Opis študijného programu
Študijný program moRV - ruské a východoeurópske štúdiá
Štúdium Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Ruské a východoeurópske štúdiá, 17588
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
2. stupeň, 767
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
11. Filológia; 0231
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
g) - Forma štúdia.
denná
i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský, ruský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
2 roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok: 20, https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/; počet študentov: 19; počet uchádzačov: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/ar2122/
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Absolvent programu Ruské a východoeurópske štúdiá druhého stupňa vysokoškolského štúdia má hlboké prierezové vedomosti v študijnej oblasti špecializácie, disponuje vedomosťami o vzťahoch k súvisiacim odborom, pozná a rozumie teóriám, metódam a postupom, ktoré sú využívané v odbore, s možným uplatnením vo vede a výskume.

Dosiahol vysoký stupeň jazykovej kompetencie v ruskom jazyku (minimálne C1), vie ho adekvátne používať v ústnej i písomnej podobe v závislosti od komunikačnej a sociálnej situácie. Má základnú znalosť (A1-A2) minimálne jedného neslovanského jazyka areálu. Ovláda lingvistické a semiotické metódy a princípy analýzy hovorených i písaných mediálnych textov a dokáže ich využívať pri rozbore spoločenských a politických udalostí. Má hlboké poznatky o reáliách, dejinách, literatúre a kultúre národov Ruska a východnej Európy a dokáže o nich uvažovať v súvislostiach.

Absolvent dokáže analyticky uvažovať o širokej problematike v rámci svojho odboru, samostatne formulovať problém, riešiť odborné témy a úlohy a vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Má rozvinuté návyky heuristiky a kritického štúdia prameňov, dokáže vyvodzovať samostatné závery z komparatívnych analýz dát a textov, má rozvinuté zručnosti prezentácie vlastných poznatkov a komunikácie na odborné témy. Je schopný pracovať ako špecialista na areál východnej Európy a udržiavať kontakt s najnovšími vývojovými trendmi vo svojom odbore, má hlboké znalosti v študijnom odbore, ktoré mu umožnia samostatne i tímovo prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia a zároveň uplatniť sa v rámci širokej aplikácie odboru po ukončení 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Má predpoklady uplatniť sa aj vo vede a výskume, t. j. pokračovať v doktorandskom stupni štúdia.

 

Vedomosti:

 

- disponuje prehĺbenými vedomosťami o jazykovom systéme ruštiny;

- disponuje prehĺbenými vedomosťami o reáliách, dejinách, literatúre a kultúre národov Ruska a východnej Európy;

- disponuje prehĺbenými vedomosťami o sociálnych a politických problémoch areálu Ruska a východnej Európy;

- disponuje vedomosťami o literárnovedných a literárnohistorických reflexiách orientovaných na dejiny literatúry Ruska a východnej Európy;

- pozná teoretické a metodologické základy z vybraných sociálnych vied;

- pozná teoretické východiská, princípy a metodológie analýzy hovorených i písaných textov;

- ovláda základné prekladateľské postupy.

 

Schopnosti a zručnosti:

 

- vie texty produkovať účelovo, podľa typu adresáta a celkovej komunikačnej a sociálnej situácie;

- je schopný prekladať texty všeobecnejšieho zamerania;

- je schopný analyzovať hovorené i písané mediálne texty v intenciách medialingvistického a politolingvistického výskumu;

- orientuje sa v kľúčových historických, spoločenských a kultúrnych súvislostiach areálu Ruska a východnej Európy;

- má rozvinuté návyky heuristiky a kritického štúdia prameňov, dokáže vyvodzovať samostatné závery z komparatívnych analýz dát;

- samostatne formuluje problémy, nachádza a prezentuje ich vlastné riešenia vo výučbe, pri výskume a vývoji odboru;

- je schopný kritickej reflexie širokej škály konceptov, princípov i praktík odboru v kontexte voľne definovaných problémov, pričom preukazuje najúčinnejšie riešenia.

 

Kompetencie:

 

- je schopný efektívne pracovať ako špecialista na areál Ruska a východnej Európy;

- dokáže si zvoliť vhodné postupy riešenia výskumných otázok a prezentovať výsledky svojich analýz, a to aj v cudzom jazyku;

- je schopný udržiavať kontakt s najnovšími vývojovými trendmi vo svojom odbore;

- dokáže sa riadiť primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom odboru.

