Opis študijného programu
Študijný program dSV/x - slavistika
Štúdium Stupeň - III. - doktorandský, forma - externá, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
26.09.2023
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Slavistika, 12587
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
III. stupeň, kód 864
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
11. Filológia, ISCED-F kódy: 0231 Osvojenie si jazyka, 0232 Literatúra a lingvistika
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
Udeľovaný akademický titul za menom.
PhD.
g) - Forma štúdia.
externá
i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
bulharský, chorvátsky, poľský, ruský, slovenský, slovinský, srbský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
5
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
plánovaný počet študentov: 2 (na akademický rok 2023/2024); skutočný počet uchádzačov: 5 (na akademický rok 2023/2024); počet študentov: 4
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Absolvent 3. stupňa študijného programu Slavistika má odborné a metodologické vedomosti z viacerých tematických oblastí slovanského jazykového, literárneho a kultúrneho areálu a je pripravený tvorivo ich uplatňovať vo výskume aj v praxi. Ovláda vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu, dokáže samostatne identifikovať a interpretovať výskumnú problematiku a je schopný inovatívnym a originálnym spôsobom organizovať vlastnú vedeckú projektovú činnosť. Preukazuje vysoko špecializované dispozície, znalosť princípov a hlavných zásad slavisticky zameraného študijného odboru v jeho vzťahovo-výkladovej komplexnosti, argumentačnej presvedčivosti a výpovednej hodnote vrátane interdisciplinárneho výskumu v širšom slovanskom i neslovanskom kontexte. Vyznačuje sa nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré dynamicky aplikuje pri formulovaní a riešení náročných výskumných úloh s akcentom na ich spoločenský prínos. Ovláda postupy vedeckej argumentácie a diskusie, primerane selektuje výber a používanie prostriedkov aj foriem výskumnej metakomunikácie na publikovanie výsledkov v konkurenčne náročných podmienkach a prezentuje ich samostatne pred odbornou komunitou a širšou kultúrnou verejnosťou v Slovenskej republike i na relevantných zahraničných fórach. Je schopný reflektovať etické a kultúrno-spoločenské aspekty vedeckej práce v celej šírke historických a geopolitických fenoménov vzťahujúcich sa slovanský jazykový a kultúrny priestor. Pozná teoreticko-metodologické stránky a vedecké metódy výskumu so zameraním na porovnávaciu jazykovedu a literárnu vedu, ako aj inovačné procesy v skúmaných slovanských jazykoch alebo v konkrétnej jazykovej skupine, na literárno-historickú, literárno-teoretickú a literárno-kritickú reflexiu kontinuity vývinu a literárnych korelácií príslušného spoločenského a etnokultúrneho areálu. Je pripravený profesionálne organizovať a zreteľne vymedziť zameranie výskumu, produktívne koordinovať vlastný výskumný tím a spoločensky kultivovane napĺňať vedecký výskum v konkrétnej i širšie koncipovanej vednej oblasti ako odborno-komunikačne kompetentný a metodicky fundovaný špecialista s rozsiahlym interdisciplinárnym zázemím.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Študijný program sa chápe primárne ako príprava vedeckých pracovníkov v oblasti slavistického výskumu. Absolventi sú taktiež pripravení pôsobiť pedagogicky.

Na základe osvojených vedomostí a schopností sú absolventi 3. stupňa študijného programu Slavistika spôsobilí uplatniť sa v praxi doma i v zahraničí, a to najmä v profesiách:

 • samostatní vedeckí pracovníci na pôde ústavov Slovenskej akadémie vied;
 • pedagogickí pracovníci na pôde vysokej školy (doma i v zahraničí);
 • vedeckovýskumní pracovníci na pôde vysokej školy (doma i v zahraničí);
 • pracovníci kultúrnospoločenských a osvetových inštitúcií (doma i v zahraničí);
 • samostatní vedeckí pracovníci v medzinárodných vedeckovýskumných tímoch;
 • pracovníci slovenských diplomatických misií a medzinárodných (mimovládnych) organizácií.
c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Nevzťahuje sa na tento študijný program.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Uplatnenie absolventov pravidelne zisťujeme v rámci študijného programu – komunikáciou s absolventmi, ako aj prieskumom a vyhodnocovaním uplatnenia absolventov na úrovni fakulty. Sledujeme podiel absolventov, ktorí sa uplatnia v odbore a mimo odboru. Výsledky prieskumov sa premietajú do pretvárania študijného plánu, ktorým reagujeme na zmeny na trhu práce v oblasti uplatnenia absolventov študijného programu.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Mgr. Katarína Biačková, rod. Hrčková, PhD. – analytička pre východoeurópsky priestor, spoločnosť Moody's Analytics

Doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD. – docentka Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD. – pôsobí na funkčnom mieste profesorky na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Mgr. Michaela Dziváková, rod. Kacinová, PhD. – odborná asistentka Katedry románskych a slovanských jazykov, Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Doc. Mgr. Ján Gallo, PhD. – docent Katedry slovanských filológií, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Doc. Mgr. Andrea Grominová, rod. Haburová, PhD. – docentka Katedry rusistiky, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Mgr. Štefan Chrappa, PhD. – moderátor a redaktor, Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava

Mgr., Mgr. PaedDr. Ján Keresty, PhD. – odborný asistent Katedry románskych a slovanských jazykov, Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Mgr. Svetlana Kmecová, PhD. – odborná asistentka Katedry slovanských filológií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; prekladateľka zo slovinského jazyka

Doc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD. – docent, bývalý pracovník a vedúci Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Mgr. Katarína Mäsiarová, PhD. – lektorka slovenského jazyka a kultúry, Katedra slovanských jazykov, Moskovská štátna univerzita V. M. Lomonosova, Rusko

Mgr. Sylvia Mičíková, PhD. – odborná asistentka Ústavu cudzojazyčnej právnej komunikácie, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Mgr. Zuzana Obertová, PhD. – odborná asistentka Katedry slovanských filológií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; prekladateľka z poľského jazyka

Doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD. – docent na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Mgr. Anton Repoň, PhD. – odborný asistent Katedry slovanských jazykov, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mgr. Priska Sekerová, PhD. – vyučovanie anglického jazyka (na živnosť); prekladateľka z anglického a poľského jazyka

Mgr. Milina Svítková, PhD. – pracovníčka Literárno-informačného centra v Bratislave; prekladateľka z chorvátskeho a nemeckého jazyka

Mgr. Michaela Tomić, rod. Mračka, PhD. – pracovníčka Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade, Srbsko

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli stanovisko:

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Panská 26, 811 01 Bratislava

Štátna vedecká knižnica v Prešove, Hlavná 99, 081 89 Prešov

Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1, 814 17 Bratislava – Staré Mesto


4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý definuje Vnútorný predpis č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“), čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37. Štruktúru študijných plánov študijných programov III. stupňa upravuje tiež Vnútorný predpis č. 11/2023 – Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Tretia časť – Osobitné ustanovenia o doktorandskom štúdiu.

Rada študijného programu III. stupňa Slavistika bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu III. stupňa Slavistika: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc. (hlavná zodpovedná osoba / garantka), doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD. (spolugarantka), doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD. (spolugarant), doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (spolugarant), doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD. (spolugarant), Ing. Silvia Stasselová (Univerzitná knižnica v Bratislave, generálna riaditeľka), Mgr. Kristina Ðorđević (študentka).

Integrálnou súčasťou štúdia v študijných programoch III. stupňa na FiF UK je celofakultná ponuka výberových predmetov pre doktorandov, ktorá sa aktualizuje na každý akademický rok tak, aby si študent počas štúdia, najmä v 1. a 2. ročníku, mohol zapísať viacero kurzov podľa svojho výberu. Pri príprave tejto ponuky sa kladie dôraz na interdisciplinaritu a na metodológiu vedeckej práce. Detailnejšie informácie o aktuálnej ponuke vrátane informačných listov možno nájsť v AiS2 a na webovej stránke študijného programu.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je dostupné na stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

 • podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,
 • klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,
 • sylaby predmetu,
 • výsledky vzdelávania,
 • povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.
c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:
 • Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.
 • Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.
 • Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.
 • Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.
 • Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.
 • Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.
 • Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.
 • Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.
 • Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu. 
 • Predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116.

