Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Mgr. Pavel Krejčí, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Krejčí
I.2 - Meno
Pavel
I.3 - Tituly
doc. Mgr., Ph.D.
I.4 - Rok narodenia
1971
I.5 - Názov pracoviska
Katedra slovanských filológií
I.6 - Adresa pracoviska
Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
krejci10@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34303
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia
I.11 - ORCID iD
0000-0002-9810-5366

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Masarykova univerzita, Brno, Česko
II.b - Rok
1996; 1998
II.c - Odbor a program
Filológia - Jugoslavistika-jazyk a literatúra a Český jazyk a literatúra; Filológia - Bulharský jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Masarykova univerzita, Brno, Česko
II.b - Rok
2000
II.c - Odbor a program
Filológia - Paleoslovenistika a slovanské jazyky
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Masarykova univerzita, Brno, Česko
II.b - Rok
2021
II.c - Odbor a program
Filológia - Obecná a diachrónna lingvistika
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra slovanských filológií od septembra 2021
docent Masarykova univerzita v Brne, Filozofická fakulta, ústav slavistiky od februára 2021
odborný asistent Masarykova univerzita v Brne, Filozofická fakulta, ústav slavistiky 2001-2021
civilná služba Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE), Brno 1999-2001

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Židé, dějiny a kultura: Stát Izrael a současnost MŠMT ČR a Židovské muzeum v Praze 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Chorvátsky jazyk 3 Slovanské štúdiá; Chorvátsky jazyk a kultúra v kombinácii I. Filológia
Chorvátsky jazyk 4 Slovanské štúdiá; Chorvátsky jazyk a kultúra v kombinácii I. Filológia
Chorvátsky jazyk 5 Slovanské štúdiá; Chorvátsky jazyk a kultúra v kombinácii I. Filológia
Úvod do štúdia chorvátskej kultúry a literatúry; Seminár k bakalárskej práci 1; Seminár k bakalárskej práci 2 Slovanské štúdiá I. Filológia
Úvod do štúdia chorvátskej kultúry a literatúry; Cvičenia z odborného prekladu 1; Seminár k bakalárskej práci Chorvátsky jazyk a kultúra v kombinácii I. Filológia
Vývin slovanských spisovných jazykov; Seminár k diplomovej práci 1; Seminár k diplomovej práci 2 Slovanské štúdiá II. Filológia
Seminár k diplomovej práci Chorvátsky jazyk a kultúra v kombinácii II. Filológia
Chorvátsky jazyk v praxi 1; Chorvátsky jazyk v praxi 2 Slovanské štúdiá; Chorvátsky jazyk a kultúra v kombinácii II. Filológia
Jazyk A v praxi 3 - čeština; Jazyk A v praxi 4 - čeština Stredoeurópske štúdiá II. Filológia
Doktorandský seminár 1; Doktorandský seminár 2; Problémy výskumu slovanského areálu Slavistika III. Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Slovanské štúdiá I.+II. Filológia
Chorvátsky jazyk a kultúra v kombinácii I.+II. Filológia
Slavistika III. Filológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Reálie Chorvátska Slovanské štúdiá; Chorvátsky jazyk a kultúra v kombinácii I. Filológia
Reálie Bulharska Slovanské štúdiá; Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii I. Filológia
Štylistika a kultúra jazykového prejavu Chorvátsky jazyk a kultúra v kombinácii I. Filológia
Jazyk A v praxi 1 - čeština Stredoeurópske štúdiá II. Filológia
Jazyk A v praxi 2 - čeština Stredoeurópske štúdiá II. Filológia
Jazyk B v praxi 1 - čeština Stredoeurópske štúdiá II. Filológia
Jazyk B v praxi 2 - čeština Stredoeurópske štúdiá II. Filológia
Jazyk B v praxi 3 - čeština Stredoeurópske štúdiá II. Filológia
Jazyk B v praxi 4 - čeština Stredoeurópske štúdiá II. Filológia
Teoretické aspekty lingvistického výskumu konkrétneho slovanského jazyka; Vývin slovanskej lingvistiky v 19.-20. storočí Slavistika III. Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
97
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
27
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
152
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
43
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
38
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Krejčí, Pavel. Eleven Fragments from the World of Czech and South Slavonic Languages. Selected South Slavonic Studies 2. Brno: Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9468-0.

2

Krejčí, Pavel. Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages. Selected South Slavonic Studies 1. Brno: Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-8991-4.

3

Krejčí, Pavel a Krejčová, Elena (eds.). Jihoslovanská frazeologie kontrastivně. Brno: Filozofická fakulta MU, 2016. ISBN 978-80-210-8372-1.

4

Krejčí, Pavel. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu. Kontrastivní analýza. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2015. ISBN 978-80-210-8004-1.