 

Prenositeľné spôsobilosti absolventa:

 

- disponuje digitálnymi zručnosťami a dokáže využívať informačné technológie pri práci s textami;

- má vypracované návyky kritického myslenia;

- je schopný efektívne pracovať samostatne, ako člen a vedúci tímu;

- je schopný rozvíjať flexibilitu a rýchlosť vyjadrovania.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.
 • kultúrno-osvetový pracovník
 • koordinátor a administrátor v inštitúciách sprostredkujúcich kultúrnu a literárnu výmenu
 • sprievodca v cestovnom ruchu pre rusky hovoriacu klientelu
 • delegát cestovnej kancelárie v rusofónnych krajinách
 • destinačný marketér
 • projektový manažér v organizáciách tretieho sektora
 • editor
 • redaktor
 • vydavateľský redaktor
 • odborný administratívny asistent na veľvyslanectve alebo konzuláte
 • odborný administratívny asistent v nadnárodných spoločnostiach
 • prekladateľ cudzích jazykov (po absolvovaní ponúkaných predmetov zameraných na preklad)
 • učiteľ jazykovej školy
 • učiteľ cudzích jazykov (po doplnení doplňujúceho pedagogického štúdia)
 • manažér v oblasti prekladateľstva
 • odborný asistent na vysokej škole (po absolvovaní programu 3. stupňa)


c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Daný študijný program nepripravuje na výkon regulovaných povolaní v súlade s požiadavkami pre získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Vzhľadom na vyššie uvedené nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti sa absolvent uplatní v štátnej správe i v treťom sektore, v médiách, vydavateľstvách, medzinárodnom obchode, cestovnom ruchu, službách. Po úspešnom ukončení magisterského štúdia môže pôsobiť aj vo vede a výskume, t. j. pokračovať v doktorandskom stupni štúdia.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Ruské a východoeurópske štúdiá sú v porovnaní s prekladateľským programom realizovaným na katedre novším programom, prví absolventi magisterského stupňa zložili štátne skúšky v roku 2010. Z najúspešnejších absolventov v médiách pôsobia Mgr. Adam Záhorský (editor v denníku Hospodárske noviny) a Mgr. Anna Udvardiová (redaktorka v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky). V treťom sektore, v oblasti humanitárnej pomoci, medzinárodného rozvoja a sociálnej inovácie pôsobí Mgr. Martin Pavelka, ktorý pracuje v Istanbule v neziskovej organizácii pomáhajúcej integrácii sýrskych utečencov do spoločnosti. Je zodpovedný za koncipovanie a implementáciu projektov, monitoring, reporting a manažment dobrovoľníkov. V oblasti kultúrnej osvety a umenia pôsobí Mgr. Zdenko Dzurjanin, autor projektu www. kostolyslovenska.sk a Linda Pavelková, spoluautorka pamätnej tabule na budove FiF UK o sídle Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska (2018, https://www.teraz.sk/ceskoslovenske-vyrocia-2018/bratislava-na-budove-filozofickej-fakult/357722-clanok.html), po štúdiu ruských a východoeurópskych štúdií, pokračovala v štúdiu na VŠVU. V štátnej správe pôsobí Mgr. Simona Pavliková, ktorá je hlavnou štátnou radkyňou na sekcii medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí (odbor bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce). Veronika Konečná je vedúcou tímu nadnárodnej spoločnosti Aperio Intelligence pre Rusko, SNŠ a SVE, predtým pracovala pre mimovládnu organizáciu, ktorá sa zameriavala na demokratizáciu a rozvoj vo východnej Európe; Mgr. Lucia Beniačová pracuje v oblasti manažmentu ľudských zdrojov v spoločnosti Intesa Sanpaolo a Mgr. Zuzana Némethová (rod. Cocuľová) je vedúcou oddelenia ľudských zdrojov a marketingu vo firme Goldbeck. Mgr. Jakub Kapičiak, PhD. ukončil doktorandské štúdium na FF UK v Prahe, v súčasnosti je odborným asistentom na Katedre ruského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Hradec Králové. Mgr. Katarína Biačková (rod. Hrčková), PhD. pôsobila ako odborná asistentka na Katedre slovanských jazykov FF UMB. Mgr. Olga Iermachkova, PhD. pôsobí na Katedre rusistiky UCM v Trnave. Mgr. Michaela Dziváková (rod. Kacinová), PhD. pôsobí na Katedre románskych a slovanských jazykov Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave.

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Vyjadrenie zamestnávateľov (cestovná kancelária Tripito, cestovná kancelária Pelikan.sk, Ústav svetovej literatúry SAV, stavebná spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou Goldbeck, Ministerstvo zahraničných vecí SR, spoločnosť IBM) so skúsenosťami, resp. indikáciou pozícií, na ktorých u nich pracujú alebo by potenciálne mohli pracovať absolventi daného programu je súčasťou príloh.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf. Rada študijného programu Ruské a východoeurópske štúdiá, 2. stupeň bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu Ruské a východoeurópske štúdiá, 2. stupeň: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD. (hlavná zodpovedná osoba / garantka), prof. Feliks Shteinbuk, DrSc. (spolugarant), doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD. (spolugarantka), doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD. (spolugarant), Mgr. Lizaveta Madej, PhD. (spolugarantka), Mgr. Adam Záhorský (Hospodárske noviny, editor, zástupca zamestnávateľov), Mgr. Lucia Chudá (zástupkyňa študentov/tiek).

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu Ruské a východoeurópske štúdiá, 2. stupeň so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené v prílohách. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-    podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-    klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-    sylaby predmetu,

-    výsledky vzdelávania,

-    povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Kompletné znenie študijného programu Ruské a východoeurópske štúdiá, 2. stupeň so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené v prílohách. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami.


Profilové predmety sú označené v informačných listoch.


Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.


Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

 

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

 

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

 

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

 

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

 

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

 

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

 

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

 

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2, prípadne v budove na Múzejnej 10. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.


d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského stupňa štúdia je 120 kreditov pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu diplomovej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v magisterskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom.
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Na magisterskom stupni musia študenti v bloku A (povinné predmety) absolvovať 16 povinných predmetov s celkovou dotáciou 62 kreditov a v bloku Štátna skúška 4 predmety s celkovou dotáciou 27 kreditov.

Na magisterskom stupni musia študenti získať celkovo 22 kreditov z v bloku B (povinne voliteľné predmety), ktorý sa ďalej člení na bloky NESLOVANSKÉ JAZYKY (min. 6 kreditov), KULTÚRA A SPOLOČNOSŤ (min. 16 kreditov).

Študenti si zapisujú výberové predmety tak, aby po získaní predpísaného počtu kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety dosiahli požadovaný počet kreditov potrebný na ukončenie magisterského štúdia programu moRV (93 kreditov bez predmetov štátnych skúšok), t.j. predmety dotované celkovo minimálne 9 kreditmi.

V študijnom programe nie sú predmety spoločného základu.

Za úspešnú obhajobu záverečnej diplomovej práce študent získa 15 kreditov.

Odborná prax nie je súčasťou študijného programu.

Projektová práca nie je súčasťou študijného programu.

Umelecké výkony nie sú súčasťou študijného programu.

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

• Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 11 – 16: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

• Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 1, 2 a 4, čl. 5 – 8: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

• Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 54 – 59:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

• Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 6:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Študijný program Ruské a východoeurópske štúdiá, 2. stupeň má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/).

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylabách predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

• UK č. 1/2006 - Registratúrny poriadok a Registratúrny plán: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2006/Vp_2006_01.pdf

• FiF UK č. 5/2020, príl. 2, čl. 2, ods. 2 a 3 – Študijný poriadok FiF UK: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

• Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

• Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

• Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf.

 

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: Mgr. Lizaveta Madej, PhD.; lizaveta.madej@uniba.sk

Informácie o mobilitách sú zverejnené na stránke katedry: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-rusistiky/studium-krvs/studijne-pobyty-a-staze/


h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke katedry:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-rusistiky/studium-krvs/zaverecne-prace/ruske-a-vychodoeuropske-studia/  


i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Ruské a východoeurópske štúdiá, 2. stupeň má diplomová práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:

• Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 14 a 15: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

• Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

• Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k diplomovej práci a Obhajoba diplomovej práce.

•  Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/.