Informačné listy a študijný plán sú dostupné na stránke študijného odboru.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského štúdia je 240. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za dizertačnú skúšku a úspešnú obhajobu dizertačnej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie doktoranda počas akademického roka sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom v dennej forme štúdia a 48 kreditom v externej forme štúdia. Doktorand pre svoj postup do každého ďalšieho roka musí získať minimálne 40 kreditov v dennej forme štúdia a minimálne 30 kreditov v externej forme štúdia. Za úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky študent získa 20 kreditov, za úspešnú obhajobu dizertačnej práce získa 30 kreditov. Kredity za dizertačnú skúšku musí doktorand získať najneskôr do konca tretieho roka v dennej forme štúdia a najneskôr do konca štvrtého roka v externej forme štúdia; do tejto lehoty sa nezapočítava doba prerušenia štúdia doktoranda. Študent je povinný písomne požiadať o vykonanie dizertačnej skúšky najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia v dennej forme štúdia a najneskôr do 30 mesiacov od začiatku štúdia v externej forme štúdia, podmienkou na dizertačnú skúšku je získanie minimálne 60 kreditov. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá a tretia časť: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf)
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia,

24

počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,

12 

počet kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy a výskumu, potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 

70

počet kreditov za pedagogickú činnosť (prípadne inú praktickú činnosť realizovanú na fakulte alebo v príbuznom zariadení, ak to vyžaduje charakter štúdia

30

počet kreditov za záverečné práce – práca k dizertačnej skúške, dizertačná práca – a ich obhajobu, potrebných na riadne skončenie štúdia,

20 + 30 = 50

Súčet uvedených minimálnych počtov kreditov v jednotlivých častiach študijného programu je nižší ako celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského štúdia (186 < 240), čo znamená, že študent musí v niektorej časti /niektorých častiach študijného programu získať viac ako len predpísaný minimálny počet kreditov.

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

Študijný program III. stupňa Slavistika má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylabách predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:


Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania je zabezpečená tým, že individuálny študijný plán doktoranda v študijnom programe zostavuje školiteľ v súčinnosti s doktorandom, a to s prihliadnutím na špecializáciu študenta a tému dizertačného projektu. Študenti študijného programu budú mať možnosť využiť medzinárodné mobilitné programy vrátane schémy doktorandského štúdia pod dvojitým vedením (cotutelle), ako aj medzifakultné mobilitné programy a výberové predmety inej fakulty, ktoré si budú môcť zapísať na základe zmluvy o štúdiu (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 8, ods. 6, písm. a) a f). Pravidlá UK a FiF UK rešpektujú prenos a uznávanie kreditov získaných v rámci mobility. Predmet absolvovaný na prijímajúcej vysokej škole, ktorý je obsahom a rozsahom porovnateľný s predmetom na vysielajúcej fakulte, a ktorý študent absolvuje v rámci schválenej akademickej mobility, sa bude automaticky uznávať ako absolvovaný (povinný, povinne voliteľný alebo výberový).


Podľa Študijného poriadku FiF UK, čl. 17, ods. 1, má študent právo požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého odboru v rámci Univerzity Komenského, čím sa zabezpečuje možnosť flexibility trajektórií štúdia. Následne Študijný poriadok FiF UK, čl. 18, upravuje podmienky uznávania štúdia a častí štúdia absolvovaného v minulosti, pričom stanovuje dĺžku obdobia aj úroveň hodnotenia, ktorá umožňuje získané hodnotenie uznať.


Filozofická fakulta UK podľa Vnútorného predpisu FiF UK č. 11/2023, čl. 19 umožňuje študentom prenos kreditov získaných aj pri absolvovaní časti štúdia na inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí (študentská mobilita) do počtu spočítavaných kreditov študenta podľa §4 ods. 3 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia


Koordinátormi pre mobility sú:

Erasmus+:

Mgr. Lizaveta Madej, PhD., lizaveta.madej@uniba.sk, Gondova 2, 811 02 Bratislava, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-rusistiky/clenovia-katedry/ 

doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD., zvonko.taneski@uniba.sk, Gondova 2, 811 02 Bratislava, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksf/clenovia-katedry/zvonko-taneski/

Ceepus: Mgr. Svetlana Kmecová, PhD., svetlana.kmecova@uniba.sk, Gondova 2, 811 02 Bratislava, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksf/clenovia-katedry/svetlana-kmecova/

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webe fakulty

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu III. stupňa Slavistika majú záverečné práce: práca k dizertačnej skúške a dizertačná práca. Ich podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení sú upravené internými predpismi univerzity a fakulty:


Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov: 

Študenti študijného programu 3. stupňa Slavistika majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK.  

 • Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty
 • Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.


Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov: 

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o: 

 

 • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10 
 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83  
 • Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10 
 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť 

Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov.

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam.


Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami: 

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42. 

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022 Etický kódex.

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.  

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky 

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici). 

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta: 

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy: 

 


5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AiS2 a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).
7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc., funkčné zaradenie: profesorka, kontakt: maria.dobrikova@uniba.sk, Katedra slovanských filológií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, 811 02 Bratislava

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“.


Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier.


c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky sú dostupné v AiS2.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne.


Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier.e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Školitelia v AR 2023/2024:

prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc., maria.dobrikova@uniba.sk

témy: Etnoligvistická analýza frazém s rastlinným komponentom (na srbskom a slovenskom materiáli); Dynamické procesy v lexike geneticky príbuzných jazykov. Slovensko-bulharský porovnávací aspekt

 

doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD., nina.cingerova@uniba.sk

témy: Jazyk a konflikt: Eufemizmy a dysfemizmy v ruskom verejnom diskurze obdobia vojny 

na Ukrajine; Rečové taktiky a diskurzné stratégie konštruovania „druhého“ v ruských tolkšou v období vojny na Ukrajine


doc. Mgr. Zvonko Taneski, PhD., zvonko.taneski@uniba.sk

téma: Postjuhoslovanská próza v ére transkulturality 

 

Témy záverečných prác študijného programu na AR 2023/2024 sú uvedené na stránke Oddelenia vedy a doktorandského štúdia FiF UK.f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

VUPCH učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v AIS2

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Kristina Ðorđević, kristina.dordevic@uniba.sk


h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Tajomníčka odborovej komisie Slavistika: Mgr. Zuzana Obertová, PhD., zuzana.obertova@uniba.sk. Aktuálne konzultačné hodiny sú uvedené na webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksf/clenovia-katedry/zuzana-obertova/


i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).
 • Na fakulte pôsobí Oddelenie vedy a doktorandského štúdia, ktorý je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečený. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov študijných programov III. stupňa (kontakty na pracovníčky oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty. Zodpovednosť a kompetencie referátu sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. 7/2023, čl. 21.
 • Na Katedre slovanských filológií je študentom k dispozícii sekretariát: Adriana Dvořáková, adriana.dvorakova@uniba.sk, tel.: +421 2 9013 2152, Gondova 2, (č. d. 112, 1. poschodie). Aktuálne úradné hodiny sú zverejnené na webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/kontakt/.
 • Na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií je študentom k dispozícii sekretariát: Mária Strížová, maria.strizova@uniba.sk, tel: +421 2 9013 2147, Gondova 2 (č. d. 256, 2. poschodie), Aktuálne úradné hodiny sú zverejnené na webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-germanistiky-nederlandistiky-a-skandinavistiky/kontakt/.
 • Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta: PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, +421 2 9013 1310, martin.cicilla@uniba.sk. Informácie k ubytovaniu študentov sú dostupné na webovej stránke UK.
8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu 3. stupňa Slavistika sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde sú na druhom poschodí situované pracoviská Katedry slovanských filológií a Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK.

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953 m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty). V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a v čiastkovej knižnici Slovanský seminár.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská.

Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje sa v rozpätí 7 000 – 9 000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

Okrem toho je študentom programu Slavistika k dispozícií aj špecializovaná čiastková knižnica Slovanský seminár (Gondova 2, 2. poschodie, miestnosť č. 234). Obsahuje spoločný fond 58 000 knižničných jednotiek, ktoré predstavujú knižné publikácie, zborníky a periodiká z oblasti lingvistiky, literárnej vedy a umeleckej literatúry v slovenčine a ostatných slovanských jazykoch. Knižnica obsahuje aj archív kvalifikačných prác. Slovanský seminár má 30 miest na štúdium, 3 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie. Otváracie hodiny sú dostupné na webovej stránke.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č. 11/2023, Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium posudzuje prijímacia komisia na základe predloženého dizertačného projektu a priebehu prijímacej skúšky. Informácie o prijímacom konaní sú zverejnené na webovej stránke fakulty.


b) - Postupy prijímania na štúdium.

Prijímacia komisia pri hodnotení uchádzačov uplatňuje bodový systém a využíva jednotný postup, zabezpečujúci objektivitu, férovosť a rovnosť šancí na základe využitia jednotnej formy zápisu z prijímacieho konania, na základe ktorého dekan rozhoduje o prijatí alebo neprijatí uchádzača.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty.

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.
b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.
11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu