Rezidenčný prekladateľský pobyt TROJICA v Banskej Štiavnici podporený finančným príspevkom z Fondu LITA v Bratislave. Obdobie riešenia júl - august 2022 (spoluriešiteľ). 

5

Vedecký projekt: 2022 – 2023: Kniževni krstopati (Svedoštva od megjukulturniot dijalog) – vydanie autorskej vedeckej monografie v cudzom jazyku. Grant Ministerstva kultúry Republiky Severné Macedónsko. Obdobie riešenia: 2022 - 2023 (zodpovedný riešiteľ).

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen hlavnej redakčnej rady Medzinárodný vedecký časopis "Konštantínove listy / Constantine's letters" (Web of Science) Od 2016
Člen hlavnej vedeckej rady Medzinárodný vedecký časopis CONTEXT - Review for Comparative Literature and Cultural Research Od 2018
Člen predsedníctva Česko-slovenská asociácia porovnávacej literárnej vedy Od 2020
Člen komisie pre štátne záverečné skúšky bakalárskeho a magisterského štúdia Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (študijné programy I. a II. stupňa: Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii, Slovanské štúdia, Stredoeurópske štúdia) Od 2016
Člen poradnej rady Medzinárodný vedecký časopis Art Communication & Popculture - A & P Od 2014
Riadny člen literárnovednej sekcie Slovenského komitétu slavistov Slovenský komitét slavistov Od 2022
Člen poradnej rady European Society of Comparative Literature / Société Européenne de Littérature Comparée 2022 - 2027

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Filološko-umetnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu Kragujevac (Srbsko) 14. 5. - 22. 5. 2018 ERASMUS+ teaching
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani Ľubľana (Slovinsko) 29. 11. - 6. 12. 2018 CEEPUS
Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu Záhreb (Chorvátsko) 10. 11. - 12. 11. 2019 Pozvaná hosťovská prednáška
Filozofski fakultet u Nikšiću, Univerzitet Crne Gore Nikšić (Čierná Hora) 1. 5. - 7. 5. 2022 ERASMUS+ teaching
Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu Belehrad (Srbsko) 24. 10. - 28. 10. 2022 ERASMUS+ training
Filološki fakultet "Blaže Koneski", Univerzitet sv. Kiril i Metodij Skopje (Severné Macedónsko) 5. 12. - 9. 12. 2022 CEEPUS
Filozofska fakulteta, Univerza v Maribore Maribor (Slovinsko) 21. 11. - 25. 11. 2022 ERASMUS+ training
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci Rijeka (Croatia) 20. 3. - 24. 3. 2023 ERASMUS+ training
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Praha (Česká republika) 17. 4. - 23. 4. 2023 CEEPUS

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Držiteľ viacerých domácich aj medzinárodných ocenení: Čestné uznanie Literárneho fondu v rámci Ceny za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenských a humanitných vied za dielo "Poetika dislokácie" (2022). Cena nadácie "Takec" z Bitoly za afirmáciu macedónskeho jazyka vo svete (2021). Cena ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky za mimoriadne zásluhy o rozvoj priateľských vzťahov so Slovenskou republikou, udelená pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky (2018). Cena P. O. Hviezdoslava (udeľuje ju Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska) za preklady diel slovenských spisovateľov do macedónčiny (2017). Cena nadácie „Makedonija prezent“ zo Skopje za mimoriadnu prezentáciu a afirmáciu macedónskej literatúry v zahraničí (2016). Cena rektora Varnenskej univerzity v Bulharsku za „celkovú vedeckú a básnickú tvorbu a za prínos pre udržiavanie slovanskej kultúrnej vzájomnosti“ (2015). Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2014 v kategórii slovníková a encyklopedická literatúra za dielo „Slovensko-macedónsky slovník“ (2015). Zlatá medaila „Poet Laureat“ za básnickú tvorbu v Manile – Filipíny (2013). Cena „Zlaté pero“ za najlepší umelecký preklad roka - za preklad románu Dušana Mitanu "Patagónia" do macedónčiny (2012). Cena rektora za publikačné aktivity vo vydavateľstve UKF a v domácich vydavateľstvách a periodikách v roku 2008.

Dátum poslednej aktualizácie
28.09.2023