 

• Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke katedry/katedier:

 

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-rusistiky/studium-krvs/zaverecne-prace/ruske-a-vychodoeuropske-studia/

 

• Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

• Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/zaverecne-prace/zakladne-nalezitosti-odovzdavania-zaverecnych-prac/


Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov: 

Študenti študijného programu Ruské a východoeurópske štúdiá, 2. stupeň majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. Ide najmä o študijné pobyty cez program Erasmus+ (Varšavská univerzita, Jyväskylská univerzita, Veronská univerzita, Zadarská univerzita a i.) ako aj prostredníctvom štipendijných pobytov realizovaných v rámci ponuky SAIA a MŠ SR. Študenti môžu realizovať mobility aj v rámci ďalších partnerstiev, ktoré Univerzita Komenského v Bratislave udržiava.

Študentom je nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK.

 • Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty
 • Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16. 

 

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov: 

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o: 

 

 • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10 
 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83  
 • Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10 
 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť 

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam. 


Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami: 

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42. 

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_8_2022.pdf

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.  

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky 

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici). 

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta: 

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy: 

 

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke fakulty:

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelisty/2022-2023/FiF/SK/moRV.pdf

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).


7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.; irina.dulebova@uniba.sk, pôsobí na funkčnom mieste profesorky

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/609


b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.; irina.dulebova@uniba.sk, pôsobí na funkčnom mieste profesorky

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/609

Predmety: Frazeológia ruského jazyka, Štylistika ruského jazyka, Ruština v cestovnom ruchu

 

doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD.; nina.cingerova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/19180

Predmety: Preklad odborných textov, Regióny Ruskej federácie, Analýza mediálnych textov

 

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.; maria.kusa@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4009

Predmety: Východoeurópske literatúry v 20. - 21. storočí, Slávne ruské romány 20. storočia

 

prof. Feliks Shteinbuk, DrSc.; feliks.shteinbuk@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32265

Predmety: Slávne ruské romány 19. storočia, Kultúrne reálie Ukrajiny

 

doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD.; ivan.posokhin@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24950

Predmety: Východná Európa v 21. storočí: spoločenské procesy

 

Mgr. Lizaveta Madej, PhD.; lizaveta.madej@uniba.sk, lektorka s publikačnou činnosťou, rodená hovoriaca.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/45732

Predmet: Ruština v sociálnych situáciách

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

prof. Feliks Shteinbuk, DrSc. https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD. https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD. https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD. https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

Mgr. Lizaveta Madej, PhD. https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.; maria.kusa@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4009

Predmety: Východoeurópske literatúry v 20. - 21. storočí, Slávne ruské romány 20. storočia, Ruská literatúra v slovenskej kultúre, Kapitoly z kultúrnych a politických dejín Litvy, Seminár z prekladu umeleckých textov, Tlmočnícky seminár, Seminár k diplomovej práci, Doplnková odborná činnosť 1-2

 

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.; irina.dulebova@uniba.sk, pôsobí na funkčnom mieste profesorky

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/609

Predmety: Frazeológia ruského jazyka, Štylistika ruského jazyka, Ruština v cestovnom ruchu, Jazyk ruskej politiky, Ruská konverzácia (pre pokročilých), Seminár k diplomovej práci, Doplnková odborná činnosť 1-2

 

doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD.; nina.cingerova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/19180

Predmety: Preklad odborných textov, Regióny Ruskej federácie, Základy semiotiky, Analýza mediálnych textov, Cirkev a náboženstvo v dejinách a kultúre Ruska, "My" a "oni" v sovietskom a súčasnom Rusku, Seminár k diplomovej práci, Doplnková odborná činnosť 1-2

 

doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD.; ivan.posokhin@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24950

Predmety: Východná Európa v 21. storočí: spoločenské procesy, Praktické cvičenia z ruského jazyka, Jazyk ruských médií, Sociálne a kultúrne reálie Bieloruska, Seminár k diplomovej práci, Doplnková odborná činnosť 1-2

 

Mgr. Lizaveta Madej, PhD.; lizaveta.madej@uniba.sk, lektorka s publikačnou činnosťou, rodená hovoriaca.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/45732

Predmet: Ruština v sociálnych situáciách, Tlmočnícky seminár, Konzekutívne tlmočenie 1, Seminár k diplomovej práci, Doplnková odborná činnosť 1-2

 

Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD.; jelena.ondrejkovicova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/35

Predmety: Seminár zo simultánneho tlmočenia, Konzekutívne tlmočenie 2, Seminár k diplomovej práci, Doplnková odborná činnosť 1-2

 

prof. Feliks Shteinbuk, DrSc.; feliks.shteinbuk@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32265

Predmety: Slávne ruské romány 19. storočia, Ruská dráma 19. storočia, Interpretácia umeleckého textu, Kultúrne reálie Ukrajiny, Nonkonformizmus vo svetovej literatúre 20. storočia, Seminár k diplomovej práci, Doplnková odborná činnosť 1-2, Kapitoly z dejín a kultúry Ukrajiny 1-2, Ukrajinský jazyk 1-2


Vira Berkovets, PhD.; vira.berkovets@uniba.sk, lektorka ukrajinského jazyka

Predmety: Kapitoly z dejín a kultúry Ukrajiny 1-2, Ukrajinský jazyk 1-4

 

Mgr. Zuzana Bujačková; zuzana.bujackova@uniba.sk

Predmet: Doplnková odborná činnosť 1-2

 

Mgr. Lucia Chudá; chuda40@uniba.sk

Predmet: Doplnková odborná činnosť 1-2

 

Mgr. Marína Zavacká, PhD., marina.zavacka@savba.sk

Predmety: Sovietsky zväz – náš vzor. Transfer kultúrnych vzorov v 50.-80. rokoch

 

prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD., ludmila.novacka@euba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/317

Predmety: Cestovný ruch vo východnej Európe

 

prof. Ing. Michal Masaryk, PhD., michal.masaryk@stuba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12961

Predmety: Kapitoly z dejín vied, techniky a súvisiacich ekonomík v ruskom priestore

 

Mgr. Barbora Machajdíkova, PhD., barbora.machajdikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17949; Mgr. Renáta Španová Mokošová, renata.mokosova@uniba.sk

Predmety: Novogrécky jazyk 1

 

doc. Mgr. Jana Grusková, PhD., jana.gruskova@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3942, Mgr. Renáta Mokošová, renata.mokosova@uniba.sk

Predmety: Novogrécky jazyk 2

 

Lektorka Hatice Dilek Cag, cag1@uniba.sk

Predmety: Turecký jazyk A1, Turecký jazyk A2

 

Mgr. Martin Dorko, PhD., martin.dorko@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20905

Predmety: Rumunčina pre romanistov 1-2

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Aktuálna ponuka vypísaných tém záverečných prác sa nachádza na webovej stránke katedry: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-rusistiky/studium-krvs/zaverecne-prace/ruske-a-vychodoeuropske-studia/

 

Zoznam školiteľov:

 

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

maria.kusa@uniba.sk

prof. Feliks Shteinbuk, DrSc.

feliks.shteinbuk@uniba.sk

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.

irina.dulebova@uniba.sk

doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD.

nina.cingerova@uniba.sk

Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD.

jelena.ondrejkovicova@uniba.sk

doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD.

ivan.posokhin@uniba.sk

Mgr. Lizaveta Madej, PhD.

lizaveta.madej@uniba.sk

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

prof. Feliks Shteinbuk, DrSc. https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD. https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD. https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD. https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD. https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

Mgr. Lizaveta Madej, PhD. https://ais2.uniba.sk/ais/start.do


g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Lucia Chudá (chuda40@uniba.sk)

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD., ivan.posokhin@uniba.sk, konzultačné hodiny sú uvedené pod profilom pedagóga na stránke katedry (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-rusistiky/clenovia-katedry/).

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

• Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2022, čl. 12: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_5_2022.pdf

• Na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK v Bratislave je študentom k dispozícii sekretariát: Mária Strížová, maria.strizova@uniba.sk, +421 2 9013 2147, miestnosť: G256, úradné hodiny: pondelok: 09:00 – 12:00, utorok:    09:00 – 12:00, streda:    13:00 - 15:00, štvrtok:   09:00 – 12:00.

• Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu Ruské a východoeurópske štúdiá, 2. stupeň sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na druhom poschodí situované pracovisko Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK, prípadne sú predmety vyučované aj v priestoroch v budove na Múzejnej ulici.

 

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/).