5

Krejčí, Pavel. Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků. Od 9. do počátku 19. století. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6914-5.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Krejčí, Pavel. Eleven Fragments from the World of Czech and South Slavonic Languages. Selected South Slavonic Studies 2. Brno: Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9468-0.

2

Krejčí, Pavel. Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages. Selected South Slavonic Studies 1. Brno: Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-8991-4.

3

Krejčí, Pavel a Krejčová, Elena (eds.). Jihoslovanská frazeologie kontrastivně. Brno: Filozofická fakulta MU, 2016. ISBN 978-80-210-8372-1.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Đorđević, K. Pavel Krejčí, Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu: kontrastivní analýza (Brno: Masarykova univerzita, 2015). - Slavistika, god. XX (2016), Beograd, ISSN 1450-5061, s. 727-728.

(Krejčí, P. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu. Kontrastivní analýza. Brno: FF MU, 2015, ISBN 978-80-210-8004-1)

2

Semian, M. - Chromý, P. - Kučera, Z. Name as a Regional Brand. The Case of Local Action Groups in Czechia. - Journal of Language and Politics, 15/6 (2016), ISSN 1669-2159, s. 770.

(Krejčí, P. Don't be afraid of CZECHIA, it needs your help! - Klaudyán. Internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny, http://www.klaudyan.cz, V/1 (2008), s. 30-37, ISSN 1212-9690)

3

Čoroleeva, M. - Georgieva, C. Slavjanski sravnitelni rečnici s učastieto na bălgarskija ezik. - Leksikologija i leksikografija slavjanskich jazykov. K XVI Meždunarodnomu sjezdu slavistov. Otv. red. M. I. Černyševa. Moskva: LEKSRUS, 2017, ISBN 978-5-9909698-2-7, s. 140-141.

(Krejčí, P. Nový česko-bulharský slovník v kontextu česko-jihoslovanské lexikografie uplynulého století. - Opera Slavica. Slavistické rozhledy, XIV/4 (2004), s. 28-39, ISSN 1211-7676)

4

Švandová, B. Dvojí povaha jazyka. - Organon F. International Journal of Analytic Philosophy, 7/2 (2000), ISSN 1335-0668, s. 122.

(Krejčí, P. Bojkotovat výraz "Česko" nepůjde donekonečna. - Universitas, č. 2 (1999), s. 15-21, ISSN 1211-3387)

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

2022 (UK v Bratislave): Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál II. (VEGA 1/0666/21)


2

2021 (MU v Brne): Teoreticko-aplikační a lexikografická podpora překladu ve slovanských jazycích (Theoretical-applicable and lexicographic support of translation in Slavic languages, MUNI/A/1348/2020)

3

2019 (MU v Brne): Výzkum slovanského areálu: generační proměny (Research of the Slavic area: generational changes, MUNI/A/1078/2018)

4

2018 (MU v Brne): Slavistika mezi generacemi: doktorská dílna (Slavic studies between generations: doctoral workshop, MUNI/A/0956/2017)

5

2016 (MU v Brne): Generační koflikt a jeho odraz ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách (Generational conflict and its reflection in Slavic literatures, languages and cultures, MUNI/A/0959/2015)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen redakčnej rady časopisu Linguistica brunensia Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česko doteraz
Člen redakčnej rady časopisu Opera Slavica (Slavistické rozhledy) Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česko doteraz
Člen redakčnej rady časopisu Srpski jezik (Studije srpske i slovenske) Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbsko doteraz
Člen redakčnej rady periodika Srbistika danas Filološki fakultet Univerziteta u Banja Luci, Bosna a Hercegovina doteraz
Člen redakčnej rady časopisu Bălgarska reč (Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura) Fakultet po slavjanski filologii, Sofijski universitet "Sv. Kliment Ochridski", Bulharsko doteraz
Člen redakčnej rady časopisu Săvremenna lingvistika Sofijski universitet "Sv. Kliment Ochridski", Bulharsko doteraz
Člen České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia doteraz
Člen Jazykového sdružení České republiky doteraz

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu Belehrad, Srbsko október 2012 Erasmus Mundus
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Záhreb, Chorvátsko október 2010 CEEPUS
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Záhreb, Chorvátsko september až december 1995 Medziuniverzitné zmluvy
Ďalšie univerzity Bulharsko, Srbsko, Chorvátsko, Maďarsko aj. Týždenné pobyty Erasmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Od 25.09.2003 - súdny tlmočník jazykov českého, chorvátskeho, srbského, bosnianského a bulharského menovaný Ministerstvom spravodlivosti Českej republiky (č. M-1509/2003)

Dátum poslednej aktualizácie
28.10.2022