 

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK v Bratislave podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch: v plne vybavenom jazykovom laboratóriu, kde jeden počítač pripadá na jedného študenta (napr. učebňa G8) sa budú realizovať predmety z oblasti jazykových cvičení.

 

V budove na Múzejnej ulici je 20 učební s kapacitou 724 miest a rozlohou 1 003m2 a v budove na Štúrovej ulici je 14 učební s kapacitou 396 miest a rozlohou 367m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej ako i didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty).

 

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a na chodbe pred Študijným oddelením, kde sú umiestnené webkiosky, a v čiastkovej knižnici Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK v Bratislave.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

 

• Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

 

• Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 87-98: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

Knižničné služby na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií zabezpečuje čiastková knižnica Slovanský seminár. Táto čiastková knižnica bola založená v roku 1921. Obsahuje viac ako 45 000 publikácií, z toho jej historický fond tvorí približne 12 000 zväzkov vzácnych tlačí zo 17. a 18. storočia a knižných publikácií z 19. stor., zachovaných súborov almanachov a časopisov lingvistického, literárneho a kultúrnoosvetového charakteru českej a slovenskej proveniencie z 19. a 1. polovice 20. stor. Súčasťou knižnice je i študovňa s internetovým pripojením a možnosťou priameho zapožičania časopisov a kníh. Knižnica má 30 miest na štúdium, 3 PC pre používateľov. Otváracie hodiny a kontaktné údaje sú uvedené na stránke: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksllv/kniznica-slovansky-seminar/.

V priestoroch univerzity je študentom voľne dostupná Wifi.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

V prípade vzdelávacích činností poskytovaných dištančnou alebo kombinovanou metódou má študijný program zabezpečené systémy na správu kurzov a na správu vzdelávania. Využívajú sa najmä aplikácie MS Teams a Moodle. Študenti majú zaručený prístup k obsahu kurzov i k online študijným materiálom. Univerzita i fakulta majú vytvorený systém podpory dištančného vzdelávania, ktoré sa zintenzívnilo najmä v období pandémie COVID-19 a má ich zverejnené na svojom webovom sídle.

 

Manuál MS TEAMS pre študentov

Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

E-learningový portál Moodle

Videonávody k dištančnej výučbe

 

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)


d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Zoznam partnerov s charakteristikou ich participácie:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/partnerske-institucie-vyucba/

 

Prednášatelia z Historického ústavu SAV (Mgr. Marína Zavacká, PhD.), Ekonomickej univerzity (prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.). Slovenskej technickej univerzity (prof. Ing. Michal Masaryk, PhD.) a politologička Mgr. Alexandra Peťková, PhD. Prednášatelia zabezpečujú ponúkané výberové predmety (Sovietsky zväz – náš vzor. Transfer kultúrnych vzorov v 50.-80. rokoch, Cestovný ruch vo východnej Európe, Kapitoly z dejín vied, techniky a súvisiacich ekonomík v ruskom priestore, Základy politického systému Ruskej federácie).


e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Príručka (nielen) pre prváčky a prvákov – časť Voľný čas:

 https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/studium/student/Prirucka_nielen_pre_prvakov_2022.pdf

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.5/2020, Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/poziadavky/.


b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Opísané vo vnútornom predpise UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

 

Študentská anketa je dostupná na webovej stránke: https://anketa.uniba.sk/fphil/.


b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa po každom semestri vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni jednotlivých katedier. Katedra v spolupráci s radou študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, katedier a ich učiteľov, študijného oddelenia, tajomníka fakulty, riaditeľky ústrednej knižnice a študentskej časti akademického senátu). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/studentska-anketa/vyjadrenia-vedenia-fakulty-a-veducich-katedier/). Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

V minulosti boli práve na podnet študentov otvorené nové povinne voliteľné predmety, ktoré rozširovali poznanie v študovanej oblasti (predmety zamerané na výtvarné umenie), a výberové predmety (konverzačné cvičenia). Podnety študentov formulované v ankete sa zohľadňovali aj aktuálne pri úprave študijného plánu – išlo predovšetkým o požiadavku vyváženosti medzi povinne voliteľnými predmetmi zameranými na oblasť dejín a reálií a povinne voliteľnými predmetmi zameranými na kultúru oblasti.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.


11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu